20131009-multidisciplinair

Report
SWV de Westfriese Knoop na 1-8-2014
ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING ....
* Geheel van activiteiten om voor elk kind een passende plek en passende
ondersteuning te vinden.
* Elk SWV moet hiervoor een scenario ontwerpen, gebaseerd op 7 aspecten van
ondersteuningstoewijzing die geregeld moeten zijn.
* Met verplichte onderdelen, maar vooral ook veel keuzes en afspraken.
Hoe moet dit eruit zien op 1-8-2014?
Platform PO-VO geeft als kader: géén systeem zoals in de gezondheidszorg,
wél een systeem dat recht doet aan de idealen en opgebouwde expertise in
de regio
opdracht voor werkgroep ondersteuningstoewijzing
OPDRACHTEN
1. Systemen van toewijzing onderzoeken en adviseren voor basiszorg +, breedtezorg
en dieptezorg
2. Toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en speciaal onderwijs (Cluster 3 en 4)
3. Meedenken over rol ZAT, PCL, bezwarencommissie e.d.
4. Inventariseren traject zeer jonge kinderen die het SBO en SO instromen
5. Inventariseren wensen m.b.t. arrangementen voor basisonderwijs
WERKGROEP ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING
Hoorn 1
Hoorn 2
Gabri van den Hout (IB) *
Dieuwke Tadic Fadjil (IB)
Paula Hollander (IB)
Sandra Zuiker (psycholoog ZAT en zorgteams)
Sandra Teerink (IB)
Marina Karsten (ZAT)
Bert Stumpel (ZAT)
Henriette Kunis (orthopedagoog ZAT)
de Streek
Speciaal Onderwijs (REC)
Maria Nieuwkamp (ZAT)
Annette Schouten (Gedragpunt)
Chantal den Blanken
Vera Commandeur (Heliomare Onderwijs)
(orthopedagoog ZAT en zorgteams)
Bert Stumpel (Leerzaam, ZMLK)
Anke Deen (IB)
Simone Boske (Gedragpunt)
Annemarie de Jong (voorzitter)
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht arrangeren
SWV de Westfriese Knoop:
van handelingsgericht werken naar handelingsgericht arrangeren
UITGANGSPUNTEN HGW
•
Doelgericht werken en systematisch evalueren
•
Onderwijs- en opvoedbehoeften leerling staan centraal
•
Wisselwerking en afstemming: wat werkt?
•
Leerkracht en ouders doen ertoe: wat zijn hun ondersteuningsbehoeften?
•
Het positieve van leerling, school en ouders benutten
•
Samenwerking tussen school, ouders en professionals
•
Systematisch en transparant werken
EVEN TERUG NAAR DE 7 ASPECTEN
1. Basisondersteuning bieden
2. Signaleren van ondersteunings- en handelingsvragen
3. Vaststellen van ondersteuningsbehoeften
4. Bepalen van noodzakelijke extra ondersteuning
5. Toewijzen van extra ondersteuning
6. Bieden van extra ondersteuning
7. Volgen, monitoren, evaluatie
1. BASISONDERSTEUNING BIEDEN
•
Basiskwaliteit
•
Schoolondersteuningsprofielen
•
Basisondersteuning
•
Taak SWV: Basisondersteuning XL
•
Taak SWV: Sluitend aanbod
•
Taak SWV: Versterken van basisondersteuning vanuit de CPO’s, bestaande AB speciaal
onderwijs en expertise binnen de netwerken
2. SIGNALEREN VAN ONDERSTEUNINGS- EN
HANDELINGSVRAGEN
Voor de leerlingen die extra ondersteuning vanuit het SWV
nodig hebben: signaleren van ondersteunings- en
handelingsvragen met behulp van het groeidocument
Samen met ouders kijken naar een kind: kansen en
belemmeringen zien bij kind, ouders en leerkracht
Formuleren van onderwijsbehoeften leerling en
ondersteuningsbehoeften school en ouders .......
Formuleren van onderwijsbehoeften
Dit kind heeft een leerkracht nodig die.... om...
Dit kind heeft instructie nodig, waarbij..... zodat....
Dit kind heeft een leeromgeving nodig waarbij...om.....
Dit kind heeft feedback nodig bij..... zodat
Dit kind heeft groepsgenoten nodig die..... zodat...
Dit kind heeft de volgende aanpassing in de lesstof nodig zodat......
Dit kind heeft van ouders nodig die.....
zodat..... om.... een gesteld doel te behalen!
3. VASTSTELLEN VAN DE
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
Groeidocument helpt de leerkracht, IB-er, ouders en deskundigen in het zorgteam om
te verwoorden wat zij nodig hebben van het SWV en het netwerk om de leerling
te kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.
4. BEPALEN VAN NOODZAKELIJKE EXTRA
ONDERSTEUNING
Natuurlijk vervolg op stap 3
Gebeurt in het multidisciplinair zorgteam op school voor de leerling met de
leerkracht, IB-er, ouders en deskundigen.
Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht worden zonder ouders
besproken.
Ondersteuningsbehoeften van de ouders worden beperkt op school
besproken, maar vooral met SMW/jeugdzorg.
5. TOEWIJZEN VAN EXTRA ONDERSTEUNING
Het multidisciplinair zorgteam/ondersteuningsteam is gemandateerd om de toelaatbaarheid tot de
basisondersteuning + en de breedtezorg vast te stellen.
Dit team kan ook aanzien van dieptezorg adviseren.
Wanneer dit aan de orde is, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld.
Deze kent de netwerkscholen en weet wat elders mogelijk is.
De trajectbegeleider is gemandateerd tot het geven van een gewogen advies.
Er is dan voldaan aan de eis van het deskundigenadvies: zowel in het zorgteam/ondersteuningsteam van de
school zelf, als de blik van een extern deskundige.
Een regionale PCL houdt vervolgens toezicht op de procedurele juistheid van het afgeven van de
toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO en speciaal onderwijs.
Toekomst: met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over toewijzing van jeugdhulp.
Zorgteam/ondersteuningsteam basisschool
I
Trajectbegeleider
I
PCL
6. BIEDEN VAN ONDERSTEUNING
Aan wie en door wie en waar wordt de ondersteuning geboden?
Voor hoe lang? Wie volgt voortgang en bereiken van doelen?
De ondersteuning kan op vele plaatsen geboden worden, maar bij voorkeur zo thuis nabij zo licht
mogelijk, zo vroegtijdig mogelijk.
Toekomst: combinaties van onderwijs- en/of jeugdzorgarrangementen
7. VOLGEN, MONITOREN EN EVALUEREN
Op leerlingniveau: het groeidocument helpt om de leerling te
volgen.
Op schoolniveau: aanvragen van extra ondersteuning worden
bijgehouden door de school en gemeld bij het SWV.
Op netwerkniveau: de budgetbeheerder van het netwerk bewaakt de
aanvragen vanuit het netwerk en meldt bij het
SWV
Op SWV niveau: directeur -> bestuur + ALV
ROL VAN DE DIRECTEUR IN HET
ZORGTEAM/ONDERSTEUNINGSTEAM
• Technisch voorzitter vanuit werkwijze van een handelingsgericht
zorgteam/ondersteuningsteam.
• Model staan voor de 7 uitgangspunten van HGW/HGA
• Betrokkenen verbinden, rekening houdend met de belangen van de
leerling, de leerkracht, IB en ouders
• Het gezamenlijk krijgen van inzicht in de situatie (analyse) en bedenken
van oplossingen (uitzicht) aansturen
•
De directeur bewaakt de gemaakte afspraken en de beschikbare
budgetten.
Als voorzitter kijken naar......:
….welke vragen op schoolniveau komen boven drijven
…..en daar vanuit sturen op verdere ontwikkeling van de basisondersteuning
CONSEQUENTIES VAN DIT SCENARIO

de centrale rol en positie van de leerkracht

het optimaal betrekken van en samenwerken met ouders

aanknopingspunten voor het OPP

integraliteit van onderwijs en jeugdhulp wordt mogelijk

eisen aan samenwerkingsverband en aangesloten scholen

belang van evidence based of practice based werken

anders leren kijken: van zware hulp naar creatieve vormen van lichte ondersteuning

wijze waarop de middelen van het SWV worden ingezet passen bij de gekozen waarden

mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit
CASUSSEN
Zorgplicht per 1-8-2014: welke route volg je als directeur?
De ouders van Chiel staan op de stoep: zij komen hun 3,5 jaar oude peuter alvast
aanmelden. Chiel zit met veel ondersteuning op de plaatselijke peuterspeelzaal. Hij is
blind en heeft brede ontwikkelingsproblemen.
De ouders van Laura komen vanuit Tilburg naar West-Friesland. In Tilburg ging zij naar het
SBO. Ouders willen nu graag dat Laura naar de gewone school in het dorp gaat.
De ouders van Pieter, Joris en Iris melden hun 3 kinderen aan. Ze zijn ontevreden
weggegaan bij een naburige school. Joris kreeg daar vanuit het
zorgteam/ondersteuningsteam een SBO-advies, Pieter had vroeger een rugzakje i.v.m.
zijn ASS, maar inmiddels niet meer en Iris is een vrolijke, blije meid die goed met alles
meekomt.
TERMINOLOGIE: TAAL STUURT DENKEN!
Zorgteam......... wordt ondersteuningsteam
Extern deskundige vanuit het SBO/SO........ wordt onderwijscoach
Schoolmaatschappelijk werk....... wordt gezinscoach
(voorstel: casemanager ZAT wordt trajectbegeleider)
Orthopedagoog/psycholoog blijft onderzoeker
De contouren worden helder; de weg wordt duidelijk. Spannend,
uitdagend, maar vooral Passend bij ons Onderwijs.

similar documents