เอกสารนำส่งผู้มีอาชีพ เอกสารส่งเบิกเงินที่สพป.

Report


1. ได้ รับแจ้ งจัดสรรงบประมาณ
- ตรวจสอบงบประมาณกับกลุม่ แผนฯ
- เตรี ยมหาผู้รับจ้ างไว้ ก่อน
2.ได้ รับแจ้ งอนุมตั ิเงินงวด
- ทาสัญญา
- ส่งเอกสาร สพป.เพื่อจองงบประมาณ
- ดาเนินการตามสัญญา
- ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่สพป.
1. แต่งตังกรรมการก
้
าหนดราคากลาง
 2. จัดทาราคากลาง
 3. ผู้บริ หารสถานศึกษาเห็นชอบราคากลาง
 4. นาประกาศในระบบ –GP
 5. ประกาศในเว็บไซต์อย่างน้ อย 3 เว็บไซต์


D:\งานจัดซื ้อจัดจ้ าง\สอบราคา\งานสอบราคาจ้ าง\คูม่ ือการสอบราคาจ้ าง\
แบบฟอร์ ม\แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง\แบบประมาณราคา ปร\10บ้ านท่าอินทร์ เเป
ลง.xls
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้ างเหมาบริการ
ตามหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยราคากลาง การคานวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.
๑. ชื่อโครงการ...............................................................................................................
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.............................................................................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............................บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....................................................................................
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่............................เป็ นเงิน.........................................บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง....................................
๕.๑...........................................................
๕.๒.............................................................
๕.๓.............................................................
๕.๔............................................................
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง...........................
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้ อง
1. กรมบัญชีกลาง
http://www.gprocurement.go.th
2. สพฐ.
http://www.obec.go.th
3. สพป.บึงกาฬ
http://www.bki.ictbk.net
ประกาศโรงเรี ยน.....................................................
เรื่ อง สอบราคาจ้ าง.............................................................................
___________________________
โรงเรี ยน..................................ความประสงค์จะสอบราคาจ้ าง..................................... ราคากลางของงาน
ก่อสร้ างในการสอบราคาครัง้ นี ้
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น........................บาท (.......................................................................)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ * * ดังต่อไปนี ้
๑. เป็ นนิติบคุ คล หรื ออบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่สอบราคาจ้ าง
๒. ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว
๓. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มี
คาสัง่ ให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๔. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ าเสนอราคาให้ แก่ ..........*
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้ างครัง้ นี ้
๕. บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ได้ ดาเนินการจัดซื ้อจัด
จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้ อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
๗. คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๘. ..........................(คุณสมบัติอื่น)***....................................
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตังแต่
้ วนั ที่.................................ถึงวันที่.................................
ระหว่างเวลา...........................น. ถึง......................................น. ณ.................................... และ
กาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่..................................ตังแต่
้ เวลา....................น. เป็ นต้ นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้ างได้ ที่...................................................
ระหว่างวันที่...................................ถึงวันที่................................ตังแต่
้ เวลา............น. ถึง
เวลา..................น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................................ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่...............เดือน..............................พ.ศ..............
ลงชื่อ............................
ผู้อานวยการโรงเรี ยน.......................
จัดทาทะเบียนผู้มาขอรับเอกสาร
 เอกสารที่ให้ ผ้ ม
ู าขอรับ
1. ประกาศ และเอกสารสอบราคาจ้ าง
2. ใบเสนอราคา
3. แบบแสดงปริ มาณวัสดุและค่าแรง (ปร.4และปร.6 )
4. แบบบัญชีสว่ นที่ 1 และ 2
5. เอกสารอื่น ๆ








จัดทาทะเบียนนาส่งไปรษณีย์
นาส่งไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียนตอบรับ
หนังสือนาส่งประกาศ 1 แผ่น
ประกาศ 1 แผ่น
นาส่งผู้มีอาชีพอย่างน้ อย 3 ราย
นาส่งสพป.บึงกาฬ สวท. และวิทยุชมุ ชน
ปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการโรงเรี ยน
1. บันทึกเสนอขออนุมตั ิจ้างโดยวิธีสอบราคา
2. แบบประมานการที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนลงชื่ออนุมตั ิแล้ ว
3. บันทึกรายงานขอจ้ าง / จ้ าง ตามระเบียบฯ ข้ อ 27
- คาสัง่ แต่งตังกรรมการเปิ
้
ดซองสอบราคา/ตรวจรับงานจ้ าง/ผู้ควบคุม
- ประกาศเรี ยกสอบราคา
- เอกสารสอบราคา
- หนังสือนาส่งประกาศสอบราคา - ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซด์
4. เอกสาร
- บัญชีให้ / ขาย แจกรูปแบบและรายการ
- ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้ าง (ปร.4/5/6) ราคาของผู้เสนอราคา พร้ อมเอกสาร
หลักฐานการจดทะเบียนฯ สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สาเนาทะเบียนบ้ าน/สาเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่น ๆ เช่น
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้ าง (ปร.4/5/6) ราคากลางของโรงเรี ยน
- หนังสือค ้าประกันสัญญา/- หนังสือมอบอานาจ/- ใบรับซองสอบราคา
5. ทะเบียนการรับซองสอบราคา
6. บันทึกรายงานผลของ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบคุณสมบัติเบื ้องต้ นของผู้เสนอราคา ก่อน
การเปิ ดซองเสนอราคา
7. บันทึกรายงานผลการเปิ ดซองสอบราคา - ตารางเปรี ยบเทียบราคา
8. ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
9. หนังสือแจ้ งผู้เสนอราคาไปทาสัญญา - ลูกบอลที่ 13
10. สาเนาสัญญาจ้ าง (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท) หากสัญญาตั ้งแต่ 200,000 บาท
ใช้ ตราสารแทนติดอากรแสตมป์ โดยให้ ผ้ รู ับจ้ างนาสัญญาไปออกตราสารที่สรรพากรอาเภอ
กรณีการคืนเงินค่ าเสาเข็ม ต้ องมีเอกสารการทดสอบสภาพดินบริเวณก่อสร้ าง โดยมีวิศวกร รับรองการ
ทดสอบสภาพดิน (แนบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรพร้ อมรับรองเสาเนาถูกต้ อง และรายงานผลการทดสอบสภาพดิน)
บันทึกข้ อความสรุปความเห็นของคณะกรรมการและผอ.โรงเรี ยนอนุมตั ิให้ งวดตอกเสาเข็ม และคานวณการคืนเงินค่า
เสาเข็มให้ ทางราชการ ได้ รับอนุมตั ิแล้ วจัดทาแบบต่อท้ ายสัญญาจ้ างเพิ่มเติม กรณีแก้ ไขสัญญา คือ งดตอกเสาเข็ม
และคืนเงินให้ ทางราชการ
-แจ้ งกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์ มในระบบ e-GP หลังจากได้ รับการแก้ ไขงวดเงินในสัญญาแล้ วพิมพ์
รายละเอียดจากลูกบอลที่ 13 นาส่ง สพป.เพื่อดาเนินการแก้ ไข/ยกเลิก PO และจัดทา PO.ใหม่ ในระบบ
GFMIS ต่อไป
11. ใบส่งมอบงานจ้ าง (โรงเรี ยนลงทะเบียนรับตามระบบงานสารบรรณ)
12. ใบตรวจงานจ้ าง
13. บันทึกควบคุมงาน (ถ่ายจากต้ นฉบับ ที่เป็ นสมุดเบอร์ 2 มี เลขที่หน้ าด้ วย พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
14. รูปถ่าย (กรรมการตรวจรับลงนามรับรองว่าเป็ นภาพสถานที่ก่อสร้ างจริง) ภาพถ่าย 4 ด้ าน คือ ด้ านหน้ า /
หลัง/ซ้ าย/ขวา
15. บันทึกทราบผลและขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน - ลูกบอลที่ 14 ส่งมอบของ ตรวจรับและจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน






56075088251ซื ้อกระดานอัจฉริ ยะ ร.ร.บ้ านนาดง 100,000 บาท
56085159462 ซื ้อวัสดุคอมฯ ร.ร.บ้ านนาดง 5,280 บาท
56095328055 ซื ้อสื่อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.บ้ านนาดง 25,000 บาท
57045119801 ซื ้อวัสดุร.ร.ดีฯ ร.ร.โสกก่ามนาตาไก้ 100,000 บาท
57125081219 ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ ร.ร.บ้ านเหล่าทองหลาง 65,500 บาท
ให้ รายงานผลตามแบบรายงาน สาหรับแบบรายงานให้ ติดต่อขอรับได้ ที่งานพัสดุ
คุณประไพพร บุญโท

similar documents