Eurot raameihin ja nuija pöytään - RedNet

Report
Eurot raameihin
ja nuija käyttöön
Pertti Saarela
Pirjo Lammassaari
www.punainenristi.fi
3. Puheenjohtajan rooli
4. Hallitustyöskentely
5. Taloushallinto
6. Kokouskäytännöt
7. Toimintasuunnitelma
8. Talousarvio
9. Toimintakertomus
10.Tilinpäätös
11. Säännöt
12. ALV
13. Elinkeinotoiminta
14. Työllistäminen
15. De Minimis
16. Vapaaehtoisten kulukorvaukset
17. Keräyksen oman toiminnan tukemiseen
18. Rahastonhoitajan tehtävät
19. Esteellisyys
20. Tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat
www.punainenristi.fi
Puheenjohtajan rooli
- Puheenjohtaja on osaston keulakuva
- Pienillä paikkakunnilla Punainen Risti voi
henkilöityä pelkästään pj
- Täytyy olla tavoitettavissa teoriassa aina,
ainakin otettava yhteys takaisin
- Johtaja ei voi miellyttää kaikkia
 vastoinkäymiset ovat väistämättömiä,
joten niitä ei kannata pelätä
- Johtajalta odotetaan päätöksiä, sillä ei ole
niinkään väliä ovatko päätökset oikeita vai
vääriä
 Jokaisen mielipide hallituksessa pitää
kuunnella – varmista, että kaikki saavat
sanoa sen!
- Delegointi on ykkösasia
Ei tarvitse itse tehdä, mutta huolehtia siitä,
että tulee tehdyksi
- Täytyy tuntea Punainen Ristin aate ja
henki
 Onko tämä Punaisen Ristin arvojen mukaista
toimintaa?
www.punainenristi.fi
Hallitustyöskentely
- Hallituksen jäsenten tulee ajatella
ensisijaisesti Punaisen Ristin etua,
toissijaisesti osaston etua ja vasta
kolmanneksi toimintaryhmän tms. etua.
-Kokoontua voi monella tapaa, myös
puhelimitse tai sähköpostilla.
- Hallituksen asiat kuuluu vain hallitukselle,
joten asioita tulee jakaa muille toimijoille
vain pöytäkirjojen kautta.
- Hallituksen jäsenet toimivat esimerkkinä
esimerkiksi Nälkäpäiväkeräyksessä.
- Esityslistan laatiminen ei ole pelkästään
puheenjohtajan asia
www.punainenristi.fi
Taloushallinto
- Kaikki raha on osaston rahaa, josta vastaa
hallitus
- Määritellään vastuiden rajat
- Järjestöyksiköt eivät saa antaa avustuksia,
jotka ovat ristiriidassa periaatteiden tai
tarkoituksen kanssa.
- Punainen Risti saa lahjoittaa varojaan muille
yhteisöille vain järjestön hallituksen luvalla
humanitääristä apua lukuun ottamatta .
- Hallitus päättää pankkitilin avaamisesta.
Tili on aina osaston nimissä.
- Hallitus nimeää verkkopankissa pankkitilin
käyttäjät, jotka saavat käyttäjätunnuksen ja
salasanat. Tunnuksia ei saa luovuttaa muille
kuin hallituksen laatimassa
pöytäkirjaotteessa ilmoitetuille henkilöille.
Tunnuksia saa käyttää vain yksi henkilö.
- Suuriin hankintoihin ja sitoumuksiin
(työllistäminen) tulee etukäteen hakea lupa
piirin hallitukselta (51§).
www.punainenristi.fi
Kokouskäytännöt
- Osaston kokouksesta ilmoitettava oikeasti
riittävän laajasti
Jäsenkirje paras tapa, samalla osa
jäsenhuoltoa
- Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty
- Kaikkea ei ole pakko päättää tai läpikäydä
 Aina voi siirtää seuraavaan kokoukseen tai
valmistella paremmin
- Pöytäkirjat täsmällisiä, mutta ei jaarittelua
- Puheenjohtaja johtaa
www.punainenristi.fi
Elinkeinotulot ja –toiminta 2
- Seuraavia kriteerejä käytetään arvioitaessa
sitä, onko kyse yhteisön elinkeinotoiminnasta:
-
vieraan pääoman käyttö
sitoutuneen pääoman suuri määrä
toimintaan palkattu henkilökuntaa
ansiotarkoitus = voiton tavoittelu
toiminnan laajuus = suuri liikevaihto
toiminnan jatkuvuus = säännöllinen toistuvuus
käyvän markkinahinnan käyttäminen
toimiminen kilpailuolosuhteissa
toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin
kauppatavaroihin tai suoritteisiin
- Jos yhteisö harjoittaa toimintaansa palkatulla
henkilökunnalla, kattamalla toiminnasta
aiheutuneet kulut tuotteiden tai palveluiden
myynnistä kertyvillä tuotoilla ja tarjoamalla
vastaavia tuotteita tai palveluita kuin samoilla
markkinoilla toimivat liiketoimintaa
harjoittavat yritykset, on verottajalla taipumus
tulkita toiminta elinkeinotoiminnaksi.
www.punainenristi.fi
Toimintasuunnitelma
- On tärkein toimintaa ohjaava
dokumentti yleiskokouslinjausten
jälkeen
- Huolellinen valmistelu, jokainen
toimintaryhmä osallistettava oman
suunnitelman kautta
- Hallitus lopulta päättää
- Ei estä toimintaa ohi suunnitelman,
mutta toisaalta suunnitelmassa
aiottuihin asioihin pitää
ensisijaisesti pyrkiä
- Tehtävä ajatuksella, ei riitä että
vuosiluku vaihdetaan
www.punainenristi.fi
Tilinpäätösprosessi
1) Rahastonhoitaja kirjaa tositteet, tekee
täsmäytykset ja laatii alustavan
tilinpäätöksen
2) Hallitus laatii kertomuksensa osaston
toiminnasta
3) Hallituksen jäsenet ja toimintayksiköiden
vetäjät tutustuvat tilinpäätökseen ja
vuosikertomukseen, joihin tehdään
tarvittavat lisäykset ja korjaukset.
4) Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen
5) Tilintarkastajat tarkastavat tilinpäätöksen ja
antavat tilintarkastuskertomuksen ja
tekevät tasekirjaan tilintarkastusmerkinnän.
6) Osaston kevätkokouksessa esitetään
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään
vastuuvapaudet.
7) Osaston taloustilastotiedot ja
kevätkokouksen pöytäkirja toimitetaan
piiriin.
www.punainenristi.fi
Tilintarkastajat &
toiminnantarkastajat
- Osastolla on oltava KHT- tai HTMtilintarkastaja, jos osasto täyttää
vähintään kaksi seuraavista kolmesta
raja-arvosta:
* Osaston taseen loppusumma on
yli 100 000 €
* Osaston liikevaihto on yli 200 000€
* Osaston palveluksessa on
keskimäärin enemmän kuin kolme
henkilöä
 Työllistävät osastot valitsevat
Oulun piirissä
-1+1
- Ei tarvitse olla jäsen
www.punainenristi.fi
Toimintakertomus
- On tärkein osaston toiminnasta
kertova dokumentti
- Huolellinen valmistelu, jokainen
toimintaryhmä osallistettava oman
kertomuksen kautta
- Hallitus lopulta päättää
- Vertailtavuus olennaista,
lukuja esille
- RedNetin ja muun uutisoinnin
hyödyntäminen
 Jatkossa toimintapäiväkirja
- Valokuvia – kamerakännykkä lähes
jokaisella
- Luovuus sallittua, apua esim.
kuvankäsittelyyn ja taittoon saa
piiristä
www.punainenristi.fi
De Minimis tuki (esim. palkkatuki)
- Astuu voimaan, mikäli kyseessä
elinkeinotoiminta
 Taloudelliseksi toiminnaksi
katsotaan tavaroiden ja palvelujen
tarjoaminen markkinoilla.
-Tukea voidaan myöntää enintään
200 000 euroa kolmen vuoden aikana
Myös voittoa tavoittelemattomat tahot
kuten yhdistykset ja kolmannen
sektorin järjestöt kuuluvat siten EU:n
valtiontukisääntöjen ja de minimis asetuksen enimmäisrajojen piiriin, jos
ne toimivat kilpailuilla markkinoilla.
www.punainenristi.fi
Talousarvio
- Osastojen toiminnan päätavoitteena
on säännöissä määritetyn aatteellisen
tehtävän toteuttaminen, jota
taloudellinen toiminta palvelee
- Osaston hallituksen tulee laatia
talousarvioesitys, jonka osaston
kokous vahvistaa.
- Talousarvion laadinnassa on hyvä olla
mukana hallituksen jäsenet, keskeiset
osastoaktiivit ja rahastonhoitaja
- Budjetin laadinnassa käytetään apuna
edellisen vuoden budjettia, viimeistä
päätettyä tilinpäätöstä sekä kuluvan
tilikauden jo tapahtuneita tapahtumia
- Budjetti laaditaan samanaikaisesti
toimintasuunnitelman kanssa
www.punainenristi.fi
Arvonlisävero
- Osasto on arvonlisäverovelvollinen
vain jos sen harjoittamasta
toiminnasta saatua tuloa pidetään
veronalaisena elinkeinotulona.
- Arvonlisäveroa ei tule maksaa, jos
verollisesta liiketoiminnasta saadut
kalenterivuoden tuotot ovat enintään
8500 euroa.
www.punainenristi.fi
Elinkeinotulot ja -toiminta
- Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen
saamastaan elinkeinotulosta.
- Laissa ei määritellä, mikä on yhteisön
elinkeinotuloa, vaan määritellään mikä ei ole
elinkeinotuloa mm:
- Yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä
arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssija muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä
(kirpparit) ja niistä muuhun verrattavasta
toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien
yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja
muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa.
- Jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa
välittömästi palvelevista julkaisuista saatua
tuloa.
- Adressien, merkkien, korttien tai muiden
sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa
suoritetusta varojen keräyksestä saatua
tuloa.
-Kaikki säännöllinen ja kilpailtu toiminta voidaan
nähdä elinkeinotoiminnaksi.
 Poikkeuksena siis kirpparit ja ea-koulutus
www.punainenristi.fi
Vapaaehtoisten kulukorvaukset
- Osaston hallitus päättää
vapaaehtoisille maksettavista kulujen
korvauksista esimerkiksi oman auton
tai puhelimen käytöstä.
 Osaston liittymät
- Tosite oltava kaikesta
www.punainenristi.fi
Rahastonhoitajan tehtävät
- Toimenkuvasta ja tehtävien sisällöstä
päättää osaston hallitus
• kirjanpidon hoito, tilinpäätöksen laatiminen,
veroilmoituksen jättäminen sekä
tilintarkastuksen sopiminen
• hoitaa osaston varoja ja muuta omaisuutta ja
ylläpitää kalustoluetteloa
• tarkastettujen, hyväksyttyjen ja
tiliöintimerkinnöin varustettujen laskujen ja
kulukorvausten maksaminen
• huolehtii osaston saatavien perimisestä
• raportoi sovitun aikataulun puitteissa hallitukselle
talousasioista
• ohjeistaa ja opastaa osastonsa aktiivitoimijoita
taloushallinnon asioissa
• osallistuu hallituksen kokoukseen - ainakin silloin,
kun käsitellään talousasioita
• toimii osaston nimenkirjoittajana yhdessä
puheenjohtajan ja sihteerin kanssa
• myyntilaskujen laatiminen
• tositteiden vieminen kirjanpitoon tai
toimittaminen kirjanpitäjälle yhdessä hallituksen
kanssa järjestäytymiskokouksessa sovitun
mukaisesti
www.punainenristi.fi
Varojen keräys osaston oman
toiminnan tukemiseksi
- Jos osasto on julkaissut keräyksestään
osaston nimissä vetoomuksen, keräys vaatii
oman keräysluvan.
 Tieto piiriin tj:lle.
- Myös netissä esitetty vetoomus vaatii
(poliisihallituksen) keräysluvan.
- Keräysvarat on käytettävä
keräysluvassa mainittuun toimintaan
ja keräystuoton käytöstä päättää
osaston hallitus.
- Kun osasto saa pyytämättään
lahjoituksen, se ei edellytä
keräyslupaa.
 yksi toimintamuoto on
vastaanottaa toiminnan
tukemiseksi lahjoituksia, jotka
eivät ole ristiriidassa järjestön
periaatteiden kanssa.
www.punainenristi.fi
Esteellisyys
- Hallituksen jäsen ei saa äänestää
osaston kokouksessa päätettäessä
tilintarkastajan valitsemisesta tai
erottamisesta, tilinpäätöksen
vahvistamisesta tai vastuuvapauden
myöntämisestä.
- Hallituksen jäsenen tai osaston
toimihenkilön ei tule osallistua
sellaisen asian käsittelyyn, joka
koskee hänen ja osaston välistä
sopimusta tai asiaa, jossa hänen
yksityinen etunsa saattaa olla
ristiriidassa osaston edun kanssa.
- Liian varovainen ei voi olla.
www.punainenristi.fi
Työllistäminen
- Merkittävä hallinnollinen (ja
taloudellinen) investointi, josta
ilmoitettava piirin
toiminnanjohtajalle
- Jos byrokratiaa ja säännöksiä ei
tunne perinpohjin, saattaa osastolle
koitua merkittäviä taloudellisia
rasitteita
- Hallitus on työntekijöiden
työnantaja
Nimetty henkilö hallituksesta
lähiesimies
- Ei kannata pelätä, on suuri
mahdollisuus osastolle kehittää
toimintaa – apua löytyy piiristä ja
keskustoimistosta
www.punainenristi.fi
Sääntötuntemus
- Erityisesti puheenjohtajan
tunnettava säännöt hyvin
- Tulkintaa saa piiristä
- Jos ei löydy suoraa vastausta, voi
soveltaa yhdistyslakia tai Punaisen
Ristin henkeä/etua
- Lähestymistapa olisi hyvä olla
mahdollisuus, ei rajoittaminen
-RedNettiin Kysymyksiä & vastauksia
–palsta?
www.punainenristi.fi

similar documents