آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان

Report
‫آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای‬
‫اصفهان بخش عوامل شیمیایی‬
‫بخش آزمایشگاه عوامل شیمیایی‬
‫تهیه کننده ‪ :‬احمد خاکساری کارشناس مسئول آزمایشگاه بهداشت حرفه ای‬
‫اصفهان‬
‫بخش های مختلف آزمایشگاه عوامل شیمیایی‬
‫• بخش تجهیزات قرائت مستقیم‬
‫• بخش نمونه برداری از آالیندههای هوا‬
‫• بخش آماده سازی نمونه ها‬
‫• بخش آنالیز دستگاهی‬
‫بخش تجهیزات قرائت مستقیم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کاغذهای معرف‬
‫محلول های معرف‬
‫دتکتورتیوپهای بلند مدت وکوتاه مدت‬
‫گازیابهای تک منظوره‬
‫گازیابهای مولتی وارن‬
‫کاربرد لوله های آشکار ساز‪:‬‬
‫بنزن‬
‫تولوئن‬
‫اتانول‬
‫‪CO‬‬
‫و بسیاری از مواد دیگر‪.....‬‬
‫دتکتور تیوپهای کوتاه مدت‬
‫• لوله های هستند به طول ‪ 11‬سانتی متر وقطرخارجی ‪6‬‬
‫میلی متر وقطر داخلی ‪ 4‬میلی متر که از مواد جاذب جامد‬
‫وواکنش دهنده پر شده است ودر اثر واکنش با آالینده‬
‫شیمیایی تغییر رنگ ایجاد میشود که طول تغییر رنگ‬
‫برابر میزان آلودگی بر حسب ‪ ppm‬می باشد‬
‫• مشخصات این دتکتور تیوپها درجه بندی بر حسب ‪ppm‬‬
‫و تعداد ضربه ای که توسط پمپ باید زده شود ( ‪ ) n‬می‬
‫باشد‬
‫پمپهای مورد استفاده جهت دتکتور تیوپهای کوتاه‬
‫مدت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫پمپ آکاردئونی دستی با حجم ‪ 100‬سی سی در هر ضربه‬
‫پمپ پیستونی دستی با حجم ‪ 100‬سی سی در هرضربه‬
‫پمپ کوانتیمتر مدل ‪ 1‬با قابلیت برنامه ریزی اتوماتیک‬
‫جهت ضربه زدن با حجم ‪ 100‬سی سی در هر ضربه‬
‫پمپ کوانتیمتر مدل ‪ 1000‬با قابلیت برنامه ریزی‬
‫اتوماتیک جهت ضربه زدن با حجم ‪ 100‬سی سی در هر‬
‫ضربه‬
‫روش اندازه گیری با دتکتور کوتاه مدت‬
‫• ابتدا با وارد کردن سر دتکتوربه داخل روزنه پمپ دو سر‬
‫دتکتور شکسته میشود سپس با توجه به جهت فلش روی‬
‫دتکتور دتکتور به پمپ وصل میشود سپس با توجه به تعداد‬
‫ضربه (‪ ) n=5‬ضربه به پمپ زده میشود وهوااز داخل‬
‫دتکتورعبور داده میشود تا تغییر رنگ ایجاد شود انتهایی‬
‫ترین نقطه تغییر رنگ قرائت میشود وبر حسب ‪ppm‬‬
‫گزارش میشود‬
‫دتکتور تیوپهای بلند مدت‬
‫• این دتکتور تیوپها دارای درجه بندی‬
‫برحسب میکرولیتر می باشد وبرای نمونه‬
‫برداری نیاز به یک پمپ با دبی پایین به‬
‫نام پلی متر دارد‬
‫• ابتدا دو سر دتکتور شکسته میشود واز‬
‫طریق فلش روی دتکتور آن را به پمپ‬
‫وصل می کنیم سپس پمپ را روشن ومرتبا‬
‫به دتکتور نگاه میکنیم تا تغییر رنگ در‬
‫دتکتور ایجاد شود به محض تغییر رنگ‬
‫پمپ را خاموش می کنیم ودتکتور تیوپ را‬
‫از پمپ خارج می کنیم وطول تغییر رنگ‬
‫را بر حسب میکرو لیتر یاد داشت می کنیم‬
‫روش محاسبه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حجم هوای عبوری از روی دتکتور را بر حسب لیتر‬
‫محاسبه می کنیم‪:‬‬
‫‪ = )n2-n1)*k‬حجم هوای عبوری بر حسب لیتر‬
‫طول تغییر رنگ در دتکتور بر حسب میکرولیترخوانده‬
‫میشود‬
‫از تقسیم میکرولیتر خوانده شده بر حجم هوای عبوری بر‬
‫حسب لیتر غلظت بر حسب ‪ ppm‬بدست می اید‬
‫گازیابها‬
‫• مکانیسم عمل گاز یابها بر اساس واکنش شیمیایی است که‬
‫این واکنش شیمیایی در گازیاب با توجه به میزان آلودگی بر‬
‫حسب ‪ ppm‬گزارش میشود وچنانچه از حد خاصی باالتر‬
‫رود به صورت آالرم هشدار خواهد داد‬
‫• گازیابها به دودسته تقسیم میشود ‪:‬‬
‫• ‪ -1‬گازیابهای تک منظوره نظیر ازن سنج – کلر سنج و‪...‬‬
‫‪ -2‬گازیابهای مولتی وارن یا چند منظوره ‪ :‬این گازیابها‬
‫دارای چندین سنسور هستند که چند نوع گاز را در آن واحد‬
‫اندازه گیری می کنند‬
‫بخش نمونه برداری از آالیندهها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫پمپهای نمونه برداری هوا با دبی های پایین –متوسط ‪ -‬دبی‬
‫باال‬
‫وسایل جمع آوری نمونه ها ‪ :‬فیلترهلدرها – سیکلونها –‬
‫بابلرها – ایمپینجرها – جاذبهای جامد – فیلترها‬
‫وسایل کالیبراسیون‬
‫وسایل حمل نمونه به آزمایشگاه‬
‫پمپهای نمونه برداری‬
‫• پمپ نمونه برداری ‪LOW FLOW‬با دبی زیر ‪ 500‬سی‬
‫سی در دقیقه برای نمونه برداری با جاذبهای جامد نظیر‬
‫ذغال فعال‬
‫• پمپ نمونه برداری فردی …‪SKC-GILIAN-SIBATA,‬با‬
‫دبی ‪ 1-5‬لیتر در دقیقه برای نمونه برداری با فیلترها‬
‫وبابلر ها وایمپینجرها‬
‫• پمپهای با دبی ‪ 25-45‬لیتر در دقیقه برای نمونهای محیطی‬
‫با دبی باال نظیر آالیندههای زیست محیطی‬
‫وسایل نمونه برداری آلودگی هوا‬
‫فیلتر هلدر ها‬
‫• فیلتر هلدرهای ‪ 3‬قسمتی از جنس پلی استایرن با قطر ‪37‬‬
‫و‪ 25‬میلی متر جهت نمونه برداری گرد وغبارکلی –فیوم‬
‫فلزی – میستهای روغن‬
‫• ‪ IOM‬نوع جدیدی از فیلترهلدر ها با قطر ‪ 25‬میلی متر‬
‫جهت نمونه برداری گرد وغبارکلی‬
‫• فیلتر هلدرهای داالنی با قطر ‪ 25‬میلی متر جهت نمونه‬
‫برداری از ذرات آزبست‬
‫سیکلونها‬
‫• جهت نمونه برداری از گرد وغبار قابل استنشاق از وسایلی‬
‫به نام سیکلون ( مینی سیکلون ) استفاده میشود که قادر اند‬
‫گرد وغبارهای زیر ‪ 5‬میکرون (‪ ) RES‬را نمونه برداری‬
‫کنند‬
‫• از جنس آلومینیومی یا پلی اتیلنی یا پلی استایرن ساخته‬
‫میشود‬
‫• سیکلون در منطقه تنفسی کارگر نصب ونمونه برداری‬
‫انجام میشود‬
‫بابلرها وایمپینجرها‬
‫• در داخل این وسایل گاز شوی محلول جاذب ریخته میشود‬
‫وسپس با دبی ‪ 1‬لیتر در دقیقه نمونه برداری انجام میشود‬
‫مکانیسم عمل بابلرها وایمپینجرها بر اساس جذب درون‬
‫مایع انجام میشود‬
‫• گازشویها دارای یک مخزن مدرج جهت محلول جاذب می‬
‫باشند ودارای یک نازل جهت انتقال هوا به درون محلول‬
‫هستند ویک خروجی که به پمپ نمونه برداری وصل‬
‫میشود‬
‫بطری های گاز شوی‬
‫• بطريهاي گازشوي‬
‫‪‬بابلرهاي متخلخل‬
‫‪‬بطريهاي نمونه گير با لوله هاي مارپيچي‬
‫‪‬ستون هاي حاوي گوي هاي شيشه اي‬
‫فیلترها‬
‫• فیلتر ها دارای سه مشخصه هستند‬
‫• جنس‬
‫• قطر‬
‫• پورسایز‬
‫جنس قطر وپورسایز فیلترها با توجه به متد وروش نمونه‬
‫برداری ووسایل اندازه گیری انتخاب میشود‬
‫انواع فیلترها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فیلتر ‪ :PVC‬برای نمونه برداری گرد وغبارهای معدنی‬
‫وآلی از این فیلترها استفاده میشود‬
‫فیلتر ممبران ‪ :‬برای نمونه برداری فیوم های فلزی استفاده‬
‫میشود همچنین برای شمارش الیاف آزبست از این فیلترها‬
‫استفاده میشود‬
‫فایبر گالس ‪ :‬برای نمونه برداری بعضی از گرد وغبار‬
‫خصوصا گرد وغبار های حرارتی کاربرد دارند‬
‫فیلتر تفلون ‪ :‬برای گرد وغبارهای بیولوژیکی ومیکروبی‬
‫نظیر قارچها کپکها و‪...‬‬
‫جاذبهای جامد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫لوله های ذغال فعال چارکل تیوپ‬
‫سیلیکاژل تیوپ‬
‫آلومیناژل‬
‫لوله هایی هستند به طول ‪ 7‬سانتی متر وقطر خارجی ‪6‬‬
‫میلی متر وقطر داخلی ‪ 4‬میلی متر که از دو قسمت سمپل‬
‫وشاهد تشکیل شده است وبا مش مشخصی از ذرات جاذب‬
‫جامد پر شده است‬
‫جاذب های سطحی‬
‫جاذب های سطحی دارای دو بخش عقب و جلو هستند‬
‫در صورتیکه که االینده در بخش عقب بیشتر از‪ 1/10‬بخش جلویی باشد‬
‫نمونه فاقد اعتبار میباشد‬
‫آالینده به مرور جاذب را ترک نموده و خارج می شود ‪ .‬در نتیجه باید سریعا‬
‫آناليز گردد‪.‬‬
‫بخش آماده سازی نمونه ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آماده سازی نمونه های فیلتری در روش گراوی متری ‪:‬‬
‫برای توزین فیلترها موارد زیر باید اعمال شود ‪:‬‬
‫‪ 24‬ساعت فیلتر باید درون دسیکاتور قرار گیرد‬
‫برای انتقال فیلتر به ترازو از پنس استفاده شود‬
‫برای جابجایی فیلتر ها نهایت دقت اعمال شود‬
‫برای توزین از ترازوی ‪ 0/01‬میلی گرم استفاده شود‬
‫در صورتی که از ‪ IOM‬استفاده شده است فیلتر با ضمائم‬
‫وزن شود‬
‫آماده سازی نمونه ها ادامه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آماده سازی فیلتر های حاوی فیوم فلزی ‪:‬‬
‫ابتدا فیلتربا پنس پلی اتیلنی به بشر ‪ 100‬سی سی انتقال داده میشود‬
‫روی فیلتر ‪ 10‬سی سی اسی نیتریک غلیظ ریخته شود‬
‫بشر روی هات پلیتن قرار داده شود ودمای هات پلیت روی ‪ 140‬درجه تنظیم‬
‫گردد‬
‫درب بشر با شیشه ساعت بسته شود‬
‫پس هضم فیلتر وتبخیر اسید پس ازتشکیل رسوب سفید رنگ در ته بشر‬
‫عملیات خاکستر سازی را متوقف می نمایم پس از سرد شدن بشر ‪ 10‬سی سی‬
‫اسید نیتریک ‪10‬درصد به بشر اضافه نموده ونمونه را آماده تزریق به دستگاه‬
‫اتمیک ابزوبشن می نماییم‬
‫آماده سازی فیلترهای حاوی آزبست توسط بخارات استن انجام میشود وفیلتر‬
‫روی الم فیکس شده وجهت شمارش الیف آزبست آماده میشود‬
‫آماده سازی نمونه های جاذب مایع وجامد‬
‫• نمونه های جاذب مایع که از ایمپینجر ویا بابلر خارج میشود درون‬
‫یک ارلن ریخته ومعرف های مورد نیاز طبق دستورالعمل هر متد‬
‫به آن اضافه شده ونمونه ها جهت آنالیز دستگاهی با دستگاه‬
‫اسپکتروفوتومتری یا گاز کروماتوگرافی آماده میشود ‪0‬‬
‫• آماده سازی نمونه های جاذب جامد‪ :‬ابتدا دو قسمت سمپل وشاهد‬
‫لوله های ذغال فعال را در درون ظروف کوچک دربسته با درپوش‬
‫مخصوص ریخته وبه هر کدام ‪ 1‬سی سی کربن دی سولفید اضافه‬
‫نموده وبه مدت ‪ 2‬ساعت در آزمایشگاه نگه داری می کنیم پس از ‪2‬‬
‫ساعت می توانیم با گاز کروماتوگرافی قرائت نماییم در صورت‬
‫آماده نبودن دستگاه گازکروماتوگرافی نمونه ها را در یخچال‬
‫نگهداری می کنیم ‪0‬‬
‫روش های آنالیز نمونه ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫روش گراوی متری‬
‫روش اتمیک ابزوبشن‬
‫روش اسپکتروفوتومتری‬
‫روش گازکروماتوگرافی‬
‫روش ‪x-ray‬‬
‫روش شمارش با میکروسکوپ فاز کنتراست‬
‫روش گراوی متری‬
‫• این روش برای تعیین غلظت اکثر گرد وغبار های آلی‬
‫ومعدنی درهوا به کار می رود‬
‫• در این روش از یک ترازوی حساس با دقت ‪0/00001‬‬
‫گرم یا ‪ 0/01‬میلی گرم استفاده میشود‬
‫• فیلترهای حاوی گرد وغبار پس از قرارگیری به مدت ‪24‬‬
‫ساعت در دسیکاتور با ترازو وزن شده ومیزان گرد وغبار‬
‫موجود روی فیلتر اندازه گیری میشود وبا توجه به حجم‬
‫هوای نمونه برداری غلظت بر حسب میلی گرم بر متر‬
‫مکعب هوا محاسبه میشود‬
‫روش اتمیک ابزوربشن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برای تعیین فلزات در نمونه های هوا آب خاک ومواد غذایی ونمونه‬
‫های بیولوژی از دستگاه اتمیک ابزوبشن استفاده میشود‬
‫آماده سازی هر کدام از نمونه ها براساس متد های مخصوص آن‬
‫ماده انجامک میشود ونمونه ها پس از آماده سازی با دستگاه اتمیک‬
‫ابزوبشن خوانده میشود‬
‫دستگاه اتمیک ابزوبشن برای هر عنصر یک هالو کاتد المپ‬
‫مخصوص آن عنصر را دارد وتعداد عناصری که دستگاه میتواند‬
‫تعیین مقدار کند بستگی به تعداد المپهای موجود دستگاه دارد‬
‫برای اندازه گیری غلظت هر عنصر ابتدا باید محلول های‬
‫استاندارد آن عنصر ساخته شود وسپس با توجه به غلظت استاندارد‬
‫ها غلظت نمونه مجهول محاسبه گردد‬
‫دستگاه اتیمیك ابزوربشن‬
‫روش گاز کروماتوگرافی‬
‫• بسیاری از ترکیبات شیمیایی آلی توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی‬
‫تعیین مقدار می شود در این روش نمونه ها پس از جمع اوری بر‬
‫روی کربن اکتیو ویا سیلیکاژل تیوپ در آزمایشگاه توسط کربن دی‬
‫سولفید باز یافت شده وتوسط سرنگ میکرولیتری به دستگاه‬
‫گازکروماتوگرافی تزریق می شود پس از عبور نمونه از ستون‬
‫گازکروماتوگرافی نمونه ها جداسازی شده وبه ترتیب به دتکتور‬
‫‪ TC‬یا ‪ FID‬می رسد وتوسط دتکتور شناسایی می گردد وبه‬
‫صورت پیک در مانیتور ظاهر میشود ابتدا نمونه استاندارد به‬
‫دستگاه تزریق شده وپیک استاندارد ثبت می گردد سپس نمونه به‬
‫دستگاه تزریق میشود تا تعیین مقدار گردد‬
‫دستگاه گازكروماتوگرافي‬
‫روش اسپکتروفوتومتری‬
‫• در این روش نمونه ها در طول موج خاصی که نمونه‬
‫جذب دارد خوانده میشود ابتدا توسط بالنک دستگاه صفر‬
‫میشود وسپس نمونه محلول در داخل بالنک توسط دستگاه‬
‫خوانده میشود چنانچه ماده در طول موج ‪200-400‬‬
‫نانومتر جذب داشته باشد با اسپکتروفوتومتر ‪ UV‬وچنانچه‬
‫در طول موج ‪ 400-900‬نانومتر جذب داشته باشد با‬
‫اسپکتروفوتومتر ‪ VIS‬خوانده میشود‬
‫بخش ساخت محلول های استاندارد‬
‫• برای تعیین میزان غلظت آالیندهها ابتدا برای هر دستگاه آنالیز نیاز‬
‫به ساخت محلول های استاندارد می باشد که طبق دستورالعمل هر‬
‫متد استانداردها ساخته میشود برای این کار ابتدا محلول استاندارد‬
‫مادر( استوک ‪ ) 1000ppm‬ساخته میشود به عنوان مثال برای‬
‫ساخت استوک سرب یک گرم پودرسرب خالص را در‪50‬سی سی‬
‫اسید نیترک ‪ 2‬موالر حل می کنیم وبه حجم یک لیتر می رسانیم‬
‫ویا ‪ 598/1‬گرم نیترات سرب را در‪ 100‬سی سی آب مقطر ‪2‬بار‬
‫تقطیر حل کرده وبه حجم یک لیتر می رسانیم تا استوک‬
‫‪ 1000ppm‬ساخته شود سپس با این استاندارد سایر استاندارد های‬
‫مورد نیاز با توجه به نوع نمونه ودقت روش ساخته میشود‬
‫دستگاه اسپكتروفتومتر(‪)uu-vis‬‬
‫اسپکتروفتومتری ‪IR‬‬
‫برای ترکیباتی نظیر‪:‬‬
‫ترکیبات آلی‬
‫اتیلن‬
‫اتان‬
‫پروپان‬
‫بوتان‬
‫‪CO‬‬
‫‪CO2‬‬
‫اسپکتروفتومتری ‪UV‬‬
‫برای ترکیباتی نظیر‪:‬‬
‫ترکیبات کربونیل‬
‫ترکیبات آروماتیک‬
‫ترکیبات چند حلقوی‬
‫ترکیبات خطی اشباع نشده‬
‫‪NH3‬‬
‫‪NOX‬‬
‫‪O3‬‬
‫‪...........SO2‬‬
‫ترازوي حساس با دقت‬
‫‪0.01 mg‬‬
‫• موادي كه به روش گراوي متري تعیین مقدارمیشوند توسط‬
‫فیلترنمونه برداري وتوسط ترازوي ‪ 0/01 mg‬تعیین‬
‫مقدارمیشوند نظیر‪ :‬گردوغبارنیترات آمونیوم ‪ -‬سولفات‬
‫آمونیوم ‪-‬ذغال ‪-‬پنبه ‪-‬ایندوسولفان ‪ -‬گالیوم ‪ -‬میست‬
‫گلیسیرین ‪ -‬گرافیت ‪-‬كائولین ‪-‬پشم شیشه ‪ -‬میست روغن‬
‫معدني ‪ -‬سیمان ‪ -‬تالك ‪ -‬تیتانیوم دي اكساید ‪ -‬استئارات‬
‫روي و‪...‬‬
‫دستگاه اتميك ابزوربشن شعله ای‪philips‬‬
‫( ‪)AA‬‬
‫جهت تعیین غلظت فیوم فلزي درهواي محیط كار‪ -‬آب ‪ -‬خاك‬
‫ مواد غذایي ‪ -‬مواد بیولوژیكي و‪ ...‬ازدستگاه اتمیك‬‫استفاده میشود‬
‫باتوجه به ‪ 10‬المپ موجود در آزمایشگاه بهداشت حرفه أي‬
‫فلزات زیرقابل اندازه گیري مي باشد ‪:‬‬
‫سرب ‪ -‬كروم ‪ -‬نیكل ‪ -‬مس ‪ -‬كادمیوم ‪ -‬سلنیوم ‪ -‬آرسنیك ‪-‬‬
‫آهن ‪ -‬قلع ‪ -‬آلومنیوم ‪-‬‬
‫در صورت فراهم شدن المپ سایرفلزات نظیرالمپ منگنز‪-‬‬
‫منیزیوم سدیم‪ -‬مولیبدن و‪ ...‬این فلزات نیزقابل اندازه گیري‬
‫هستند‪.‬‬
‫دستگاه اتميك ابزوربشن ‪perkinelmer‬همراه‬
‫با کوره گرافيت وسيستم ويپر ژنراتور ( ‪)AAG‬‬
‫• جهت تعیین غلظت فیوم فلزي درهواي محیط كار‪ -‬آب ‪-‬‬
‫خاك ‪ -‬مواد غذایي ‪ -‬مواد بیولوژیكي و‪ ...‬ازدستگاه اتمیك‬
‫استفاده میشود‬
‫• باتوجه به ‪ 20‬المپ موجود در آزمایشگاه بهداشت حرفه‬
‫أي فلزات زیرقابل اندازه گیري مي باشد ‪:‬‬
‫• جیوه – سیلیس – آرسنیک – روی – مس – آهن – نیکل‬
‫– آلومینیوم – استرانسیوم – باریوم – کلسیم – کروم –‬
‫نقره – سلنیوم – فسفر – منیزیوم – سرب – کادمیوم –‬
‫کبالت ‪-‬‬
‫دستگاه اسپكترفتومتر ‪UV - VIS‬‬
‫• آالینده هایي كه به صورت محلول در طول موج ‪- 900‬‬
‫‪ 200‬نانومتر جذب داشته باشند توسط این دستگاه قابل‬
‫اندازه گیري هستند ‪.‬نظیر‪ :‬آمونیاك ‪ -‬دي متیل هیدرازین ‪-‬‬
‫فرمالدئید ‪ -‬كتن ‪ -‬نیتروؤن دي اكساید ‪ -‬ازن ‪ -‬فسژن ‪-‬‬
‫استي بین ‪ -‬آرسین ‪ -‬كرومیوم ‪ -‬سرب و‪...‬‬
‫اسپکتروفوتومتر ‪vis‬‬
‫• آالینده هایي كه به صورت محلول در طول موج ‪- 900‬‬
‫‪ 400‬نانومتر جذب داشته باشند توسط این دستگاه قابل‬
‫اندازه گیري هستند ‪.‬نظیر‪ :‬سرب ‪ -‬آمونیاك ‪ -‬فرمالدإید ‪-‬‬
‫كتن ‪ -‬كرومیوم ‪...-‬‬
‫گازکروماتوگرافی ‪unicam‬‬
‫اندازه گیری گازها وبخاراتی که به روش گازکروماتوگرافی‬
‫انجام میشود‪.‬‬
‫( دستگاه در حالت تعمیر است وقرار است مجددا راه اندازی‬
‫شود )‬
‫رديف‬
‫نام دستگاه اندازه گيري‬
‫شرح فعاليت وكاربرد دستگاه‬
‫‪1‬‬
‫پمپ نمونه برداري ‪SKC‬‬
‫نمونه برداري گردوغباروگازوبخارشيميايي درهواي محيط كار‬
‫‪2‬‬
‫پمپ نمونه برداري ‪GILIAN‬‬
‫نمونه برداري گردوغباروگازوبخارشيميايي درهواي محيط كار‬
‫‪3‬‬
‫پمپ نمونه برداري ‪SIBATA‬‬
‫نمونه برداري گردوغباروگازوبخارشيميايي درهواي محيط كار‬
‫‪4‬‬
‫پمپ نمونه برداري فلو پايين‬
‫‪GILIAN‬‬
‫پمپ نمونه برداري پلي متر‬
‫نمونه برداري گازوبخارشيميايي درهواي محيط كاربادبي پايين‬
‫( ‪ 1 - 300‬سي سي دردقيقه )‬
‫نمونه برداري گازها با دتكتورتيوپهاي بلندمدت‬
‫‪6‬‬
‫پمپ نمونه برداري كوانتيمتر‬
‫نمونه برداري گازها با دتكتورتيوپهاي كوتاه مدت‬
‫‪7‬‬
‫پمپ نمونه برداري دراگر دستي‬
‫نمونه برداري گازها با دتكتورتيوپهاي كوتاه مدت‬
‫‪8‬‬
‫پمپ نمونه برداري پيستوني‬
‫نمونه برداري گازها با دتكتورتيوپهاي كوتاه مدت‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫پمپ نمونه برداري‬
‫‪NEGRETTI‬‬
‫پمپ نمونه برداري ‪DESAGA‬‬
‫‪11‬‬
‫چاركل تيوپ وسيليكاؤل تيوپ‬
‫نمونه برداري گردوغباروگازوبخارشيميايي درهواي محيط كار‬
‫با دبي باال ( ‪ 25- 45‬ليتر در دقيقه )‬
‫نمونه برداري گازوبخارشيميايي درهواي محيط كاربادبي‬
‫( ‪ 1 - 12‬ليتردردقيقه )‬
‫نمونه برداري گازهاوبخارات آلي درهواي محيط كار‬
‫‪12‬‬
‫بابلر ‪ -‬ايمپينجر‬
‫نمونه برداري گازوبخارشيميايي بامحلول جاذب درهواي محيط كار‬
‫‪5‬‬
‫موفق باشيد‬

similar documents