Stáhnout prezentaci ve formátu PPT

Report
*
Seminář - Karlovy Vary 31.října 2014
*
Předsedkyně : Ing Edita Schrehardt
*
•
•
•
•
•
V dlouhodobém kontextu ekonomického vývoje České
republiky znamenal rok 2013 pokračování ekonomické recese
a výkonnost hospodářství ukázala třetí nejméně příznivý
výsledek od roku 1995
Recesi doprovázela relativní stabilita ekonomiky
Došlo ke zmínění strukturální nerovnováhy na trhu práce
Nižší výkonnost zaznamenalo v roce 2013 dvanáct odvětví z
dvaceti hlavních
Nadále se zmenšující primární sektor ztratil desetinu,
zpracovatelský průmysl v první polovině roku zasažený slabou
zahraniční poptávkou klesl o 0,4 %. Výkon stavebnictví
sužovaného skomírající stavební činností se snížil o 1,6 %
*
•
•
•
Míra nezaměstnanosti byla v ČR v roce 2013 šestá
nejnižší v EU
V podílu nízkopříjmových zaměstnanců na celkovém
počtu zaměstnanců je však pozice ČR (18,2 % v roce
2010) horší než je průměr EU (16,9 %) a jeden z
největších negativních rozdílů je i v disproporci mezi
mzdami mužů a mzdami žen (gender gap), která byla v
roce 2012 v rámci EU 4. největší
Stárnutí lidí v ČR představuje pro většinu z nich zhoršení
kvality života – průměrný starobní důchod stoupl v
letech 1993-2012 3,9krát na 10 770 korun, čistá mzda
4,3krát na 19 372 korun. Příjmová distribuce důchodů
ukazuje, že vzhledem k vyšší délce života žen než mužů
je jejich ohroženost příjmovou chudobou v seniorském
věku palčivější.
*
•
Celková míra zaměstnanosti činila v 2.Q.2014 55,6 % - (míra zaměstnanosti je
definována jako poměr počtu zaměstnaných k celkovému počtu pracovních sil
(v procentech)
•
Míra zaměstnanosti osob se základním vzděláním a bez vzdělání je výrazně pod
průměrem EU-27
•
Míra zaměstnanosti mladých osob (20-29 let) má dlouhodobě klesající tendenci
(v roce 2000 byla 66 %, v roce 2012 již pouze 57,8 %)
•
Český trh práce je dosud poznamenán dopady ekonomické krize z let 2008-09,
která způsobila výrazný úbytek pracovních míst.
•
Obecná míra nezaměstnanosti stále vysoké hodnoty (k 30. červnu 2014 činila
6%, evidováno bylo 541 364 uchazečů o zaměstnání v ČR a v Karlovarském kraji
to bylo 17 266 osob)
•
Nezaměstnanost je převážně strukturálního charakteru, jejíž řešení je obtížné
a finančně náročné
•
Výdaje na Aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) vyjádřené podílem k HDP jsou
jedny z nejnižších v EU-27
*
Příčiny
•
•
•
•
•
•
Nedostatečná tvorba volných pracovních míst
•
Nízká míra zaměstnanosti žen v ČR, především žen, které pečují o malé děti či
žen ve vyšším věku
•
•
Nedostatečné podmínky pro slaďování pracovního a soukromého života v ČR
Kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání neodpovídá požadavkům trhu práce
Nedostatečná nabídka částečných úvazků a jiných flexibilních forem práce
Nedostatečný hospodářský růst, který negeneruje nová pracovní místa
Nízká mobilita pracovní síly, neochota stěhovat se za prací
Existence alternativních příjmů v podobě podpor a dávek a vysoká tolerance
nelegální práce
Diskriminace na trhu práce, vertikální a horizontální segregace a rozdíl v
odměňování žen a mužů ale i OZP.
*
•
Jedním ze základních předpokladů ekonomického růstu je zvýšení adaptability
podniků a jejich zaměstnanců na měnící se strukturu ekonomiky (přechod na
znalostní ekonomiku, technologické změny, výzkum a vývoj, nové zdroje energií
atd.)
•
•
Základní roli v procesu posilování adaptability pracovní síly hraje vzdělávání
•
Projevuje se nesoulad mezi kvalifikační poptávkou zaměstnavatelů na jedné straně a
kvalifikační úrovní pracovní síly na straně druhé,
•
•
Malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit/změnit si kvalifikaci
•
Rychlé technologické změny na globálním trhu, které neustále mění požadavky trhu
práce na pracovní sílu
K hlavním bariérám rozvoje vzdělávání zejména u malých, ale i středních podniků
patří hlavně nedůvěra k potřebnosti vzdělávání, finanční náročnost a nutnost uvolnit
zaměstnance pro účast na školení.
Nedostatečně funkční systém dalšího vzdělávání (nedostatečné předvídání
kvalifikačních potřeb, nedostatečné poradenství k volbě povolání a kariérové
poradenství)
*
•
•
•
•
•
Chudoba a sociální vyloučení mají velmi úzkou souvislost s
nezaměstnaností a to zejména dlouhodobou. Téměř polovina
(46,7 %) domácností bez pracujících osob byla ohrožena
chudobou
Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost je v podmínkách ČR
spojena především s nízkou kvalifikací, zdravotním
znevýhodněním a s diskriminací ze strany zaměstnavatelů –
zvláště vůči etnickým skupinám, ženám s malými dětmi a vůči
osobám ve věku 50+
Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky a jejich
šance na uplatnění na trhu práce proto dále klesají
Narůstá specifická skupina mladistvých a mladých lidí, kteří
nepokračují ve studiu na středních školách, jsou po ukončení
povinné školní docházky v evidenci Úřadu práce a pracovní
návyky vůbec nezískají
Zvyšují se regionální disproporce na trhu práce, územní
odloučenost a zhoršená dopravní dostupnost
*
•
•
•
•
•
•
Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně vyloučených
nebo sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce
Nastavení a dostupnost sociálních služeb neodpovídá potřebám osob
vyloučených nebo vyloučením ohrožených pro jejich zařazení na trh
práce
Sociální ekonomika není dostatečně rozvinuta a neodpovídá tak
potřebám osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených
Nedostatečná provázanost služeb zaměstnanosti a sociálních služeb,
sociálních a zdravotních služeb, jakož i dalších návazných služeb
podporujících sociální začleňování osob
Přetrvávající nízká nabídka komunitních, terénních a ambulantních
(popřípadě kvalitních pobytových) služeb poskytovaných v přirozeném
prostředí osob a reagujících na jejich aktuální potřeby
Nízká informovanost o potenciálu sociálního podnikání jak mezi
veřejností, tak i mezi potenciálními zakladateli těchto podniků
*
•
•
•
•
•
V ČR existují přetrvávající sociální problémy, které se
nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů sociální politiky a
politik trhu práce,
Míra využívání sociálních inovací a jejich přínosech je
nízká.
Důsledkem tohoto stavu je i minimum finančních
prostředků a roztříštěnost inovační nabídky a nově
vzniklých nástrojů je v ČR nízká (v podstatě nulová).
Chybějící spolupráce v oblasti sociálních inovací,
neexistence platformy pro podporu sociálních inovací
konkrétních problémových oblastí
Příklad soc. inovace – změna koncepce financování
sociálních služeb, která v České republice stojí především
na veřejných zdrojích.
*
•
•
•
•
Mezinárodní spolupráce umožňuje jednotlivým účastníkům
získat podněty a kontakty v rámci mezinárodních sítí a
pomáhá budovat kapacity participujících organizací a
orgánů na regionální a národní úrovni
Je to nákladově efektivní způsob pro ověření návrhů politik
a pro šíření zkušeností, který poskytuje základ pro
mezinárodní srovnávání
V ČR existují oblasti, ve kterých stále chybí know-how již
využívané a osvědčené v zahraničí. Zároveň běžně
nedochází ke zjišťování dopadů jednotlivých politik
(evidence-based policy) a zkušenosti a zjištění ze zahraničí
by tak mohly být v ČR velmi přínosné
Role mezinárodní spolupráce je nezastupitelná a v
současnosti nedostatečná
*
•
•
Inovací je třeba :
•
Zapojení mladých lidí do aktivních činností na trhu
práce
•
Zavedení ve větší míře tzv. green economy pro
tvorbu nových pracovních míst
•
•
Větší míra podpory sociálního podnikání
V oblasti uplatňování starších pracovníků na trhu
práce s cílem posílit jejich zaměstnatelnost
Důsledné zavádění sociálně odpovědného podnikání
*
Co chceme :
• Vytvářet výzkumy a analýzy v oblasti sociální práce, sociální
ekonomie, politik zaměstnanosti, trhu práce, rodiny, rovných
příležitostí, sociálních a společenských věd se zvláštním zřetelem na
udržitelný rozvoj regionů a s cílem snižování regionálních disparit
• Přispět k vytváření sociálních inovací
• Pomáhat při realizaci sociálního podnikání
• Prakticky spolupracovat s jinými subjekty na národní i mezinárodní
úrovni
• Pořádat vzdělávací kurzy, diskusních fóra, workshopy s odborníky z
akademického prostředí i veřejného života
• Vydávat publikace (periodické a neperiodické, brožury, letáky aj.
• Zabývat se poradenskou a konzultační činností
• Účastnit se konzultačních a rozhodovacích procesů
• Realizovat vlastní projekty a účastnit se v projektech jiných
subjektů
Děkuji za pozornost
PhDr. Blažena Křížová
http://www.dynamicsociety.cz/
[email protected]
[email protected]

similar documents