ХШГ-ын захирал Б.Лхагвасүрэн

Report
МОНГОЛЫН САНХҮҮГИЙН
САЛБАР, ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
МОНГОЛБАНК
2011.09.08
MONGOLIAN FINANCIAL SECTOR CONSISTS OF:
Credit &
savings Insurance
unions 0.9%
1.0%
Security
0.5%
NBFIs
2.1%
 14 банк;
 177 ББСБ;
 212 ХЗХ
 48 Үнэт цаасны компани;
 18 Даатгал
 353 бүртгэлтэй компани /ХК/
Banks
95.6%
• Нийт санхүүгийн системийн
96 хувийг банкны систем
эзэлж байна. 14 банк үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.
Банкуудын эзэмшил
6 банк
2011 оны 2 дугаар улирал
•14 банк
Бусад
57%
8 банк
Гадаады
н хувь
эзэмшил
тэй
банкууд
43%
•1181 салбар нэгж
• 5.1 сая харилцагч
Нийт актив болон ДНБ-ийн харьцаа
billion MNT
percent
6,000
80
Assets
71.3
Assets / GDP
4,500
60
3,000
40
1,500
20
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Харилцах, хадгаламжийн динамик
4,000
3,500
3,000
2,500
Хадгаламж
2,000
Харилцах
1,500
1,000
500
11-07
05-08
11-08
05-09
11-09
05-10
11-10
05-11
Хөрвөх актив, ТТГЧ ба харилцах
3,000
60%
2,500
50%
2,000
40%
1,500
30%
1,000
20%
500
10%
-
0%
01-08
06-08
11-08
04-09
Хөрвөх актив
09-09
02-10
Харилцах
07-10
12-10
ТТГЧ(баруун)
05-11
Зээлийн үзүүлэлтүүд
5,000
25.0%
4,500
4,000
20.0%
3,500
3,000
15.0%
2,500
2,000
10.0%
1,500
1,000
5.0%
500
06-06
06-12
07-06
07-12
08-06
Чанаргүй зээл (тэрбум төгрөг.)
Чанаргүй зээлийн харьцаа(баруун)
08-12
09-06
09-12
10-06
10-12
Нийт зээл (тэрбум төгрөг.)
 Зээлийн өрийн үлдэгдэл нэмэгдсээр байна.
0.0%
11-06
Нийт эх үүсвэрийн бүтэц
Бусад өр
Бусад 3%
Өөрийн
ЭҮ
хөрөнгө
6%
10%
Банк, СБ
6%
Хадгалам
ж
47%
Харилца
х
28%
Нийт эх үүсвэр болон
өөрийн хөрөнгийн дүнд
харилцах, хадгаламж
давамгайлсан бүтэцтэй
байна.
Активын бүтэц
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7.5%
7.4%
8.9%
47.9%
54.2%
7.3%
56.2%
70.7%
9.3%
18.6%
3.5%
18.2%
27.6%
26.1%
20.6%
2008.12
2009.12
2010.12
2011.06
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ
БХХО
Зээл
15.9%
Бусад актив
Өөрийн хөрөнгө ба өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа
800
30%
700
25%
600
20%
500
400
15%
300
10%
200
5%
100
Өөрийн хөрөнгө
Зохистой харьцаа
11-06
11-03
10-12
10-09
10-06
10-03
09-12
09-09
09-06
09-03
08-12
08-09
08-06
0%
08-03
0
Ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд
40.0%
20.0%
0.0%
08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II
-20.0%
-40.0%
-60.0%
-80.0%
-100.0%
-120.0%
-140.0%
ROA
ROE
САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ
БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ
(CAR)
20
16.2 16.7
16.2
15.4
16
14.2
13.6
15.1
12
8
4
0
WHD
ED
OECD
G20
EUR
APD Mongolia
 Банкны салбарын өөрийн
хөрөнгийн зохистой харьцааны
үзүүлэлт 2010 оны эцсийн
байдлаар 16.2 хувьд хүрсэн нь
бусад ОУВС-ийн гишүүн
орнуудтай харьцуулахад өндөр
байна.
 Энэ нь өмнөх оны эцсээс 10.8
нэгж хувиар өссөн үзүүлэлт
боллоо.
 Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 0.6
ихнаяд төгрөгт хүрч өмнөх оноос
2.5 дахин өссөн нь банкны
салбарын эрсдэл даах чадвар
нэмэгдүүллээ.
САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ
БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)
ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ХАРЬЦАА
(NPL)
8
6.7
7
6
5.3
5.1
5
3.8
4
3
3.2
2.8
2.3
2
1
0
WHD
ED
OECD
G20
EUR
APD Mongolia
 Зээлийн хэмжээ 2010 оны
эцсийн байдлаар 3.1 ихнаяд
төгрөг үүнээс 90.3 хувь
болох 2.8 ихнаяд төгрөг нь
хэвийн, 3 хувь буюу 92.8
тэрбум төгрөг нь хугацаа
хэтэрсэн, 6.7 хувь буюу
209.6 тэрбум төгрөг нь
чанаргүй зээлийн хэмжээ
эзэлж байна
 Өмнөх оноос 13.2 нэгж
хувиар буурсан хэдий ч
ОУВС-ийн гишүүн
орнуудтай харьцуулахад
өндөр хэвээр байна.
САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ
БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)
АКТИВЫН ӨГӨӨЖ
(ROA)
 Цэвэр ашиг 2010 оны
WHD
2
Mongo
1.8
lia
2
1.6
ED
1
1.1
1
0
APD
0.6
1.2
0.4
1.1
EUR
G20
OECD
жилийн эцсийн байдлаар
70.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн
нь нийт орлогын 11 хувьд
хүрч өмнөх оны мөн үеэс
305 тэрбум төгрөгөөр
нэмэгдсэн
 Олон улсын түвшинтэй
харьцуулахад манай орны
ашигт ажиллагааны
үзүүлэлт харьцангуй өндөр
байна.
 Энэ нь санхүүгийн салбар
тогтвортой байх гол нөхцөл
болдог.
САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ
БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ӨГӨӨЖ
(ROE)
 Европын бүс нутагт хамгийн
WH
D
Mon
golia
11.2
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16.5
ED
9.9
8.7
APD
15.1
4.9
EUR
13.0
G20
OEC
D
бага байгаа нь банк
санхүүгийн хямралтай
холбоотой
 Өмнөх жилийн эцсийн
байдлаар өөрийн хөрөнгийн
өгөөжийн хэмжээ сөрөг
байсан бол 2010 оны эцсийн
байдлаар эерэг болсон нь
ашигт ажиллагаагаа
сайжруулж, өөрийн хөрөнгийг
нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой
нөгөө талаас эдийн засгийн
орчин нөхцөл энэ онд өмнөх
оноос сайжирсантай
холбоотой байж болох юм
САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ
БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (FSI)
ХӨРВӨХ АКТИВ БОГИНО ХУГАЦААТ
ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ХАРЬЦАА
80
68.2 66.2
64.4
70
60
54.2
51.9
52.2
53.3
APD
Mongolia
50
40
30
20
10
0
WHD
ED
OECD
G20
EUR
 Банкны салбарын харилцахын
хэмжээ огцом өссөн нь мөн
түүнчлэн богино хугацаат эх
үүсвэрийн хэмжээ өндөр байгаа
нь банкууд хөрвөх активын
хэмжээг өндөрөөр барих
шаардлага тулгарсан
 Төв банкнаас бодлогын хүүг
нэмэгдүүлсэн нь банкууд төв
банкны үнэт цаасанд хөрөнгө
байршуулах сэдлийг
нэмэгдүүлсэн
 Уг харьцаа өмнөх оноос 12.1
хувиар өссөн нь төлбөр түргэн
гүйцэтгэх чадвар дээшилж
банкны гэнэтийн нөхцөлд гарах
урсгалд хөрвөх чадварын
эрсдэлд орох нөхцөлийг
бууруулж байна
Тулгамдаж буй асуудлууд
 Дэлхийн зах зээлтэй харьцуулахад хүү өндөр
 Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн
санхүүжилтын хэлбэрийг хөхүүлэн дэмжих
боломж бага
 Банкны ил тод байдал, компанийн зохистой
засаглалын хэрэгжилт, хөгжил дорой
 Зээлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин сул
 Банкууд өмчлөлийн хувьд нээлттэй бус
Бодитоор төлөгдсөн хүүгийн хэмжээ
30.0%
Бодитоор төлөгдсөн хүүгийн хэмжээ
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03
Зээлийн дундаж хүү
Хадгаламжийн дундаж хүү
Хадгаламж, зээлийн дундаж хүү
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Актив пассивын эргэн төлөгдөх хугацаа
Fundin
g
Up to 1
month
Demand
1-3
3-6
months months
6-12
Over 1
months year
Loans
1-3
months
0%
Demand
6-12 months
20%
3-6
months
6-12
months
40%
up to 1 month
1-2 years
1-2
years
60%
1-3 months
2-5 years
2-5
years
Over 5
years
80%
3-6 months
over 5 years
100%
Хадгаламжийн хэмжээ тогтмол өссөөр байна
Billion.MNT
54.8%
6,000
60%
5,000
50%
4,000
40%
3,000
30%
2,000
20%
1,000
10%
0
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-I
Deposit
Deposit/GDP
Бодлогын шийдлүүд
 Банкны салбарт өрсөлдөөнийг хөхүүлэн дэмжих
дэлхийн нэр хүнд бүхий банк болон банкны
үйлчилгээг Монголд оруулж ирэх
 Банкны удирдлагад хараат бус гишүүдийг оруулж
ирэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх,
 Хадгаламжийн даатгалын сонгодог тогтолцоог бий
болгон хөгжүүлэх,
 Санхүүгийн салбарын тогтворой байдлыг хангахад
чиглэсэн эрх зүйн орчиныг бүрдүүлэх,
АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА
БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА

similar documents