โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดนครปฐม Area Based

Report
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุ ข
แบบ ABC จังหวัดนครปฐม
Area Based Collaborative Research
โครงการ “บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข แบบ ABC
จังหวัดนครปฐม(Area Based Collaborative
Research) จั ด ท า ขึ้ น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจนและการพั ฒ นาความเป็ นอยู่ ข อง
ประชาชนในพื้น ที่ โดยใช้ แนวคิ ด พื้น ที่ เ ป็ น
ตั ว ตั้ ง และใช้ การจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นและ
แผนชุ มชนเป็ นเครื่ องมือในการเข้ าถึงปัญหาและ
ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของประชาชน เพื่ อ
น าไปสู่ กระบวนการในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
ตรงจุดและตรงตามความต้ องการ ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุ มชนด้ วยสมาชิกในชุ มชนเอง
โดยก าหนดพื้ น ที่ เ ป้ าหมายด าเนิ น ก าร
ทุ กโครงการ
อ าเภอ “บ
ๆ าบั
ละดทุ๑ กตข์าบล
อมแต่ABC
งตั้ งจังหวัด
บารุ งสุพร้ข แบบ
ที มนครปฐม(Area
บู ร ณาการและคณะท
างานสนั บ สนุ
น
Based Collaborative
Research)”
ขึน้
โครงการบ
าบัญดทุหาความยากจนและการพั
กข์ - บารุ งสุ ข แบบ ABC
เพือ่ แก้ไขปั
ฒนาความเป็ นอยู่
ซึ่ งของประชาชนในพื
ในระดับจังหวัดมีนร้ องผู
้ ว่าราชการจั
ที่ โดยใช้
แนวคิดพืงหวั
น้ ทีด่เป็ นตัวตั้ง และ
๑ ท่ใช้ากนารจัทีด่ ผท้ ู วาบั
่ า ราชการจั
หวั ด มอบหมาย
ญชีครัวเรืองนและแผนชุ
มชน เป็ นเครื่องมือใน
เป็ นผู
้ รับผิาถึดงชอบโครงการ
ฯ หัวหน้
าส่ วนราชการ
การเข้
ปัญหาและความต้
องการที
่แท้ จริงของประชาชน
ที่ เเพื
กี่ ยอ่ วข้
อ ง ่ กภาคี
ก ารพั ฒ นา ภาคเอกชน
นาไปสู
ระบวนการในการแก้
ไขปัญหาอย่ างตรงจุด
ภาคประชาสั
ง คม และหั
า ส่ ไานั
และตรงตามความต้
องการว หน้
ควบคู
ปกักบงาน
การพัฒนาหมู่บ้าน/
จังชุหวัมชนด้
ดเป็ นกรรมการและเลขานุ
วยสมาชิกในชุ มชนเอง การ และได้
จัดประชุ มคณะทางานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ
คัดเลือกพืน้ ที่เป้ าหมายในการดาเนินการประกอบด้ วย
๑. อำเภอเมืองนครปฐม
ตำบลดอนยำยหอม รวม ๙ หมู่บำ้ น ๙๓๔
๒. อำเภอนครชัยศรี
ตำบลบำงแก้วฟ้ ำ รวม ๕ หมู่บำ้ น ๖๗๒
๓. อำเภอสำมพรำน
ตำบลหอมเกร็ด รวม ๖ หมู่บำ้ น ๑,๕๒๑
๔. อำเภอบำงเลน
ตำบลไทรงำม รวม ๑๑ หมู่บำ้ น ๙๐๔
๕. อำเภอกำแพงแสน
ตำบลกระตีบ
รวม ๘ หมู่บำ้ น ๑,๑๓๑
๖. อำเภอดอนตูม
ตำบลดอนรวก รวม ๕ หมู่บำ้ น ๗๗๖
๗. อำเภอพุทธมณฑล
ตำบลศำลำยำ
รวม ๖ หมู่บำ้ น ๖๙๕
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
รวม ๗ อาเภอ ๗ ตาบล ๕๐ หมู่บ้าน ๖,๖๓๓ ครัวเรือน
กิจกรรม
อาเภอได้ มีการส่ งเสริม
ให้ ประชาชนตามกลุ่ม
เป้ าหมายลงบัญชีครัวเรือน
อย่ างต่ อเนื่องหรือไม่
1. อาเภอมีการส่ งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่ างต่ อเนื่อง
2. อาเภอจัดให้ มีเวทีกระตุ้นให้ เกิดความสนใจอย่ างต่ อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
3. ดาเนินการจัดเก็บตั้งแต่ เดือนสิ งหาคม-ตุลาคม 2555 รวม 2751 ครัวเรือน
5หมู่บ้าน ใน 7 อาเภอดังนี้
- สิ งหาคม 2555 จานวน 785 ครัวเรือน
- กันยายน 2555 จานวน 1244 ครัวเรือน
- ตุลาคม 2555 จานวน 722 ครัวเรือน
การติดตามของคณะทางานจังหวัดนครปฐม
โดยการนาของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้ อมคณะ
กิจกรรม
อาเภอได้ ประสานหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องเพือ่
บูรณาการการทางานและข้ อมูลด้ านครัวเรือนอืน่ ๆ
เพือ่ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนไขปัญหาให้
ประชาชนอย่ างไรบ้ างและเกิดผลสาเร็จอย่ างไร
2. อาเภอได้ ประสานบูรณาการกับหน่ วยงานอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน
เช่ น ธกส. ได้ สนับสนุนการดาเนินงาน เช่ น ธกส.ได้ สนับสนุนการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน พอช.ได้ จัดทาโครงการบ้ านพอเพียงคนที่จะเข้ าร่ วมจัดทาบัญชีราย
ครัวเรือนด้ วย
กิจกรรม
อาเภอได้ ส่งเสริมให้ การทาเวทีการเรียนรู้ ให้ กบั
ผู้ปฎิบัตงิ านและประชาชนให้ รู้ วธิ ีการดาเนิน
โครงการให้ กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ ซักซ้ อมความเข้ าใจ วิธีการ
ปฎิบัติงานอย่ างไรบ้ างโดยความถีจ่ านวนกีค่ รั้ง
ผลการดาเนินงาน
๓. ครู ข นาข้ อมูลมาสรุ ปเพื่อทาการบันทึกและวิเคาะห์ ข้อมูลรายรั บรายจ่ ายและ
เชิ ญผู้ จัด ทาบัญ ชี ค รั วเรื อ นมาวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ร่ ว มกัน เดื อนละ 1 ครั้ ง และ
อาเภอส่ งเสริมการจัดเวทีเรียนและวิเคราะห์ ข้อมูลของหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรม
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุ ขแบบ ABC
สามารถดาเนินการสาเร็จอย่ างเป็ นรู ปธรรมนาไป
บรรจุในแผนชุมชน/หรือแผนงานอืน่ ๆที่
ประชาชนเกิดความเข็มแข็งสามารถเป็ น
ตัวอย่ างทีด่ เี ด่ นเป็ นต้ น
ผลการดาเนินงาน
4. การดาเนินงานโครงการยังไม่ สามารถนาไปบรรจุไว้ ในแผนได้ เนื่องจาก อบต.
ได้ จัดทาแผนงบประมาณรายจ่ ายเสร็จแล้วในปี 2556 นาไปบรรจุแผนพัฒนา
หมู่บ้าน
กิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรค/ข้ อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้ อเสนอแนะ
5. - การดาเนินงานระยะแรกประชาชนไม่ เข้ าใจ
- ประชาชนคิดว่ าทาแล้วจะได้ อะไร
- เกิดวิกฤติปัญหานา้ ท่ วมปี ที่ผ่านมาทาให้ ขาดกาลังใจ
ผลการติดตามของคณะทางานจังหวัดนครปฐม
โดยการนาของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้ อมคณะ

similar documents