Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL

Report
ÕPILASE VAIMSE TERVISE
HINDAMINE
JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE
Siivi Hansen, Kädi Lepp
Tervise Arengu Instituut, SA Tallinna Koolitervishoid
2011
VAIMSE TERVISE MÕISTE
Vaimset tervist käsitletakse heaolu seisundina,
milles indiviid saab realiseerida oma võimeid,
tuleb toime pingetega elus, töötab tulemuslikult
ja viljakalt ning annab oma panuse
ühiskondlikku ellu (WHO 2001).
 Vaimne tervis on üldise tervise lahutamatu osa,
mis peegeldab tasakaalu indiviidi ja keskkonna
vahel

KOOLIÕDEDE ÜLESANDED
„ Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse“ § 43 lõige 1
alusel SM 13.08.2010 määrus nr 54.
Määruses on kooliõe ülesannetena muu hulgas loetletud
järgnevad tegevused:


I, III, VII ja XI klassi õpilastele ennetava tervisekontrolli
teostamine, mis hõlmab õendusanamneesi kogumist,
terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, KMI
määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi
kontrolli, naha- ja limaskestade seisundi hindamist, luu- ja
lihaskonna seisundi hindamist, sugulise arengu hindamist,
vaimse tervise hindamist.
õpilaste individuaalne nõustamine tervise, terviskäitumise
ja vajadusel reh. Plaaniga seotud küsimustes
MIKS SEE ON VAJALIK?
KUIDAS SEDA TEHA?
JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE
JUHENDI EESMÄRK
Käesoleva juhendi eemärgiks on olla õele abiks
kooliõe tööd reguleerivas määruses loetletud ülesannete
täitmisel:
 anda teadmisi vaimse tervise probleemidele
viitavatest ilmingutest
 vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest
 kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes
olukordades
 olla toeks koostööl teiste koolitöötajatega
 lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli
 tuua viiteid, kust oma teadmisi ja oskusi veelgi
täiendada.
JUHENDI KOOSTAJAD
Autorid Anu Susi ja Ruth Tohvre
Tartu Ülikooli Kliinikum
 Retsenseeris Anne Kleinberg
SA Tallinna Lastehaigla
 Tänud Kädi Lepp ja Raissa Zhmarjova
SA Tallinna Koolitervishoid
 Tänud Zrinka Laido ja Lauraliisa Mark
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
 Tänud kõigile materjali valmimisele kaasa aidanud
kooliõdedele.
 Koostas Siivi Hansen
Tervise Arengu Instituut

JUHENDMATERJALI ÜLESEHITUS 1













Sisukord
Sissejuhatus. Juhendi eesmärk.
1. Vaimne tervis
1.1 Vaimse tervise probleemide ennetamine
1.2 Vaimse tervise probleemide äratundmine
2. Suhtlemine ja koostöö
2.1 Lapsega suhtlemine
2.2 Koostöö vanemate ja võrgustikuga
2.3 Lisainformatsiooni hankimine
Kriisiolukorrad
3.1 Tegutsemine kriisiolukorras, kui õpilane käitub
ohtlikult
3.2 Tegutsemine väärkohtlemise kahtluse korral
3.3 Tegutsemine enesetapuohu korral
JUHENDMATERJALI ÜLESEHITUS 2

















3. 4. Psüühikahäired lapse- ja noorukieas
4.1 Meeleoluhäired (F 31-33)
4.1.1 Depressioon
4.1.2 Bipolaarne meeleoluhäire
4.2 Ärevushäired (F40–42)
4.3 Kohanemishäired (F 43)
4.4 Hüperkineetilised häired (F90–91)
4.5 Käitumishäired ( F91–92)
4.6 Spetsiifilised õpivilumuste häired (F81)
4.7 Söömishäired (F50)
4.8 Pervasiivsed arenguhäired e autismispektri häired (F84)
4.9 Vaimne alaareng (F 7)
4.10 Enurees ja enkoprees (F98)
4.11 Psühhootilised häired ( F 20–29)
5. Vaimse tervise probleemidega õpilaste meditsiinilise abi
võimalused Eestis
6. Puude raskusaste ja rehabilitatsioon
Kokkuvõte
KOOLITUSED KOOLI
TERVISHOIUTÖÖTAJATELE
2012-2013
PILOOTKOOLITUS
17.-18.11.11 TALLINNAS








EESMÄRK:
Anda teadmisi kooliõe rollist ja võimalustest
õpilaste vaimse tervise hindamisel ja toetamisel, vaimse
tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise
häiretest ja nende käsitlemisest ning kirjeldada võimalikke
sekkumisviise erakorralistes olukordades.
KURSUSE LÄBINU:
oskab märgata, kui laps on vajab abi ja suudab teda kuulata,
mõista ning talle abi pakkuda või seda organiseerida
teab laste ja noortega suhtlemise efektiivseid
suhtlemistehnikaid
oskab hinnata lapse vaimse tervise seisundit
oskab meeskonna liikmena koos teiste kooli töötajatega
osaleda kriisiolukordade hindamisel ja lahendada
tüüpilisemaid olukordi,
on teadlik enamlevinumatest laste vaimse tervise häiretest
oskab otsida ning kasutada juhtnööre 2011. aastal valminud
samateemalisest juhendmaterjalist.
KOOLITAJAD
Anu Susi – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku
lasteosakonna arst-õppejõud
(vaimse tervise käsitlus, enamlevinumad vaimse tervise
häired õpilastel, psühhiaatriaseadus).
 Margit Koolmeister – SA TÜ Kliinikumi
psühhiaatriakliiniku lasteosakonna kliiniline psühholoog
(suhtlemine õpilasega, ülevaade suhtlemistehnikatest,
koolis enamlevinumad kriisiolukorrad ja nendega
toimetulek).
 Ruth Tohvre – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku
lasteosakonna vanemõde
(kooliõe roll, tegevused, keskkonna hindamine ja
kohandamine (õpilase vajadustest lähtuvalt), abistamise
võimalused, puuetega lapsed ja rehabilitatsioon).

MEETOD
Teadmiste andmisel kasutatakse:
 interaktiivset loengut
 grupitöid
 juhtumite analüüsi
Iga kursuse läbinu saab eesti või vene
keelse personaalse materjali :
”Õpilase vaimse tervise hindamine.Juhendmaterjal
kooliõdedele” Tln, 2011.
Materjal saab avalikuks TAI kodulehel 2013.aastal
KOOLITUSED 2012-2013
TARTUS
 8 koolitust eesti k.
 2 koolitust vene k.
 Koolitajad:
 Anu Susi
 Ruth Tohvre
 Margit Koolmeister



2012a = 4+1
2013a = 4+1
TALLINNAS
 10 koolitust eesti k.
 2 koolitust vene k.
 Koolitajad
 Piret Aavik
 Anne Kleinberg
 Mare Kant

2012a = 5+1
 2013a = 5+1

KOOLITUSINFO





Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on
osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Koolitusele registreerumine toimub interneti keskkonnas –
teile saadetakse koolituskutsega link
Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil
põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest
kindlasti teada koolitusspetsialistile.
Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne
informatsioon 3 päeva enne koolituspäeva toimumist.
TÄNAME!

similar documents