birinci basamakta bağışıklama

Report

Madde 2Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile
birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın
her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda
vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti
veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği
uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri
alan uzman tabip veya tabiptir.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA
 SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE
YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2010 No : 2010/1237
 Dayandığı Kanunun Tarihi
: 24/11/2004 No : 5258
 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/12/2010 No : 27801

MADDE 7 – (1)
Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür.
Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve
Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan
aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine
ulaştırılır.
Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi
için gerekli tedbirleri alır.
Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin
müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir
aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde
yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile
hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.
Hep-B
Doğumda
1.Ayın
sonu
I
II
2.ayın so 4.ayın so
nu
nu
6.Ayın
sonu
12. ayın
sonu
18. ayın
sonu
24. ayın
sonu
I
DaBT-İPA
Hib
I
II
III
KPA
I
II
III
R
R
I
KKK
R
R
DaBT-İPA
I
II
R
Td
I
Hep-A
Suçiçeği
8. sınıf
III
BCG
OPA
1.sınıf
I
II
Sahada görülen
sorunlar
Lojistikle ilgili
sorunlar
Soğuk zincir
ile ilgili olanlar
Bilişimle ile
ilgili olanlar
Kurumlar
arası iletişim
eksikliği
Vatandaş
sorumluluğu
Diğerleri

Sağlık Bakanlığının lojistik desteğin zaman zaman,
çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayabilmesi ve illerde
aşı eksikliklerinin yaşanması.
Örnek
İzmir’de
MMR
ve
OPA’nin
haziran
ve
temmuzda bulunmaması, şu an Gaziantep’te MMR
nin olmaması gibi.

Lojistik sıkıntı nedeni ile aşıların ötelenmesi ve
bunun aşı takvimini tümden değiştirmesi.
Halen
aşı saklamak üzere bir soğutucunun
planlanmamış olması, Sağlık Bakanlığı tarafından
aşıya özel soğutucunun üretiminin ve tedarikinin
sağlanmaması

Buzdolabı ısı takip sisteminin standardize
edilmemesi

Aşıların aile hekimine kadar teslim edilmemesi
Aile
hekimlerinin
TSM’den
aşıların
gidip
alması.

Mobil
hizmet
sırasında
soğuk
zincirdeki
kontrolün standardize edilmemiş olması.

Sağlık net 2 deki sıkıntılar nedeni ile, online
protokol alınamaması, aşı ve izlem verilerinin
gönderilememesi, 7 gün kuralı nedeni ile de
aşırı performans kaygısı oluşması .

Elektronik
ortamda
paylaşılmaması
nedeni
birbirinden habersiz olması
kayıtlı
ile
bilginin
AHB’lerinin

İstatistiksel verinin çekilmemesi nedeni ile hala form
013 gibi formların TSM ler tarafından istenmesi.

Aşı net sisteminin işlevsellik kazanmamış olması

Bakanlık onaylı AHBS programlarının çok çeşitli olup
hepsinin aynı verileri aynı önemde görmemesi

AHBS programı değiştirildiğinde geçmişe dönük veri
kaybı olması..

Sistemin geçmişe dönük bilgi işlenmesine uygun
olmaması.
(bütün iller aynı anda AH sistemine geçmediği için aşı
kartındaki bilgilerin elektronik ortama ileri bir tarihte girilmesi
gerekebilmektedir.Bu hem çocuk hem de 15-49 tetanoz
aşıları için geçerlidir.)

Doğum anında hastanede yapılan hepatit 1
aşısının
yapan
kurum
tarafından
sisteme
girilmemesi.
Bu yüzden aşı takvimi oluşturulamaması ve performans
sorunu yaşanması.

TSM ler tarafından sürdürülen okul aşılarının sağlık
nete girilmemesi

Değişik AHB lerde
hasta
sisteme
olarak
aile
girilmemesi
yapılan aşıların misafir
hekimleri
tarafından
(karebarkod
zorunlu
olduğu halde).

Özel doktor aşıları ve devlet hastanelerinde
yapılan aşıların akıbeti belli değil.

Aile hekimliği sisteminde hala ‘’okul aşısı’’ diye bir
kavramının olması, bireyin aile hekimine gelerek
aşılarını
yaptırması
yerine
okulda
TSM
hekimi
tarafından aşılanması.

‘’okul aşısı’’ kavramının okul aşılaması sürecinde
halk sağlığı müdürlükleri AHB’lerinden ASE lerini okul
aşısında görevlendirme çözümüne yönlendirmesi .
(Karaman örneği gibi.)

Bağışıklama hizmeti almak istemeyenlere
hiçbir yaptırımın olmaması bir sıkıntıdır.

Göç eden vatandaşın ikamet bilgilerini
zamanında ilgili makamlara bildirmemesi;
bunun
sıkıntısını
sistemde
hekimlerinin çekmesi.
sadece
aile

Mernis
adresi
değişen
vatandaşın
il
ve
ilçe
değiştirmiş ise kayıtlı aile hekiminden düşülmesini
düzenleyen bir sistem gerekmektedir (hapishane
uygulaması gibi).

Vatandaşın yeni doğana geç kimlik çıkarması veya
çıkarmaması nedeni ile yapılmış aşıların sisteme
dahil edilmemesi.

Nüfus memurlarının doğum raporuna değil de
şahsın beyanına göre kimlik çıkarması.

Dinamik
aşı
takvimi
uygulamasın
hayata
geçirilmemesi.

prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler veya
özel durumu olan çocuklar (Hepatit B taşıyıcısı olan
aileler, immun yetmezlik sendr. Olanlar )için kişiye özel
aşı takvimi uygulamasının olmaması, stabil aşı takvimi
uygulanması ve performans itiraz komisyonlarının iş
yükünün arttırılması.
Yurt
dışında yaşayan vatandaşların sağlık kayıtlarının
Mernis’e
göre
değil
Sağlık
Bakanlığı’nın
kendi
bünyesindeki bilgiler ışığında düzenlenmesi .
(Fransa’ya evlenmeye giden kişinin bebeğinin annenin kayıtlı
olduğu AHB’ne atanması.)
Bunun
sonucu
olarak
uzun
performans
itiraz
işlemlerinin oluşması.
Yurt
dışına 3 aydan uzun süre ikamet etmek için
çıkan kişinin kaydının, kayıtlı olduğu aile hekiminden
düşmesi çözümdür.

Bu kişilerin kimliklerinin ve T.C. No’larının olmaması
nedeni ile sisteme dahil edilememeleri.

Belli bölgede oturmayıp tüm ülkeye yayılmaları.
Suriye
Dil
ulusal aşı takviminin bilinmemesi
sorunu
Suriyelilere
hizmet verecek sağlık teşkilatı
sunucusunun belirlenmemiş olması

İzmir’ deki öneri koruyucu hizmetlerin
TSM’ler
tarafından yapılmasıdır.

Benim önerim ise oluşacak her türlü sağlık sorunun
hastanelerde
yapılmasıdır.
açılacak
birimler
tarafından

SABRINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

similar documents