BOVO

Report
Goed op weg
naar het vo
De overstap van basisschoolverlaters
in de BOVO regio Haaglanden
Inhoud
•
•
Het basisschooladvies
Belangrijke wijzigingen in dit schooljaar:
- Toetsbesluit po
- Passend onderwijs
•
Schooltypen vo
•
Aanmelden vo
•
Tips voor ouders
Veel veranderingen
•
Nieuwe klasgenoten;
•
Verschillende docenten en lokalen;
•
Meer eigen verantwoordelijkheid;
•
Meer huiswerk;
•
Ander gebouw;
•
Andere schoolcultuur;
•
Wisselende lestijden.
BOVO Haaglanden
BOVO procedure
Beschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
BOVO Haaglanden
Begeleidt en ondersteunt de scholen bij de overstap .
Overstappen naar het vo
BSA
OKR
Het basisschooladvies
Test- en toetsgegevens
Didactische toetsen
Intelligentieonderzoek
Methodegebonden toetsen
Leerlingkenmerken
Werkhouding
Sociaal-emotioneel
Thuissituatie
Karakter
BSA
Onderwijskundig rapport
• Contactgegevens leerling
• Leervorderingen en cognitieve capaciteiten
• Ontwikkeling en gedrag
• Advies, zorgplicht en begeleiding
• Gegevens ouders/verzorgers
• Documenten en bijlagen
Onderwijskundig rapport
De po-school:
•
Is verantwoordelijk de vorming van het BSA
•
bepaaldt de inhoud van het ORK
Ouders:
•
hebben recht op inzage;
•
dienen toestemming te geven voor bepaalde bijlagen;
•
Ouder mogen bij onenigheid hun eigen visie toe laten voegen.
Scholen hebben de plicht om inzage in het OKR te bieden.
Didactische toetsen
Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat.
Voorbeelden:
•
Drempelonderzoek
•
Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS)
Centrale eindtoets
•
Onderdeel van het Toetsbesluit po
•
Gewijzigde wetgeving vanaf schooljaar 2014-2015
•
Centrale eindtoets taal en rekenen
•
Voor alle leerlingen in groep 8 van regulier basisonderwijs
•
Afgenomen tussen 15 april en 15 mei
•
2014-2015 is overgangsjaar
Centrale eindtoets
•
Als de toetsscore hoger uitvalt dan het BSA wordt het advies
heroverwogen. Dit kan leiden tot verhoging van het BSA.
•
Leerlingen mogen niet worden afgewezen op basis van de score
op de centrale eindtoets.
Passend onderwijs
Vormen van ondersteuning
•
Basisondersteuning;
•
extra ondersteuning;
•
diepteondersteuning.
Zorgleerlingen*
• Extra- of diepteondersteuning in het po wordt voortgezet in het vo;
• geen extra- of diepteondersteuning in het po, wel in het vo;
• geen extra- of diepteondersteuning nodig volgens de po-school, wel volgens de ouders.
*Zorgleerlingen zijn leerlingen met een ondersteunings-behoefte in het kader van passend onderwijs
Passend onderwijs
Ouders kunnen zelf aangeven of ze vinden dat hun kind extra ondersteuning* nodig heeft.
Aanmelden zorgleerling
-
Vroegtijdig adviestraject basisschool
-
Orientatie vo-scholen en ondersteuningsprofielen
-
Aanmelden van 17 jan – 13 feb 2015 (4 weken)
*Hieronder wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met
Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Passend onderwijs
Vo-scholen:
•
besluiten binnen 6 weken over de toelaatbaarheid (eenmalig 4 weken uitstel);
•
kunnen ouders vragen om aanvullende gegevens betreffende de
ondersteuningsbehoefte;
•
hebben zorgplicht als zij de ondersteuning niet kunnen bieden;
•
hebben geen zorgplicht als er geen plek meer is op de vo-school. De leerling komt dan
in aanmerking voor de herplaatsingsprocedure;
•
stellen binnen 6 weken na de inschrijving een ontwikkelperspectief vast.
Uitstroom naar het vo
PO
bo
VO
PrO vmbo havo vwo vso
sbo
(LWOO)
so
Schooltypen
vwo
6 jaar
5 jaar
PrO
havo
4 jaar
vmbo
3 jaar
(met of zonder LWOO)
2 jaar
1 jaar
vwo
6 jaar
5 jaar
Onderbouw
•
Nederlands;
•
Engels;
•
rekenen en wiskunde;
•
mens en natuur;
•
mens en maatschappij;
•
kunst en cultuur;
•
bewegen en sport.
havo
4 jaar
vmbo
3 jaar
(met of zonder LWOO)
2 jaar
1 jaar
Vakken/leergebieden
PrO
Onderbouw
Intelligentieonderzoek
• Intelligentieonderzoek is een verplicht onderdeel voor toelating tot
praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning.
• In sommige gevallen kan een school er voor kiezen om
intelligentieonderzoek in te zetten ter onderbouwing van het BSA.
Soorten intelligentieonderzoek:
•
NIO
•
NDT
•
WISC-III
•
WNV of SON-R 6-40
vwo
6 jaar
5 jaar
Praktijkonderwijs
havo
PrO
4 jaar
vmbo
3 jaar
(met of zonder LWOO)
2 jaar
Onderbouw
1 jaar
Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op
de arbeidsmarkt.
In sommige gevallen kunnen leerlingen via AKA/Entreeopleiding
doorstromen naar mbo 2.
Algemene vakken:
• Taal;
• rekenen;
• informatiekunde;
• lichamelijke opvoeding.
Beroepsgerichte vakken:
• Magazijn- of vorkheftruckwerk;
• grootwinkelbedrijf;
• horeca;
• bouw.
Vmbo
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)
Leerwegen
Afkorting
MBO-niveau
Basisberoeps
BBL
1&2
Kaderberoeps
KBL
3&4
Gemengd / Theoretisch
GL/TL
3&4
Vmbo: sectoren
Techniek
bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek,
installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed,
metalektro en instalektro.
Zorg en Welzijn
verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed
Economie
administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en
administratie, consumptief-breed
Landbouw
landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed
Intersectoraal
dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en
dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.
Vmbo met LWOO
Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld
voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen.
vwo
6 jaar
5 jaar
Havo
PrO
havo
4 jaar
vmbo
3 jaar
(met of zonder LWOO)
2 jaar
Onderbouw
1 jaar
Duur:
5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)
Bovenbouwprofielen:
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij
Vervolgopleiding:
HBO
vwo
6 jaar
5 jaar
Vwo
PrO
havo
4 jaar
vmbo
3 jaar
(met of zonder LWOO)
2 jaar
Onderbouw
1 jaar
Duur:
6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar
bovenbouw)
Bovenbouwprofielen:
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij
Vervolgopleiding:
HBO of universiteit
Overig aanbod
Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo
Een extra jaar po óp de vo-school met veel aandacht voor taal.
Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo
Internationale schakelklassen (ISK)
Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland
Onderwijs voor hoogbegaafden
VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Indeling VSO:
- Cluster 1: Visuele beperking
- Cluster 2: Auditieve en/of communicatieve beperking
- Cluster 3: Verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen
- Cluster 4: Ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische
problematiek
• Plaatsing wordt aangevraagd door VSO-school middels een
toelaatbaarheidsverklaring
• Commissie van deskundigen van het samenwerkingsverband vo beslist
over toelating tot cluster 3 en 4
Aanmelden vo
•
Een leerling kan maar op één vo-school worden aangemeld.
•
De unieke code wordt door de vo-school ingevoerd in Onderwijs Transparant
(OT).
•
OT is een digitaal overdrachtssysteem dat:
- de vo-school in staat stelt het onderwijskundig rapport te
- de basisschool een bericht stuurt van de aanmelding.
bekijken;
Aanmelden vo
Adviesformulier:
• Wordt verkregen via de
basisschool;
• is vereist bij aanmelding op
een vo-school.
Het adviesformulier vermeldt
onder andere:
• Een unieke code;
• basisschooladvies.
Aanmelden vo
1e aanmeldingsperiode
•
Start PrO-, LWOO-, kopklas- en zorgleerlingen: 17-1-2015
•
Start overige leerlingen: 31-1-2015
•
Sluiting: 20-3-2015
Nb. voor zorgleerlingen op 13-2-2015!
•
Advies BOVO: vroeg aanmelden
•
alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig
binnen gekomen.
Aanmelden vo
Toelatingsbeleid vo
Het toelatingsbeleid en eventuele voorrangsregels worden binnen het wettelijke
kader door de vo-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen.
Het toelatingsbeleid wordt voor 1 november vastgesteld en op de eigen website
van de vo-school geplaatst.
Een leerling mag wettelijk alleen geweigerd worden als:
a. de ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven;
b. het basisschooladvies niet overeenkomt met het inrichtingsbesluit van de
school (een vmbo-advies bij een vwo-school);
c. er geen plaatsruimte is.
Aanmelden vo
Toelatingsbeleid vo
Vo-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of de leerling zelf
aanvullend toetsen.
Vo-scholen mogen uitsluitend vaardigheden toetsen behorende bij een
bijzondere inrichting (LOOT, TTO of profielklas).
De vo-school mag de leerling onder bepaalde voorwaarden afwijzen op
basis van twijfels over de juistheid van het basisschooladvies.
Aanmelden vo
Behandelperiode vo
•
Vo-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen
ten aanzien van de toelaatbaarheid.
•
Bericht van wel/niet plaatsing op 27-3-2015:
• Plaatsing bij voldoende ruimte
• Overaanmelding kan leiden tot het toepassen van
voorrangsregels en/of loting.
Aanmelden vo
2e aanmeldingsperiode
•
Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op
een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn).
•
Periode van 30-3-2015 t/m 16-4-2015
•
Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de
volgende uitzondering: Bij overaanmelding op de eerste dag van
de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als
gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze
aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van
binnenkomst te bepalen.
•
Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede
periode zodra de vo-school een besluit heeft genomen.
Uitwisselingsmarkt
•
Ontmoeting tussen de po-school en de vo-school;
•
vindt twee keer per jaar plaats;
•
•
Juni 2015 Bespreken van de nieuwe vo-leerling;
•
Nov 2015 Hoe gaat het nu met de nieuwe leerling in het vo;
Om uw kind te kunnen voorstellen en bespreken heeft de po-school
uw toestemming nodig.
Tips voor ouders
Indien ouders vragen en/of aanmerkingen hebben over:
•
•
•
•
het OKR
de BOVO-procedure
het toelatingsbeleid en voorrangsregels van vo-scholen
de manier waarop scholen met bovenstaande omgaan
dan kunnen zij terecht bij de betreffende school en indien nodig bij de
schoolleiding en/of het schoolbestuur.
Tips voor ouders
Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met:
•
Het schoolondersteuningsprofiel;
•
mogelijkheden tot begeleiding (bijv. voor huiswerk);
•
kosten;
•
opvang bij lesuitval;
•
de afstand.
Tips voor ouders
Leestips:
BOVO ouderfolder
• De Scholenwijzer vo
(vanaf december, uitgave: gemeente Den Haag)
• Websites van de vo-scholen
Website BOVO Haaglanden
(zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders)
• vo-gids ministerie OCW
(zie: www.rijksoverheid.nl)
Vragen?

similar documents