HÚL

Report
Střední škola zemědělská
a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
Plánuje hospodaření v lese tak, aby byly zajištěny
všechny jeho produkční i mimoprodukční funkce



Zjišťuje stav lesa (přírodní podmínky, zásoba dřeva)
Snaží se o těžební vyrovnanost a nepřetržitost
Sladění cílů vlastníka lesa i společnosti
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem (ÚHÚL)
http://www.uhul.cz/


LESNICKÁ TYPOLOGIE – základem je soubor lesních
typů SLT – určený podle lesního vegetačního stupně a
edafické kategorie
 Přehled souborů lesních typů na

http://www.uhul.cz/legislativa/83_96/priloha2_83.php
4K kyselá
bučina
6Z zakrslá
smrková
bučina


Jejich minimální podíl je nutno dodržet
Jsou určeny podle hospodářského souboru
http://www.uhul.cz/legislativa/83_96/priloha4_83.php

LP, JV, JL, HB, BŘ, DB, BK, LP, JD, DB, TŘ
Meliorační a zpevňující dřeviny
borových lesů jsou DB, DBČ, BŘ, BK
Taxační veličiny:







zastoupení dřevin
střední výška
střední tloušťka
bonita
zakmenění
zásoba dříví
genetická klasifikace




Věk porostu
Věkové třídy a stupně
Obmýtí
Obnovní doba
holina – bílá barva
I. věková třída
II. věková třída
III. věková třída
IV. věková třída
V. věková třída
VI. věková třída
VII. věková třída
VIII.věková třída
1-20 let
21-40let
41-60let
61-80 let
81-100 let
101-120 let
121-140let
141 a více
Les členíme do následujících prostorových jednotek:
ODDĚLENÍ
DÍLEC
POROST
333
B
8
POROSTNÍ
SKUPINA
a
Hranicí u prostorového rozdělení lesa bývá lesní cesta,
pěšina, vodní tok, elektrovod, lesní průsek.

Barevně věkové třídy
Například:
334 ….oddělení
C …….dílec
2 …… porost
a …….porostní skupina
Jedná se o nástroj vlastníka lesa jako pomůcka
k hospodaření
 Vypracovává se obvykle na deset let, pro lesy nad 50 ha


LHP má tři části:
všeobecná část
lesní hospodářská kniha
lesnické mapy
Základním principem HÚL je těžební
nepřetržitost a vyrovnanost
Lesní cesty bývají hranicí lesních porostů

similar documents