Eerste Lijnsgezondheidszorg

Report
Eerstelijnszorg
De Nederlandse situatie in vogelvlucht
Joan Onnink, adviserend
geneeskundige DSW Zorgverzekeraar
23- 30 maart 2011
Congres NVAG Curacao
1
Opbouw presentatie






Even voorstellen
Korte schets van de eerste lijn in
Nederland
Belangrijkste gezondheidsproblemen in
de eerste lijn
Ontwikkelingen toekomst
Oplossing
Diabetes nader bekeken
23- 30 maart 2011
Congres NVAG Curacao
2
Even voorstellen 1

Joan Onnink,
• arts voor Maatschappij en Gezondheid
• Adviserend geneeskundige bij DSW Zorgverzekeraar
aandachtsgebieden: huisartsenzorg, ketenzorg, GGZ

Ervaring:
• Infectie ziekten: GG&GD Amsterdam
• Algemene Gezondheidszorg GGD West-Holland
• GGZ, GZ en V&V: Zorgkantoor Haaglanden
• Verstandelijk Gehandicaptenzorg: Steinmetz de
Compaan
23- 30 maart 2011
Congres NVAG Curacao
3
Even voorstellen 2

30 jaar St. Elisabeth
Hospitaal
• Bedrijfsarts is
huisarts

Bekend als “Zuster”
Violetta
• Reguliere
geneeskunde
vermengd met religie
en bijgeloof
23- 30 maart 2011
Congres NVAG Curacao
4
Korte schets van de eerste lijn in
Nederland

Wat verstaan we onder eerste lijn?
• huisartsenzorg,
• tandheelkundige zorg,
• paramedische zorg,
• verloskundigenpraktijken,
• algemeen maatschappelijk werk,
• eerstelijnspsychologische zorg ,
• farmaceutische zorg
23- 30 maart 2011
Congres NVAG Curacao
5
Organisatie, financiering en
ondersteuning van de eerste lijn



Divers georganiseerd: solisten; duo’s;
(A)-HOED; gezondheidscentra
Financiering: WMO (gemeente); ZVW
Ondersteuning: Regionale
Ondersteuning Structuur (ROS)
23- 30 maart 2011
Congres NVAG Curacao
6
Belangrijkste gezondheidsproblemen in
Nederland

Chronische
aandoeningen
Determinanten
Ontwikkelingen toekomst
Dus: diabetes volksziekte nr.1
Kosten diabetes 2005
Er moet iets gebeuren

Kwaliteit van zorg verbeteren
• Programmatische aanpak: standaard voor
•

zorgstandaarden
Monitoren op outcome
Kosten beheersbaar houden:
• Aandacht voor preventie:
• Primair
• Preventie van complicaties
• Substitutie naar de eerste lijn
Oplossing: integrale aanpak


Versterking eerste lijn
•
Ontwikkeling multidisciplinaire zorgstandaarden
•
Oprichting zorggroepen
• Diabetes
• COPD
• CVRM
• Hartfalen; depressie; obesitas
Aanpassen financieringsstructuur
•
Beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire
zorgverlening chronische aandoeningen
Voorbeeld: zorgstandaarden
Voorbeeld:Zorgstandaard diabetes

Zelfmanagement: voeding; roken; zelfcontroles;
bewegen; therapietrouw

Kwartaal- en jaarcontroles:
•
•
•
•
•
•
•
Glucose
HbA1c
Hypertensie
BMI
Fundusfoto
Voetzorg
Medicatie
Voorbeeld diabetes: betrokken
hulpverleners


Eerste lijn:
•
•
•
•
•
•
Huisarts
Praktijkondersteuner huisarts
Diëtist
Pedicure
Maatschappelijk werkende
Fysiotherapeut
Tweede lijn:
•
•
Internist
Oogarts etc.
Voorbeeld diabetes: Zorggroep






Protocolontwikkeling
Scholing/nascholing
Inkoop diensten van zorgaanbieders
Begeleiden, adviseren en ondersteunen
bij de organisatie van diabetes ketenzorg
Bieden van spiegelinformatie m.b.t.
outcome
Terugkoppeling naar zorgverzekeraar
Aanpassing financieringsstructuur:
Beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire
zorgverlening chronische aandoeningen



Alle zorgkosten die volgens de zorgstandaard
direct samenhangen met de betreffende
aandoening, m.u.v. ANW-zorg, farmaceutische
zorg, diagnostiek en hulpmiddelen
Inkoop d.m.v. een keten DBC (diagnose
behandel combinatie) of ‘Koptarief’
Resultaten monitoren d.m.v. de ‘minimale
dataset’
Minimale dataset diabetes
Voorbeeld: diabetes zorggroepen


ZONMW
•
Pilot projecten
Regionaal
DWO/NWN:
Zorggroep Eerste
Lijn: 185 huisartsen
Eerste resultaten (ZONMw)








Zorggroepen zijn nog niet multidisciplinair
georganiseerd
Inhoud van de DBC varieert
Sterke prijsverschillen
ICT nog niet op orde
Kwaliteitsverbetering op procesindicatoren,
maar nog niet op outcome indicatoren
Keuzevrijheid van de patiënt beperkt
Integrale bekostiging nog niet echt integraal
Gevolgen voor macrokosten onbekend
Kritische kanttekeningen




Integraal tarief is ‘black box’
Kosten stijging 1e lijn, nog geen reductie
kosten 2e lijn
Keuzevrijheid patiënt onder druk
Multimorbiditeit
Meer weten?






www.RIVM.nl
www.LVG.org
www.zn.nl
www.diabetesfederatie.nl
www.zonmw.nl
www.dsw.nl
Nederland…, maar hoe zit het op
Curaçao?
Dank voor uw aandacht

similar documents