Pobierz prezentację

Report
Mieczysław Bąk
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49
IP-HERMES.pl
Rodzaje własności przemysłowej
:
związane z innowacyjnością firm
• Patenty
• Wzory użytkowe
• Wzory przemysłowe
• Topografie układów
scalonych
IP-HERMES.pl
Konkurencyjne firmy w konkurencyjnej gospodarce
• Zdolność i motywacja przedsiębiorców do
poszukiwania i wykorzystania w praktyce
nowych koncepcji pomysłów i wynalazków
• Znajomość technik zarządzania
własnością przemysłową. Zapewnienie
ochrony
IP-HERMES.pl
• Analiza strategiczna i myślenie strategiczne
• Zakres analizy strategicznej obejmuje identyfikację i badanie
trendów oraz zjawisk występujących w otoczeniu, które
stwarzają szanse lub zagrożenie dla dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa, konkurentów i ich potencjału
konkurencyjnego, sił i słabości przedsiębiorstwa, problemów
strategicznych – rozumowanie racjonalne
• Odchodzenie od głęboko zakorzenionych przekona i
wymyślanie nowych sposobów widzenia i zachowania –
rozumowanie kreatywne
IP-HERMES.pl
•
•
•
•
•
B. De Witt i R. Meyer wyróżniają cztery elementy procesu
rozumowania strategicznego:
- identyfikację mającą na celu ustalenie znaczenia
istniejącego problemu;
- diagnozę – mającą na celu zgłębienie struktury i przyczyn
problemu;
- tworzenie – polegające na wypracowaniu rozwiązań
mających na celu rozwiązanie problemu;
- realizację – mającą na celu wdrożenie wypracowanych
rozwiązań
IP-HERMES.pl
• Sukces przedsiębiorstw osiąga się w wyniku podejmowania
działań niekonwencjonalnych, innowacyjnych czy też opartych
na osiąganiu przewagi technologicznej lub wzorniczej.
• Przewaga technologiczna czy wzornicza pozwala
przedsiębiorstwu, pod warunkiem odpowiedniej ochrony
własności intelektualnej, cieszyć się z nowości i przez pewien
okres pełnić rolę technologicznego czy wzorniczego pioniera –
monopolisty
IP-HERMES.pl
• Ochrona własności intelektualnej jest ściśle
związana z pro-kreatywnym nastawieniem
przedsiębiorstwa, którego ważnym motorem
napędowym stają się innowacje.
IP-HERMES.pl
Typowe źródła inspiracji pomysłów
biznesowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Doświadczenie w branży, wcześniejsze zatrudnienie
Obserwacja prób biznesowych podejmowanych przez
innych
Niewypełniona nisza rynkowa
Własne negatywne doświadczenia w znalezieniu produktu
bądź usługi
Przypadkowe odkrycie
Hobby, zainteresowania w czasie wolnym
Wynalazek, którym nikt się nie interesuje
Wynik zorganizowanego procesu identyfikacji pomysłów
(szans) biznesowych
IP-HERMES.pl
Główne elementy strategii IP to
wspieranie działań zmierzających do:
• kreowania nowych pomysłów,
• zmian i modyfikacji niezbędnych do
osiągnięcia sukcesu na rynku,
• zapewnienia silnej ochrony patentowej
oraz
• czerpania korzyści z wyników całego
procesu innowacyjnego.
IP-HERMES.pl
Skuteczna strategia wdrażania innowacji
Według Rogersa, o przyjęciu innowacji
decydują następujące czynniki:
• Zgodność z dotychczasowymi
doświadczeniami
• Niska złożoność
• Testowalność, Obserwowalność
• Możliwość stopniowego wprowadzania
innowacji
IP-HERMES.pl
• "Who the hell wants to copy a document on plain
paper???!!!"
• 1940 rok - list do Chestera Carlsona, który wymyślił
ksero. W latach 1939-1944 około 20 firm odrzuciło
jego „bezużyteczny” pomysł (m.in. General Electric,
IBM, Armia amerykańska).
IP-HERMES.pl
• “The best way to have a good idea
is to have lots of them.”
• – Linus Pauling 2-krotny laureat
Nagrody Nobla (fizyka i chemia)
IP-HERMES.pl
Wykorzystanie koncepcji łańcucha wartości w
formułowaniu strategii
• Koncentracja na działaniach generujących
największą wartość dodaną
• Eliminowanie działań słabo związanych z
osiąganiem zysku
• Koncentracja na wytwarzaniu wartości
intelektualnych
• Zlecanie na zewnątrz pozostałych czynności
• Ochrona i zarządzanie IP staja się czynnikiem
kluczowym powodzenia strategii
IP-HERMES.pl
Kreator i zarządca praw własności intelektualnej. Trzy łańcuchy
wartości, oddziaływanie na trzy łańcuchy ale w różnym zakresie.
IP skoncentrowane u kreatora.
Kreator i zarządca IP
I-IP
P-IP
IPM
PRIP
L-IP
MIP
DIP
Różne łańcuchy wartości
I
P
PR
L
M
D
I
P
PR
L
M
D
I
P
PR
L
M
D
Objaśnienia: I – tworzenie pomysłów i idei, P – projektowanie, IPM – ochrona
własności intelektualnej, PR – produkcja, L- logistyka, M - marketing, D - dystrybucja
przez kanały zbytu
Integrator zarządzania własnością intelektualną – całego
łańcucha
Poddostawcy
I
P
D
L
Integrator IPM
I
P
IPM
PR
L
M
D
Objaśnienia: I – tworzenie pomysłów i idei, P – projektowanie, IPM – ochrona
własności intelektualnej, PR – produkcja, L- logistyka, M - marketing, D - dystrybucja
przez kanały zbytu
Zarządca wyodrębnionego ogniwa łańcucha zarządzania
własnością intelektualną. Trzy łańcuchy wartości, zarządzanie
jedno ogniwo – projektowanie
I
P
IPM
PR
L
M
D
I
P
IPM
PR
L
M
D
I
P
IPM
PR
L
M
D
Objaśnienia: I – tworzenie pomysłów i idei, P – projektowanie, IPM – ochrona
własności intelektualnej, PR – produkcja, L- logistyka, M - marketing, D - dystrybucja
przez kanały zbytu
W jakim celu przedsiębiorstwa chronią wiedzę
patentem ?
(wyniki badań EUP, www.epo.org):
•
•
•
•
•
63% - utrzymanie wiodącej pozycji w technice,
54% - chronienie zagranicznych rynków zbytu,
45% - ochrona nowych inwestycji,
43% - tworzenie podstaw dla udzielania licencji,
34% - sprzyjanie sprzedaży produktów i
marketingowi.
IP-HERMES.pl
IBM – lepiej sprzedawać wiedzę niż komputery
• 100 000 patentów tylko w samym EPO
• IBM zwiększyła przychody z tytułu patentów i licencji o
astronomiczna kwotę 3 300% zaczynając od 30 milionów
dolarów w 1990 roku do niemal 1 miliarda dolarów w
roku 2000.
• Kwota ta stanowi wtedy ok. jednej dziewiątej łącznych
zysków firmy przed opodatkowaniem.
• Aby wygenerować takie zyski, IBM musiałaby sprzedać
komputery za kwotę 20 miliardów dolarów…
• …IBM przestał produkować i sprzedawać komputery
• Obecnie proaktywna strategia IP zapewnia firmie od 1
do 2 mld USD wpływów rocznie
IP-HERMES.pl
Read Gene S.A.
• Wprowadzenie Spółki na NewConnect (rekordowe kursy
akcji), 12.02.2009.
• Rozpoczęcie sprzedaży produktów i usług w kraju i
zagranicą.
• Uzyskanie dofinansowania projektu pt. „Utworzenie
centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań
nowotworów złośliwych” ze środków Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie
4.5.2. Kwota wsparcia: 4.650.000 zł, 31.08.2009.
• Zwiększenie wartości Spółki - w połowie 2008 r. ReadGene S.A. wyceniono na 35 mln zł.
IP-HERMES.pl
Dziękuję za uwagę
[email protected]
IP-HERMES.pl

similar documents