Przedłużenie czasu

Report
Sesja egzaminacyjna
w 2014 roku
Program spotkania
1. Podstawy prawne sprawdzianu.
2. Terminarz dyrektora.
3. Ważne elementy z rozporządzenia i procedur.
4. Jak sobie poradzić z dostosowaniami?
5. Dysleksja w szkole podstawowej
6. Analiza wyników sprawdzianu w latach 2011-13.
7. Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku.
Podstawy prawne sprawdzianu
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz.562 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Poz. 520)
3. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie
szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014
4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013
w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku
szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb
uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym
5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia
2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.,
z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67–70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie
dotyczącym § 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie dotyczącym
§ 146 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r.;
2) § 1 pkt 2, pkt 13 lit. a, pkt 18 w zakresie dotyczącym § 47c, pkt
28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz § 2–10 niniejszego
rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Przeanalizować na początku roku szkolnego należy :
Procedury
organizowania i przeprowadzania
sprawdzianu
w szóstej klasie szkoły podstawowej
Komunikat
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie sposobu dostosowania
warunków i formy przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
do potrzeb uczniów (słuchaczy)
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•
przypomnieć adresy
internetowe stron, gdzie
zamieszczono procedury
egzaminacyjne i komunikaty
dyrektora CKE
•
omówić możliwości
dostosowania warunków
egzaminacyjnych
do potrzeb uczniów
Terminarz dyrektora
do 30 września
Zapoznać rodziców z dostosowaniami warunków i form
egzaminu.
do 15
października
Zebrać opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie.
od 14 do 18
października
Wprowadzić dane uczniów za pośrednictwem
Panelu dla Szkół (dla sesji zimowej)
do 30
października
Porozumieć się z OKE w szczególnych przypadkach, w tym
nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE w sprawie
dostosowań (na drodze wymiany pism).
od 1 do 30
listopada
Wprowadzić dane uczniów za pośrednictwem
Panelu dla Szkół (dla sesji wiosennej).
do 25 listopada
Poinformować rodziców na piśmie (Załącznik nr 11)
o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu.
do 30 listopada
Zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych
słuchaczowi/uczniowi dostosowań
(również w załączniku nr 11 z procedur).
do 31 grudnia
Zgłosić zapotrzebowania na arkusze niestandardowe
i arkusze dodatkowe dla nauczycieli wspomagających.
31 stycznia
Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających
w styczniu.
do 1 lutego
Powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.
luty – marzec
do 1 marca
czerwiec
Wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez OKE i pobrać
dokumentację.
Powołać członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Przeprowadzić egzamin w terminie dodatkowym.
18 czerwca
Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu
i czerwcu.
27 czerwca
Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
1.
Uczeń powtarzający ostatnią klasę, przystępuje ponownie
do sprawdzianu.
2.
Uczniowie, którym przerwano i unieważniono sprawdzian z powodu
niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia urządzenia
telekomunikacyjnego lub zakłócania przebiegu sprawdzianu,
przystępują do sprawdzianu w terminie dodatkowym.
Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
3.
Uczniowie, którym w terminie dodatkowym przerwano i unieważniono
sprawdzian z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań,
wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przebiegu
egzaminu, na zaświadczeniu wpisuje się 0.
4.
Uczniowie zwolnieni ze sprawdzianu w szczególnych przypadkach
losowych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności otrzymują
za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu. Nie otrzymują
zaświadczenia o wynikach.
Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
5.
Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera otrzymuje
dostosowanie w formie arkusza A-2.
6.
Nauczyciel wspomagający uczniów z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera kieruje uwagę ucznia na konieczność pracy z zestawem
zadań, jeśli zauważy, że uczeń jest zdekoncentrowany.
Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
7.
Członek zespołu nadzorującego (nie: nauczyciel wspomagający)
uczniom z głęboką dysleksją odczytuje jeden raz głośno wszystkie
teksty liczące po 250 słów lub więcej.
Nie odczytuje zadań. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
z zestawem egzaminacyjnym zapisuje się po skończeniu tej czynności.
Na jednej sali nie łączymy uczniów z głęboką dysleksją i dysleksją.
8.
Rejestrowanie sprawdzianu odbywa się tylko w przypadku korzystania
z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo pisaniu
i czytaniu.
Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
9.
Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora.
10.
Członkowie zespołów nadzorujących nie wnoszą do sali
egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
Zwalnianie uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu
z przyczyn losowych i zdrowotnych
Na podstawie § 49 ust. 4 Rozporządzenia (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
W
szczególnych
przypadkach
losowych
lub
zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może
zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.
Załącznik nr 1
................................................................................
miejscowość
data
-
............................................................
pieczęć szkoły
identyfikator szkoły
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w ..........................
ul. .........................................................
Wniosek dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia
Załącznik 1
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
na podstawie
Na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
§ 49 ust. 4
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
wnoszę o zwolnienie
imię i nazwisko ucznia ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia ............................................................................................
numer PESEL ............................................................................................................
Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej
indywidualny trzyznakowy kod ucznia .......................................................................
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w roku szkolnym ..................................
Podstawę wniosku o zwolnienie stanowi
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Załączniki:
1) prośba rodziców (prawnych opiekunów)
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów uzasadniających złożony wniosek:
2) .........................................................
3) .........................................................
4) .........................................................
............................................................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły
z dnia 30 kwietnia 2007r
Zwalnianie uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu
uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
Na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia
(Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Uczniowie ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być
zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia
do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez
dyrektora szkoły.
Załącznik nr 2
................................................................................
miejscowość
data
.....................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy
......................................................................
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
adres wnioskodawcy
w ..........................
ul. .........................................................
Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnienie ucznia
Załącznik 2
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
Na podstawie § 38 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
wnoszę o zwolnienie
Na podstawie
§ 38 ust. 2
imię i nazwisko ucznia ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia ............................................................................................
PESEL ......................................................................................................................
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w roku szkolnym ......................
..............................................................
z dnia 30 kwietnia 2007r.
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów uzasadniających złożony wniosek:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2) .........................................................
3) .........................................................
Opinia dyrektora szkoły
............................................................
pieczęć szkoły
Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej
identyfikator szkoły
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły
Przeprowadzenie egzaminu
w innym miejscu niż szkoła
Punkt 24. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r.
W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być
przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu,
szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym
miejscu niż szkoła, dyrektor właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany
wniosek dyrektora szkoły – przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego w danej szkole. (załącznik 12)
Przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła
Dostosowanie warunków i form egzaminu
do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy)
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków
i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów
(słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są
wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r
• uprawnieni do dostosowania i sposoby dostosowania
znajdują się w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE
Jak sobie poradzić z dostosowaniami?
► zebrać opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie
do 15 października
► przeanalizować wraz z Radą Pedagogiczną sytuację
uczniów posiadających dokumenty uprawniające do
dostosowań oraz uczniów wskazanych przez
wychowawców lub nauczycieli
► ustalić, którzy uczniowie wpisują się w Tabelę 1.
Komunikatu Dyrektora CKE – zaproponować wraz
z Radą Pedagogiczną dostosowania
► porozumieć się z OKE w szczególnych przypadkach
nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE
do 30 października
Jak sobie poradzić z dostosowaniami?
► zapoznać rodziców z zaproponowanymi dostosowaniami
na załączniku 11
do 25 listopada
► zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji
z dostosowania na załączniku 11
do 30 listopada
► w przypadkach losowych zaistniałych po 15 listopada
decyzję o dostosowaniach podejmuje po uzgodnieniu
z Radą Pedagogiczną – dyrektor szkoły w porozumieniu
z dyrektorem OKE
Jak postępować w przypadku ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
► otrzymujemy opinię PPP
► sprawdzamy komunikat Dyrektora CKE
► wybieramy z 6 sposobów dostosowań
► wypełniamy załącznik 11
► odbieramy zgodę lub rezygnację od rodziców
na załączniku 11
► uzupełniamy dane w panelu dla szkół
Przykłady
Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi
z dysortografią?
• nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi
• przedłużenie czasu
• zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań
otwartych
Przykłady
Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi z głęboką
dysleksją rozwojową?
• nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi
• przedłużenie czasu
• zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań
otwartych
• odczytanie tekstów liczących powyżej 250 słów
(osobna sala)
Przykłady
Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi
z upośledzeniem w stopniu lekkim?
• arkusz A8, który uwzględnia przedłużenie czasu
• nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi
• obecność specjalisty z zakresu niepełnosprawności
(członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to
niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem
i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu
i środków dydaktycznych
Przykłady
Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi
z upośledzeniem w stopniu lekkim i niedosłuchem?
• Przypadek nieujęty w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora
CKE, należy porozumieć się z OKE do 30 października.
Pytania do rozważenia:
Czy uczeń rokuje dalszą naukę?
Jakie jest stanowisko rodziców?
Odpowiedź OKE: arkusz A8
Przykłady przyznanych dostosowań
• uczeń słabowidzący z niedowładem rąk
DECYZJA W POROZUMIENIU Z OKE
A1 z czcionką Arial 16 pkt
• uczeń niesłyszący i słabowidzący
DECYZJA W POROZUMIENIU Z OKE
A7 z czcionką Arial 24 pkt
• uczeń z niesprawnością rąk
przedłużenie czasu
Przedłużenie czasu
• arkusze dostosowane uwzględniają
przedłużenie czasu
Rodzaje arkuszy i czas pracy z arkuszem
Rodzaj
Przeznaczenie
arkusza/symbol
S1
zestaw standardowy
zestaw dla osób z autyzmem, w tym
S2
z zespołem Aspergera
S4, S5
S6
S7
S8
Czas
rozwiązywania
60
do 90
zestaw dla osób słabowidzących
do 90
zestaw dla osób niewidomych
do 90
zestaw dla osób słabosłyszących
i niesłyszących
zestaw dla osób z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
do 90
do 90
Ważne informacje
• opinia o obniżeniu wymagań edukacyjnych nie uprawnia do obniżenia
wymagań egzaminacyjnych
• Panel Dyrektora jest otwarty do dnia egzaminu, zmiany należy
wprowadzać niezwłocznie
• naklejki powinny migrować z uczniem
Telefony do WBiA:
Krzysztof Jurek 42 664 80 56
Mariusz Jarosz 42 664 80 85
Wyniki sprawdzianu
średnia
Analiza wyników w latach 2011-13
Rozkład wyników - województwo łódzkie
2011
2012
2013
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
33%
35%
38%
40%
43%
45%
48%
50%
53%
55%
58%
60%
63%
65%
68%
70%
73%
75%
78%
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%
liczebność
5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba punktów
Analiza wyników w latach 2011-13
Rozkład wyników - województwo łódzkie
2011
2012
2013
6%
ŚREDNIA 2013
4%
3%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
33%
35%
38%
40%
43%
45%
48%
50%
53%
55%
58%
60%
63%
65%
68%
70%
73%
75%
78%
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%
liczebność
5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba punktów
Analiza wyników w latach 2011-13
Rozkład wyników - województwo łódzkie
porównanie 2012-2013
2011
2012
2013
6%
ŚREDNIA 2013
4%
3%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
33%
35%
38%
40%
43%
45%
48%
50%
53%
55%
58%
60%
63%
65%
68%
70%
73%
75%
78%
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%
liczebność
5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba punktów
Analiza wyników w latach 2011-13
Rozkład wyników - województwo łódzkie
porównanie 2011-2013
2011
2012
2013
6%
ŚREDNIA 2013
4%
3%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
33%
35%
38%
40%
43%
45%
48%
50%
53%
55%
58%
60%
63%
65%
68%
70%
73%
75%
78%
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%
liczebność
5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba punktów
Analiza wyników w latach 2011-13
Rozkład wyników - województwo świętokrzyskie
2011
2012
2013
6%
5%
3%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
33%
35%
38%
40%
43%
45%
48%
50%
53%
55%
58%
60%
63%
65%
68%
70%
73%
75%
78%
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%
liczebność
4%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba punktów
Średnie wyniki w obszarach umiejętności - woj. łódzkie
2011
2012
2013
100.0%
90.0%
83.2%
80.0%
70.0%
72.8%
62.2%
60.0%
69.7%
60.7% 63.8%
54.0%
66.7%
57.3%
51.3%
63.4% 57.3% 60.0%
61.5%
50.1% 46.5%
52.0%
46.4%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
czytanie
pisanie
rozumowanie
korzystanie z
informacji
wykorzystywanie
wiedzy w praktyce
sprawdzian
Średnie wyniki w obszarach umiejętności - woj. świętokrzyskie
2011
2012
2013
100.0%
90.0%
82.1%
80.0%
70.0%
72.4%
61.6%
60.0%
59.5%
54.6%
63.7%
67.0%
64.2%
62.1% 55.8% 59.3%
59.3%
51.5%
50.1%
57.4%
44.2%
46.7%
50.0%
45.3%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
czytanie
pisanie
rozumowanie
korzystanie z
informacji
wykorzystywanie
wiedzy w praktyce
sprawdzian
DYSLEKSJA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
Dysleksja w szkole podstawowej
Zadania zamknięte – różnica łatwości zadań dla
dyslektyków i łatwości dla uczniów bez dysleksji
0.04
0.02
0
1
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dysleksja w szkole podstawowej
Zadania otwarte - różnica łatwości zadań dla dyslektyków i łatwości dla
uczniów bez dysleksji
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
-0.1
-0.15
26.V
26.IV
26.III
26.II
26.I
25.II
24
23
25.I
-0.05
22
21
0
Dysleksja w szkole podstawowej
0.02
Umiejętności- różnica łatwości dla dyslektyków i łatwości dla uczniów
bez dysleksji
0.01
-0.05
-0.06
wykorzystywanie wiedzy w praktyce
-0.04
korzystanie z informacji
-0.03
rozumowanie
-0.02
pisanie
-0.01
czytanie
0
poddębicki
łódzki wschodni
rawski
m.Piotrków Trybunalski
m.Łódź
piotrkowski
pabianicki
m.Skierniewice
kutnowski
zgierski
łęczycki
opoczyński
zduńskowolski
tomaszowski
łowicki
radomszczański
skierniewicki
bełchatowski
łaski
brzeziński
sieradzki
10%
pajęczański
wieluński
wieruszowski
Procentowy udział uczniów z dysleksją w
powiatach województwa łódzkiego
20%
18%
16%
14%
12%
16%
8%
6%
4%
2%
0%
starachowicki
włoszczowski
staszowski
m.Kielce
skarżyski
buski
pińczowski
kielecki
opatowski
sandomierski
ostrowiecki
kazimierski
jędrzejowski
konecki
Procentowy udział uczniów z dysleksją w
powiatach województwa świętokrzyskiego
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ZMIANY OD ROKU 2015
ZMIANY OD ROKU 2015
Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku
Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku
Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku
ZMIANY !!!
Zadania w arkuszach egzaminacyjnym mogą
odnosić się do wymagań przypisanych do etapów
wcześniejszych: etapu III (gimnazjum), etapu II
(szkoła podstawowa kl.: IV-VI).
!
ZMIANY !!!
Sprawdzian 2015
Sprawdzian 2015
Sprawdzian 2015
Ważne telefony
WSEGiM
Kierownik Andrzej Chruściany - 42 664-81-96; 691300603
Zastępca kierownika Joanna Kowalska - 42 664-81-81
Sprawdzian Marek Zapieraczyński - 42 664-81-89
Jacek Kozieł - 42 664-81-86
Egzamin gimnazjalny Małgorzata Michalska - 42 664-81-89
Sławomir Sapanowski - 42 664-81-87
Sekretariat wydziału Karolina Roszkowska - 42 664-80-68
Dziękujemy za uwagę!
Joanna Kowalska
Andrzej Chruściany

similar documents