Doorstroming naar het Internationaal onderwijs

Report
Doorstroming
Het Nederlands onderwijssysteem en
internationale onderwijsmogelijkheden in
Nederland
Voor doorstroming zijn er 2 opties
1.Het Nederlands onderwijs
2.Het Internationaal Onderwijs
Doorstromen naar:
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Tertiair Onderwijs
Aspecten van de keuze
• Onderwijsinhoudelijk
– Welk programma past het best bij de
leerling/wat sluit het best aan?
• Sociaal emotioneel
– Waar kan de leerling het best wennen en
aansluiten?
• Financiëel
– School- en collegegelden
• Toekomst planmatig
– Wat zijn de verdere toekomstplannen in
het gezin?
De aansluiting op het (nationaal) onderwijs
in Nederland
Stromen Nederlandse leerlingen afkomstig van
Nederlandse scholen in het buitenland bij
terugkeer zonder problemen op een
vergelijkbaar niveau in het Nederlands
onderwijs in?
(Inspectie van het Onderwijs, november 2011)
Uitkomsten onderzoek
a. Het merendeel van de terugkeerleerlingen kan zonder
vertraging instromen op de scholen in Nederland. Het
niveau van die leerlingen sluit aan.
b. In een beperkt aantal gevallen leidt de terugkeer op de
Nederlandse school tot aanpassingsproblemen,
voornamelijk bij Nederlands, rekenen en wiskunde en een
enkele keer ook op het sociaal-emotionele vlak.
Uitkomsten (vervolg)
d.
e.
Indien er sprake is van sociaal-emotionele
problemen, gaat het vrijwel altijd om niet goed
aansluiting kunnen krijgen bij de groep.
Verreweg de meeste ouders van de onderzochte
groep bleven in het buitenland Nederlands met hun
kinderen spreken. Dat blijkt van groot belang voor
een soepele overgang bij terugkeer op een school in
Nederland.
De belangrijkste conclusie :
De meeste ouders en Nederlandse scholen constateren
dat de aanpassing van Nederlandse leerlingen uit het
buitenland naar behoren tot goed is verlopen, zowel
cognitief als sociaal.
Dutch education system
Het Nederlands Voortgezet Onderwijs
• Profielen en vakken in Havo en VWO
 4 profielen
 Natuur en techniek
 Natuur en gezondheid
 Economie en maatschappij
 Cultuur en maatschappij
 Verplichte vakken
 Lichamelijke opvoeding
 Profielwerkstuk
 Maatschappijleer
 ANW (uitsluitend VWO)
 Wiskunde (nu nog uitsluitend VWO, vanaf
2015 ook voor Havo)
 Maatschappelijke stage
Tweetalig Havo en VWO
Tweetalig Onderwijs (TTO) is een extra
optie binnen het Nederlands onderwijs
Doorstroming naar het Internationaal
onderwijs
• Opties:
 Dutch International Primary Schools
 International Primary Curriculum (IPC)
 IB Primary Years Program (IB PYP)
 Dutch International Secondary Schools
 IB Middle Years Program (IB MYP)
 IB Diploma Program (IB DP)
 Private International Schools
 British
 American
 International
 Europese Scholen
Status IB MYP en IB Diploma
 IB MYP is erkend als toelating tot het Middelbaar Beroeps
Onderwijs (Vocational Education)
 IB DP is erkend als toelating tot alle universiteiten en
hogescholen
 Selectiecriteria betreffen vaak aantal behaalde punten
en de gekozen vakken op higher en standard level
Hoger (tertiair) Onderwijs in Nederland
 Universiteiten (research universities)
 Hogescholen (universities of applied
sciences)
 Instellingen voor Internationaal Onderwijs
Binaire structuur
• Bachelor’s (universiteiten en hogescholen)
• Master’s (idem)
• PhD
(alleen universiteiten)
Studielast
 Eén credit staat voor 28 uur studielast
 60 credits staat voor één jaar
voltijdstudie
 Het academisch jaar telt 42
studieweken
Toelating tot het Hoger Onderwijs
Het hoger onderwijs in NL is toegankelijk voor studenten met:
 Een Nederlands diploma
 Een relevant Europees diploma (bv het Abitur) Taaltest!
 Een IB diploma met Nederlands Language and Literature
Higher/Standard of Language Higher
 Een EB diploma Taaltest!
Aanmelding
 Toelatingseisen verschillen per instelling
 Cijferlijsten
 Gekozen vakken
 Ook motivatiebrieven en studiekeuzecheck
 Aanmeldingsprocedures verschillen ook per instelling
 Start al begin december, maar niet later dan 1 mei!
 Numerus fixus voor sommige studies
Aanmelding (vervolg)
 Via Studielink, ook voor studiefinanciering!
 En rechtstreeks bij de gekozen instelling
websites
www.studielink.nl
hoger onderwijs NL
www.nuffic.nl
idem
www.duo.nl
studiefinanciering
www.hogeronderwijsregister.be
Vlaanderen (BE)
www.daad.de
Duitsland
www.dutchinternationalschools.nl
www.sio.nl
Internationaal Onderwijs NL
www.ucas.co.uk
hoger onderwijs UK
www.collegeboard.com
hoger onderwijs US
www.ishthehague.nl/content/careers-advice

similar documents