šeit - Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Report
JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS UN
SADARBĪBAS PARTNERU APMĀCĪBAS
SEMINĀRI
2013.GADA JANVĀRĪ
PROJEKTA „BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ
AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU”
(NR.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009/109) IETVAROS
Apmācības pakalpojumus nodrošina
SIA „Biznesa apvienība Konsuls”
Mācību kursa nosaukums:
Apmācību mērķis:
-
dot zināšanas un izpratni par komunikācijas sistēmu, komunikācijas
procesiem, vadīšanas sistēmu un tās principiem;
-
apzināt vadītāju esošos un trūkstošos zināšanu un prasmju resursus
komunikācijas procesā, personālvadībā un savstarpējā sadarbībā;
-
pilnveidot zināšanas un iemaņas komunikācijas metodēs;
-
pilnveidot vadītāju prasmes un iemaņas optimālai projekta darbībai
un menedžmenta stratēģijai atbilstošas komandas izveidē;
-
apgūt efektīgus laika plānošanas un vadīšanas paņēmienus;
-
noteikt ārējās vides (vadība, kolēģi, sadarbības partneri u.c.)
traucējošo ietekmi uz laika resursu produktīvu izmantošanu;
- izvērtēt personīgās darba organizācijas neefektivitātes cēloņus.
Programma:
Apmācību metodes:
- lekcija;
- demonstrācija;
- diskusija;
- seminārs;
- praktiskā nodarbība;
- darbs grupās un individuāli;
- imitēšana un spēles;
- lomu spēles;
- reālas dzīves pieredze analīze.
Paldies par uzmanību!

similar documents