PRIJEDLOG ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI

Report
POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE I
ZADRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI
ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE
Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava
Zagreb, prosinac 2014.
UKUPNO ZAPOŠLJAVANJE S EVIDENCIJE I ZAPOŠLJAVANJE
PO MJERAMA (I.-X.)
Ukupno zapošljavanje
Zapošljavanje po mjerama
193,142
165,329
17,194
2011.
196,703
165,424
22,900
2012.
34,379
17,312
2013.
2014.
• Povećano je ukupno zapošljavanje iz evidencije za 1,8% u 2014. godini u odnosu na 2013.
• U 2013. godini ukupno zapošljavanje iz evidencije povećalo se za 16,8% u odnosu na 2012.
godinu, dok je u istom razdoblju 2012. ukupno zapošljavanje povećano za 0,1% u odnosu na
isto razdoblje 2011. godine.
• U odnosu na ukupno zapošljavanje, zapošljavanje po mjerama iznosilo je u 2014. godini
8,8%, u 2013. godini 17,8%, u 2012. godini 13,8% i u 2011. godini 10,4%.
2
ZAPOŠLJAVANJE PREMA DJELATNOSTIMA
2011.
2012.
2013.
2014
37,973
33,899
30,104
27,007
24,284
23,976
23,865
13,831
15,102
26,479
23,567
27,772
28,606
25,878
16,800
13,880
1,221 1,280
Prerađivačka industrija
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i
motocikala
Djelatnosti pružanja
smještaja te pripreme i
usluživanja hrane
1,726
1,996
Informacije i komunikacije
Kroz priložene pokazatelje pokazuje se oporavak četiri glavne djelatnosti i povećano
zapošljavanje:
 prerađivačka industrija - 11,5%
 trgovina na veliko i malo- 4,9%
 pružanje smještaja te pripreme i usluživanje hrane (turizam i ugostiteljstvo) – 4,9%
 graditeljstvo – 12%
3
STATISTIKA-ZAPOŠLJAVANJE
• Najviše se razvija djelatnost informacija i komunikacija, gdje je vidljiv
porast zapošljavanja za čak 15,6%, kao rezultat povećanog
samozapošljavanja i zapošljavanja osoba koje se služe informacijskim
tehnologijama.
• Povećan izlazak iz evidencije nezaposlenih za 8,3% u odnosu na isto
razdoblje 2013. godine.
• U 2013. izlazak iz evidencije nezaposlenih bio je za 12,1% veći nego u
istom razdoblju 2012.
• Povećan izlazak iz evidencije na temelju radnog odnosa, tj. zapošljavanja za
4,9% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.
• U 2014. godini povećana je potražnja za radnicima za 4%, a za 14% je
povećana potražnja za radnicima na neodređeno vrijeme.
SMANJENJE ULASKA U NEZAPOSLENOST (I.-X.)
 Smanjenje ulaska u evidenciju iz radnog odnosa za 6,6% u 2014. u odnosu na 2013. godinu
U 2013. ulazak u evidenciju iz radnog odnosa smanjio se za 1% u odnosu na 2012. godinu, dok je u
istom razdoblju 2012. ulazak bio povećan za 16,5% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.
 Smanjenje ulaska u nezaposlenost zbog gospodarskih razloga (otkazi iz poslovno uvjetovanih
razloga) za čak 15,5%.
U 2013. ulazak u evidenciju iz radnog odnosa smanjio se za 5,2% u odnosu na 2012. godinu, dok je
u istom razdoblju 2012. ulazak bio povećan za 5,7% u odnosu na isto razdoblje 2011.
5
MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (I.-X.)
35,550
2011.
47,920
47,804
2013.
2014.
38,098
2012.
U 2014. godini mjere aktivne politike zapošljavanja koristi 0,2% manje osoba nego u
2013. godini, u 2013. godini 25,8% više osoba nego u 2012. godini te u 2012. 7,2%
više osoba nego u 2011. godini
6
KORISNICI MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA
PO MJERAMA (I.-X.)
2014.
2013.
Stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
2012.
4,240
2011.
17,139
8,078
5,878
14,029
Javni radovi
12,310
Potpore za usavršavanje
Obrazovanje nezaposlenih
Potpora za očuvanje radnih mjesta
16,880
130
313
646
1,242
Potpore za zapošljavanje
Potpore za samozapošljavanje
23,003
5,368
4,062
1,411
857
2,108
1,744
9,175
8,418
6,544
5,208
5,012
12,306
966
1,069
703
533
7
MJERE I POTPORE KOJI MOGU KORISTITI ISKLJUČIVO POSLODAVCI
JAVNI SEKTOR ISKLJUČEN
•
„Pola-pola” – potpora za zapošljavanje svih kategorija nezaposlenih
•
„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje
•
„Tvoja inicijativa-tvoje sezonsko radno mjesto”-za samozapošljavanje žena
•
„Zajedno smo jači” – potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge
•
„Rad i nakon ljeta” – potpora za zapošljavanje u turizmu
•
„Dijeljeno radno mjesto” – sufinancirano zapošljavanje dviju osoba na istom radnom mjestu„
•
„Ostanak u zaposlenosti“ – potpora za zapošljavanje kod drugog poslodavca
•
„Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”-VŠS I VSS I obrtnička zanimanja u
vezanom obrtu
•
„Rad i staž i prijevoz” te „Rad i nakon stručnog osposobljavanja za rad”
•
„Stalni sezonci“ – sufinanciranje doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim
radnicima
•
„Zamjenski radnik”-zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe na mjestu zaposlenog upućenog u
obrazovanje
•
„Vaučerom do posla”-fiskalne olakšice oslobađanja doprinosa na plaću od 17,2%
8
IZNOSI POTPORA ZA POSLODAVCE
• 50-75% bruto plaće za male i srednje poslodavce-sve
mjere „POLA-POLA”
• 30% za velike poslodavce
• Najduže do 12 mjeseci
• Iznosi se kreću od 10.800,00 do 52.500,00 kn
• Za samozapošljavanje 25.000,00 kn-mjere „Tvoja
inicijativa-tvoje radno mjesto” i za sezonski obrt
• 15,2% oslobađanja doprinos 2 godine kod fiskalne
olakšice („Vaučerom do posla”)
KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA ZA
POSLODAVCE
POTPORU ZA ZAPOŠLJAVANJE MOŽE KORISTITI:
• poslodavac kod kojeg će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto
povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u
posljednjih 12 mjeseci
• I ako novo zapošljavanje neće povećati prosječan broj zaposlenih (u
posljednjih 12 mjeseci), ali ima OPRAVDANO upražnjena radna mjesta
koja nadoknađuje zapošljavanjem uz potporu (dobrovoljni prekid
zaposlenja, nesposobnost za rad, umirovljenje, dobrovoljno skraćivanje
radnog vremena, prekid zaposlenja zbog povrede radne obveze)
IZUZETAK I NOVINA
• za poslodavce iz djelatnosti turizma “u odnosu na prosječan broj STALNO
zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci”
HZZ PROVJERAVA I PRATI:
• redovitost isplata plaća, doprinosa i poreza
• otpuštanja radnika prije i nakon dobivanja potpore
OGRANIČENJA KOD POSLODAVACA
POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE NE MOGU KORISTITI:
• poslodavci koji su unazad 6 mjeseci imali poslovno uvjetovanih
otkaza
• poslodavci koji imaju nepodmirenih dugovanja prema radnicima i
državi
• poslodavci koji sredstva za rad i plaće osiguravaju iz proračuna (oni
mogu koristiti SOR)
• vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi za
svoje zapošljavanje niti za zapošljavanje osoba koje moraju zaposliti
zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza
na dobit ili dohodak
• poslodavci koji nemaju zaposlenika (uvjetujemo najmanje jednog
zaposlenog unazad 6 mjeseci)
KOLIKO MOGU KORISTITI
BROJ POTPORA PO POSLODAVCU:
• do 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12
mjeseci (Za Stručno osposobljavanje za rad prema
broju mentora – ne više od ukupno zaposlenih)
IZUZETAK
• obrti i slobodna zanimanja koji posluju najmanje 6
mjeseci bez zaposlenika, uz uvjet da je vlasnik
prijavljen pri HZMO i HZZO u svojstvu vlasnika
obrta/djelatnosti, mogu koristiti potporu za 1 osobu i
primiti do 3 osobe na stručno osposobljavanje za rad
UGOVORNE OBVEZE ZA POSLODAVCA
• zadržati ukupan broj zaposlenih tijekom trajanja
ugovornih obveza
• redovito isplaćivati plaće, doprinose i poreze
sukladno ugovorenim iznosima
• tromjesečno dostavljati dokaze o namjenskom
trošenju sredstava
PROGRAMI USAVRŠAVANJA I
OSPOSOBLJAVANJA
• „I mladi uče za posao“ – programi školovanja i osposobljavanja
nezaposlenih mladih osoba za i kod poznatog poslodavca –za poslodavce
• „Učenjem do poduzetnika" – osposobljavanje i obrazovanje mladih –za
inkubatore -u privatnom ili javnom inkubatoru
• „Osposobljavanje na radnom mjestu na radnom mjestu“ – radna praksa
kod poslodavca
• Učim uz posao“ – potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba-za
poslodavce
• „Znanje se isplati i za zaposlene“ – potpore za usavršavanje –
sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvođenja novih
tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavcaza poslodavce
IZNOSI FINANCIJSKE PODRŠKE ZA
USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
•
Od 25%-35% troškova posebnih programa usavršavanja što iznosi od 4.000,00 do
5.700,00 kn za poslodavca
•
Ili 60-70% za programe općeg usavršavanja što za poslodavca znači od 9.700,00 do
11.400,00kn
•
100% troškovi obrazovnim ustanovama za osposobljavanje i obrazovanje
•
Nezaposlenima novčana pomoć u iznosu najniže novčane naknade-oko 1200,00 kn
te troškovi prijevoza (bez odjave s HZZ-a)
•
Kod učenje na radnom mjestu (bez odjave osobe s HZZ-a) do 700 kn mjesečno
mentoru-poslodavcu, te novčana pomoć i prijevoz nezaposlenoj osobi
•
Kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa-trošak
prijevoza do 1000,00 kn te novčana pomoć 2.400,00 kn, mjesečno od 1.1.2015.
•
mirovinsko i zdravstveno osiguranje poslodavcu za polaznika stručnog
osposobljavanja za rad što iznosi od 6.670,00kn-20.011,00kn godišnje.
•
Osobama ide radni staž i računa se u radno iskustvo u struci
BROJ ZAHTJEVA I POSLODAVCA - KORISNIKA MJERA APZ-A
U 2014. GODINI - PREMA VELIČINI POSLODAVCA
Potpore za zapošljavanje
Broj zahtjeva Broj poslodavaca
2.883
2.461
Mikro poslodavac
1.352
1.281 52,1%
Mali poslodavac
3.218
1.441 49,8%
Mali poslodavac
1.331
1.087 44,2%
Mikro poslodavac
1.420
1.071 37,0%
319 11,0%
Srednji poslodavac
Veliki poslodavac
Stalni sezonci
Udio
Stručno osposobljavanje za rad Broj zahtjeva Broj poslodavaca
bez zasnivanja radnog odnosa
7.839
2.895 Udio
170
84
3,4%
Srednji poslodavac
1.690
30
9
0,4%
Veliki poslodavac
1.511
Broj zahtjeva Broj poslodavaca
17
8
Udio
2,2%
Potpora za samozapošljavanje* - Broj zahtjeva Broj poslodavaca
mikro poslodavci
1.538
1.448
Mali poslodavac
4
3 37,5%
Obrt
Mikro poslodavac
1
1 12,5%
Srednji poslodavac
1
1 12,5%
11
3 37,5%
Veliki poslodavac
64
929
891
Slobodna profesija
24
24
Trgovačko društvo
585
533
*kod potpora za zapošljavanje ista se može odobriti za najviše 4 suvlasnika tako da
su svi ovi poslodavci/registrirani psolovni subjekti mikro poslodavci
Sveukupno u 2014. godini:
- 6.812 poslodavaca je koristilo mjere Aktivne politike zapošljavanja
- 12.277 zahtjeva
16
ZAKON O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
(NARODNE NOVINE, BROJ 93/14)
Zakon uređuje: uvjete, visinu i način dodjele potpora za očuvanje radnih mjesta, kao potpora male
vrijednosti.
 Potpora se dodjeljuje poslodavcu za radnika
 Potporu mogu koristiti poslodavci koji tijekom privremenog pada poslovnih aktivnosti,
odnosno nakon ostvarenog gubitka u poslovanju, izrade program za očuvanje radnih mjesta,
a regulirali su obveze poreza i doprinosa
POTPORA ZA SKRAĆIVANJE PUNOG RADNOG
VREMENA
 Visina potpore: utvrđuje se kao razmjerni dio iznosa
plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno
radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće
 Poslodavac skraćuje puno radno vrijeme tako da se
kao puno radno vrijeme za pojedinog radnika, odredi
radno vrijeme u trajanju od najmanje 60% punog
radnog vremena prije njegova skraćivanja
 Trajanje: najduže 12 mjeseci u razdoblju od 3 godine
POTPORA ZA OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
 Visina potpore: utvrđuje se u visini novčane pomoći
koju nezaposlenoj osobi isplaćuje Hrvatski zavod za
zapošljavanje tijekom razdoblja provedenog na
obrazovanju ili osposobljavanju, te naknade nastalih
putnih troškova.
 Poslodavac koji utvrdi da zbog opravdanih poslovnih
razloga, do 25% od ukupnog broja kod njega
zaposlenih radnika neće raditi u razdoblju od najviše
6 mjeseci, može u tom razdoblju omogućiti tim
radnicima stjecanje potrebnih znanja i vještina
potrebnih za ostanak na tržištu rada
 Trajanje: najduže 6 mjeseci za istog radnika
 Poslodavac podnosi program za očuvanje radnih mjesta uz zahtjev za dodjelu potpore HZZ-u
na propisanom obrascu - Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za
očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (NN, br. 103/14)
17
ZAKON O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA –
SEZONSKI RAD NA PRIVREMENIM/POVREMENIM POSLOVIMA
U POLJOPRIVREDI
•
Omogućuje jednostavnije sezonsko zapošljavanje na privremenim, odnosno
povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi dnevnim radnim angažiranjem kroz
vrijednosni kupon ili vaučer čime se unaprijed plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja.
•
Sezonski radnik može se angažirati do 90 dana tijekom kalendarske godine.
•
U prvih deset mjeseci 2014. godine prodano je 477.698 vrijednosnih kupona za 2.545
poslovna subjekta
•
U 2013. godini prodana su 517.183 vrijednosna kupona za sezonski rad u poljoprivredi
za 3.371 poslovni subjekt, a u 2012. godini (od 18.6.) prodano je 325.295 vrijednosnih
kupona za 3.363 poslovna subjekta.
•
U 2014. godini prodan je 28.231 ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi. Ugovore o
radu u poljoprivredi (sezonske knjižice) moguće je prenijeti iz prethodnih godina, a sve
ukupno od 2012. godine prodana su 127.972 ugovora o sezonskom radu u
poljoprivredi.
•
Od 04.07.2013. omogućeno je osobama koje obavljaju registriranu poljoprivrednu
djelatnost ili su nositelji OPG-a korištenje vaučera za prodaju vlastitih proizvoda na
malo, izvan prodavaonice.
18
DODATNA USLUGA HZZ-A ZA FIRME U
RESTRUKTURIRANJU
MOBILNI TIMOVI HZZ-A
• Stručnjaci HZZ-a ulaze u tvrtku i rade sa očekivanim
viškom radnika
19
U 2015. SNAŽNO NASTAVLJAMO SA ZAPOČETIM:
• usvajanje Odluke kojom se od 01. siječnja 2015. povećava novčana pomoć za
vrijeme stručnog osposobljavanja s 1.600,00kn na 2.400,00kn, kako bi uz
plaćene troškove prijevoza, dosegla razinu minimalne plaće za samca
• od 01. siječnja 2015. izmjenom Zakona o doprinosima potičemo ostanak u
zaposlenosti time što će se poslodavcu koji zaposli osobu mlađu od 30 godina
Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme omogućiti oslobođenje obveze
obračunavanja i uplate doprinosa na plaću (ukupno 17,2%) na razdoblje od 5
godina!
• i dalje nastavljamo sa subvencijama za zapošljavanje, kojima omogućavamo
poslodavcima koji djeluju profitno korištenje potpore u obliku 50% subvencije
troškova ukupne bruto plaće na godinu dana, koja se može koristiti i za
pripravnike i vježbenike prema Zakonu o radu
• i dalje podupiremo zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja putem
subvencije od 50% troškova ukupne bruto plaće na godinu dana za poslodavca
koji zaposli osobu koja se stručno osposobljavala
20
HVALA NA PAŽNJI!
[email protected]
www.mrms.hr

similar documents