Test-podklady

Report
SVETLO.
ZAKLADNÉ VLASTNOSTI
alebo
O základných princípoch
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Podľa princípu priamočiareho šírenia svetla:
a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri
priamočiaro,
b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,
c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch
smeroch,
d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.
1
Test
Podľa princípu nezávislosti chodu svetelných lúčov:
a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri
priamočiaro,
b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,
c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch
smeroch,
d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.
2
Test
Podľa princípu zámennosti chodu svetelného lúča:
a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri
priamočiaro,
b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,
c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch
smeroch,
d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.
3
Test
Podľa princípu konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu:
a) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri
priamočiaro,
b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,
c) po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch
smeroch,
d) ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.
4
ODRAZ A LOM SVETLA
alebo
Zákony pri prechode svetla rozhraním
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Na rozhraní prostredí sa svetlo môže:
a) odraziť,
b) prejsť do druhého prostredia,
c) utlmiť,
d) interferovať.
1
Test
Podľa zákona odrazu je:
a) uhol odrazu väčší ako uhol dopadu,
b) uhol odrazu menší ako uhol dopadu,
c) uhol odrazu rovnako veľký ako uhol dopadu,
d) odrazený lúč v rovine dopadu.
2
Test
Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri
väčšou rýchlosťou, nastáva:
a) nastáva lom od kolmice,
b) nastáva lom ku kolmici,
c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,
d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.
3
Test
Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri
menšou rýchlosťou, nastáva:
a) nastáva lom od kolmice,
b) nastáva lom ku kolmici,
c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,
d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.
4
Test
Zákon lomu vyjadrený veličinovou rovnicou je:
cos v2
a)

cos v1
sin v1
b)

sin v2
cos v1
c)

cos v2
sin v2
d)

sin v1
5
DISPERZIA SVETLA
alebo
Čo všetko ukrýva biele svetlo
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Pri lome bieleho svetla optickým hranolom nastáva:
a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby,
b) zosilnenie svetla vďaka interferencii,
c) zoslabenie svetla vďaka interferencii,
d) totálna reflexia svetla.
1
Test
Najväčšie vlnové dĺžky v spektre - 725 nm, patria:
a) fialovému svetlu,
b) modrému svetlu,
c) zelenému svetlu,
d) červenému svetlu.
2
Test
Najmenšie vlnové dĺžky v spektre - 325 nm, patria:
a) fialovému svetlu,
b) modrému svetlu,
c) zelenému svetlu,
d) červenému svetlu.
3
Test
Disperzia svetla je:
a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby,
b) závislosť fázovej rýchlosti v danom prostredí
od frekvencie svetla,
c) závislosť uhla lomu od fázovej rýchlosti svetla,
d) závislosť uhla lomu od indexu lomu svetla.
4
Test
Spektrálne farby sú:
a) jednoduché, teda s jednou frekvenciou,
b) jednoduché, lebo pre ne platí Snellov zákon,
c) zložené, teda s viacerými frekvenciami,
d) zložené, lebo vzniknú rozkladom bieleho svetla.
5
Test
Najväčší index lomu (teda najviac sa láme) má:
a) biele svetlo,
b) červené svetlo,
c) fialové svetlo,
d) zelené svetlo.
6
Test
Pri prechode svetla do prostredia s indexom lomu n sa:
a) vlnová dĺžka n-krát zmenší,
b) vlnová dĺžka n-krát zväčší,
c) frekvencia vlnenia n-krát zmenší,
d) frekvencia vlnenia n-krát zväčší.
7
INTERFERENCIA SVETLA
alebo
O dúhových farbách na mydlových bublinách
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Optická dráha:
a) je dĺžka, ktorú by svetlo prešlo vo vzduchu za rovnaký čas ako v danom optickom prostredí,
b) je vlnová dĺžka, ktorú by svetlo prešlo vo vzduchu
za rovnaký čas ako v danom optickom prostredí,
c) je šírka prostredia, ktorú by svetlo prešlo za rovnaký
čas ako v danom optickom prostredí,
d) je čas, za ktorý by svetlo prešlo vo vzduchu rovnaký
dráhu ako v danom optickom prostredí.
1
Test
Podmienka pre zosilnenie svetla pri interferencii
na tenkej vrstve v odrazenom svetle je:


a) 2nd   2k , kde k  1, 2, 3,...
2
2


b) 2nd   k , kde k  1, 2, 3,...
2
2


c) 2d   2k , kde k  1, 2, 3,...
2
2


d) 2n   2k , kde k  1, 2, 3,...
2
2
2
Test
Podmienka pre zoslabenie svetla pri interferencii
na tenkej vrstve v odrazenom svetle je:
a)
b)
c)
d)


2nd   (2k  1) , kde k  1, 2, 3,...
2
2


2d   (2k  1) , kde k  1, 2, 3,...
2
2


2nd   (2k  1) , kde k  1, 2, 3,...
3
2


2n   (2k  1) , kde k  1, 2, 3,...
2
2
3
OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH
alebo
Ako sa svetlo dostane do geometrického tieňa
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Ohyb vlnenia je jav, ktorý nastane vtedy, ak:
a) rozmery prekážok sú oveľa menšie ako vlnová
dĺžka vlnenia,
b) rozmery prekážok sú oveľa väčšie ako vlnová
dĺžka vlnenia,
c) rozmery prekážok sú porovnateľné s vlnovou
dĺžkou vlnenia,
d) rozmery prekážok nie sú voľným okom pozorovateľné.
1
Test
Ohybový obrazec svetla je charakteristický:
a) zmenou frekvencie svetleného žiarenia,
b) červeno-zeleným sfarbením,
c) striedaním maxím a miním svetla,
d) svojou intenzitou.
2
Test
Pred dráhový rozdiel interferujúcich lúčov na dvojštrbine
so štrbinami šírky b platí:
a) d  b sin 
b) d  b cos

c) d  k sin 
2

d) d  ( 2k  1)
2
3
Test
Mriežková konštanta b=0,01mm znamená, že mriežka
má na 1 mm:
a) 100 vrypov,
b) 10 vrypov,
c) 1 000 vrypov,
d) 1 vryp.
4
ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE
A JEHO SPEKTRUM
alebo
Od dlhých vĺn ku g žiareniu
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Žiarením nazývame vlnenie s vlnovou dĺžkou:
a)väčšou ako 1mm
b)väčšou ako 1nm
c)menšou ako 1mm
d)menšou ako 1nm
4
Test
Vlnová dĺžka svetla je:
a)10-6
b)10-7
c)10-4
d)10-8
- 10-7 m
- 10-8 m
- 10-6 m
- 10-10 m
4
Test
Vlnová dĺžka Röntgenové žiarenia je:
a)10-6
b)10-7
c)10-4
d)10-8
- 10-7 m
- 10-8 m
- 10-6 m
- 10-10 m
4
Test
Vlnová dĺžka infračerveného žiarenia je:
a)10-6
b)10-7
c)10-4
d)10-8
- 10-7 m
- 10-8 m
- 10-6 m
- 10-10 m
4

similar documents