Vývoj kvality vôd rieky Dunaj

Report
Vývoj kvality vôd rieky
Dunaj
Jana Rigová
Gabriela Krchová
Katarína Škulová
Dunaj




Najväčšia rieka Slovenska – 172 km
Celková dĺžka – 2 860 km
Pramení v Nemecku (Čierny les) a ústi deltou
do Čierneho mora (Rumunsko/Ukrajina)
Činnosť človeka: regulácia toku
(protipovodňové opatrenia), lodná doprava,
využívanie prírodných zdrojov (rybolov, ťažba
štrku a piesku,...)
Kvalita vody





Chemické, mikrobiologické a biologické
ukazovatele
Znečistenie – priemyselné a komunálne
odpadové vody, poľnohospodárska činnosť a
lodná doprava, prípadne prítok Moravy
Kvalita povrchových vôd sa sleduje od 1963
Zákon 364/2004 Z.z. v § 4
Zabezpečuje ju SHMÚ, 14 odberných miest






Základným spôsobom hodnotenia kvality
povrchových vôd je klasifikácia kvality
povrchových vôd podľa STN 75 7221, podľa
nej sa vody radia do 5 skupín:
I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda
2004-2005
2006-2007





V. trieda kvality vody v ukazovateli ortuť a celkové železo
ortuť - Dunaj-Karlova Ves
celkové železo- Dunaj-Rajka a Dunaj-Medveďov
Dunaj-Karlova Ves- I.-IV. trieda kvality- koliformné baktérie, fekálne
streptokoky, ortuť, dusitanový dusík, producenti a AOX
(oproti rokom 2005-2006 zlepšenie z III. Triedy na II. u ukazovateľov
dusičnanový dusík a celkový fosfor)

Bratislava- stred- prekročené hodnoty pre fekálne streptokoky, dusitanový
dusík, železo, hliník, chloroform, termotolerantné koliformné baktérie (oproti
2005-2006 zlepšenie Al z V. tr. na IV. Triedu)

Priesakový kanál-Čunovo- fekálne streptokoky z III. na IV. triedu kvality

Mošonské rameno-št. hranica- prekročené hodnoty pre koliformné
baktérie, termotolerantné kolif. baktérie, fekálne streptokoky, AOX,
dusitanový dusík a chloroform

Dunaj-Rajka – prekročené hodnoty koliformné baktérie,
termotolerantné kolif. baktérie, fekálne streptokoky, AOX,
dusitanový dusík a železo
Najvyššia hodnota chlorofilu „a“


Sledované množstvá chlorofylu „a“ zaradili odberové miesta na
toku Dunaj prevažne do II. a III. triedy kvality

Ďalšie odberné miesta:
Dunaj-Medveďov
Dunaj–Komárno
Dunaj-Štúrovo...



2007- 2008







Nebola zaznamenaná V. trieda kvality vody
Dunaj–Karlova Ves- Do IV. Triedy boli zaradené mikrobiologické
ukazovatele koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a
fekálne streptokoky
Bratislava- stred- prekračovali ukazovatele chloroform, termotolerantné
koliformné baktérie a koliformné baktérie
do IV. triedy boli koliformné baktérie a fekálne streptokoky na ľavom
brehu
Priesakový kanál-Čunovoprekročené hodnoty pre AOX
-ukazovatele zaradené do tried kvality v rozsahu I.-III.

Mošonské rameno-št. hranica- prekročené hodnoty pre
producentov,
AOX, dusitanový dusík a chloroform

Dunaj-Rajka- prekročené hodnoty- producenti a chloroform

Žiadne hodnoty neboli prekročené na odber. miestach:
Prívodný kanál Gabčíkova (Horná rejda)
Dunaj Gabíkovo
a na prítoku Vydrica (Železná Studnička)




2010

Vo všetkých monitorovaných ukazovateľoch vyhovovalo len 1
miesto Pravostranný priesakový kanál – Čuňovo

12 monitorovaných miest- prekročený limit dusitanového
dusíka

Všetky- 15 monitorovaných miest – vysoké hodnoty pre
dusitanový dusík

V 1 mieste- Číčovské rameno v Starom lese - nízky obsah
kyslíka

Odberné miesto Hurbanovský kanál- nevyhovujúci obsah Hg
2011

Ukazovatele nespĺňajúce požiadavky:

O2,

P celk.,

pH

Ca

Al

AOX

Hg
Havárie na Dunaji
•12.6.2012
• haváriu spôsobila slovenská súkromná spoločnosť RiverTrans
• pri prečerpávaní nafty do jedného z plavidiel došlo k poškodeniu hadice
• nafta vytekala v bratislavskom Zimnom prístave v časti Malé Pálenisko,
do rieky vytekala zhruba osemnásť minút
• zasahovali hasiči z Bratislavy, Malaciek, Pezinka a Šamorína
• do hlavného koryta Dunaja vytieklo len malé množstvo nafty
• hromadnému úniku ropných látok do hlavného toku zabránilo včasné
osadenie norných stien, ktoré izolovali naftu v plavebnom bazéne
• celkovo do Malého Dunaja a Dunaja uniklo 13 600 litrov nafty, čo
predstavuje
13,6 metra kubického
Norná stena
• zachytí
plávajúce nečistoty, aj olejové škvrny
• zložená z dvoch častí - horná časť je zložená z 20 metrov dlhých
vzduchom naplnených vakov, ktoré plávajú na hladine
• spodná časť steny je oceľová reťaz, ktorá je súčasťou asi 15
centimetrov hlbokej membrány. Je ponorená do vody
• nornú stenu hasiči dokážu postaviť v priebehu dvadsiatich minút
• pod ňou pláva „absorpčný had“, ktorý je naplnený ústrižkami
špeciálnej textílie a
pohlcuje ropné produkty, nenasáva však vodu
• ropné produkty pohlcuje aj sivý prášok, ktorý pláva na hladine










Zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
www.shmu.sk
http://www.enviro-edu.sk/database/publikacie/dunaj_jeho_ekosystemy_a_ludska_cinnost/cd/kap211.html
http://www.fonhit.sk/prospekty/Vodny%20zakon%202004.pdf
http://spravy.pravda.sk
http://bratislava.sme.sk
http://www.webnoviny.sk
http://www.shmu.sk/sk/?%20page=1776
http://www.fpv.umb.sk/kat/ken/akta/index.php?option=com_content&view=article&id=138:zneistenie-povrchovych-vodzlueninami-dusika-v-rieke-kysuca-a-jej-priahlych-tokoch&catid=25:vyskumne-tudie&Itemid=27
 Ďakujeme
za pozornosť

similar documents