Hulladékgazdálkodási törvény és kapcsolódó jogszabályok

Report
Az új termékdíjas szabályozás bevezetése
A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása
– Első helyzetjelentés –
Budapest, 2011. október 11.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
1/37
Tartalomjegyzék
–> Az új jogszabály elemei
–> A szervezeti struktúra kiépítése
–> Termékdíj Bizottság
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
–> Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
–> Adatgyűjtés és kiértékelés
–> Célértékek, indulóértékek meghatározása
–> OGyHT –> Üzleti terv –> Közbeszerzési terv
–> Jogszabályi háttér fejlesztése
–> Törvény kiigazítása
–> Végrehajtási rendelet
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
2/37
Az új jogszabály elemei
A változtatás alapelvei
1.) Környezettudatosság erősítése, a társadalmi érdek megjelenítése
1.1.) Új szervezeti séma kialakítása
1.2.) Új díjfizetési rendszer kialakítása
1.3.) Egyéb ösztönző eszközök beépítése
2.) Adminisztrációs terhek csökkentése
3.) Termékdíj-bevételek növelése
4.) A hulladékgazdálkodás alrendszereinek forrásbővítése
Változások: 2012.01.01-től
Változások iránya: Megszűnés, új lehetőség, módosulás
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
3/37
Az új jogszabály elemei
Megmaradó elemek
1.) A szabályozás alapvető célkitűzése
2.) Termékkör: 6 termékcsoport, kereskedelmi csomagolás speciális
kategóriája
3.) Kötelezetti kör [részben]
4.) Alapvető fogalmak, esetek
5.) Kötelezettség keletkezésének időpontja (pl. készletre vételkori fizetés
lehetősége)
6.) Átvállalás (számlás, szerződéses) [részben (koordinálós nem)]
7.) Befizetés, ellenőrzés: NAV
8.) Visszaigénylés, annak jogcímei (pl. export)
9.) Gyártói felelősség elve – egyéni hulladékkezelés
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
4/37
Az új jogszabály elemei
Megszűnő intézmények
1.) Mentesség
2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás)
3.) Kedvezmény
4.) Számlán feltűntetés kötelezettsége
Új lehetőség
1.) Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
5/37
Az új jogszabály elemei
Termékdíj
Bizottság
Új elemek
OGYHT
1.1.) Új szervezeti séma
a.) A Termékdíj Bizottság létrehozása
b.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozása
OHÜ
(a továbbiakban részletesebben kifejtve)
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
6/37
Az új jogszabály elemei
Új elemek
1.2.) Új díjfizetési rendszer
a.) Indokolatlan mentesség, levonás, kedvezmény megszűnése
b.) Szennyezéssel arányos díjfizetés, felső hasznosítási arány célértékkel
c.) A központosított (független) elosztó és ellenőrzési rendszer explicit
finanszírozása
d.) A gyártói felelősség gyakorlását biztosító díjfizetési alrendszer kiépítése
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
7/37
Az új jogszabály elemei
Új elemek
1.3.) Új ösztönzők beépítése
a.) Újrahasználat díjmentesítése
b.) Társadalmi tudatformálási költség növelése: 5% -> 7%
c.) Helyesebb termékdíj arányok irányába elmozdulás (több lépésben 2014-ig)
- Italcsomagolások esetén helyesebb arányok
- Kereskedelmi csomagolás kivezetésének elindítása
d.) A szennyező fizet elvének kidomborítása, díjtételekben (externális
költség), alanyban, tárgyban (pl. a selejt is szennyez)
e.) Átalányosok körének bővítése
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
8/37
Az új jogszabály elemei
Új elemek
3.) Adminisztrációs terhek csökkenése
a.) Díjfizetés alanyának áttelepítése csomagolásról csomagolóeszközre,
valamint a reklámhordozó papír esetén az első forgalomba hozóra
(nyomda) -> kb. 100 ezer kötelezettel kevesebb
b.) Adóhatóság felé történő bejelentési és bevallási kötelezettség formai és
tartalmi egyszerűsítése [nullás bevallás, VPID]
c.) Számlán történő feltüntetési kötelezettség korlátozása
d.) Átalányfizetők körének bővülése: kis- és csekély mértékű kibocsátók
(csomagolók) -> importőrök esetén van jelentősége
e.) Többutas göngyölegek kezelése
f.) Elektromos és elektronikai berendezések tárgyi hatályának egyszerűsítése
g.) Reklámhordozó papír kötelezettségét a gyártó számlán átvállalhatja
h.) Nem kötelező a termékdíj ügyintézői végzettség
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
9/37
Az új jogszabály elemei
A „nagy” kérdés: csomagolás vs. csomagolószer
EU
adatszolgáltatás
Egyes környezetvédelmi
szempontok
Egyes
környezetvédelmi
szempontok
Csomagolás
Bevétel
növekedése
Kötelezettek számának
drasztikus csökkenése
Csomagolószer
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
10/37
Új szervezeti struktúra
–> Termékdíj Bizottság
Termékdíj
Bizottság
OGYHT
OHÜ
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
11/37
Új szervezeti struktúra
–> Termékdíj Bizottság
1 fő
független
szakértő
(miniszteri
delegált)
Termékdíj Bizottság
4 fő állami
delegált
Csomagoló
anyagáramok
albizottság (2 fő
állam, 2 fő ipar)
9 fő
Elektronikai és
elektromos
berendezések
(2 fő állam, 2 fő
ipar)
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
Gépjármű
anyagáramok
albizottság (2 fő
állam, 2 fő ipar)
4 fő ipari delegált
Különleges
anyagáramok
albizottság (2 fő
állam, 2 fő ipar)
Iparfejlesztési
albizottság
(2 fő állam, 2 fő
ipar)
12/37
Új szervezeti struktúra
–> Termékdíj Bizottság
A termékdíj-köteles hulladékáramok hulladékgazdálkodását az állam az
OHÜ, valamint az ahhoz kapcsolódó Termékdíj Bizottság (a továbbiakban:
TDB) működésén keresztül kívánja megszervezni, irányítani.
A TDB tagjait a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) nevezi ki, továbbá felügyeli a bizottság tevékenységét. A TDB
feladata a hazai termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodás működését stratégiai szinten befolyásoló
rendszerelemek meghatározása, felülvizsgálata és módosítása.
A TDB a miniszter tanácsadó testülete.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
13/37
Új szervezeti struktúra
–> Termékdíj Bizottság
A TDB kilenctagú testület, öt tagot az állam, négyet az ipar
delegál. Az állam által delegált tagok:
- az OHÜ ügyvezetője (elnök);
- az OHÜ által delegált további két tag (egyik: titkár);
- a NAV delegáltja;
- független, külső szakértő.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
14/37
Új szervezeti struktúra
–> Termékdíj Bizottság
A TDB bizottsági üléseket tart, mely félévente egyszer kötelezően
(rendes ülés), valamint az elnök és alelnök javaslatára, eseti
jelleggel, soron kívül kerül összehívásra.
A bizottsági üléseket az elnök vezeti, a megtárgyalt napirendi
pontokat a titkár készíti elő. Az állandó üléseken kötelezően
tárgyalandó napirendi pontokat az OHÜ szervezeti és működési
szabályzata rögzíti.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
15/37
Új szervezeti struktúra
–> Termékdíj Bizottság
Az alábbi témákat évente kell tárgyalni és előterjesztést kell készíteni:
- A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben jellemző felső
hasznosítási arány mértéke;
- A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben, a megelőző év
teljesítménye alapján meghatározott OHÜ elvárt teljesítési hányad
mértéke;
- A termékdíj-köteles termékáramban közreműködő hazai gyűjtők számára
adható szolgáltatás megrendelés fajlagos és abszolút értékben
meghatározott mértéke;
- A termékdíj-köteles termékáramban potenciálisan elérhető hasznosítói
eljárások prioritási sorrendje, a különféle hasznosítási eljárások teljes
életciklus elemzésen alapuló társadalmi hasznosságából kiindulva
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
16/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Termékdíj
Bizottság
OGYHT
OHÜ
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
17/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Feladata: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) ellátja az iparág
tevékenységének irányítási, szervezési, felügyeleti funkcióit. De: nem gyűjt, szállít
és kezel!
- Önállóan gazdálkodó, nonprift szervezet, a
- környezetvédelemért felelős miniszter döntéseit hajtja végre
- Tevékenységét a TDB (Termékdíj Bizottság) által meghatározott keretek között
végzi
- Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi
- Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság
- Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal (felügyelőségek, NAV)
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
18/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Alapvető feladatai:
 Közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és
hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján
 Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait
 Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében
 Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban:
OGYHT);
 Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez
szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől
 Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését
 Közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők
ellátásában
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
19/37
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
20/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Létszámok:
- Kezdetben 40, a rendszer végleges állapotában kb. 80 fő az
Operatív igazgatóság kötelékében hajtja végre a folyamatos
ellenőrzéseket
- Kb. 70 fő adminisztráció, irányítás, K+F, egyéb
- 2011-ben összesen 60 fő belépése, ebből 35 munkatárs felvétel
alatt
- Jelenlegi koordinátorok összesített alkalmazotti létszáma: kb. 90100 fő, ebből állandó, kifejezetten ellenőr feladatkör: 2 fő
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
21/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Határidő: 2011.08.01
Jogi, könyvelési,
könyvvizsgálati
stáb
(1) – Az alapítást elvégző jogi iroda kiválasztása
(2) – Az OHÜ könyvelőjének kiválasztása
(3) – Az OHÜ könyvvizsgálójának kiválasztása
(4) – Telephely kiválasztása
(1) – OHÜ üzleti terv kidolgozása
Határidő: 2011.09.01
Alapítás
(2) – Az alapításhoz szükséges dokumentumok összeállítása
(3) – Optimális törzstőke meghatározása
(4) – OHÜ kiemelt közhasznúsága
(1) – OHÜ induló forrásának biztosítása
Határidő: 2011.09.10
Elindulás
(2) – Telephely felújítása
(3) – Telephely bérleti szerződés előkészítés és megkötés
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
22/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
(1) – Szervezeti séma véglegesítése
Határidő: 2011.09.15
Törzskar
létrehozása
(2) – OHÜ vezető kinevezése
(3) – OHÜ igazgatók kijelölése
(4) – OHÜ Felügyelő Bizottság megszervezése
(1) – IT és kommunikációhoz kapcsolódó törzsdokumentumok
elkészítése, megvalósítása, I. fázis
Határidő: 2011.10.01
Szervezetépítés és
dokumentálás
(2) – OHÜ Felügyelő Bizottság tagok kinevezése
(3) – Számviteli törvényhez kapcsolódó törzsdokumentumok
elkészítése
(4) – Szervezeti Működési Szabályzat létrehozása
(5) – OHÜ kulcsvezetők kijelölése
(6) – Pályázati és közbeszerzési minták kidolgozása
Határidő: 2011.12.15
Együttműködés
partnerekkel
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
(1) – Alvállalkozói szerződésminták kidolgozása
(2) – IT és kommunikációs elemek megvalósítása II. fázis
(3) – Egyéb kapcsolatok kiépítése partnerekkel
23/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Szervezetfejlesztési tapasztalatok:
- A koordinátorok szakértő munkatársai érdeklődnek az új munkakör
iránt
- Fontos szakmai pozíciókba megszűnő koordinátorok munkatársai
kerültek delegálásra
- Az érdeklődő szakértők száma meghaladja a 300-at
- Az ellenőrzési rendszer szakmai stábjához jelentős humán erőforrás
toborzására volt lehetőség a munkaerőpiacon
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
24/37
Új szervezeti struktúra
–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Kötelezettek
Szerződés
Önkormányzatok,
közszolgáltstók
Szerződés
Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség (ÖHÜ)
Közbeszerzés
(verseny)
Begyűjtők, hasznosítók
(kezelők)
Piaci verseny megvalósulása: közbeszerzés, szolgáltatás
megrendelés, valamint fejlesztési pályázatok útján
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
25/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
Termékdíj
Bizottság
OGYHT
OHÜ
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
26/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
Az OHÜ feladata alapvetően a rendszerirányítás, közvetlenül
gyűjtést, hasznosítást nem végez, ezzel pályázatokon, szolgáltatásmegrendelésen keresztül piaci szereplőket bíz meg.
A gyűjtésre és hasznosításra Országos Gyűjtési és Hasznosítási
Tervet készít, mely célértéket képez minden termékdíj-köteles
termékáramra és anyagáramra.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
27/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
 Az OHÜ a tárgyévet megelőző év július 31-ig készíti el a
tárgyévre vonatkozó OGyHT-t.
 Az OGyHT tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő
országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban:
célérték), valamint a tárgyévet megelőző évben szétosztható
mennyiséget (a továbbiakban: induló érték), amely az országos
gyűjtési és hasznosítási mennyiség legfeljebb 75%-a lehet.
 A célértéket termék- és anyagáramonként kell meghatározni.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
28/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
 Az
OGyHT-t az OHÜ vezetőjének javaslatára a
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT
az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős
miniszter jóváhagyásával tárgyévben módosítható.
 Az OGyHT-ben meghatározott célértéket a tárgyév október
31-ig az OHÜ vezetője a a környezetvédelemért felelős
miniszter jóváhagyása nélkül az induló érték egyharmadával
módosíthatja.
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
29/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
–> Kidolgozásának ütemterve:
(1) – Gyűjtők, szállítók regisztere
Határidő: 2011.09.15
Adatfeldolgozás
(2) – Kezelők, hasznosítók regisztere
(3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, I. fázis
Határidő: 2011.12.01
Pályázat,
Közbeszerzés
(1) – Induló értékekre pályázatok, tenderek (2011.09.30)
(2) – Nyertesek kiválasztása (2011.11.30)
(3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, II. fázis (2011.12.01)
(4) – Szerződéskötés nyertesekkel (2011.12.15)
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
30/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
Helyzetjelentés:
- Az OGyHT gyakorlatilag elkészült, a 2012. évi input és az output
oldal számadatai véglegesítve vannak;
- A kidolgozásának alapelve, hogy az egyéni hulladékkezelés mértéke
a 2011. évi egyéni mentesség nagyságrendjével azonos;
- Ennek változása (egyéni hulladékkezelés bejelentése) az OGyHT
átdolgozását követeli meg -> folyamatos módosításra lesz szükség
- Beépítésre kerültek a fejlesztési célok
- Számos olyan adat merült fel, amelynek a valós mértékét kizárólag
a 2012-es év működése során nyert adatok alapján lehet
meghatározni
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
31/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
Az OGyHT célja, következménye:
- OGyHT az alapja az OHÜ üzleti tervének
- Az OHÜ kiadásainak 70%-a szolgáltatás megrendelés
- Gördülő módon kell az OHÜ üzleti tervét készíteni, ahogy az
OGyHT változik, úgy az OHÜ üzleti terve is
- Az OGyHT az alapja az OHÜ Közbeszerzési tervének
- A közbeszerzésekben a főszabály az OGyHT-ban meghatározott gyűjtési
mértékek és hasznosítási prioritások biztosítása -> a hulladékgazdálkodás
folyamatának komplex kezelésével - > End of waste állapotig történő
nyomon követés -> a szolgáltatások megrendelésében a gyűjtés és
hasznosítás együttes érvényesítése -> a forráson a piaci szereplők belső
osztozása, az OHÜ közreműködésével
- Az induló szintekben konzervatív megközelítés választása
- 2012-es év speciális kezelése (hosszabb távú megrendelések ideiglenes
mellőzése)
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
32/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
Az OGyHT fókuszai 2012-re:
- Felépített rendszerek továbbvitele, szakmai átvilágítása, fejlesztése
- Lakossági szelektív gyűjtés fokozása (elindítás)
- Fogyasztói szelektív gyűjtés növelése (valódi eredmény várás)
- Speciális technikák alkalmazása (EU kötelezettségek teljesítése érdekében)
-
Üveg
Papír
Italkarton
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
33/37
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv
Csomagolás megbontása 2012-re
- 2011.09.21.-i állapot
Papír és textil
Fém (alu
nélkül)
Alumínium
Műanyag
Üveg
Fa
Társított
Összesen
2012
Kibocsátás (kg)
Bevétel (Ft)
Min. haszn. arány (%)
280 000 000
45 000 000
4 480 000 000
858 000 000
60%
16 500 000
205 500 000 117 000 000
130 000 000
23 750 000
817 750 000
3 234 000 000 11 634 000 000 777 000 000 2 080 000 000 1 395 500 000 24 458 500 000
55%
40%
23%
60%
17%
23%
60%
Terv. haszn. menny. (kg)
258 500 000
32 852 000
7 800 000
96 000 000
71 000 000
26 000 000
7 400 000
499 552 000
ipari begyűjtés (kg)
220 000 000
32 000 000
5 000 000
44 000 000
35 000 000
26 000 000
5 500 000
367 500 000
lakossági begyűjtés (kg)
30 000 000
802 000
600 000
19 000 000
21 000 000
900 000
72 302 000
fogyasztói begyűjtés (kg)
8 500 000
50 000
2 200 000
5 000 000
15 000 000
1 000 000
31 750 000
energetikai hasznosítás (kg)
utóválogatási maradék pirolízise (kg)
Hasznosítási arány (%)
92,32%
73,00%
Fém
összesen:
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
47,27%
24 000 000
24 000 000
4 000 000
4 000 000
46,72%
60,68%
20,00%
31,16%
61,09%
66,10%
34/37
Jogszabály módosítás
–> Törvény kiigazítása
Helyzetjelentés:
- A törvény kiigazítása megtörtént:
- Fogalmak további pontosítása
- Csomagolószer – csomagolás helyes végigvezetése a
rendszeren
- Újrahasználat szabályainak pontosítása
- OHÜ feladatkörének pontosítása -> hatósági együttműködések
(NAV + felügyelőségek) pontosítás alatt
- Társadalmi vitára és Parlament elé kerülhet a következő hetekben
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
35/37
Jogszabály módosítás
–> Végrehajtási rendelet, elemei:
- A kötelezettség általános szabályai
- A fizetési kötelezettség keletkezési időpontja
- Egyéni hulladékkezelés
- Bejelentés, bevallás
- „Nem kell megfizetni” a termékdíjat esetek
- Átvállalás
- Termékdíj Bizottság és OHÜ működési szabályok
- OHÜ-n kívüli koordináció (Cseber, Recyclomed)
- Visszaigénylés
- Felújított gumiabroncsok szabályai
- Újrahasználható csomagolóeszköz és a csomagolóeszköz-csomagolás egyes szabályai
- Számlaszöveg feltüntetés tartalmi feltételei
- Hatósági ellenőrzés, adatkezelés
- Közbeszerzési és egyéb pályáztatási eljárások feltételei
- Hulladékkezelési szabályok
Elkészülés: várhatóan október folyamán [munkaanyag állapotban van, jogszabályi szöveg
részben elkészült]
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
36/37
Köszönöm a figyelmet!
Készítette: Vámosi Oszkár, OHÜ
[email protected]
Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11
37/37

similar documents