Wiskunde A (B) Geschiedenis Economie

Report
Ouderavond 3 vwo
[03-02-2014]
Keuzebegeleiding
oriëntatie op studie en
beroep
Voorstellen
 Tiemen van Stigt
Leraar maatschappijleer, economie
Decaan 3V, 4V en 5V
 [email protected]
 Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
Programma
Korte samenvatting voorlichting september
(stappenplan keuzes maken)
Keuzebegeleiding voor 3V
Pakketkeuze
Profielen
Vakken
Onderwijstijd
Belangrijke data
Wat is keuzebegeleiding?
Horizonverruiming
Waar kan ik uit kiezen?
Profielkeuze leerling
Zelfconcept
Wat wil ik?
Kiezen voor de Toekomst
Wat wil ik?
Wat kan ik?
Informatie
KOPPELING
Hoe studeer ik?
Hoe ben ik?
Sectoren
Opleidingen
Beroepen
keuze
Voorlopige koers
PROFIELKEUZE
Profielen / leerwegen
Beroepskeuzebegeleiding
 Decaan:
Voorbereiding op studie en beroepskeuze;
Geven van informatie over beroepen en
opleidingen.
 Ouders:
Belangrijkste gesprekspartner
Kiezen: stap voor stap
Oriënteren;
Informatie verwerven;
De keuze bepalen;
De keuze uitvoeren;
De keuze evalueren.
Keuze =
keuze-proces!
Conclusie:
Het keuze-proces is een
traject vol keuzes, met voor
iedere leerling
verschillende uitkomsten.
Vragen
http://m.socrative.com
139816
http://t.socrative.com
Wat is er al gedaan?
 YouTube-filmpjes over verschillende profielen gemaakt
en bekeken;
 Opdrachten Multiple Choice / Qompas;
 Algemene vragen (jezelf leren kennen);
 Lezen informatie profielen / vakken;
 Lezen informatie vervolgopleidingen;
 Online vragenlijsten
 Conclusie => herkent leerling zich in de
uitslag?
 Profielkeuzeformulier ingevuld;
 Één interesse test gemaakt.
 BIT-Test
Opbouw Multiple Choice
Opbouw Qompas
Wat gaan we nog doen?
 Qompas:
 Multiple Choice:
Individueel stappenplan
Afmaken opdrachten
afmaken
Sectortesten MC Online
Grote MC Interessetest
 Studie- interessewijzer
 Test Leerstijlen
Activiteiten naast de les?
 Studie- en beroepenmarkt
 Decanenspecial
 Profielweek
 Voorlichting TU/e
 Voorlopige keuze
 Uitslag Studie- interessewijzer
 Advies docenten (-- / - / 0 / + / ++)
 Advies decaan
 Eventueel gesprekken
 Definitieve keuze
 Controle pakket
(31-01-2014)
(24-02-2014)
(24-02-2014)
(06-03-2014)
(..-03-2014)
(..-03-2014)
(..-03-2014)
(..-03-2014)
(..-03-2014)
(..-04-2014)
(..-07-2014)
Profielkeuze?!
Mogelijke profielkeuzes:
4 profielen:




CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
NATUUR & TECHNIEK
NATUUR & GEZONHEID
Elk profiel...
Elk profiel bestaat uit:
 Gemeenschappelijk deel
 Profielgebonden deel
 Vrije ruimte
Tezamen
 Minimaal 10 examenvakken
 In alle vakken schoolexamens
 6-8 vakken centraal examen
Maatschappij-profielen:
C&M
Gemeenschappelijk:
Profiel (4)
E&M
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Frans / Duits (Grieks / Latijn)
Frans / Duits (Grieks / Latijn)
Maatschappijleer
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Lichamelijke opvoeding
CKV (KCV)
CKV (KCV)
ANW
ANW
Wiskunde C (A)
Wiskunde A (B)
Geschiedenis
Geschiedenis
Economie
Profielkeuze:
Aardrijkskunde
Management & Organisatie
Economie
Aardrijkskunde
Frans / Duits
Duits / Frans
Tekenen
Muziek
Vrije ruimte:
+ 2 keuzevakken
+ 2 keuzevakken
Natuur-profielen:
N&G
Gemeenschappelijk:
Profiel (4)
Profielkeuze:
N&T
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Frans / Duits (Grieks / Latijn)
Frans / Duits (Grieks / Latijn)
Maatschappijleer
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Lichamelijke opvoeding
CKV (KCV)
CKV (KCV)
ANW
ANW
Wiskunde A (B)
Wiskunde B
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Scheikunde
Natuur, Leven en Technologie
Natuur, Leven en Technologie
Natuurkunde
Biologie
Aardrijkskunde
Wiskunde D
Informatica
Vrije ruimte:
+ 2 keuzevakken
+ 2 keuzevakken
Vrije ruimte
 In 4V moeten twee keuzevakken gevolgd worden,
waarvan er uiteindelijk in minimaal één examen gedaan
moet worden.
 Niet elke keuze is rooster technisch mogelijk.
 Voorrang voor pakketten met profielgebonden vakken in
de vrije ruimte.
Totaal aan mogelijkheden:
Latijn, Grieks, Frans, Duits, tekenen, muziek*, wiskunde D*,
geschiedenis, economie, aardrijkskunde, management &
organisatie, scheikunde, biologie, NLT, natuurkunde en informatica.
Het profielkeuzeformulier
 Voorlopige versie: maart 2014
 Definitieve versie: april 2014
Wat als…
Je meer dan 2 minpunten staat aan het
eind van dit schooljaar?
Na bespreking over naar 4V;
Doubleren;
Overstappen naar 4-havo (eventueel)
=> Andere pakketeisen
=> Vervolgopleiding geen universiteit
HBO vs WO
HBO
o Beroepsgericht
o Praktijkgericht (met opdrachten in de
praktijk, zoals bij organisaties)
o Stage is verplicht
o Je past de theorie gelijk toe in de praktijk
o Competentiegericht leren
o Veel verschillende vakken
o Gemiddeld studietempo
o Veel groepsgewijs werken
o Persoonlijke benadering
o Meer controle op huiswerk
o Je wordt opgeleid voor een uitvoerend
beroep
o Helder beroepsbeeld
WO
o Wetenschappelijk gericht
o Theoretisch gericht (abstracte
opdrachten waarbij je onderzoek doet)
o Stage is mogelijk
o Je genereert nieuwe kennis
o Vakgericht leren
o Minder vakken (maar meer verdieping)
o Hoog studietempo
o Veel zelfstandig werken
o Minder persoonlijke benadering
o Minder/geen controle op huiswerk
o Je wordt opgeleid voor een hogere
functie met snellere
promotiemogelijkheden
o Geen helder beroepsbeeld
Wiskunde A, B, C of D:
Wiskunde C:
‘Lichtste’ wiskundevariant is zeer praktisch van aard.
Onderwerpen: werken met grafieken, lineaire en
exponentiële formules, kansrekening, statistiek, grafen
en matrices.
Wiskunde A:
wiskunde A is vooral een ondersteuning voor de
vakken economie en scheikunde.
Onderwerpen: alles van wiskunde C +
differentiaalrekening, toetsen van hypothesen en
lineair programmeren.
Voor vervolgopleidingen in de sociale richting is vooral
kansrekening en statistiek van belang.
Advies: kies (voorlopig) wiskunde A tenzij de wiskunde
docent dat echt afraadt.
Wiskunde A, B, C of D:
Wiskunde B:
wiskunde B is abstracter en theoretischer dan
wiskunde A
wiskunde B is, nog meer dan wiskunde A, een
ondersteuning voor de vakken natuurkunde en
scheikunde (en economie).
Onderwerpen: functies en vergelijkingen oplossen,
differentiaal- en integraalrekening, goniometrische
functies en voortgezette meetkunde.
Wiskunde D:
Aanvulling op wiskunde B (verbreding en verdieping)
Onderwerpen: kansrekening, complexe getallen,
cryptografie, codering en speltheorie.
Wiskunde in profielen:
 Wiskunde A of C bij C&M:
 Voor vervolgopleidingen in de sociale richting is vooral kansrekening en
statistiek van belang.
 Advies: kies (voorlopig) wiskunde A tenzij de wiskunde docent dat echt
afraadt
 Wiskunde A of B bij E&M:
 Met wiskunde A mist de leerling vooral de formulematige vaardigheden
onder andere op het gebied van differentiëren .
 Met wiskunde B mist de leerling kennis op het gebied van
kansberekening.
 Advies: kies wiskunde B tenzij de docent dat afraadt.
 Wiskunde A of B bij N&G:
 Voor een studie in de richting gezondheidszorg en landbouw is
wiskunde A voldoende.
 Voor studies in de richting natuurwetenschappen is bijna altijd vaak
wiskunde B vereist (vaak zelfs in combinatie met natuurkunde, in feite
een dubbelprofiel NG/NT).
 Advies: kies wiskunde B (tenzij de docent dat afraadt) zeker als je nog
twijfelt over de keuze van je vervolgopleiding.
Einde!
Belangrijke data:
24-02-2014: Profielweek;
…-03-2013: Voorlopige pakketkeuze;
…-03-2013: Advies docenten en decaan;
…-04-2013: Definitieve pakketkeuze.
Na de pauze:
Klas 3A1 (Sti)
lokaal A1
Klas 3A2 (Tul)
lokaal A2
Klas 3G1 (Hor)
lokaal A3

similar documents