Herkansing - Augustinianum

Report
WELKOM
informatieavond vwo6, donderdag 25 september 2014
Enkele praktische punten vooraf:
•presentatie komt op schoolsite
•lln.
met faciliteiten:
“FAE wordt RND”
uitgedeeld  SOM(s)
•kopie ID/paspoort
•e-mail: [email protected]
•cijferlijsten
HET EINDEXAMEN
GANG VAN ZAKEN TIJDENS
HET EXAMENJAAR
EXAMENREGLEMENT

Naslagwerk “Examenreglement” , uitgedeeld en
toegelicht in klas4

Zie www.augustinianum.nl bij “leerlingen” en
dan “examens”, voor meest actuele versie van de
PTA’s, uiterlijk per 1-10 vastgesteld
PTA = plan van toetsing en afsluiting
HET EINDEXAMEN
BESTAAT UIT:



1. Rekentoets
2. Schoolexamen
3. Centraal examen
DE REKENTOETS
Moet zijn gedaan, anders geen diploma
Cijfer speelt geen rol bij bepaling
examenuitslag (v.a. ’15-’16 wél!)
Cijfer kan wel voor vervolgopleiding van
belang zijn
In totaal 2 kansen, afname in maart en mei
Resultaten vervallen bij doublure e.d.
Uitgebreide informatie via brief
HET SCHOOLEXAMEN



Alleen voorschriften ten aanzien van de stof.
De school is zelf verantwoordelijk voor
opgaven, normering en inrichting.
Bepaalt 50% van het eindcijfer bij vakken met
een centraal examen. (vb. Nederlands, economie,
wiskundeB)
Bepaalt 100% van het eindcijfer bij vakken
zonder centraal examen. (vb. maatschappijleer)
HET CENTRAAL EXAMEN:

Landelijke opgaven en normen.

Bepaalt voor 50% het eindcijfer.

Voor sommige vakken is er geen Centraal
examen.
GEEN CENTRAAL EXAMEN:







Maatschappijleer
Levensbeschouwende vorming
ANW
Wis. D (indien van toepassing)
KCV
(indien van toepassing)
CKV
(*)
LO
(*)
(*) Geen cijfer, maar goed, voldoende, onvoldoende
SOORTEN TOETSEN IN HET
SCHOOLEXAMEN:
 Schriftelijk
(cijfer)
 Mondeling (cijfer)
 Praktische opdracht (cijfer)
 Profielwerkstuk (cijfer)
 Handelingsdeel: CKV en LO, geen
cijfer, maar voldoende of goed
HET SCHOOLEXAMEN VINDT
PLAATS:


Gedurende 4 , 5 en 6 VWO.
(Proefwerken, handelingsdelen, praktische
opdrachten en mondelinge toetsen)
Twee schoolexamenweken (6 VWO)
in november en maart.
(Langere schriftelijke toetsen over grotere
hoeveelheden stof en mondelinge toetsen)
WEGINGEN SE
V4
V5
V6
Ne, En, Du, Fa, Gr, La
10
90
Gs, Ak, WiA, WiB, WiC,
Na, Sk, Bi, Ec, M&O, Fi
40
60
15
Kunst (beeldende vormgeving)
40
45
KCV en CKV
60
40
WiD
60
ANW
100
MA.
100
LV.
40
60
40
COMBINATIECIJFER (1)


Ook wel “mandje” genoemd
Is het gemiddelde van de op gehelen afgeronde
eindcijfers van:
- levensbeschouwende vorming
- maatschappijleer
- profielwerkstuk
- ANW
- KCV (indien van toepassing)
COMBINATIECIJFER (2)




Alle onderdelen tellen even zwaar mee
Ieder onderdeel afzonderlijk moet met minimaal
cijfer 4 beoordeeld zijn
Het combinatiecijfer telt mee om de uitslag van
het eindexamen (geslaagd of afgewezen) te
bepalen
Voorbeeld: MA:6 LV:6 ANW:7 PWS: 7
Dan is comb.cijfer een 7. Díe 7 telt dan mee.
HERKANSINGSREGELING
SCHOOLEXAMEN (1)

Herkansing en herexamen

Herkansing:
1 na SE1 (nov.) en 2 na SE2 (mrt.)
Zie PTA wat per vak herkansbaar is
Niet alle onderdelen van het schoolexamen zijn
herkansbaar: bijv. geen praktische opdrachten



HERKANSINGSREGELING
SCHOOLEXAMEN (2)

Herexamen:

Iedere leerling mag, los van andere herkansingen, eind
trim.2 in V6 één herexamen doen (naast de kans die
men vorige week had voor MA uit de 4e)
Herexamen in V6 mogelijk voor:
LV, wisD, ANW, KCV
Vindt plaats na SE2 (dus in het voorjaar)
Herexamen alleen voor theorie; cijfer(s) praktische
opdracht blijft staan



BIJ HERKANSING OF
HEREXAMEN GELDT:
Het hoogste cijfer telt.
 Ontzegging mogelijk bij aantoonbare
verwaarlozing van een vak.

AANDACHTSPUNTEN (1)
Afwezigheid: altijd telefonisch melden vóór
aanvang van de toets, en dan z.s.m.
schriftelijk verantwoorden (ook buiten SE1
en 2).
 Absent bij toets en weer absent bij de
herkansing  cijfer 1
 Absent bij herkansing  cijfer 1e keer blijft
staan, geen nieuwe herkansingsmogelijkheid
 Idioomtoetsjes: max. 1 p. jr. in te halen (Fatl)

AANDACHTSPUNTEN (2)




Op tijd komen (luistertoetsen…).
Gang van zaken tijdens zittingen.
Problemen of bijzonderheden vooraf melden
(bij afdelingsleider, mentor of examensecretaris)
Commissie van beroep (adres zie Examenregl.).
CENTRAAL EXAMEN:

Eerste tijdvak: ma. 11 mei t/m wo. 27 mei

Tweede tijdvak: 16 t/m 19 juni

Derde tijdvak: in augustus (bij staatscommissie)
BEOORDELING C.E.:
Landelijke, bindende norm.
 Eerste correctie door examinator (je docent)
 Tweede correctie door gecommitteerde.
(docent andere school)
 Examinator en gecommitteerde stellen in
overleg de score vast.
 Omzetting van score naar cijfer volgens
voorschrift CITO (do. 11 juni)

UITSLAG EXAMEN:
Eerste eis: de Rekentoets moet gedaan zijn
(v.a. ‘13-’14)
Tweede eis: gemiddelde CE ≥ 5,5
(v.a. ‘11-’12)
Derde eis: max. 1x een 5 als eindcijfer bij Ne/En/Wi (v.a. ‘12-’13)
Vierde eis: CKV en LO met “voldoende”/”goed” beoordeeld
Daarna ook nog: een kandidaat is geslaagd met:
 Alle eindcijfers 6 of hoger.
 Eén eindcijfer 5 en de andere cijfers 6 of hoger.
 Eén eindcijfer 4 of
tweemaal 5 of
eenmaal 4 en eenmaal 5 en de overige cijfers 6 of hoger én
het gemiddelde minstens 6,0
HERKANSINGSREGELING
CENTRAAL EXAMEN:
Elke kandidaat, geslaagd of (nog) niet
geslaagd, mag het centraal examen voor
één vak herkansen.
 Bij herkansing geldt het hoogste cijfer.

REDENEN OM TE
HERKANSEN:
Alsnog slagen
 Alsnog slagen met een extra vak
 Verbeteren lotingskans
 Verfraaien cijferlijst
 Voor gezakten: extra vak voldoende

VEEL SUCCES
DIT EXAMENJAAR

volgende afspraak : diploma-uitreiking op vrijdag 3 juli…. 

similar documents