Avregningsutvalget

Report
Avregningsutvalget
Fokusområder 2014
August Bakke
DRG forum – 10. mars 2014
Avregningsutvalget møter DRG-forumet
Well, I’ll do
my very
best
Avregningsutvalgets sammensetning - 2013
8 (9) leger med ulik faglig og
geografisk bakgrunn med
3 års utnevning fra Hdir.
Vi stiller uten representasjon,
og vi må vurdere habilitet
under behandling av
enkeltsaker.
Sekretariat fra Norsk
pasientregister (NPR)
Observatør fra
Helsedirektoratet (avd
Finansiering og DRG) stiller i
møtene
Vi er ikke:
Twelve Angry Men /
12 edsvorne menn
Avregningsutvalgets mandat 1
• ​Avregningsutvalget er et rådgivende
utvalg som bistår Helsedirektoratet i
spørsmål knyttet til medisinsk
kodepraksis og kvalitetskontroll av
innrapporterte data i
spesialisthelsetjenesten.
• Utvalget vurderer medisinsk
kodepraksis og gir Helsedirektoratet
råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget
i de aktivitetsbaserte
finansieringsordningene - Innsatsstyrt
finansiering (ISF) og Kommunal
medfinansiering. Utvalgets arbeid bidrar
til at utbetalingene skjer i tråd med
intensjonene bak
finansieringsordningene.
Avregningsutvalgets mandat 2
• Anbefalinger som gis er av
prinsipiell art, og legger
føringer for utvalgets og
direktoratets behandling av
lignende saker. Sakene er
åpne, og anbefalinger og
møtereferat er offentlige.
• Utvalget er uavhengig og
foretar sine vurderinger på
faglig grunnlag.
• Alle kan fremme saker til
utvalget og møter avholdes
etter behov.
Avregningsutvalgets arbeid - 1
• Retrospektiv analyse av foregående års kodepraksis
–
–
–
–
Dataanalyse (foretas i det NPR basert sekretariatet)
Medisinske vurderinger i utvalget
Innhente uttalelse fra angjeldende institusjon
Samlet vurdering i utvalget bygget på uttalelse og
datauttrekk – oftest med sammenligning mot andre HF /
fylke
• Innstilling / anbefaling
• Årlig innstilling om avregning i november, i tilknytning
til vår årsrapport
• Avgjørelsen tas i Helsedirektoratet
Avregningsutvalgets arbeid - 2
• Vi fortolker ISF-regelverket,
ICD-10, NCSP/NCMP innenfor
utvalgets samlede kliniske skjønn
og presedens fra tidligere saker
• Gjennom vår saksbehandling kan feil avdekkes, samt
mangler ved ISF eller kodeverk.
Vi rapporterer dette løpende, og i årsrapporten.
Avregningsutvalgets
arbeid i 2013
• Behandlet 14 «saksgrupper» hvorav flere
av sakene var knyttet mot flere sykehus /
HF
• 13 saker omtales i årsrapporten
• 1 sak ble ferdigstilt i etterkant og vil bli
rapportert på nett
• 12 saker anbefalt avregning
• Saksgruppene omfatter:
• 5 saker innmeldt og behandlet i tidligere
år, men hvor praksis ikke hadde blitt
forandret
• Bruk av feil omsorgsnivå i forhold til de
øvrige HF
• Bruk av feil kodesett (NCMP/NCSP)
• Rehabiliteringsområdet
• Dobbelkoding
Tilbakeført til
«samfunnet» fra RHF’ene
(ISF og KMF) utfra
avregningsutvalgets
beregninger for 2012:
Bostedsregion
Sør-Øst
ISF
KMF
-40 650 036 -16 662 866
Sum ABF
-57 312 902
Vest
-6 499 823
6 667
-6 493 157
Midt-Norge
-3 705 799
-566 970
-4 272 768
Nord
-1 912 507
61 066
-1 851 442
-52 768 165 -17 162 104
-69 930 268
Totalt
Sak 13/905 fra Avregningsutvalget: Tracheostomi
• Saken har noen utfordrende
aspekter knyttet mot DRG
beregningen:
• En relativt enkel kirurgisk
prosedyre er knyttet opp mot en
svært syk pasient og et
betydelig etterarbeid i et flertall
av pasientene
• Behandlingen kan trekke seg
over flere sykehusopphold
• Pleietyngden / arbeidsmengden
og dermed DRG refusjon er ikke
knyttet mot det kirurgiske
inngrepet – noe refusjonen er.
DRG = 31,405 (2014)
(NOK 640.222)
Tracheostomi - 2012
• Ved å følge pasienter over tid (2011-12) oppdaget man
at den samme pasienten hadde fått utført to eller flere
tracheostomier i løpet av et år.
– Samme sykehus (samme PID) / på to eller flere sykehus
(ulike PID) – flere kun med dagers mellomrom
• Innhentet opplysninger fra de ulike sykehus:
– «Feilkoding» - prosedyren (hadde ikke vært utført på
aktuelle sykehus / avdeling) – prosedyre nr. 2 ble strøket
– Skifting av tracheostomituber - benyttet kode for
primæroperasjon (GBB03 vs GBB13) – rettet opp med rett
prosedyrenr.
– Retracheostomi etter x dager
Tracheostomi – 2012 (B)
• Definisjonen(e) av hva som er retracheostomi er
uklare / finnes ikke?:
– Fagmiljøene ?
– Avdeling for statistikk og kodeverk,
Helsedirektoratet ?
• I praksis fikk alle hvor det var dokumentert fjernelse av
tracheostomikanyle > 1 døgn, godkjent ny tracheostomi
prosedyre.
• Avregning mot 14 sykehus med totalt NOK
9.449.223 (ISF: -9.821.662 // KMF: 372.438)
Følge opp pålegg (tidligere avdekkede feil)
• 5 saker i 2013:
– Hudoperasjoner; flere episoder
samme dag, friske pårørende
• Anbefalt avregning på totalt
NOK 40.975.927
• Pga. at avregningene kommer
sent året etter at det aktuelle
har «pågått», kan det være
ressurskrevende å omkode /
omregne for inneværende år. I
det påfølgende år bør / må det
imidlertid være OK.
• Følges opp også for 2013
dataene
Ulikheter mellom HF / fylker
• Bruk av feil omsorgsnivå
– Kodingene / registreringene skulle tilsi dagbehandling
eller poliklinikk, men var kodet som inneliggende
• Bruk av feil kodesett for å beskrive utført
prosedyre
– «Feil» NCSP (Betydelig større andel av den «dyre /
kompliserte» NCSP enn øvrige HF)
– Benyttet NCSP hvor NCMP kodeverket ville være
naturlig (/rett)
• Avregnet som hovedregel mot et
landsgjennomsnitt
Avregningsutvalgets arbeid i 2014
• Følge opp sakene fra tidligere (2010,2011,2012)
• Ønsker innmelding av nye saker
• Skjevfordeling i kongeriket:
– Endringer fra et år til et annet (stort fokus på tidligere)
– I 2012 data har hovedfokus vært forskjeller mellom enheter
– Antall opphold og tyngden av de per innbygger (Fylke / HF)
Hva er «rett» andel komplikasjoner /
bidiagnoser (m/bk - u/bk)?
• Andel m/bk vs. u/bk varierer fra et
fylke til et annet med nesten 90% (27
% vs. 51 %). Årsak?
• Et fylke synes å ha > 3 ganger flere
med respirasjonssvikt og lungeødem
enn «neste fylke». Definisjon? Årsak?
• Andelen med D62 (Posthemorrhagisk
anemi) er på 3,0%. Et sykehus har
nærmere 12 %. Definisjon? Årsak?
Kodes medikamentbruk rett?
• Rett ATC kode i kombinasjon med rett
diagnose (ICD10) og rett prosedyre (NCSP)
– Rett bruk av medikamentkode f.eks. ved AMD
• 802P: 0,032
• 802O:0,235
• Nye medikamenter som ikke står på «listen» –
hvordan kodes dette (finner på noen koder)?
Bruk av riktige prosedyrer ved
«mindre» inngrep / undersøkelser?
• Eksempel biopsi vs. mindre reseksjoner
(NCMP vs. NCSP)
– Endoskopier
– Mindre operasjoner
• Analyser fylkesvis
Avdelingsutvalgets oppgave
• Fremme riktig og god kvalitet i kodingen
• Komme bort fra kreativ koding for å bedre ens
egen økonomi
– Kreativ koding går ut over andre
– Kreativ koding skal ikke legge grunnlaget for
forskning og utvikling
– Men «kreativ koding» kan være den rette.
• Ta dette opp med de nasjonale styreinstanser før det
settes ut i livet
Kriterier for bruk av rehabiliteringskoder
• Z50.9 – kriterier for bruk (1)
• •Pasienten skal være henvist til
rehabiliteringsprogrammet av lege
• •Rehabiliteringsprogrammet skal
være individuelt tilpasset den
enkelte pasient, og tilrettelagt plan
skal være utarbeidet for den enkelte
pasient før oppstart av rehabiliteringsprogrammet. Hovedinnholdet i
programmet skal være individrettet, men deler av tjenesteinnholdet kan
gjennomføres gruppebasert
• •Programmet skal inneholde minst en individuell kontakt med lege for
samtale og/eller behandling
Kriterier for registrering I
• Minst tre ulike typer helsepersonell
skal være involvert i programmet og
det skal fremstå som tverrfaglig
• Lege skal være ansvarlig for innhold og gjennomføring
• •Helsehjelpen skal i hovedsak bestå av tverrfaglige
rehabiliteringstiltak som kan bidra til å bedre pasientens
funksjonsevne. I tillegg kan programmet inneholde tiltak som
innebærer lærings- og mestringsaktiviteter
Kriterier for registrering II:
• I flg. Avdeling finansiering og DRG:
• Mindre enn 50% av opplegget skal
foregå i grupper
• Gruppeaktivitet er definert som flere
pasienter i samme rom under ledelse
av én behandler, selv om hver pasient følger et individuelt
treningsopplegg
• Overvektsgrupper er et opplegg innenfor behandling av en
sykelig tilstand, ikke som rehabilitering (denne vurderingen
hadde ingen betydning for resultatene)

similar documents