pptx

Report
Predstavitev trga dela v
Sloveniji
december 2014
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Zavod RS za zaposlovanje
Območne službe
Slovenija
Prebivalci (VII 2014):
2.061.623
Delovno aktivni (XI 2014):
806.777
Brezposelni (XII 2014):
119.458
Stopnja reg. brezposelnosti (XI 2014):
Vir podatkov :
SURS (prebivalci, delovno aktivni po lokaciji delovnega mesta, stopnja registrirane brezposelnosti)
ZRSZ (registrirano brezposelni)
12,5%
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Gibanje delovno aktivnega prebivalstva
(2005 – 2014)
864.361 880.252 844.655
818.975 817.311
813.558 833.016
792.948 791.323 806.777
XII 05
XII 06
XII 07
XII 08
Vir podatkov: SURS – delovno aktivni po lokaciji delovnega mesta
XII 09
XII 10
XII 11
XII 12
XII 13
XI 1 4
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Gibanje števila registrirano brezposelnih in stopnje
registrirane brezposelnosti
(2000 – 2014)
12,5
119.458
66.239
96.672
7,0
68.411
78.303
92.575
7,3
13,5
124.015
10,3
10,2
8,6
90.728
12,1
118.061
10,4
11,8
112.754
11,0
95.993
11,3
99.607
11,8
104.316
104.583
12,0
110.021
13,0
XII 00 XII 01 XII 02 XII 03 XII 04 XII 05 XII 06 XII 07 XII 08 XII 09 XII 10 XII 11 XII 12 XII 13 XII 14*
št. reg. brezposelnih
stopnja reg. brezposelnosti (v %)
Vir podatkov :
SURS (* stopnja registrirane brezposelnosti – objavljena je z enomesečnim zamikom)
ZRSZ (registrirano brezposelni)
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Sporočena prosta delovna mesta* po dejavnostih
(I-XII 2014)
Skupno število sporočenih prostih delovnih mest:
84.863
F GRADBENIŠTVO
15.923
14.692
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
P IZOBRAŽEVANJE
8.552
G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
MOTORNIH VOZIL
7.969
7.368
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
6.499
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
H PROMET IN SKLADIŠČENJE
5.274
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE
DEJAVNOSTI
5.013
4.659
I GOSTINSTVO
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE;
DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
2.064
Opombe: - 10 najpogostejših dejavnosti,
- * z 12. aprilom 2013 je ZUTD-A ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu, zato Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Sporočena prosta delovna mesta* po področnih
skupinah poklicev
(I-XII 2014)
Skupno število sporočenih prostih delovnih mest: 84.863
6.617
711 Gradbinci ipd.
4.322
721 Livarji, varilci, kleparji, monterji konstrukcij ipd.
712 Gradbinci zaključnih del ipd.
3.961
833 Vozniki težkih tovornjakov in avtobusov
3.806
932 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
3.048
741 Monterji in serviserji električnih naprav ipd.
3.035
332 Zastopniki in posredniki za prodajo in nabavo
522 Prodajalci v trgovinah
2.867
2.774
513 Natakarji ipd.
2.603
722 Kovači, orodjarji ipd.
2.560
Opombe: - 10 najpogostejših področnih skupin poklicev SKP-08,
- * z 12. aprilom 2013 je ZUTD-A ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu, zato Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Razkorak v izobrazbeni strukturi sporočenih prostih
delovnih mest* in registrirane brezposelnosti
(I-XII 2014)
število prostih delovnih mest: 84.863
povprečno št. reg. brezposelnih oseb: 120.109
40,3%
28,1%
22,9%
17,1%
osnovna
šola ali manj
nižja,
srednja
poklicna
izobr.
28,4%
27,5%
19,7%
srednja visokošolska
1., 2. in 3.
tehniška,
stopnje
strokovna,
spl. izobr.
16,0%
osnovna
šola ali manj
nižja,
srednja
poklicna
izobr.
srednja visokošolska
tehniška,
1., 2. in 3.
strokovna,
stopnje
spl. izobr.
Opomba: * z 12. aprilom 2013 je ZUTD-A ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu, zato Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Struktura priliva registrirano brezposelnih oseb
(I-XII 2014)
število oseb v prilivu
54.004
iztek zaposlitve za določen čas
51.712
19.071
iskalci prve zaposlitve
stečaj podjetja
18.538
3.732
3.927
17.896
trajni presežki
15.404
13.641
ostalo
12.975
2013
2014
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Struktura odliva registrirano brezposelnih oseb
(I-XII 2014)
število oseb v odlivu
65.054
zaposlitev
73.950
prehod v neaktivnost
13.295
12.558
kršitev obveznosti
14.772
12.347
ostalo (lastna volja…)
9.269
8.258
2013
2014
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb
(XII 2014)
28,8%
28,0%
27,3%
15,9%
osnovna šola ali manj
nižja, srednja poklicna
izobr.
srednja tehniška,
strokovna, spl. izobr.
visokošolska 1., 2. in 3.
stopnje
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Starostna struktura registrirano brezposelnih oseb
(XII 2014)
30,8%
23,8%
20,2%
15,8%
9,4%
do 24 let
25-29 let
30-39 let
40-49 let
50 let in več
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Struktura registrirano brezposelnih oseb po trajanju
brezposelnosti
(XII 2014)
33,3%
30,8%
19,5%
16,4%
do 5 mesecev
6-11 mesecev
12-23 mesecev
24 mesecev in več
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Skupine registrirano brezposelnih oseb
(XII 2014)
49,8%
19,4%
18,5%
14,8%
ženske
iskalci prve zaposlitve
invalidi
prejemniki denarnega
nadomestila
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb
(XII 2014 / XII 2013)
število oseb – razlika v %
vsi
-3,7
ženske
stari do 29 let
stari 50 let in več
0,2
-7,3
-3,1
iskalci prve zaposlitve
0,5
dolgotrajno brezposelni
1,1
invalidi
-1,6
OŠ ali manj
visokošolska 1., 2. in 3. st.
-1,1
-2,5
Predstavitev trga dela v Sloveniji
Vključevanje v programe APZ
(I-XII 2014)
Slovenija
SKUPAJ APZ
36.904
UKREP 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
1.1.1.1. NPK- Priprave na potrjevanje
1.1.1.2. NPK Potrjevanje
1.1.2.1. Institucionalno usposabljanje
1.1.2.3. Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe
1.1.2.4. Za Pokolpje - aktivno in dejavno
1.1.2.6. PUM Projektno učenje za mlade 2013-2015
1.1.4.4. Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
1.1.4.5. Delovni preizkus
1.2.1.2. Programi formalnega izobraževanja 2012/2013
1.2.1.3. Programi formalnega izobraževanja 2014/2015
1.971
1.626
12.535
1.245
278
663
5.126
1.694
88
207
UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLITEV
3.1.1.4. Zaposli.me 2012/2013
3.1.1.6. Program 50plus
3.1.1.7. Zaposli me PLUS
3.1.1.8. Zaposli.me 5/2014
3.1.1.9. Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda
3.1.2.1. Prvi izziv 2014
3.1.2.2. Zaposli.me 6/2014
3.2.1.2. Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015
3.2.1.3. Povračilo prispevkov - Program Pokolpje 2016
3.2.1.4. Povračilo prispevkov - Maribor s širšo okolico
3.2.1.5. Povračilo prispevkov - Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
4
8
983
1.150
43
477
1.030
56
21
2
3
UKREP 4: KREIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST
4.1.1.1. Javna dela
4.1.1.3. Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč
4.1.2.8. Delovna vključenost starejših oseb
4.2.1.2. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela
6.661
198
447
23
UKREP 5: SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
5.2.1.2. Subvencije za samozaposlitev 2012
5.2.1.3. Samozaposlovanje 2014
217
148

similar documents