Keuze examenvak

Report
Presentatie van de 4 profielen in het regulier
onderwijs
Profielen op Helder
Aansluiting op het hbo, universiteit
Het profielkeuze traject
cultuur &
maatschappij
economie &
maatschappij
natuur &
gezondheid
natuur &
techniek
gemeenschappelijk deel
profieldeel
profieldeel
profieldeel
profielkeuzedeel
profielkeuzedeel
profielkeuzedeel
profielkeuzedeel
keuze
examenvak
keuze
examenvak
keuze
examenvak
keuze
examenvak
Profieldeel
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO ( Lichamelijke opvoeding )
CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming )
Op het vwo komt daarbij :
ANW ( Algemene Natuurwetenschappen )
Moderne vreemde taal ( Duits, Frans )
Mogelijk wordt CKV vervangen door KCV ( Klassieke
Culturele Vorming )
Cultuur en Maatschappij
Profiel vakken verplicht
- Geschiedenis
- Een moderne vreemde taal ( du,fa) bij
sommige scholen geen verplicht vak meer.
Profiel keuze vakken ( 1 kiezen )
- Aardrijkskunde
- Economie
- Kunstvak ( indien aangeboden )
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door elke school
Economie en Maatschappij
Profiel vakken verplicht
- Wiskunde A soms ook wiskunde B
- Geschiedenis
- Economie
Profiel keuze vakken ( 1 kiezen )
- Aardrijkskunde
- Moderne vreemde taal
- M&O ( Management en Organisatie )
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door een school.
Natuur en Gezondheid
Profiel vakken verplicht
- Wiskunde A of wiskunde B
- Biologie
- Scheikunde
Profiel keuze vakken (1 kiezen)
- Aardrijkskunde
- Natuurkunde
- NLT ( Natuur leven en Technologie )
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door een school
Natuur en Techniek
Profiel vakken verplicht
- Wiskunde B
- Natuurkunde
- Scheikunde
Profiel keuze vakken (1 kiezen)
- Wiskunde D
- Biologie
- NLT
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door de school
Profielkeuze Pleinschool Helder
Profiel voor havo/vwo bestaat uit de
profielen N&T/N&G/E&M en worden
gesplitst in een
Natuur of Economisch profiel
Op Pleinschool Helder worden alle vakken
die in de profielen voorkomen gegeven.
Binnen economisch profiel:
Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi A, Bi, Ec, Gs en
AK. ( Havo profiel op het vwo komt daar
Duits bij )
Binnen natuur profiel :
Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi B, Na, Se, Ec, Bi
( Havo profiel, op het vwo komt daar Duits
bij )
Aansluiting op het hbo/wo
C&M
-
opleidingen waarbij talen belangrijk
zijn; kunstopleidingen, onderwijs,
gedrag en maatschappij.
E&M
-
economische opleidingen, lerarenopleiding.
N&G
-
opleidingen in de gezondheidszorg.
N&T
-
technische opleidingen.
Overgang van havo naar vwo
Onder voorwaarden van de school. ( Bijvoorbeeld minimaal een 7
staan per vak )
Daarnaast komen er in het verplichte deel ANW en een moderne
vreemde taal bij, mocht de leerling al een moderne vreemde taal
op de havo gedaan hebben dan moet er in overleg met de scholen
een andere keuze gemaakt worden.
Op Pleinschool Helder wordt geen Latijn of Grieks aangeboden
dus een doorstroom naar Gymnasium is niet direct voor de hand
liggend.
Profieltraject
Om te komen tot een gedegen keuze doorlopen wij het volgende traject :
• Bezoek Onderwijsbeurs. Start begin elk schooljaar.
•
November ouderinformatie avond profielkeuze. Leerlingen zijn inmiddels gestart
met het profielkeuze programma Qompass.
•
Februari voorlopige profielkeuze leerlingen.
•
Beroepenavond op het St Joris College
Keuzemomenten
Januari : schoolkeuze en bezoeken open dagen eventueel eerste gesprekken
plannen. Voor de leerlingen die uitstromen . Inventarisatie profielen van de
gekozen school.
Maart :
definitieve profielkeuze en eventueel schoolkeuze ( inschrijving op andere
school.)
Tevens definitieve profielkeuze voor leerlingen op Pleinschool Helder.
Mei/juni : bevestiging schoolkeuze, profielkeuze voor leerlingen die uitstromen.

similar documents