11. Ekstra for virksomheter som betaler AGA til kemner

Report
11. Ekstra for virksomheter som betaler
AGA til kemner
(Nettobudsjetterte)
Samme endringsoppgaver –
for firma innbetaler AGA til kemner
Navn:
SD-kode
Per Normann 111A
Kari Normann 130A
Sum endring alle koder
AGA-pl. beløp Arbeidssted: Sone:
- 24.565
Drammen
1
666
Oslo
1
- 25.231
Det må også sendes en manuell terminoppgave for
6.termin med denne endringen
Dersom oppgjøret for 6. termin ikke allerede er sendt,
bør dette sendes manuelt og reduserer med
14,1% (sone 1) av - kr. 25.231 = - kr. 3.557
Korriger beregnet AGA i regnskapet!
2
”Følgeskrivet” til endringsoppgavene for
nettobudsjettert firma
3
Data fra Balansearket er lagt ut på Opalcon
Hentes fra YHR_OPPGPL
4
Balansearkets øvre del viser bl.a. AGA-grunnlag fordelt
pr. bedriftsnummer
Sum mottatt VREF og
OREF ført i SAP
Arbeidsgivers
tilskudd til SPK –
avsatt i SAP
5
Stemmer med
avkortet beløp
Balansearkets nedre del:
Her kan du finne
opplysninger til pkt. 7, 8
og 5 på RF-1025B
6
Data fra Agressoregnskapet – avgiftspl. beløp
7
Resultatet fra spørringen overføres excel
8
Nå skal vi «oversette» utbetalte feriepenger til
kostnadskonto
9
Lurt å lage et vedlegg til RF-1022B Sum feriepenger – kolonne 7 og 8 må stemme med det som faktisk er utbetalt
10
Skattetrekk: YHR_OPPGPL - filter kode 950
11
YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL01
Oppgavepliktige SD-koder
Denne skal stemme mot regnskapet - uten
korreksjon for pensjonstrekk fra de ansatte
Her vises kun et utdrag
av rapporten
????
12
YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL02
Avgiftspliktige SD-koder = A i Dim 7 Agressoregnskap
!!!
13
Lurt å dokumentere
14
YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL04
Oppgavepliktig årsoppgjør = Innberettet SKD
15
YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL05
Avgiftspliktig årsoppgjør = Innberettet SKD
16
Utelatte oppgpl. koder = under grensen for oppgaveplikt
Nå er rapporten ferdig summert
17
Utelatte AGA-pliktige koder = under grensen for
oppgaveplikt
Du må selv sette filter (*A)
slik at bare de avgiftspliktige
SD-kodene er med under
”Utelatte koder”
18
Utdrag - filtrerte avgiftspliktige utelatte koder
19
Nå kan du sette opp følgende regnestykke
20
Utdrag Kvitteringslisten fra SKD - 1
21
Utdrag Kvitteringslisten fra SKD - 2
22
Oppstilling vedr. AGA fra terminoppgavene m.m.
= OREF + VREF i SAP
23
Utfylling RF-1025B (N) for firma som innbetaler AGA
Sum tilskudd SPK = 3.439.604
24
Arbeidsgivers tilskudd til Statens Pensjonskasse
• Beløp avsettes i SAP etter en %-andel virksomheten får
oppgitt fra SPK
– Endres for hvert år – ny AGA-% for avsetningen meldes DFØ via
Solman
• Ved hovedlønnskjøring debiteres kostnadskontoen for
arbeidsgivers tilskudd og den tilsvarende oppgjørskontoen
(balansekonto) krediteres
• Hvert år får virksomheten regninger fra SPK
– Ved betaling belastes først konto for inntrukket 2% pensjonstrekk
fra de ansatte
– Deretter hentes resten fra oppgjørskontoen for arbeidsgivers
tilskudd til SPK
– Før regnskapsåret avsluttes føres gjenstående saldo fra
oppgjørskontoen over til kostnadskontoen
25
Arbeidsgivers tilskudd til Statens Pensjonskasse
• Regnestykke blir da(gjenstående saldo):
• Faktisk betalt – avsatt fra SAP = justeringsbeløpet
26
Ekstra terminoppgave vedr. justeringsbeløpet for arbeidsgivers tilskudd til SPK
Ekstra AGA av
beløpet må føres
i regnskapet, og
innbetales som
et tilleggsbeløp til
kemner
Dette
tilleggsbeløpet
må man finne i
regnskapet!
27
Oppgjør AGA 6. termin
• Oppgjør av AGA for 6. termin bør om mulig inkludere
dette justeringsbeløpet hvis det er negativt
• Derfor kan det være praktisk at virksomheten sender
manuelt oppgjør av AGA for 6. termin - etter avtale med
sitt DFØ-kontor
– Oppgjør AGA 6. termin =
1. Summen av AGA på terminoppgaven fra SAP
2. AGA på den manuelle terminoppgaven vedr.
justeringsbeløpet SPK
3. AGA av evt. kjente endringsoppgaver
Virksomhetens regnskap bør om mulig holdes åpent til
alle disse føringene av AGA er foretatt – helst også
evt. AGA-føringer som gjelder kjente
endringsoppgaver
28
Utfylling blankett RF-1022B
(Kontrolloppstillingen mot regnskapet)
OK = pkt. 4.7
(sum) på RF1025B
Det faktisk betalte
beløpet til SPK = tilsv.
RF-1025B = OK
OK = Sum netto AGA RF-1025B
29

similar documents