IP Sagranden Konferanse Østfold

Report
Rehabiliteringskonferanse i
Østfold 10.02.2012
Koordinerende enhet
Koordinator
Individuell plan
Koordinerende enhet
■ HOTL § 7-3: Kommunen skal ha en KE for
habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne
enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet
med IP og for oppnevning, opplæring og
veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2.
■ Funksjonen tillagt Enhet bolig og omsorg, Team
omsorg
■ Systemansvarlig 0,5 årsverk, rehab.konsulent 0,5
årsverk
■ Sarpsborg Rådhus, 4 etasje
■ Arne Holmstøen, leder
Nettverk for koordinerende enheter
i Østfold
■ Iverksatt av sykehuset Østfold i 2007 som
et IP-nettverk for kommunene i Østfold
■ Endret navn i 2012
■ Mål for 2012; Nettverket ser på muligheten
for å lage felles rammer og retningslinjer
for koordinerende enheter i Østfold
Rehabiliteringsmetodikk
■ Tjenester og tiltak satt i system, og samarbeid
mellom tjenesteytere og personer som trenger
sammensatt, planlagt og koordinert bistand for
å nå sine mål.
■ Verktøy i rehabiliteringsmetodikken er:
- Ansvarsgruppe
- Koordinator
- Individuell plan
■ Denne metodikken er i Sarpsborg kommune
vedtatt i Bystyret og ansvarliggjør alle ansatte
Ansvarsgruppe
■ Tverrfaglig samarbeidsforum
■ Brukere med omfattende og sammensatte
behov
■ Dette er pasient/brukers/pårørendes gruppe ikke hjelpeapparatets!!
■ Viktig: Ansvarsgruppearbeid kommer ikke i
tillegg til annet arbeid, det er en måte å
organisere arbeidet på!!!!
■ En hovedkontakt/koordinator
Koordinator
■ Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging
av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre
samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i
arbeidet med individuell plan
■ Ingen krav til formell kompetanse
■ For pasienter og brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester etter HOTL
skal kommunen tilby koordinator, også der hvor
det ikke er aktuelt med individuell plan, jfr § 7-2
Individuell plan
■ Alle tjenestemottakere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester har lovfestet rett til en individuell
plan jfr pasient-og brukerrettighetsloven § 2-5.
■ Kommunen har plikt til å utarbeide en IP for pasienter
og brukere med behov for langvarige og koordinerte
tjenester jfr HOTL § 7-1
■ Ny lov og forskrift tydeliggjør kommunens ansvar for å
utarbeide IP. Dersom pasient eller bruker har behov
for tilbud etter både HOTL, Spes.helsetj.loven og
psyk.helsev.loven, skal kommunen sørge for at det blir
utarbeidet en IP, og at planarbeidet koordineres.
Langvarige og koordinerte tjenester
■ Med behov for ”langvarige tjenester” menes at
behovet må ha en viss varighet, men det kreves
ikke at behovet skal være varig eller strekke seg
over et bestemt antall mnd eller år. Det må i alle
tilfeller foretas en konkret vurdering av pasient/
brukers behov for IP, jfr HOTL § 7-1.
■ Med behov for ”koordinerte tjenester” menes at
behovet må gjelde to eller flere helse-og
omsorgstjenester, dvs tjenester fra forskjellige
tjenesteytere, og at tjenestene bør ses i
sammenheng, jfr HOTL § 7-1.

similar documents