Zahtev za isdavanje integrisane dozvole

Report
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
мр Александра Вучинић
1
 IPPC Директива 96/61/ЕС од 26. септембра 1996.






године
Измењена IPPC директива
2008/1/EC od 15.
јануара 2008. године
Ова Директива је кључни инструмент ЕУ за
унапређење обрасца одрживе производње-принцип
одрживог развоја
Прелазни период за државе чланице EУ је био до
31. октобра 2007. године
Нова IED-Industrial Emmision directive 2010/75
(обједињује 7 постојећих директива)
Ступила на снагу 7. јанура 2011.
Чланице ЕУ су морале да транспонују одредбе до
7. јануара 2013.
2
ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И
КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
(Сл. Гласник РС, бр. 135/2004)
Уређује услове и поступак издавања
интегрисане дозволе за постројења и
активности која могу имати негативне утицаје
на здравље људи, животну средину или
материјална добра, врсте активности и
постројења, надзор и друга питања од значаја
за спречавање и контролу загађивања животне
средине
3
ПОДЗАКОНСКА АКТА
 Правилник о садржини и начину вођења
регистра издатих интегрисаних дозвола (Сл.
гласник РС, бр. 69/2005)
 Правилник о садржини, изгледу и начину
попуњавања захтева за издавање интегрисане
дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)
 Правилник о садржини и изгледу интегрисане
дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)
4
 Уредба о врстама активности и постројењима за
које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС,
бр. 84/2005)
 Уредба о критеријумима за одређивање најбољих
доступних техника, за примену стандарда
квалитета, као и за одређивање граничних
вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.
гласник РС, бр. 84/2005)
 Уредба о садржини програма мера прилагођавања
рада постојећег постројења или активности
прописаним условима (Сл. гласник РС,бр. 84/2005)
 Уредба о утврђивању Програма динамике
подношења захтева за издавање интегрисане
дозволе (Сл.гласник РС,бр.108/2008)
5
ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ
ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

Према списку постројења која су у обавези
да прибаве интегрисану дозволу у Србији
постоји 178 постојећих постројења


Ревизија списка је континуиран процес
Надлежност подељена према члану 133.
Закона о планирању и изградњи
6
1. ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ
7
2. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА
8
3. ИНДУСТРИЈА МИНЕРАЛА
9
4. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА
10
5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
11
6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
12
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подношење захтева
Разматрање захтева
Обавештавање органа, организација и јавности
(након: подношења захтева, израђеног нацрта
дозволе, издавања дозволе)
Израда нацрта дозволе
Рад техничке комисије (разматрање нацрта
дозволе и мишљења органа, организација и
јавности)
Одлучивање
Поступак траје 120 дана, може бити продужен до
240 дана
13
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Садржи податке о:
-
постројењу и његовој активности, околини, локацији,
особљу и инвестиционим трошковима, сировинама и
помоћном материјалу, другим материјама и енергији
који се користе у постројењу или се у њему стварају,
емисијама у ваздух, воду и земљиште, управљању
отпадом, буци и вибрацијама, процени ризика од
значајних удеса, коришћењу најбоље доступних
техника, мерама за нестабилне начине рада
постројења, дефинитивном престанку рада
постројења, нетехнички приказ података на којима се
заснива захтев
14
ПРИЛОЗИ
- документацију прописану Законом;
- табеларне прегледе (дијаграме);
- мапе и скице;
- копије издатих дозвола, одобрења и
сагласности;
- акционе планове
15
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОПИСАНА
ЗАКОНОМ
пројекат за изграђено постројење;
извештај о техничком прегледу;
план вршења мониторинга;
резултати мерења емисија у животну
средину;
 план управљања отпадом;
 план мера за ефикасно коришћење
енергије;




16
 план мера за спречавање удеса и
ограничавање њихових последица;
 план мера за зжс после престанка рада и
затварања постројења;
 акт о праву коришћења природних ресурса;
 изјава којом се потврђује да су информације
садржане у захтеву истините, тачне, потпуне
и доступне јавности;
 доказ о уплаћеној административној такси
17
Поред наведене документације прилаже се и:
- за нова постројења – сагласност на студију о
процени утицаја на животну средину и сагласност
на процену опасности од удеса;
- за постојеће постројење - сагласност на студију о
процени утицаја затеченог стања, процену
опасности од удеса и програм мера прилагођавања
рада постојећег постројења и активности условима
прописаним Законом о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине (Уредба о
садржини мера прилагођавања рада постојећег
постројења или активности прописаним условима)
18
вода
ваздух
удеси
земљиште
ИНТЕГРИСАНА
Интегрисана дозвола
ДОЗВОЛА
сировине
бука и вибрације
енергија и вода
отпад
19
НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ
(BAT-Best available techniques)
Најделотворније и најмодерније фазе у развоју
активности и начину њиховог обављања које
омогућавају погоднију примену одређених техника за
задовољавање граничних вредности емисија,
прописаних у циљу спречавања или ако то није
изводљиво, у циљу смањења емисија и утицаја на
животну средину као целину
20
НАЈБОЉА
ДОСТУПНА
подразумева
најефикаснији
учинак у
постизању
високог општег
нивоа заштите
животне средине
техника развијена до
степена који
омогућава примену у
одређеном сектору
индустрије под
економски и технички
прихватљивим
условима, укључујући
трошкове и користи,
ако је под
уобичајеним условима
доступна оператеру;
ТЕХНИКА
Techniques
начин на који је
постројење
пројектовано,
изграђено,
одржавано, на који
функционише, и
ставља се ван
погона или затвара,
укључујући и
технологију која се
користи;
21
РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТ О НАЈБОЉИМ ДОСТУПНИМ
ТЕХНИКАМА
BREF-Best Available Techniques Reference Document
 Европска Комисија је основала Европски биро за IPPC (EIPPCB)
 Намена ових докумената је да пруже информације надлежном
органу, оператерима и заинтересованој јавности о најбољим
доступним техникама
 BREF документ не интерпретира Директиву, не ослобађа
оператере и чланице ЕУ обавезе да доносе одлуке на
националном, регионалном или локалном нивоу укључујући
неопходне одлуке препоручене у Директиви
 BREF документа пружају техничке препоруке и придружују
граничне вредности емисија најбољим доступним техникама
-BAT-ALV
 BAT conclusion
22
 До сада je написанo 35 референтних
докумената од којих су 6 вертикалних (за
отпадне воде, мониторинг, енергетску
ефикасност, економске ефекте, третман гасова,
расхладне системе)
 Неки су у фази ревизије
23










Уобичајену структуру документа чине поглавља
поређана по следећем редоследу:
Извршни резиме
Увод
Опште информације
Процеси и технике које се примењују
Тренутна потрошња и нивои емисија
Технике које треба разматрати при одређивању
најбоље доступне технике
Најбоље доступне технике
Нове технике
Закључне напомене
Прилози
24
25
26
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА
www.merz.gov.rs
BREF ДОКУМЕНТА
http://eippcb.jrc.europa.ec).
27

similar documents