Presentatie PGB - over uw pensioen bij SPVG

Report
Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder)
Welkom!
Informatie over PGB
September 2014
Pensioeninformatie
Inhoud presentatie
● Kenmerken PGB
● Financiën PGB
● Productkenmerken
● Uitvoeringsorganisatie van PGB
● Communicatie PGB
● Vragen?
2
Pensioen bij PGB
Over PGB
 PGB is het bedrijfstakpensioenfonds voor:
– grafimedia branche (collectieve deelname)
– kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf (collectieve deelname)
– Verf en drukinkt industrie (collectieve deelname)
– aantal bedrijven uit uitgeverijbedrijf, kunststof- en rubberindustrie, papierindustrie en
chemische industrie (vrijwillige deelname)
 Al vanaf 1929 collectief pensioen (Pensioenfonds voor Grafische Vakken)
 Collectieve regeling: afspraken tussen werkgevers en werknemers
 Solidariteit: jong-oud / ziek-gezond / man-vrouw / werkgever-werknemer
– risico spreiden en delen
– één premiepercentage
 Geen winstoogmerk
3
Pensioen bij PGB
bestuursstructuur
 Gekozen voor paritair model (werkgevers, werknemers en gepensioneerden)
 Afgelopen periode al grondige vernieuwing bestuur met portefeuilleverdeling
 Onafhankelijk bestuursmodel zou toekomst kunnen zijn (multi-sectoraal fonds)
 Bestuur: 4 werkgevers, 4 werknemers, 2 gepensioneerden
 Raad van Toezicht: 3 onafhankelijke leden
 Nieuwe Verantwoordingsorgaan 6 werkgevers, 6 werknemers, 6 gepensioneerden
 Bestuursbureau PGB voor bestuursondersteuning
 Uitvoeringsorganisatie Timeos (vroeger GBF) volle dochter van PGB
Relatiebeheer PGB
4
Stand van zaken relatiebeheer PGB
Bestuur
Keuze besturingsmodel
 Paritair bestuur: 4 - 4 - 2
Relatiebeheer PGB
5
Pensioen bij PGB
Over PGB
Pensioensysteem
 middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst)
Enkele kerncijfers (31-12-2013)
 aangesloten werkgevers
: ± 2.131
 verzekerde werknemers
: ± 45.353
 pensioenontvangers
: ± 55.000
 Gewezen deelnemers
: ± 124.000
 beleggingen
: ca. € 17,52 miljard
 dekkingsgraad 31 augustus 2014
: 107,7%
 Kosten per deelnemer
: € 135,00 (structureel)
6
Pensioen bij PGB
Over PGB
 Verplichting
: levenslang uitbetalen pensioen aan deelnemers en nabestaanden
 Ambitie
: pensioen jaarlijks zoveel mogelijk aanpassen aan prijsstijging
Stand dekkingsgraad augustus 2014
Bezittingen van het fonds
=
17.526.000.000
= 107,69%
Verplichtingen aan deelnemers =
16.274.000.000
7
Pensioen bij PGB
Financiën pensioenfonds
Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad
 Langer leven
In 2010
65-jarige man gemiddeld 18 jaar pensioen
In 2010
65-jarige vrouw gemiddeld 21,5 jaar pensioen
In 2050
65-jarige man gemiddeld 22,5 jaar pensioen
In 2050
65-jarige vrouw gemiddeld 24,5 jaar pensioen
– conclusie: stijging levensverwachting is goed nieuws voor u, maar niet voor
pensioenfonds…
– levensverwachting alweer verder gestegen. Kosten circa 1% van de dekkingsgraad
– Bij ons pensioenfonds
– 100 jaar of ouder momenteel 23 deelnemers
– 90 tot 100 jarigen momenteel 1518 deelnemers
8
Pensioen bij PGB
Financiën pensioenfonds
Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad
 Lage rente en de waarde van pensioenen
Voorbeeldberekening waarde pensioen
Stel pensioen van € 1.000,- in 2032. Wat moet PGB dan nu (2014) in kas hebben?
- bij 2% : € 700,- bij 3% : € 587,- bij 5% : € 415,-
Conclusie: - lagere rente, meer geld reserveren
- waarde pensioen dus gevoelig voor rente
- rente momenteel historisch laag
9
Mix normportefeuille PGB 2014
Normportefeuille 2014
Vastrentende waarden (incl. liquiditeiten)
50 %
Aandelen
30%
Alternatieve beleggingen
20%
Vastrentende
Waarden
Aandelen
Alternatieve
Beleggingen
Staatsobligaties
32
Europa
6
Vastgoed
6
Bedrijfsobligatie
17,5
Noord-Amerika
6
Infrastructuur
5
Global ontwikkelde
Landen
7,5
Bedrijfsobligaties
3
opkomende markten
Pacific incl. Japan
3
Inflatie gelinkte
Obligaties
Liquiditeiten
0,5
6
Opkomende markten 7,5
10
Rendement vanaf 2008
2008
- 17,80%
2009
14,50%
2010
10,70%
2011
6,60%
2012
13,00%
2013
2,04% (benchmark 1,59%)
11
Pensioen bij PGB
Herstelplan 2009 - 2014
Financieel tekort? Herstelplan wettelijk verplicht
 Herstelplan = maatregelen om financieel probleem op te lossen
 Uitgangspunten:
– 31-12-2013 op of boven de 105%
– 31-12-2023 op of boven de 115%
– pijn eerlijk verdelen: als vereiste dekkingsgraad niet op tijd wordt bereikt, kunnen de
pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen worden verlaagd.
 Aan het einde van ieder jaar kijkt bestuur of vereiste dekkingsgraad is bereikt.
12
Pensioen bij PGB
kenmerken
 voorwaardelijk toeslagbeleid aan de hand van richtlijn
 premiestelling naar rato van vaste prijs per eenheid pensioen (op basis van doorsneepremie)
 flexibiliteit tijdens werken:
– individueel of collectief Pensioensparen
– Vrijwillig collectieve ANW hiaat verzekering
 flexibiliteit bij pensionering waaronder:
– flexibel pensioen (vanaf 55 tot 70 jaar)
– gelijk overlevingspensioen (GOP)
– tijdelijk ouderdomspensioen (TOP)
– getrapt pensioen
– uitruilpensioen
13
Pensioen bij PGB
kenmerken
 zonder aanvullende financiering is het volgende van toepassing:
– voorwaardelijke toeslagverlening, consumentenprijsindex alle huishoudens
– besluitvorming mede op basis van richtlijn ‘dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’
Bij een dekkingsgraad:
kan het pensioen zich als volgt ontwikkelen:
onder 105%
vanaf 105% tot 115%
vanaf 115% tot 130%
vanaf 130% tot 140%
vanaf 140% tot 150%
vanaf 150%
in het uiterste geval korting van de pensioenen
compensatie van eventuele korting + geen toeslag
gedeeltelijke prijsinflatie over max. 4%
100% prijsinflatie met max. 4%
100% prijsinflatie zonder maximum
100% prijsinflatie + inhaaltoeslag + loonindex
15
Pensioeninformatie
Uitvoeringsorganisatie
Activiteiten uitvoeringsorganisatie voor de pensioenregeling
 Activiteiten
– pensioenen beheren, uitkeren en daarover communiceren
– vermogensbeheer
– beleidsondersteuning
 Kenmerken
– BV waarvan PGB de enige aandeelhouder is.
– 150 medewerkers (klein genoeg om flexibel te zijn, groot genoeg om
specialisten te hebben)
– geen winstoogmerk
19
Pensioeninformatie
Communicatie
Informatie aan de deelnemer in verschillende vormen:
Bij overgang naar PGB
 Welkomstbrief met daarin de overgenomen rechten
 Eindbrief van huidige uitvoerder
 Overgenomen pensioen pas zichtbaar op gesloten site na inregeling
 Nieuwe rechten pas zichtbaar als het jaar om is.
 Wij controleren gegevens via de gemeentelijke basis administratie
 Ongehuwd samenwonende, zelf gegevens controleren op startbrief
 Overname lopende uitkeringen eerst 3 maanden schaduw draaien
20
Pensioeninformatie
Communicatie
Informatie aan de deelnemer in verschillende vormen:
Bij opbouwen pensioen
 startbrief + brochure digitaal beschikbaar
 stopbrief
 informatieblad en elektronische nieuwsbrief PGB bericht
 jaarlijks persoonlijk pensioenoverzicht (UPO)
 Als zich een gebeurtenis voordoet zoals bij echtscheiding en
bij individuele verzoeken
Bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd
 pensioeninformatiedagen voor aanstaand gepensioneerden
 informatieboekje “binnenkort pensioen”
21
Pensioeninformatie
Communicatie (vragen en antwoorden)
- Via Internet
 www.pensioenfondspgb.nl
- informatie over pensioenen e.d.
 www.mijnpgbpensioen.nl
- pensioenplanner
- pensioenmeter
- digitale nieuwsbrief
- Persoonlijk via klantenservice (vanaf 1-10-2014)
- telefonisch (020-5 418 200)
- schriftelijk
- e-mail
22
aandachtspunten
 Waardeoverdracht
- tot 1-10-2014 indien mogelijk afhandeling door SPGV
- daarna nieuwe aanvraag indienen bij PGB
 12 betalingen per jaar (geen aparte betalingen van vakantiegeld etc.)
SPVG tot 1-1-2015
 CZ premie niet via PGB.
 HR blijft aanspreekpunt binnen werkgever.
 Uitbetaling pensioenen 19de van de maand.
 Vereniging van gepensioneerden.
23
Tot slot…
Heeft u nog vragen?
24
Bedankt voor uw aandacht!
Bezoekadres:
Pensioenfonds PGB
Zwaansvliet 3
1081 AP Amsterdam
Bedankt voor uw aandacht!
Telefoon: 020 – 5418200
Correspondentieadres:
Pensioenfonds PGB
Afdeling Klantenservice
Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam
E-mail: [email protected]
Internet: www.pensioenfondspgb.nl en
www.mijnpgbpensioen.nl
Disclaimer:
De in deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel aan
de samenstelling en inhoud van deze presentatie de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de informatie die in deze presentatie is weergegeven onvolledig, onjuist en/of
niet up-to-date is. PGB is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de in
deze presentatie verstrekte informatie.

similar documents