02.Vzdělávání farmaceutických asistentů (Mgr.Martina Kubečková)

Report
19. 11. 2011
Martina Kubečková
Alena Vagenknechtová
19. 11. 2011
Martina Kubečková
Alena Vagenknechtová


Obor FA se řídí zákonem č.96/2004 Sb. o
podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a
o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů
§ 19



Zákon je od 1. 1. 2011 otevřen a probíhají
jednání u kulatých stolů – týká se všech NLZP
Jednání by měla být ukončena k 1. 1. 2012
Účinnost nového znění od 1. 1. 2013 (aktuálně
1. 7. 2013)


Předložili Odbor VZV a Pracovní komise pro
transformaci NLZP ministrovi MZ ČR (s
návrhem souhlasí)
Cílem je nastavit právní prostředí, které
umožní zdravotnickým institucím poskytovat
zdravotní péči kvalifikovanými
zdravotnickými pracovníky nelékařských
povolání ►efektivně ►kvalitně
►s přiměřenými náklady



Zrušení dvojkolejnosti vzdělávání NLZP
Zvyšování kompetencí NLZP?
Snížení administrativní zátěže a zjednodušení
vzdělávacího systému



Nyní VOŠ – nově Bc.
Vzdělávat jednoho středoškolského
zdravotnického pracovníka – zdravotní asistent,
který se může po maturitní zkoušce na SZŠ
vyprofilovat v certifikovaných kurzech nebo
v jednotlivých bakalářských studijních
oborech
Ujednotit označení oborů (farmaceutický
laborant)




Bc. stupeň (neprostupný) pro obor
farmaceutického asistenta – zachování stejné
vzdělávací úrovně oboru FA s ostatními NLZP;
VOŠ v současném stavu (obecně) nemají
perspektivu – nutná transformace na VŠ
(postsekundární stupeň nikoliv terciární) –
jasné oddalování problému;
Úprava kompetencí FA (ne výdej na Rp.);
Specializace ponechat pro řízení a organizaci.





Expanze farmaceutického průmyslu
→zajištění kvalitní lékárenské péče;
Poskytování odborných informací v oblasti
volně prodejných LP a zdravotnických
prostředků;
Snižování úrovně středoškolských studentů –
ve zdravotnictví se jedná o pomáhající
profese;
Chuť vzdělávat se dál je příčinou migrace FA
na studium jiných oborů (odchod z praxe);
Právní zodpovědnost FA za svoji činnost!





Reagovala by změna na skutečné potřeby
lékáren?
Budou mít provozovatelé uplatnění pro
tohoto pracovníka?
Byli by snad dva vysokoškoláci v lékárně za
předpokladu udržení současných kompetencí
pro lékárenství odborným přínosem?
Co budou dělat dva vysokoškoláci v lékárně?
Kdo je zaplatí?


Co bude dělat středoškolsky vzdělaný FA?
Nebylo by lepší vrátit všechny NLZP na střední
školy, jak tomu bylo dříve?


Vzhledem k zvyšujícím se požadavkům na
vzdělanost FA určitě ano – mediální poprask
(poukazování na odbornost či dosažené
vzdělání u FA);
Která lékárna potřebuje vzdělané FA? Ta,
která chce poskytovat kvalitní zdravotnickou
péči → zvýšení zisku.


Bc. stupeň vzdělávání celosvětově směřuje k
získání kvalifikovaných pracovníků
směřujících do praxe;
Při stanovení zcela jasných funkčních náplní s
dobře formulovanými kompetencemi – ano!


Bezpochyby
Jaký je problém dvou VŠ na pracovišti?


Pracovat
Poskytovat kvalitní lékárenskou péči!




Mzda (plat) je zcela tržní záležitost, která se
odvíjí od nabídky a poptávky na daném trhu;
Neplatí zde přímá úměra – bakalářský stupeň
= vyšší plat;
Kompetence pro určení výše mzdy náleží
provozovateli lékárny (nabídka, poptávka na
trhu práce)
Záměr MŠMT – u DiS. dosáhnout
společenského i ekonomického statutu Bc.


Toto je zcela účelová otázka směřující k
vyvolání uměle vytvořeného „strašáku“ pro FA
se SZŠ;
Vzděláním vzniklou způsobilost k výkonu
profese ze zákona vyplývající Vám nemůže
nikdo odebrat (pokud jste vzdělání dosáhli
legální cestou).

Koncepční krok ke stabilizaci VOŠ –
průchodnost na VŠ, kde by si student
dostudoval 1 rok a získal titul Bc. – prostupné
na FaF nebo kam, když nebude Bc.?

Především zaměstnavatel by měl říci jaké
kompetence potřebuje jeho zaměstnanec – s
co možná nejnižším dosaženým vzděláním?
Kdo je zaměstnavatel?

FA nikdy nemůže zůstat bez dozoru lékárníka
– registrovaný FA pracuje zcela samostatně a
za svoji činnost je zodpovědný – ponese
farmaceut tedy zodpovědnost FA?
FA nepracuje výhradně v lékárnách.


Zaměstnanec bakalář bude více stát, máme
dnes, v době krize na to vůbec finanční
prostředky? Budeme národ s 90% obyvatel s
vysokoškolským titulem, ale kdo bude
pracovat? – absolventi VŠ dnes nepracují?
Vysoké školy kapacitně neodpovídají, nemají
zázemí a další problém spočívá v tom, že v
terénu vzdělávací program nikdo
nekontroluje a „papír unese vše“ – vzdělávání
na VŠ je méně kvalitní než na VOŠ? Proč tedy
FaF vytvořila program pro Bc.výuku FA?

Školy jsou servis pro zaměstnavatele,
poskytují vzdělání studentům takové, jaké
terén požaduje.“- obecné dogma, které se
ověřuje jak?

Jednoznačná podpora pro VOŠ nebo podpora
středních škol tak, jak to bylo dříve. Pro úzce
specializované činnosti postačují atestace. –
absolvent dnešní SŠ se nerovná absolventům
SŠ před x lety – dáno globálním vývojem
společnosti. A atestace? Ta, která pro FA
vznikla intervencí lékárníků, dokládá realitu
na poli lékárenství, ale rozhodně není reakcí
na požadavky terénu!




Připravovat podklady pro výběrová řízení
zdravotnických prostředků.
Zajišťovat komunikaci s odbornými subjekty,
kterých se výběrová řízení týkají.
Hodnotit výsledky výběrových řízení s
ostatními zúčastněními subjekty.
Provádět individuální poradenství v oblasti
výdeje bez receptu a zdravotnických
prostředků (včetně vydávaných na lékařský
poukaz).



Připravovat a podílet se na tvorbě edukačních
materiálů pro laickou i odbornou veřejnost v
oblasti výdeje bez receptu a zdravotnických
prostředků.
Retaxovat vydané Rp., poukazy a žádanky.
Předkládat provozovatelům ZZ, klinik a
ambulancí informace o ekonomicky
výhodných ZP a novinkách v ZP v souladu
s nejefektivnější možností pro použití.




Tvořit standardní operační postupy pro oblast
farmacie.
Sledovat stabilitu IPLP.
Připravovat technologické předpisy pro přípravu
léčivých přípravků s výjimkou LP obsahující velmi
silně účinné látky – v současnosti pouze pod
odborným dohledem farmaceuta.
Sledovat zásoby zdravotnických prostředků ve
zdravotnických zařízeních, zejména jejich
správné uchovávání (v současnosti pouze pod
odborným dohledem farmaceuta).



Připravovat technologicky náročné lékové formy,
kontrolovat správnou manipulaci s cytotoxickými
látkami (v současnosti ve specializacích).
Účastnit se klinického hodnocení humánních
léčivých přípravků (v současnosti ve
specializacích).
Školit v oblasti správného zacházení s léčivými
přípravky a zdravotnickými prostředky na
odděleních nemocnic (v současnosti ve
specializacích)




farmaceutickyasistent.gzk.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents