Predstavitev - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in

Report
Predstavitev
sistema
ISARR
Uporaba informacijskega sistema ISARR
Modul za vnos podatkov
MVP
Jernej Ladinik, Boris Kodelja
Ljubljana, 2011
Ljubljana, 30.11.2010
Vsebina predstavitve
•
•
•
•
•
•
•
Splošno o sistemu ISARR
Namen in cilji sistema ISARR
ISARR in podpora procesov
EVT kot vstopna točka
ISARR v številkah
Arhitektura ISARR
Podpora uporabnikom
Splošno o sistemu ISARR
• Informacijski sistem ISARR je sodobno zasnovan mednarodni
informacijski sistem, ki na enem mestu zagotavlja izvajanje
ključnih procesov, ki so potrebni za spremljanje, izvajanje
različnih razvojnih programov, izvajanje operacij in projektov ter
poročanje o dosežkih oziroma njihovo analiziranje.
• IS ISARR je razvila Republika Slovenija, upravljalec je Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (SVLR), v vlogi Organa upravljanja (OU) za evropsko
kohezijsko politiko in evropsko teritorialno sodelovanje.
• Podlage za vzpostavitev sistema: Strategije razvoja Slovenije
(SRS), Državni razvojni program Republike Slovenije (DRP),
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe
EU 1260/99, 438/01, 1083/06 in 1828/06.
Namen in cilji sistema ISARR
•
Zagotavljati podporo vsem procesom priprave in izvajanja razvojnih
programov in omogočiti njihovo spremljanje na enem mestu.
•
Združiti ali povezati različne informacijske sisteme v državi, ki
izkazujejo razvojne politike države.
•
Zbrane podatke sistemizirati po principih zbiranja in urejanja
statističnih podatkov, ob upoštevanju različnih potreb analitikov in
poročevalcev.
•
Podpreti najnižje ravni zbiranja podatkov (podpora vnosu podatkov
čim bliže viru nastanka).
•
Zagotavljati
podporo
dokumentov.
•
V kar največji meri informacijsko podpreti procese upravičencem in
ostalim udeležencem ter tako zmanjšati njihovo administrativno
breme (e-shranjevanje, e-potrjevanje, e-podpis ipd.).
procesu
shranjevanja
in
arhiviranja
ISARR podpira procese:
•
načrtovanje na ravni razvojnih programov,
operacij in projektov;
izvajanja na ravni operacij in projektov;
izplačevanja na ravni operacij, projektov in
shem državnih pomoči;
črpanja na ravni operacij;
podporni procesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemsko krmiljen dostop uporabnikov skozi eno
mesto (Enotna vstopna točka);
Administracija sistema in uporabnikov;
Analiza in predstavitev podatkov;
Povezljivost
z drugimi IS (zajem podatkov 1x,
uporabljeno kjerkoli).
Podpora procesu financiranja (1)
Poslovni dogodek
Prijava
plačanih listin
Upravičenec
Finančni tok
Izdaja
računa
Plačilo
računa
Prejemnik
Podpora procesu financiranja (2)
Poslovni dogodek
Finančni tok
Proces ZzI
PT
Izdaja ZzI
Prijava
plačanih listin
Izplačilo ZzI
Proračun RS
Upravičenec
Podpora procesu financiranja (3)
Poslovni dogodek
Finančni tok
Izdaja ZaP
EK
Proces
ZzP
Izdaja ZzP
PO
Izvršitev ZzP
Izvršitev ZaP
Proces ZzI
PT
Izplačilo ZzI
Račun EK
Prehodni
račun PO
Proračun RS
Arhitektura ISARR – Administracija sistema
Enotna vstopna točka -
Načrtovanje
• MJR - Modul za javne
razpise (več)
Izvajanje
• Podpora procesu
financiranja (več)
Izplačevanje
• Podpora procesu
financiranja (več)
• Podpora procesu
načrtovanja (več)
Analiza in poročanje
• MAP – Modul za analizo podatkov (več)
• MSP – Modul za statusno poročanje (več)
Administracija in podpora
• MRS – Modul za referenčni sistem (več)
• MAS – Modul za administracijo sistema (več) (slika)
• MPP – Modul za prenos podatkov (več)
Črpanje
• Podpora procesu
financiranja (več)
ISARR je obsežen mednarodni informacijski sistem
Po vrsti meril je ISARR eden celovitih nacionalnih in mednarodnih
sistemov države Slovenije
• Celovita podpora procesov načrtovanja, izvajanja in
spremljanja razvojnih programov
• Podpira 7 razvojnih programov
• 10+ dinamično nastavljivih “mega” procesov
• Preko 3000 registriranih uporabnikov
• 150-200 sočasnih uporabnikov na sistemu
• Podpora čezmejnim projektom (Avstrija, Hrvaška, Madžarska)
• Povezanost z 8 javnofinančnimi IS (MFERAC, IS-PA, AJPES, eCRP, APZ.net, ISCSD, SAOP, IS-PA2007)
• Podpora dvema finančnima perspektivama
• 5 milijard € iz naslova kohezijske politike
• Preko 100.000+ programov, operacij in projektov
• 4000+ operacij trenutne finančne perspektive
• 400.000+ prijavljenih listin
ISARR je obsežen mednarodni informacijski sistem
Po vrsti meril je ISARR eden celovitih nacionalnih in mednarodnih
sistemov države Slovenije
V zadnjih treh letih (2008-2011):
• Preko 250 sklopov funkcionalnih nadgradenj sistema
• Rešenih preko 5.000 zahtevkov posredovanih s strani
uporabnikov
• Preko 17.000 interakcij (telefonski klici, e-mail…) z
uporabniki v okviru centra za podporo uporabnikom
• Preko 150 različnih usposabljanj za različne ciljne skupine
uporabnikov
• Preko 3200 slušateljev
• Konstantna podpora 16 strokovno usposobljenih oseb na
strani izvajalca
Arhitektura ISARR
Center za podporo uporabnikom (1)
Center za podporo uporabnikom služi uporabnikom pri
reševanju težav
SVLR
Sektor za spremljanje in
vrednotenje
Projektna
pisarna
Koordinator
uporabnikov na PT
Uporabniki na PT
CPU
• Spletni portal
•Telefonska centrala
v SLO in ENG jeziku
Center za podporo uporabnikom (2)
CPU omogoča uporabnikom sistema ISARR:
•
•
•
•
•
•
•
Prijavo napak
Zastavljanje vprašanj v povezavi s sistemom
Pomoč pri uporabi sistema
Bazo znanja:
• pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
• vodiče za uporabo aplikacij (HOW TO)
• uporabniško dokumentacijo in podrobna navodila
Dostop do literature v povezavi z izobraževanji
Dostop do nujnih informacij v realnem času preko
telefonske centrale
Obveščanje o odpravljenih napakah
Izobraževanje uporabnikov
Uporabnikom je na voljo veliko izobraževanj, s katerimi osvojijo
potrebno znanje za delo s sistemom ISARR.
Dve vrsti izobraževanj:
•
•
Predstavitev / podpora na lokaciji (namenjena širšemu krogu ljudi)
Izobraževanje na namenskih delovnih postajah (do 12 ljudi).
Namenska izobraževanja izvajamo za naslednje module / procese:
•
•
•
•
•
•
Proces izvajanja (MVP) v slovenskem in angleškem jeziku
Modul za javne razpise (MJR)
Proces načrtovanja (MNR)
Proces izplačil in povračil (MČS) v slovenskem in angleškem jeziku
Modul za analizo podatkov (MAP)
Modul za administracijo sistema (MAS)
Značilnosti:
•
•
•
Vsebina vedno prirejena slušateljem
Težavnost / podrobnost glede na vlogo slušateljev
Trajanje:
•
Podpora na lokaciji: 1-3 ure
•
Izobraževanje na delovnih postajah: 8 šolskih ur
Hvala za vašo pozornost!

similar documents