DSI_provinciale_infosessies_nov2014_deel_01

Report
Alle plannen op tafel !
DSI-platform
een uitwisselingsplatform voor digitale
stedenbouwkundige informatie
provinciale infosessies, najaar 2014 - deel
1
1
Inhoud
• wat is het DSI-platform ?
–
–
–
•
•
•
•
•
doelstelling
scope
onderdelen
opstart en uitbreiding
instappen
meerwaarde
geoviewer op DSI-data
succesfactoren
2
DSI-platform: doelstelling
Doelstelling
• Opstellen van een generiek platform voor de digitale
uitwisseling van verordenende ruimtelijke plannen (en
hun afgeleiden) en verordeningen, om te komen tot een
actueel en volledig overzicht van de ruimtelijke juridische
plancontext, raadpleegbaar via een GIS-omgeving
3
DSI-platform: scope (gegevens)
4
DSI-platform: scope (gegevens)
5
DSI-platform: scope (gegevens)
•
Ruimtelijke verordende plannen, hun afgeleiden, verordeningen
DossierType
gewestplan
algemeen plan van aanleg
bijzonder plan van aanleg
ruimtelijk uitvoeringsplan (gewestelijk)
ruimtelijk uitvoeringsplan (provinciaal)
ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeentelijk)
PLAN
onteigeningsplan RO (gewestelijk)
onteigeningsplan RO (provinciaal)
onteigeningsplan RO (gemeentelijk)
rooilijnplan RO (gewestelijk)
rooilijnplan RO (provinciaal)
rooilijnplan RO (gemeentelijk)
(mogelijke) planbaten
(mogelijke) planschade
AFGELEIDE VAN PLAN
(mogelijke) kapitaal / gebruikersschade
recht van voorkoop RO
bouwverordening
verkavelingsverordening
VERORDENING
stedenbouwkundige verordening (gewestelijk)
stedenbouwkundige verordening (provinciaal)
stedenbouwkundige verordening (gemeentelijk)
•
VO-dRO
Prov
Gem
B
B
B
NB
NB
NB
NB
NB
NB
B
B
NB
NB
NB
NB
B
NB
NB
NB
NB
B
NB
NB
NB
NB
B
B
NB
NB
NB
Adviezen bij procedures
6
DSI-platform: scope (gegevensvorm)
•
Metadata
•
Geografische objecten
- vector
*contouren
*planelementen: grondvlak, overdruk, lijnen, punten
- gegeorefereerde rasters
•
Documenten
- verordenend grafisch plan van RUP
- bijlagen van RUP
*besluit Vlaamse Regering
*stedenbouwkundige voorschriften
* toelichtingsnota (tekst + kaarten)
*register planschade, planbaten, kapitaal- en gebruikersschade
*onteigeningen
* passende beoordeling
*veiligheidsrapport
- adviezen
7
Output
Contouren
(scope)
Planelementen
Sted. voorschriften
…
Plannenviewer,
DBA, RWO DM,
Mercator,
Desktop GIS, …
Doelsystemen
Bronsystemen
DSI-platform: scope (uitwisselplatform)
Sted. voorschriften Input
Contouren
Planelementen
…
Richtlijenen
Ontsluiting
Export
Public.
db
Standaarden
planintegratie
Transact.
db
ETL
Richtlijnen
Frontend
input
Input
Standaarden
Adviezen
Output
Backoffice
8
DSI-platform: initiatieven
juridische
regelgeving
9
Het uitwisselplatform: onderdelen
oplaadloket
uitwisselplatform
richtlijnenboek
10
Het uitwisselplatform: flankerend
regelgeving, beheersstructuur, communicatie
•
Voorstellen tot optimalisatie van de juridische regelgeving
(VCRO)
- decretale bepalingen (plannenregister, stedenbouwkundig
uittreksel, ontvoogding gemeenten, informatieplicht, RUP, …)
- uitvoeringsbesluiten
•
Aanbevelingen over beheersstructuur
- strategisch beheer
- operationeel beheer
•
Communicatie
– website (functionele en technische info, FAQ, …)
– infosessies voor provincies en gemeenten (Atrium,
Geolokaal.be, …)
– specifieke opleidingen (intern)
11
Het uitwisselplatform: opstart
Stappenplan opstart uitwisselplatform
• gefaseerde opstart 3 ‘productielijnen’
- ‘gewestelijke’ lijn (september 2014)
- ‘provinciale’ lijn
- ‘gemeentelijke’ lijn
• randvoorwaarden bij de opstart
-
stabiel platform
afstemming met inhoudelijke processen
startgegevens
communicatie
ondersteuning
12
Het uitwisselplatform: opstart
Opstart productielijn gewestelijke gegevens
– Opladen alle bestaande gewestelijke gegevens
• alle geodata & documenten over:
• gewestplannen
• gewestelijke RUP
• gewestelijke verordeningen
• geautomatiseerde bulkoplading (herbruikbaar)
• afronding januari 2014
– Proefdraaien op oefenomgeving vanaf januari 2014
– Oplossen van bugs, kinderziekten, onvoorziene issues,
moeilijker problemen
– In productie vanaf september 2014; vanaf dan worden ook alle
nieuwe gewestelijke gegevens opgeladen
13
Het uitwisselplatform: uitbreiding
Uitbreidingen in de pijplijn
– Uitbreidingen op de scope van het DSI-platform
• Toevoegen van fase over natraject: RvS-gevallen
• Toevoegen van fase voortraject: vooroverleg
– Uitbreidingen op de functionaliteit van het DSI-platform
• Toevoegen tool ‘aanmaak deelpercelen planbaten’ (op basis van
bestaande ArcGIS – tool)
• Toevoegen tools voor recurrente monitoring en analyse
(volledigheidscheck, standaardbevragingen op gewestelijke
rup, …)
• Uitbreiding downloadmogelijkheden (bv geodata via Geopunt)
• Uitbreiding metadata
• Aanpassingen aan het oplaadloket
• Geodata (SLD, gewestplan “raster”, overlappen gewrups)
• Upgrades GeoServer, GeoNetwork
14
Het uitwisselplatform: uitbreiding
Opstart productielijn provinciale gegevens
– Opladen nieuwe provinciale gegevens vanaf ?
• belangrijkste randvoorwaarden
- stabiel platform
- afstemming met inhoudelijke processen
- ondersteuning
– Opladen alle bestaande provinciale gegevens
• alle geodata & documenten over:
• provinciale RUP (+ afgeleiden)
• provinciale onteigeningsplannen RO
• provinciale stedenbouwkundige verordeningen
• vanaf wanneer ? afronding tegen ?
• plan van aanpak project
15
Het uitwisselplatform: uitbreiding
Opstart productielijn gemeentelijke gegevens
– Opladen nieuwe gemeentelijke gegevens vanaf ?
• voldoende overgangsperiode
• verplichting vanaf …(datum) ?
• belangrijkste randvoorwaarden
- stabiel platform
- afstemming met inhoudelijke processen
- ondersteuning
• vroege instappers
– Opladen alle bestaande gemeentelijke gegevens
• analyse beschikbaarheid digitale versies
• strategische beslissingen omtrent de opname van deze
bestaande gegevens (prioriteiten, fasering, keuzes,
kwaliteitscriteria, …)
• plan van aanpak project
• opladen van de gegevens die al voldoen aan de geformuleerde
kwaliteitscriteria (zoveel mogelijk recuperatie)
• vroege instappers
16
Instappen ?
• instappen =
– gegevens van eigen nieuwe plannen en verordeningen tijdig en
conform richtlijnenboek opladen op platform
– gestart met minimale oplaadscenario van gegevens over bestaande
plannen en verordeningen
• andere gevolgen ?
– geen andere uitwisselsystemen meer voor data binnen scope
– DSI-richtlijnenboek van toepassing => bestaande richtlijnen vervallen
•
•
•
•
richtlijn plannenregister
richtlijn digiRUP
richtlijn PB, PS, KS & GS
overdrachtspecificaties RVV-RO
– plannenregister ? conformverklaring ?
• instap wordt geregistreerd
17
Meerwaarde
• efficiëntiewinst, kostenbesparing
• éénmalig inzamelen / meervoudige toegang en gebruik
• automatisering
• garantie op raadpleging actuele en volledige informatie
(via unieke samengestelde authentieke bron)
•
•
•
•
solide ondersteuning van de ‘administratieve’ procedures
voor opmaak
permanente basis voor monitoring van de geplande
toestand
input voor rapporten, studies, onderzoek
input voor andere digitaliseringstrajecten (omgevingsloket,
notarisbrief, …)
18
Meerwaarde
• inspanning verminderen voor lokale besturen
• verantwoordelijkheid kwaliteit gegevens bij elke bronbeheerder
• continue actualisatie (= permanent actueel ‘plannenregister’)
• integratie bestaande richtlijnen voor uitwisseling in
richtlijnenboek
• naverwerking ‘afgeleide producten’ wordt makkelijker
• ‘digitale adviesverlening’ mogelijk
• ondersteuning voor lokale overheden met geen of beperkte
GIS-kennis en/of -infrastructuur
• voldoen aan de Europese INSPIRE-richtlijn en Vlaamse GDIdecreet
19
Ontwikkeling geoviewer op DSI-data
OVERZICHTSKAART PLANCONTOUREN
20
Ontwikkeling geoviewer op DSI-data
NAVIGATIE, SELECTIE, BEVRAGING
21
Ontwikkeling geoviewer op DSI-data
RESULTAATVENSTER BEVRAGING (gewestplan actief)
Dossierstuk
22
Ontwikkeling geoviewer op DSI-data
•
Detailniveau Gewestplan
–
Slechts 1 type plan te zien
23
Ontwikkeling geoviewer op DSI-data
RESULTAATVENSTER BEVRAGING (gewestelijk RUP actief)
Dossierstuk
24
Ontwikkeling geoviewer op DSI-data
25
DSI-platform: succesfactoren
Implementatietraject
•
•
Gefaseerde aanpak
- duidelijk keerpunt vastleggen (nieuwe plannen vs. bestaande
plannen)
- detailleringsgraad omgekeerd chronologisch
- haalbaar ritme, voldoende overgangsperiode
- verplicht karakter faseren
Rekening houden met heterogeniteit van de deelnemers en van de digitale
gegevens
- drie bestuursniveaus (multi-governance, subsidiariteit)
- verschillende manieren van procesafhandeling (o.a. via ICT-dienstverleners)
- heel divers landschap (vooral bij gemeenten) qua ervaring, kennis,
investeringsniveau, en aantal, complexiteit en leeftijd van de betrokken
plannen,…
- verschillende plansoorten met uiteenlopende digitale beschikbaarheid
en diverse nauwkeurigheden
26
DSI-platform: succesfactoren
•
•
•
Verschillende soorten gebruikers
- andere beleidsdomeinen
- professionals (architecten, notarissen, …)
Win-win situatie voor alle deelnemers
- afstemming op de inhoudelijke processen
- opletten voor remmende voorsprong
- verminder de inspanning (voor lokale besturen)
- grootste knelpunten eerst (toegankelijkheid, volledigheid, …)
-…
Verankering in de wetgeving
- getrapt
27
DSI-platform: succesfactoren
Beheer van de oplossing
Kwaliteit van de gegevens
•
•
•
•
GDI-doelstellingen
Eenduidig statuut van gegevens op platform
Creatief omgaan met onnauwkeurige ondergronden
Opvangen dynamiek gegevens tijdens procesverloop
Functionele en technische keuzes
28
Meer info ?
[email protected]
webpagina in opmaak
29

similar documents