Wyk*ad 3

Report
Technologie informacyjne
Mechatronika PWSW
Wykład 3
Systemy informatyczne (SI)
 System informatyczny jest zbiorem narzędzi
informatycznych, oprogramowania i środków łączności
wspomagających operowanie informacją.
 Częścią produkcyjną SI jest oprogramowanie
użytkowe, automatyzuje typowe procesy zarządzania
firmą związane z obsługą finansów, kadr i gospodarki
finansowej oraz procesy wynikające z działalności
statutowej, np. są to: rozliczenia, transakcje,
korespondencja.
„efka”od: finanse, księgowość i administracja.
Dane – sztuczne lub naturalne sygnały, które mogą
mieć znaczenie. Sztuczne – mikrofon, komputer,
głośnik itp. Naturalne: obraz, dźwięk odbierane
bezpośrednio przez zmysły.
Informacja – dane, które mając znaczenie, są
odbierane w celu ich wykorzystania.
Problemy z zapisem i przetworzeniem – nadmiar
np. fotografie z satelitów
INFORMACJA MULTIMEDIALNA
rysunek (obraz)  zbiór punktów
punkt - pozycja i numer koloru 
liczba binarna
obraz ruchomy - video
dźwięk
- ton (wysokość) - numer tonu  liczba binarna
- wartość (trwanie) - numer
 liczba binarna
- rytm - numer rytmu  liczba binarna
- barwa - numer -  liczba binarna
Obraz - grafika
bmp
Cyfrowy zapis obrazu w postaci opisującej każdy
piksel, bez żadnych uproszczeń, nazywany
zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy
– brak kompresji! – duże pliki!
Pliki tego typu zapisywane są z rozszerzeniem bmp
problem rasteryzacji
Kompresja danych
Programowy proces redukcji objętości danych cyfrowych,
wykorzystujący naturalną nadmiarowość w zapisie
informacji – bazujący na redukcji powtórzeń w ciągu
bitów, umożliwia zmniejszenie rozmiaru archiwum.
Ważne z powodów:
 składowanie (magazynowanie)
 przesył
Kompresja:
z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja
stratna)
bez straty informacji źródłowej (kompresja
bezstratna) np. w programach archiwizujących.
Standard RGB
Dominującym standardem zapisu barw jest RGB.
R –red (czerwony)
G –green (zielony)
B –blue (niebieski).
W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną inną
barwę dostrzeganą przez ludzkie oko.
W związku z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się z
ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni i barwy
niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla każdej barwy
osiem bitów).
Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to
m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, sRGB.
Zapis bitmapowy vs wektorowy
bitmapowy
wyróżnionym fragmentom obrazu odpowiadają
cyfrowe zapisy pikseli (duże rozmiary)
wektorowy
tworzą go obiekty opisane matematycznie, np.
równaniem prostej, łuku czy okręgu (b. małe
rozmiary)
STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH
PDF – est używany przez program Adobe Acrobat,
PICT - używany przez programy graficzne jako format pośredni do
przesyłania plików między aplikacjami. Format PICT wykazuje
szczególną efektywność przy kompresowaniu obrazków
zawierających duże obszary jednolitego koloru. Obrazki w skali
szarości mogą mieć 2, 4 lub 8 bitów na piksel.
TGA (Targa) - został opracowany z myślą o systemach z kartą
TrueVision, jest on powszechnie obsługiwany przez aplikacje
graficzne systemu MS-DOS. Zachowując obrazek RGB w tym
formacie, można wybrać głębię koloru.
GIF (Graphics Interchange Format) - umożliwia niezależną
sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są
kompresowane metodą Lempela-Ziva.
PNG (Portable Network Graphics -"ping") -24-bitowy
format jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak GIF
jest używany do wyświetlania obrazów w sieci WWW i w
serwisach interaktywnych - większe możliwości kompresji
od GIF'a.
TIFF (Tagged Image File Format) -jest używany do
wymieniania plików między aplikacjami i platformami
komputerowymi. Format TIFF obsługuje kompresję LZW algorytm kompresji bezstratnej, nie powodującej utraty
szczegółów obrazka. TIFF 5.0 definiuje 45 tagów
TIFF jest standardem szeroko używanym jednak zawiera
wiele różnych wersji i tagów, co często stanowi problem.
PHOTOCD -format zdefiniowany przez Kodaka dla cyfrowego
przechowywania obrazów o wysokiej jakości.
JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia stratną
jak i bezstratną kompresję danych, popularny w sieci.
Metody kompresji
DCT (Discrete Cosinus Transformation) algorytm wykorzystujący
kodowanie metodą JPEG i MPEG.
Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8 pikseli. Każdy blok jest
analizowany przez algorytm ze względu na zmianę kolorów.
Jeśli początkowy blok składa się z jednobarwnej powierzchni, to
można go opisać za pomocą jednej wartości. Jeśli barwa zmienia się
tylko trochę w obrębie bloku, potrzeba już więcej wartości w celu
opisania tego bloku itd.
Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują jedynie niewielkie
zmiany koloru, ilość niezbędnych informacji będzie zredukowana.
RLE (Run Length Encoding)
Dla obrazów o niskiej intensywności zabarwienia.
Dla jednokolorowych powierzchni nie jest zapamiętany
każdy piksel, lecz tylko wartość piksela i liczba następujących
po sobie pikseli tego samego koloru
Kompresja HUFFMANA
obraz jest analizowany ze względu na częstość występowania
poszczególnych kolorów.
Kolor występujący najczęściej otrzymuje najkrótszy kod, drugi
otrzymuje drugi najkrótszy itd., dzięki temu zmniejsza się ilość
miejsca niezbędnego do zapamiętania.
DELTA - do kodowania filmów
W metodzie kodowania Delta przesyła się jedynie różnice
pomiędzy obrazem poprzednim a bieżącym- np. fragmenty tła
pozostają niezmienione.
FRAKTALNA
Fraktal to twór podobny do samego siebie - po jego dowolnym
powiększeniu otrzymuje się zawsze podobny obraz, np. płatek
śniegu.
Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym obrazie
fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą formuły
matematycznej.
fraktal Mandelbrota
LEMPELA-ZIVA (LZW)
kompresja bez straty danych. Algorytm szuka takich
samych sekwencji bajtów w oryginalnym pliku.
inne
CCITT FAX
QUADTREES
Standardy grafiki skompresowanej
.jpg
.gif
Dobry do publikacji zdjęć WWW
Głębia barw do 24 bitów
Małe rozmiary plików
Bardzo małe rozmiary plików
Obsługują wszystkie przeglądarki
Przezroczystość, animacje
Głębia barw –tylko 8 bitów
Edytory graficzne
specjalizowane programy służące do tworzenia i edycji
map bitowych, nazywanych także grafiką rastrową:
Photoshop,
CorelDraw Suite,
Corel PhotoPaint
Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in:
CorelDraw, PageMaker, Adobe Illustrator, Visio.
Inne programy do obróbki grafiki
IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć)
RawShooter Essentials 2006
GIMP 2.4.4
Photo Pos Pro
Picasa 2.7 –darmowy
ThumbsPlus 7 –komercyjny
Corel PaintShop Pro X2 - komercyjny
Bardziej zaawansowane programy (np. Corel Trace) posiadają funkcję przetwarzania
obrazów rastrowych w wektorowe (obiektowe)
Zamiana na format PDF
Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter.
PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF
konwertowane dane można zabezpieczać hasłem, szyfrować,
kompresować i podpisywać.
OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do
formatu PDF
Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego formatu w
najnowszym pakiecie Microsoft Office oraz konwerter –
NOVAPDF -do każdej aplikacji generującej dokument pod
Windows
DTP(ang. Desktop Publishing)
zajmuje się profesjonalnym, kompletnym
przygotowaniem materiałów do druku („składem”).
Programy DTP umożliwiają import kilkudziesięciu
formatów dokumentów
najstarszy –Ventura Publisher,
Corel Ventura,
Adobe PageMaker
QuarkXpress
Scribus (open source)
Kompresja innych mediów
mp3
kompresja z wkalkulowaną stratą jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b.
niskich częstotliwości, cichych dźwięków)
Inne formaty stratnej kompresji dźwięków
WMA –Windows Media Audio. Utwór przy
kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca w
porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 b/s.
Porównywalna jakość
AAC, MPC, OCG
Analiza i synteza dźwięków
Zastosowanie w systemach nazywanych IVR (Interactive Voice
Response) i ASR (Automatic Speech Recognition - rozpoznawanie mowy).
– automat rozumie mowę i odpowiada
Systemy Call Center stosują technologię TTS (Text-To-Speech zamiana tekstu na mowę – (dla niewidomych)
Także synteza dźwięków w tworzeniu muzyki.
Podstawowe formaty video
AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4
MPEG-1 –przestarzały 352x288
MPEG-2 –zmienny strumień
MPEG-4 – do kodowania AVI
DivX –komercyjna pochodna MPEG-4
inne
SVCD, VCD –oparty na MPEG-1
Video - kodeki
DivX 5.2.1.
DivX 6.0.2
XviD 1.1.0
Komputer w identyfikacji
 obrazów (DNA obrazu)
 stylów pisarskich
Grafika
Główny podział:
- bitmapowa (rastrowa) - np. Paint, Photoshop
- wektorowa – np.Corel, narzędzia Office
Grafika bitmapowa (np. Paint)
raster – element podstawowy to pixel- punkt ekranowy!
 typowa aplikacja:
- nowy, otwarcie, zapisz, zapisz jako
*.bmp, *.jpg, *.gif. *.png
- ustawienia strony, podgląd wydruku, wydruk
- schowek
 dostępne:
- przybornik narzędzi (rysowanie, edycja)
- opcje narzędzi
- paleta kolorów (główny i tła)
 makro-obiekty:
- typ, rozmiar – w trakcie tworzenia
- potem jako piksele
Figury + tekst
 kolory - główny i tła:
- lewe albo prawe kliknięcie w kolor z palety
- weź kolor + kliknięcie we fragment (lewe albo prawe)
 szczególne figury - Shift:
- linia pozioma, pionowa lub pod 450
- prostokąt  kwadrat
- elipsa  okrąg
 udogodnienia:
- rezygnacja - Esc
- wycofanie Edycja  Cofnij, Ctrl+Z
- powtórzenie Edycja  Powtórz, F4
 tekst:
- przeźroczysty lub z kolorem tła
- czcionka, rozmiar + styl
- prosta edycja - w trakcie pisania
Edycja
 wycinek – grupa pixeli:
- prostokątny, dowolny lub pełny (Ctrl-A)
- przeźroczysty lub z kolorem tła
- myszką ciągnięcie (lub z Ctrl); zmiana rozmiaru
- usuwanie (Del)
- operacje przez schowek (także do innych aplikacji)
- dodatkowo Kopiuj do... Wklej z ... (pliku)
 gumka:
- rozmiar
- zwykła - lewy przycisk
- kolorowa - prawy przycisk
- rysowanie w kolorze tła
 powiększenia (bez tekstu):
- 1, 2, 6, 8 - krotne
- siatka (Ctrl+G grid)
- możliwa miniaturka
Grafika wektorowa
- rysunek-schemat składa się z kształtów
(bloczków, obiektów - ang. shape)
bloczki (figury, symbole)
połączenia
- technika ciągnij i upuść (ang. drag & drop)
- dostępne wzorniki (zestawienia kształtów- Autokształty), np.:
ogólne
organizacyjne
kartograficzne
informatyczne
elektroniczne
budowlane
- okno robocze może mieć roboczą siatkę - ułatwia pozycjonowanie
- bloczki i połączenia mogą być sklejane
(znaczniki + kolor zielony|czerwony)
Dostęp do kształtu w dowolnym momencie!
Każdy obiekt można wskazać narzędziem wskazywania (Pointer tool)
 operacje dla kształtu:
- przemieszczanie (przeciąganie)
- kopiowanie
- zmiana rozmiaru - przeciągnięcie za znaczniki
- edycja konturu i wypełnienia (dla kształtów 2-wymiarowych)
- obrót
- usunięcie
- większość może być opisywana tekstem (2x kliknięcie) lub pola tekstowe
 połączenia:
- można niekiedy "przyklejać" do bloczków lub innych połączeń
- można modyfikować jak bloczki
 operacje przez schowek
 grupy kształtek:
- zaznaczanie
- Shift+kliknięcie
- przeciąganie przez fragment
- usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, grupowanie (tworzy jeden obiekt z wielu)
Nazwisko
i imię
W Y D Z IA Ł
P o czątek
k a d ra
s tu d e n c i
O p eracje
p o czątk o w e
w szy stk o ?
n ie
p rzetw arzan ie
K o n iec
ta k
Format kształtek
 linie (także kontur kształtów powierzchniowych) :
- wzór
- grubość
- kolor
- zaokrąglenie (w figurach)
- początek, koniec, rozmiar (w połączeniach)
 wypełnienie (fill):
- wzór | brak (przeźroczysta)
- kolor główny
- kolor tła
- cień (shadow) - wzór + 2 kolory
 ułożenia kształów:
- wierzch|spód
- wyrównanie grupy (pionowo|poziomo - lewe, prawe, środkowe)
- odbicia i obroty

similar documents