Inkoopdag presentatie Theo van der Linden

Report
“Everything is well,
here in procurement hell”
(Alles gaat goed, want ik heb aanbestedingsbloed)
Presentatie Theo van der Linden
FSR-dag
6 november 2013
Even voorstellen:
Theo van der Linden
17 jaar cursussen BAO, ARW 2005, ARW 2012, A’wet, Gids
P, jurisprudentie, daarvoor uitgever bij Sdu uitgevers
En
Rockbands jaren 70, kindermusical, muziek bij VPRO
documentaire, acht nederlandstalige CD’s, 240 youtube
filmpjes.
Programma
Blok 1: A’wet in de praktijk
Blok 2: restant A’wet in de praktijk, begin nieuwe richtlijn
Blok 3: restant nieuwe Richtlijn, jurisprudentiequiz.
Eind elk blok: componeren en opnemen lied
“Everything is well, here in procurement hell”
Vraag aan Paul McCartney: hoe lang duurde het om
yesterday te schrijven?
Interpretatie Aanbestedingswet door jurisprudentie
Voorbeeld: inschrijving BAM (herstel kleine fouten)
Tot nu toe één uitspraak over de motiveringsplicht
gebruik laagste prijs
Tot nu toe één uitspraak van de commissie van
aanbestedingsexperts
Belangrijkste wijzigingen
Enorme verhoging drempel meervoudig onderhands
Lokale partijen toegestaan bij meervoudig onderhands
•
•
•
•
•
•
EMVI tenzij
Niet samenvoegen
Geen omzeteis
Kerncompetenties i.p.v. gelijke referenties
Gedragsverklaring aanbesteden
Vaste Eigen verklaring
Minder belangrijke wijzigingen (tot nu toe)
Motivatieplicht, klachtencommissie, grensoverschrijdend
belang, één op één vragen stellen.
Voor wie is de aanbestedingswet bestemd/bedacht?
Niet voor inkopers maar voor de jongens van het
ingenieursbureau: RAW-bestek, laagste prijs.
EMVI tenzij…
LWD boven de drempel
W onder de drempel
A’wet
ARW 2012
Maar, leveringen en diensten onder de drempel
alleen in Gids P, maar Gids P verwijst naar hoofdstuk 2
Aanbestedingswet
EMVI tenzij…
Op dit moment bij gepubliceerde aanbestedingen
(dus niet bij meervoudig onderhands)
EMVI
Laagste prijs
85%
15% (ongeveer 1 op de 6 met motivering)
“Er is gekozen voor het criterium laagste prijs omdat er geen
kwalitatieve aspecten meer zijn waarop de leverancier zich
kan onderscheiden”
Onderzoek MKB infra: minder dan helft EMVI
EMVI in de praktijk
Waarom EMVI?
Voorbeeld CV-installatie
Voorbeeld catering
Redenen wetgever:
• Creativiteit bedrijfsleven benutten
• MKB meer kansen bieden
Heeft het tot nu toe een positief effect voor het MKB?
NEE!
1 Grote bedrijven blijken veel beter in staat om plannen
van aanpak, communicatieplannen e.d. te schrijven
(voorbeeld aanbesteding Fryslan communicatieplan)
(voorbeeld cursus twee personen)
(voorbeeld exploitatie zwembad)
2 Naast het RAW bestek wordt bijvoorbeeld alleen
leverdatum als EMVI-criterium gehanteerd.
(voorbeeld brug)
Tips voor beoordelingscommissies
• Commissieleden oordelen onafhankelijk van elkaar
• Commissieleden zijn niet op de hoogte van andere
criteria (prijs!)
• Samenstelling (min. drie personen, deskundig)
• Indien mogelijk geanonimiseerd
Rechters gaan niet de beoordeling overdoen maar
kijken naar het gevolgde protocol.
Maar: beoordeel op de manier zoals het in de
aanbestedingsstukken staat!
Niet samenvoegen van opdrachten
A’wet: gij zult niet onnodig samenvoegen (art. 1.5)
Gids P wel bij:
• Logisch samenhangende onlosmakelijk met elkaar
verbonden onder delen
• Positie MKB geanalyseerd en afgewogen
• Noodzaak clusteren motiveren
(Voorbeeld straat open voor riolering)
Motivering voor niet opdelen in percelen
Ministerie van Defensie
“Aangezien de opdracht onder twee contractanten
wordt verdeeld is deze opdracht geschikt voor MKBbedrijven en door de samenhang van de te verrichten
werkzaamheden wordt een verdeling in percelen niet
passend geacht”
Geen omzeteis meer
Van oudsher: factor 5
Raad van Arbitrage: factor 3
Stond ook in eerste versie Aanbestedingswet
Amendement Koppejan nr 61
Geen omzeteis tenzij beargumenteerd met
zwaarwegende argumenten
Praktijk: solvabiliteitsratio’s, liquiditeitsratio’s etc.
Geen gelijke referenties maar kerncompetenties
Stelling A’wet: iemand die een viaduct kan bouwen kan
ook een brug bouwen.
Kerncompetentie hoeft maar 60% van opdracht te zijn.
Wordt wel toegepast maar leidt vaak tot meer
referenties:
Gedragsverklaring aanbesteden (Twee jaar geldig)
• Beslistermijn Justis 8 weken. Er bestaat geen
spoedprocedure
• Ook over bestuurders en voormalig bestuurders (12
maanden in dienst, veroordeling vier jaar)
• AD mag uitzondering maken (vertrouwenwekkende
maatregelen)
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van relevante
gegevens dan vindt er een beoordeling plaats door Justis. De
beslistermijnen worden dan verlengd met respectievelijk 4 en 8
weken.”
Verplichte Eigen verklaring
Bij openbare procedure na de mededeling van de
gunningsbeslissing
Bij de niet-openbare procedure, de
concurrentiegerichte dialoog en de
onderhandelingsprocedure met aankondiging mogen
bewijsstukken niet eerder dan bij de uitnodiging tot
inschrijving worden gevraagd
Commissie van aanbestedingsexperts
Eerste advies gepubliceerd !!
(let op de twee aanhalingstekens)
1 gepubliceerd advies zeer bescheiden oogst voor acht
maanden aanbestedingswet
Kritiek: secretariaat bij Economische Zaken (Pianoo)
Eerste advies
Het ging om de aansprakelijkheid bij het vervoer van
kostbare lading. De AD week af van de
branchevoorwaarden (Algemene Vervoerscondities
2002)
“De commissie geeft de AD in overweging om de
aansprakelijkheid van de vervoerder in de
Overeenkomst integraal te regelen conform art, 10 t/m
14 AVC”
Maar: zie volgende pagina
Eerste advies (vervolg)
“om voor zover de AD van mening is dat zij goede
gronden heeft om af te wijken van art 13 lid 2 en lid 3
AVC, te opteren voor een regeling die niet alleen is
afgestemd op de omvang van de directe schade die
de AD daadwerkelijk zal lijden wanneer de vervoerder
een verplichting uit de vervoersovereenkomst niet
nakomt, maar die ook aansluit op de in de branche
gebruikelijke verzekeringsmogelijkheden”
Vraag: zijn de AVC 2002 paritair vastgesteld?
Nieuw Europese Richtlijn (1)
Groenboek modernisering EU public procurement
620 reacties
20 december 2011 drie nieuwe concept richtlijnen
• Klassieke overheid
• Water, energievoorziening, vervoer en post
• Concessies
2 oktober 2012 versies met de aangenomen
amendementen
Nieuw Europese Richtlijn (2)
In juli 2013 heeft het comité van Permanente
Vertegenwoordigers, het voorportaal van de Europese
Raad van ministers, overeenstemming bereikt over de
uiteindelijke tekst van de drie nieuwe
aanbestedingsrichtlijnen.
Stemming stond op aganda 22 oktober maar is
uitgesteld.
Implementatie maximaal twee jaar
Belangrijkste wijzigingen
•
•
•
•
•
•
•
Termijnen korter
Nieuwe procedure gunning onderhandelingen
Nieuwe procedure innovatiepartnerschap
Uitzonderingen
Uitbreiding facultatieve uitsluitingsgronden
European single procurement document
Wijziging opdrachten gedurende de looptijd
Termijnen
Openbare procedure
35 kalenderdagen
Niet openbare procedure
Aanvraag
Inschrijvingen
30 kalenderdagen
30 kalenderdagen
Maar lagere overheden mogen de tweede termijn ook
in overleg met de inschrijvers vaststellen.
Komen ze er niet uit tenminste 10 dagen.
Nieuwe onderhandelingsprocedure
Overweging 15:
“Member States should be able to provide for the use of
the competitive procedure with negotiation or the
competitive dialogue, in various situations where open or
restricted procedures without negotiations are not likely
to lead to satisfactory procurement outcomes”.
Voorbeelden: sophisticated products, intellectual
services (consultancy, architecten, ingenieurs) or major
ICT projects.
Nieuwe onderhandelingsprocedure
Deze procedure is veel uitgebreider omschreven dan de
bestaande (2004/18) procedure van gunning via
onderhandeling
• Termijn ontvangst inschrijvingen 30 dagen
• Inschrijving vormt basis van onderhandeling
• Bij voornemen af te sluiten nieuwe termijn voor
indiening eventuele nieuwe of aangepaste
inschrijvingen
• Gunning aan de hand van de vooraf vastgestelde
gunningscriteria
Innovatiepartnerschap
• Vindt plaats in verschillende fases
• Na iedere fase mag de AD het partnerschap
ontbinden
The contracting authority shall identify the need for an
innovative product, service or works that cannot be met
by purchasing products, services or works already
available on the market.
Uitzonderingen
Uitzondering ‘services to the person’
(maatschappelijke diensten, gezondheidszorg en
onderwijsvoorziening)
Lidstaten moeten zelf een regeling opstellen voor
opdrachten boven de € 750.000,Daaronder alleen basisprincipes verdrag: transparantie en
gelijke behandeling.
Dit geldt ook voor juridische dienstverlening en hotels
Uitbreiding faculatieve uitsluitingsgronden
• Agreements with other economic operators aimed at
distorting competition
• Conflict of interest
• Prior involvement of the EO that cannot be remedied
• ‘Poor’ performance (when the EO has shown significant or
persistent deficiencies in the performance of a substantive
requirement under a prior public contract, a prior contract
with a contracting identity or a prior concession contract
which led to early termination of the pr)ior contract,
damages or other comparable sanctions
European Single Procurement Document
Feitelijk Europese versie van Nederlandse Eigen verklaring
Wat toont een bedrijf ermee aan?
•
•
•
•
Geen uitsluitingsgronden art 55 van toepassing
Voldoet aan selectie criteria art 56
Indien toepasbaar criteria art 64
Ze kunnen op aanvraag en zonder vertraging de
originele documenten aanleveren
Wijziging opdrachten gedurende de looptijd
Veranderende omstandigheden en voortschrijdend
inzicht
Overnames en reorganisaties bij de inschrijver
Niet bij substantial modifications:
• De wijziging had kunnen leiden tot andere inschrijvers
• Verandert economische balans ten gunste van
ondernemer
• Verruimt toepassingsgebied opdracht

similar documents