Ei dian otsikkoa - webd.savonia

Report
Tieto- ja viestintätekniikka
2.0 op
TYTIE1
Terveysala, Kuopio, HYVIKU
14.8.2010
1
Tieto- ja viestintätekniikka 2 op
2
 TYTIE - opiskelua ohjaa
◦
Seppo Räsänen (KTRASSE)





◦
◦
◦
sposti: [email protected]
puh: 044 -785 6581
työhuone: 5-1009 (5 rak. 1. kerros)
http://webd.savonia.fi/home/ktrasse/
(myös TUME II / Tilastolliset menetelmät)
Sähköisen materiaalin käyttöoikeussopimus
tietoverkon käyttölupa
kampus-käyttäjätunnukset
Missä tietotekniikkataitoja tarvitaan?
3
 Elektroninen potilaskertomus, EPK (mm. Miranda, Effica,
Pegasos)
 Monien eri tietojärjestelmien käyttöä hoitotyössä
(tietojärjestelmien integrointivaihe par’aikaa menossa)
 Työtehtävistä riippuen eri sovellusten käyttöä, alla
esimerkkejä:










Tekstinkäsittely  hoito-ohje
Taulukkolaskenta  resurssien käyttöön liittyvää laskentaa,
tutkimukset
Esitysgrafiikka  esitysten pito, posterit
Tilasto-ohjelma  tilastollisen tutkimuksen teko ja analysointi
Kuvankäsittely  digikuvaus, skopiakuvat
Käyttöjärjestelmätaidot  verkkoresurssien käyttöä, sovellusten
käyttöä, rompun polttaminen jne...
Internetin käyttö  eri tietovarastojen hyödyntäminen ohjeiden haussa
(ohjerekisteri, metatietokanta, hoitotyön ja lääketieteen tietokannat
(Terveysportti), intranetissä esim. ruokalistat + muut tiedotteet)
Sähköposti  tiedottaminen sairaalan sisällä, keskustelut potilaan
kanssa, kansainväliset yhteydet
HTML  www-sivujen tuottaminen, osaston informointi
Tietojärjestelmäprojekteissa sisällöntuottajana, esim. Kys:ssä vajaa
200 erilaista tietojärjestelmää
”Kilpailua valtaosuuksista”
4
 Kaupallinen  avoin lähdekoodi (Open
Source)
 Freeware  Shareware
 MS-Windows  Unix  Linux (esim.
Ubundu)
 MS-Office  OpenOffice, StarOffice
 Tukipalveluiden suhde
 Sovellusten hankinnan suhde
 Ohjelmistopäivitysten suhde
  mitä tarkoittaa meidän opiskelussamme,
perustelut ohjelmistovalinnoille Tertassa?
TYTIE1
5
 Tavoitteet:
◦
◦
◦
Oppija hankkii itselleen opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan ja -käsittelyn tiedot
ja taidot.
Oppija perehtyy tieto- ja viestintätekniikkaan, sen välineisiin ja niiden toimintaan.
Oppija pystyy hyödyntämään TVT – välineitä opiskelussaan ja työssään.
 Sisällöt:
◦
Tietotekniikan ja tietoverkkojen rakenteellisia ja toiminnallisia perusteita Windows –
käyttöympäristössä
Virustorjunnan ja tietoturvan perusteita
Tekstinkäsittely, MS-Word
Taulukkolaskenta, MS-Excel
Esitysgrafiikka, MS-Powerpoint
Skannaus ja kuvankäsittelyn perusteet, PhotoShop Elements
Opiskelun kannalta keskeiset Internet-palvelut (mm. sähköposti, WWW, FTP)
Opiskelua tukevien TVT-laitteiden käyttö (mm. skanneri)
Opiskelun alkuun liittyvä aloituskysely, Opintojaksopalautteet
Opintojaksoille ilmoittautuminen
Moodle-oppimisympäristö
Adobe Connect pro –videoneuvottelu
◦
TO10S-ryhmällä tämän lisäksi 1 op sosiaalista mediaa
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
TYTIE1
6
 Suoritustapa:
◦
◦
TVT – harjoitukset
Opintojakson lopputehtävät mahdollisuuksien mukaan
yhdistettyinä muiden opintojaksojen tehtäviin.
 Toteutus:
◦
Luennot, harjoitukset, verkko-opiskelu
 Arviointi:
◦
Hyväksytty / Hylätty (hyväksytty arvio tulee, kun kaikki
tehtävät on tehtynä ja ne ovat virheettömästi ratkaistuja)
Opintojakson suoritustapoja
7
1.
Tuntiharjoitukset , lopputehtävä
2.
Näyttökoe


3.
Opiskelijoille, joilla on tietotekniikkaosaamista
riittävästi
Edellyttää talon käytänteisiin tutustumisen
ensimmäisille luennolle
Hyväksiluenta




Aikaisemmat vastaavansisältöiset opinnot
Opinnot ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai
tiedekorkeakoulussa
Jos opintopistemäärä ei ole riittävä, niin
täydennetään se lisätehtävällä. Lisätehtävä sovitaan
jokaisen kanssa yksilöllisesti aikaisemman opiskelun
ja osaamisen näkökulmasta
HOPS-lomakkeen puoltolausunto
Opintojakson eteneminen
8
 Pakolliset (12 h)
 2h auditorio (tytie-opintojakso, käytänteitä)
 2h auditorio (tietotekniikan perusteita)
 4x2h atk-luokka (www-sivut, WinXP, Sposti, Wip,
Moodle, ACP)
 Mahdollinen näyttökoe (to 23.9.2010 klo
16.15-18.00. Paikkana 5-2046 atk-luokka),
ilmoittautumiset su 19.9.2010 mennessä
spostilla [email protected])
 Loput lopputyöhön liittyvät tunnit lukarin
mukaan tai verkko-opiskeluna
AMK:n IT-henkilöstö Tertassa ja tuki
9
 HelpDesk
 http://sd.savonia.fi
 [email protected]
 044 785 7088
 Juha Laitinen
 [email protected]
 GSM 044-785 6583
 5-2031
 Kari Pasanen
 [email protected]
 GSM 044-785 6533
 5-2030
 atk–palvelut ovat varmimmin tavoitettavissa klo 8 - 16
Terveysalan atk-luokat
10
• Luokka 1-2035 ja 5-2046 sekä 5-2004
• Ohjelmat / varusteet
• MS-Windows XP Fin tai UK (5-2046), Vista (5-2004)
• Nettiyhteys
• Tulostin, myös PDF-tiedostojen tallennus Officesta
• Skanneri (5226)
• Polttavat DVD- tai CD-ROM-asemat
• MS-Office 2007
• MS-Visio, MS-Project
• SPSS
• PhotoShop Elements
• Adobe Reader
• Virustorjunta
• Miranda, Pegasos, Pacs, ….
• Muita sovelluksia tarpeen mukaan
Muut opiskelukoneet
11
• Kirjaston ryhmätyötila
• kaikki tavalliset ohjelmat + netti + tulostus
• Kirjaston atk-luokka
• kaikki tavalliset ohjelmat + netti + tulostus
• Opiskelijoiden kerhotilassa on 8 konetta ja laserkirjoitin
• kaikki tavalliset ohjelmat (netti + polttavat romppuasemat +
muut)
• 1 - 3 konetta / luokka varsinkin rakennus viidessä (luokat 5202,
5203, 5206, 5207, 5208, 5210, 5309, 5311, 5317, 5324)
• näitä ei välttämättä pääse käyttämään, monet on jonkun alan
erikoisluokkia  opettajan koneet, joissa dataprojektori
Koneiden käyttö tuntien ulkopuolella
12
• kirjaston koneet käytössä kirjaston aukioloaikoina
• luokka on tuntien aikana varattu vain ryhmän opiskelijoille,
muita ei saa olla (koulutuspäälliköiden määräys)
• Luokkien varauslistan saa selville osoitteesta
• http://tila.savonia.fi
• (varaaminen tarvittaessa: Anni-Kaisa Partanen, puh. 044 785 6414, huone 1-1039)
• Iltakäytössä 2. kerroksen atk-luokat (tilat 5-2004 ja 52046)
• Ulko-ovi sulkeutuu klo 18.00
• Ensisijaisesti käytössä 1.kerroksen opiskelijatila
(ruokalan vieressä)
• 1. rakennus iltaisin kiinni
Ohjeita koneiden käyttöön…
13
• Tietokoneet ovat aina päällä
• Kun aloitat käytön, kirjaudu tunnuksellasi
koneelle
• Jos kone on stand-by-tilassa, niin näpäytä
koneen virtakytkintä  kone ”herää”
• Ctrl+Alt+Del aktivoi koneen
käyttäjätunnistukseen
• Käytön lopuksi kirjaudu ulos koneelta ja laita
kone stand-by-tilaan
• Kirjauduttuasi käytössäsi on valmiina koneen
omat hakemistot sekä verkon kautta tulevat
hakemistojaot
Ohjeita koneiden käyttöön…
14
• Töiden tallennus
Paikallisen koneen kiintolevy vain väliaikaiseen
käyttöön (ei suositella)
• Verkon kotihakemistoon omat harjoitustyöt (Z:asema)
• Muistitikku (siirrettävä kiintolevy, romppu) hyviä
apuvälineitä tiedon siirtoon kotikoneen ja koulun
välillä
• HUOM: VARMUUSKOPIOINTI töistäsi
• Kirjauduttuasi koneessa on käytössä netti ja siihen
liittyvät palvelut
• Koneille ei saa asentaa tai kopioida omia ohjelmia,
ohjelmien lisäosia tai pelejä
•
Ohjeita koneiden käyttöön…
15
 U:\TERTTA\OPISKELIJAT
 Yhteinen ”huseerauspaikka” tiedostojen nopeaan, väliaikaiseen
siirtoon
 U:\OPINTOMATERIAALI\>
 Tietotekniikan materiaaleja, PDF-kirjoja, kannattaa tutustua
 V:\TERTTA> (lukuoikeudet)
 Esim. V:\TERTTA\YHTEISET_OPINNOT_S2010 
opetustarjonta tänä syksynä
 opiskelijoille tarkoitetut ohjeet, lomakkeet, jne … näkyy myös
www-sivuina
 Z:\>-asema ...(täydet oikeudet)
 opiskelijoiden oma kotihakemisto
 käyttö myös terminaaliyhteydellä tai spostin avulla
 W:\>-asema ...(täydet oikeudet)
 opiskelijoiden oma www-kotihakemisto
 käyttö myös terminaaliyhteydellä tai spostin avulla esim. kotoa
 http://webd.savonia.fi/www/<käyttäjätunnus>
Ohjeita koneiden käyttöön…
16
 Windows-käyttäjätunnus ja salasana
 Verkon, sähköpostin, Moodlen, Connect Pro, Asio
tilavaraus käyttäjätunnus on s????? (aiemmin
Savoniassa kirjoilla olleilla voi olla joku muukin, esim.
is????)
 Ensimmäisellä kirjautumiskerralla ja puolen vuoden
välein P I T Ä Ä vaihtaa salasana
 Käyttäjätunnus on arvattavissa salasana on A I N A
henkilökohtainen, joten sitä ei luovuteta muille 
Salasana ei ole näkyvillä, vain muistissa
 Käyttäjä tunnistetaan verkossa tunnuksen avulla, joten
käytöstä jää ”jälki” logitietoihin
 Hyvässa salasanassa on isoja ja pieniä kirjaimia,
numeroita, erikoismerkkejä (skandeja voisi välttää)
Salasanan vaihto
17
 Salasanan vaihto Windowsissa muuttaa salasanan spostiin ja
koneelle kirjautumiseen, jne…, MUTTEI aktivoidu Moodlen
käyttöön….joten
  salasana vaihdetaan osoitteessa
https://apps.savonia.fi/password/pwdss/



Löytyy Savonian sivuilta (www.savonia.fi) Pikalinkeistä
kohdasta Tietohallinto - Linkit
Kun salasanaa vaihdetaan kotikoneelta, niin silloin
käyttäjätunnukseen tulee kirjoittaa savonia-amk\s?????
Ja salasanaksi tällä hetkellä käyttämäsi salasana.
Salasana vanhenee puolessa vuodessa, joten vaihda
salasana tätä ennen  vaihtamaton salasana
lukitsee mm. sähköpostisi.
Tulostus…
18
 Atk-tiloissa on käytettävissä tulostimet
 5-2046:ssa käytössä myös värilaser (tarkoitettu
niiden opiskelutöiden tulostamiseen, joissa on
todellinen tarve väritulosteelle, EI
HARJOITUSTÖIDEN tai vastaavien tulostukseen)
 Tulostuspaperit tulevat koululta, paperia saatavissa
5-rakennuksen alakerrasta
 Jokaisella opiskelijalla on tietty tulostusoikeus
veloituksetta
 Tulostusoikeuden loputtua, oikeutta voi ostaa
kirjastosta (10 € = 100 musta-valko sivua)
Tulostus…
19
•
•
•
•
•
Kirjauduttuasi koneelle käytössäsi on luokkaan liittyvät tulostimet
Tulostus alkaa Tiedosto/Tulosta -toiminnolla useimmissa sovelluksissa
Kirjoittimelle voi olla tulossa edellisen henkilön tulosteita (huolimatonta
käyttöä), joten paperin säästämiseksi laita alkuun vaikkapa yksi paperi
kirjoittimelle  jos tulostuu oma työ, niin laita lisää papereita
Jos työtäsi jonossa edeltää jonkun muun tulostus ja edeltävä henkilö ei ole
ottamassa tulostustaan….,
• Katkaise kirjoittimesta virta hetkeksi ja käynnistä kirjoitin uudelleen
( kirjoittimen muisti on tyhjentynyt) ja laita työsi tulostukseen
uudelleen
Jos jono ei tyhjentynyt kirjoittimen sammuttamisella
• Valitse Käynnistä, Asetukset, Kirjoittimet ja faksit
• Valitse kaksoisnapsautuksella listasta oikea kirjoitin, esim. HP Laserjet
• Katso mikä on kirjoittimen tila eli onko siellä töitä
• Poisto onnistuu parhaiten siltä koneelta, jolta tulostus on lähetetty ja
sillä käyttäjätunnuksella, jolla tulostus on lähetty
Jos edellä olleet ohjeet eivät auta, niin yhteys atk-tukeen tai atk-opettajaan
Tulostuksen eteneminen
20
tulostuspalvelin
työasema
ajuri
Tulostuksen aloitus
Tulostusjonon seuranta
OMAN työn poistaminen jonosta
Paperiasetusten määritys (A4)
verkon
aktiivilaite
Kirjoitin
HP???
Muistin nollaaminen
Muistin nollaaminen
Syöttövirheiden korjaaminen
Tulostus ja kestävä kehitys
21
 Tulostaminen tarvittaessa
 Töiden jättäminen jonoon  poista omat työt jonosta,





jos et ota niitä tulosteeksi
Useita dioja / sivu, useita sivuja tekstiä / sivu
Värien käyttö…. Musta-valko tulostus etusijalla,
värillinen tuloste tarvittaessa
Paperin uusiokäyttö… toiselle, tyhjälle puolelle voi
tulostaa myös
Jne…
Yksi kestävän kehityksen kannalta tärkeä huomio 
TARVITSENKO TULOSTAA TÄTÄ PAPERILLE!
Internetin käyttö
22
• Kaikki koulun tietokoneet ovat liitettyinä verkkoon  Internet
on käytettävissä (e-mail, WWW, sosiaalisen median välineet,
jne )
• Jokaiselle AMK-opiskelijalle tehdään oma sähköpostitili
• Kts. osoitteesi käyttäjätietolomakkeesta
• Sähköpostia voi lukea muualtakin kuin koululta samasta
osoitteesta
• Omia kotisivuja voi tehdä tarpeen mukaan
• luokissa on joitain HTML-editoreja (mm. FrontPage 2003)
• Tallennus omaan hakemistoon W:-asemalle, jolloin ne on
katseltavissa netistä (http://webd.savonia.fi/www/s????)
• Varo netistä tulevia viruksia ja haittaohjelmia (spostin liitteet,
epämääräiset spostit, www-sivuilla liikkuminen, netistä
imurointi…)
Sähköposti
23
 Käytössä MS Exchange 2007
 Käytetään www-selaimella Outlook Web Access
liittymästä (Outlookin käyttöönottoon erilliset ohjeet)
 Spostia voi käyttää mistä tahansa, kunhan on
nettiyhteyksinen kone käytettävissä
posti.savonia.fi
 Käyttäjätunnus: savonia-amk\s????? (pelkkä stunnuskin riittää). Salasana: ?????
 Osoite on muotoa:
[email protected]
 Ryhmän osoite on muotoa:
Tertta-ryhmä[email protected]
 Henkilökunnan osoitteet on muotoa:
[email protected]
WIP-palvelu
24
• Web-InformaatioPalvelu
• Epävirallinen opintorekisteri, ”onkos tullut
arvioita”
• Opintojaksoille ilmoittautuminen tulee
opintotoimiston kautta automaattisesti  hopstilanteissa tulee tehdä opetussuunnitelmasta
poikkeavat ilmoittautumiset
wip.savonia.fi
1. Rekisteröidy käyttäjäksi
2. Käytä palvelua
3. Salasanan hukkaantuessa, pyydä palvelua lähettämään salasana
spostiisi
4. Ongelmatilanteissa yhteys opintotoimistoon
Moodle
25
 Verkko-oppimisalusta
 Käyttö selaimen avulla
 Käyttäjätunnuksen kampuskäyttäjätunnus ja
salasana (salasanan aktivointi !!!)
 Materiaalit, keskustelut, tehtävien palautukset,
tentit, ilmoitukset… toteutus opintojaksokohtaisesti
moodle.savonia.fi
Adobe Connect Pro
26
 Web-konferenssi
 www-pohjainen käyttö (vaatii Flash 9.0 tuen)
 Headset ja web-kamera
 Audioneuvottelu
 Videoneuvottelu
 Esityksen pito (PowerPoint, Flash materiaalit)
 Windowsin työpöydän jako
 Nauhoitukset ja nauhoitusten uudelleen katselu

Käyttö perustuu virtuaalihuoneisiin
https://connect.savonia.fi/huoneennimi
Sosiaalinen media
27
 Verkkoyhteisöt
 Blogit
 Facebook, Myspace, Digg, irc-galleria, jne
 Youtube, flickr…
 Second Life
 Wiki-ympäristöt
 Sosiaaliset kirjanmerkit
 Yhteisöllisesti tuotettavat dokumentit
 Jne….
 Tunnuksen luonti
 Käyttö tilanteen mukaisesti
Kannettavat ja nettiyhteys
28
 Langattoman Internetin Wlan - tukiasemia on sijoitettu
tällä hetkellä Tertta – yksikön ”tontilla” useisiin
paikkoihin ( kannettavan tietokoneen saa koulun
verkkoon ko. pisteiden läheisyydessä):

Rakennus 1 kerros 1; neuvotteluhuone, Rakennus 5 kerros 2;
käytävä, Rakennus 5 kerros 2; auditorio

WLan - tukiasemiin on määritetty WPA-salaus  vaatii
salasanan
 Rekisteröitymällä Eduroam-palvelun käyttäjäksi,
käytössäsi on myös levyresurssit
 http://portal.savonia.fi/amk/tietohallinto/palvelut/eduroam
Hakemistopalvelut kotikoneella
29
 Etäyhteyden avulla
 Esim. Windowsissa Etätyöpöytäyhteys (Remote Desktop
Connection)
 Selaimella SSL-yhteyden avulla
 https://ssl.student.savonia.fi
 Käytössä levyresurssit, kirjaston hakupalvelu ja terveysportti
!!!!
Tietohallinnon ohjeet
30
 http://portal.savonia.fi/amk/tietohallinto
 Salassapitosopimus (PDF)
 Tietoturvapolitiikka (PDF)
 Tietoturvanpikaohje (PDF)
 Viestiliikenteen tietoturvallisuussuunnitelma (PDF)
 Linkkejä: salasanan vaihto, hakemistopalvelut, Eduroamlangaton verkko, virustorjunta, tukipalvelut

Service Desk palvelee arkisin klo 8-16 ja sen tavoittaa jollain
seuraavista tavoista:
1. Selainlomakkeella osoitteesta: http://www.savonia.fi/sd
 2. Sähköpostilla: [email protected]
 3. Puhelimella: 044 - 785 7088

OpiPal-palvelu
31
• OpintojaksoPalaute
• Amk:n yhteinen opintojaksopalaute jokaisesta
kurssista
• Palaute annetaan opettajan kanssa sovittuna aikana
tai kurssin loppuessa
survey.savonia.fi/sveylogin2.aspx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Siirry OpiPaliin, osoite löytyy myös Tertan sivulta
Luo tunnukselle salasana ensimmäisellä käyttökerralla
Kirjaudu tunnuksellasi ks???? ja spostiisi tulleella salasanalla
Valitse opintojaksoon liittyvä kysely
Aloita arviointi
Vastaa kysymyksiin, rakentavat ehdotukset avoimissa
kysymyksissä otetaan kiitolla vastaan
Tulokysely
32
• Opiskelun alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään
tulokysely netin kautta
• Tulokyselyyn vastataan sovitulla aikaa, yleensä
tietotekniikan tunneilla
• survey.savonia.fi/sveylogin2.aspx
• Tunnukset ja salasanat samat kuin
opintojaksopalautteissa
Kirjastotietokannan käyttö
33
 Kirjaston kotisivu on http://www.pspt.fi/kirjasto/

Kirjastomme on koko amk:ssa yhteinen
 Tietojärjestelmän nimi on Aapeli
 http://aapeli.amkit.fi/
Teoksen haku
 Lainausten uusinta

Sähköiset aineistot
 Opinnäytteet tiivistelmineen
 Julkaisut
 Kaukopalvelu

 Käytöstä tarkemmat ohjeet kirjaston esittelyn
yhteydessä
Sopimukset
34
 Tietokoneiden käyttösopimus
 Sähköisen oppimateriaalin käyttösopimus
 Moodlen käytön alussa sähköisen
oppimateriaalin käyttösopimus (sähköinen
hyväksyntä)
Lähituntien käytänteitä …
35
 Lähituntimäärät ovat rajalliset, netissä olevat
materiaalit tukevat opiskeluasi (materiaalien
perusteella voi harjoitukset tehdä myös verkkoopiskeluna)
 Asiakirjamallin ja kirjallisen työn ohjeiden
rooli on tärkeä tehtävien teon kannalta, ilman
tutustumista tehtävien teko ei onnistu
 Tulostus välituntien aikana

VÄLITUNTIEN aikana voi tulostaa, lähituntien aikana ei
Lähituntien käytänteitä …
36
 Matkapuhelimet



Tuntien aikana puhelimet ovat hiljaisena
Jos tulee TÄRKEÄ puhelu, niin juttelutuokio käytävässä
Poissaolosi aikana käsiteltyjä asioita ei kerrata
 Atk-luokissa syöminen ja juominen kielletty
 Tuntimäärä on rajallinen, joten hyödynnetään se
tehokkaasti (henk.kohtaiset supinat välitunnille )
Muita mahdollisia atk-kursseja
37
• Muita vapaavalintaisia kursseja voidaan järjestää toiveiden
mukaan:
• Internet-palvelut ja kotisivun teko
• Kuvankäsittelyä ja kotisivun teko
• Digikuvaus
• Hoito-ohjeen teko
• Taulukkolaskennan jatkokurssi
• Tekstinkäsittelyn jatkokurssi
• Tietokanta
• Opinnäytteen kirjoittaminen Word-tekstinkäsittelyllä
• MS-Office tuotteiden jatkokursseja
• Ohjelmistoprojekti
• Ohjelmoinnin perusteet
• … tai muita aihepiirejä toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan
Kysymyksiä?
38
... ja tunneilla harjoitellaan käytännössä näitä
ja muita esille tulevia asioita …
• Muissakin atk-asioissa voi ottaa
yhteyttä tietotekniikan
opettajaan tai atk-tukeen
• Kotikoneen hankinta
• Nettiyhteyden hankinta,
virustorjunta, palomuuri…
• Opinnäytteen kirjoittaminen
• Harjoittelussa tulevat atktyöt
• Netin vuorovaikutusvälineet/Kuva. Oslon teknisestä museosta, tietokone
sovellukset
vuodelta 1968 (Räsänen 2005)
• digikuvaus
• jne…

similar documents