autoplay menu builder معرفی نرم افزار:-1

Report
Autoplay menu builder
‫فهرست‪:‬‬
‫‪-1‬آشنائی با آتوران وآتوران سازها‬
‫‪-2‬آشنائی با محیط برنامه‬
‫‪-3‬معرفی کامل قسمتهای برنامه‬
‫‪-4‬ساخت اولین آتوران‬
‫‪-5‬استفاده ازتنظیمات نرم افزار‬
‫‪-1‬معرفی نرم افزار‪:‬‬
‫‪autoplay menu builder‬‬
‫(‪)apm‬‬
‫نرم افزاری برای ساخت آتوران وبروشور برای محصوالت می باشد‪،‬‬
‫اما این نرم افزار میتواند کارهای بیشتری رانیز انجام دهد‪.‬آتوران هادر واقع میتواند‬
‫برنامه هایی جهت آسان کردن نصب برنامه ها یا بازیها معرفی کرد‪.‬‬
‫یا میتوان از آنها بعنوان ویروس های خطرناک استفاده نمود که هرگز این کار را نخواهیم‬
‫کرد‪.‬‬
‫حتما تا بحال دیسکی داشتید که بالفصله پس از قرار دادن در‪Cd-rom‬‬
‫پنجره ای باز شده که اگر به محتویات داخل دیسک توجه کرده باشید فایلی‬
‫به نام‪ Autorun.inf‬خواهید یافت که در آن آدرس فایلی که بالفاصله‬
‫اجراشد نوشته شده است‪،‬ویروسی که ذکر شد به همین روش میتواند اجرا شود که‬
‫اکثر این ویروسها در حافظه های قابل حمل مثل فلش وجود دارد‪.‬‬
‫‪-2‬آشنائی بامحیط برنامه‬
‫منو‬
‫نوار ابزار‬
‫خاصیتهای شئ یا فرم‬
‫نوار وضعیت‬
‫ابزار طراحی‬
‫‪ -٣‬معرفی کامل قسمت ھای برنامه‬
‫‪-١‬نوار ابزار ‪:‬در باال فقط به چند کاربرد این نوار پرداخته شد حاال نوبت به ھمه رسیده‬
‫تمامی دکمه ھا از چپ به راست توضیح داده می شوند‪:‬‬
‫دکمه ‪: New‬این دکمه باعث بوجود آمدن پروژه ای جدید می شود‪: .‬‬
‫دکمه ‪:Open‬این دکمه باعث باز کردن پروژه ای می شود که شما آدرس آنرا خواھید داد‪.‬‬
‫دکمه ‪ : Save‬با زدن این دکمه می توانید تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪: Undo,Redo‬با استفاده از این دکمه ھا می توانیدحرکات انجام شده را به جلو یاعقب برگردانید‪.‬‬
‫دکمه سبز رنگ ‪ :Test‬این دکمه برای تست پروژه ای در حال ساخت بکار می رود‪.‬‬
‫سه دکمه ‪:Cut,Copy,Past‬حتما این ‪٣‬دکمه را در ویندوز استفاده کردیددر این برنامه نیز ھمینطور است‪.‬‬
‫دکم ‪ : Delete‬ھمه کارایی این دکمه را به خوبی می دانند‪.‬این دکمه برای حذف اشیا به کار میرود‬
‫دکمه ‪ :Duplicate‬این دکمه باعث دوبرابر کردن شی انتخاب شده در فرم برنامه می شود‪.‬‬
‫دکمه ‪: Setting‬این دکمه برای تنظیمات بکار می رود که در آینده مفصل توضیح خواھم داد‪.‬‬
‫دکمه ھای مدیریت صفحات‪:‬دکمه اول باعث افزودن صفحه جدید و دومی باعث حذف صفحه میشود‪.‬‬
‫در روبروی این دکمه ھا نام صفحات را می بینید که با کلیک راست برروی آنھا می توانیدانھاراحذف یا‬
‫دوتایی کنید‪.‬‬
‫‪ -2‬منوها شامل‪:‬‬
‫منوی ‪:File‬این منو برای مدیریت پروژه بکار می رود که اگر روی آن کلیک کنید شامل‪:‬‬
‫‪New,Open,Save‬که قبال در نوار ابزار توضیح داده شد‪.‬‬
‫‪:Reopen‬این گزینه برای باز کردن پروژه های قبلی به کار می رود ‪:‬‬
‫‪:Save template‬این گزینه برای ذخیره فرم بعنوان قالب استفاده می شود‪: .‬‬
‫‪:Protect Password‬با کلیک روی این گزینه می توانید پسوردی را برای باز کردن پروژه انتخاب کنید ‪:‬‬
‫این گزینه به امنیت پروژه کمک میکند به یاد داشته باشید این گزینه برای آتوران استفاده نمیشود‪.‬‬
‫‪Close‬و ‪:Exit‬گزینه اول باعث بستن پروژه درحال کارمی شود امادومی باعث خروج ازبرنامه میشود‪.‬‬
‫‪Test‬و ‪:External test‬هردو باعث تست پروژه می شوند اما دومی باعث ساخت فایل اجرایی نیز‬
‫می شود که در آینده به آن خواهیم پرداخت‪.‬‬
‫منو ‪:Edit‬در این منو تمامی گزینه ها برای ویرایش فرم قرار دارد که به آنها می پردازیم‪:‬‬
‫‪8‬دکمه اول در قسمت های قبل توضیح داده شد و دراینجا نیز همان خاصیت ها را دارند‪.‬‬
‫‪Move to Page‬با کلیک روی یک شی روی فرم و انتخاب صفحه مورد نظر شی به صفحه ای‬
‫که انتخاب کردید منتقل خواهد شد‪.‬‬
‫‪:Select All‬ازدن این گزینه تمامی اشیای روی فرم انتخاب خواهند شد‪.‬‬
‫‪Select None‬بازدن این گزینه فقط فرم انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪Invert Selection‬‬
‫اگر همه اشیا را انتخاب کردید این گزینه باعث انتخاب فرم میشود و بالعکس‬
‫‪Align to Grid‬اگر روی شکلی که در جای نامشخصی قرار دارد کلیک و این گزینه را بزنید محل‬
‫شی به نزدیک ترین نقطه تغییر پیدا می کند‪.‬‬
‫‪Send to Back‬فرستادن یک شی به پشت یک شی دیگر برای مثال دکمه پشت نوشته است‬
‫تا نوشته نمایش داده شود گزینه ‪ Bring to Front‬عکس این قضیه است‬
‫‪:LockControl‬‬
‫درصورت انتخاب شی و زدن گزینه ان شی قفل می شود و دیگر تکان نمی خورد‪.‬‬
‫‪Project Option‬‬
‫کلیه اختیارات پروژه در این قسمت قرار دارد که بعدا توضیح خواهم داد‪.‬‬
‫منو ی‪Page‬‬
‫همانطور که از نام این منو پیداست مدیریت صفحات در این بخش انجام می گیرد‬
‫‪Add‬برای افزودن یک صفحه جدید به فرم ‪:‬‬
‫‪Remove‬برای حذف یک صفحه انتخاب شده "با کلیک روی نام صفحه در نوارابزار آن انتخاب میشود" ‪:‬‬
‫‪Duplicate‬برای دوتایی کردن صفحات ‪:‬‬
‫‪Rename‬برای تغییر نام صفحات ‪:‬‬
‫‪Move Left,Right‬برای حرکت صفحات (سمت راست نوار ابزار) بکار می روند‪: .‬‬
‫منو ی‪View‬‬
‫در این منو می توانیدبراحتی قسمت ھای مختلف برنامه را نمایش دھیدیا مخفی کنید‬
‫با کلیک روی ‪Toolbar ,Status Bar ,Control Palette ,Inspector‬می توانید انھا را نمایان یا مخفی‬
‫کنید اما برای ساخت یک آتوران حرفه ای به ھمه ی آنھا نیاز پیدا خواھید کردپس باید نمایان باشند‬
‫گزینه ‪Gallery‬‬
‫این گزینه تمامی تصاویر و صداھا و دکمه ھا را به شما نشان می دھد تا در صورت‬
‫نیاز با یک کلیک نمایان میشود‪.‬‬
‫‪ Drag & Drop‬یا کشیدن ورھا کردن آنھا را در فرم آتوران خودبراحتی وسریع داشته باشید‬
‫‪Alignment Palette‬کلیک کردن شاھد پنجره ای خواھید بود که با ھر یک از دکمه ھای آن‬
‫براحتی می توان یک شی انتخاب شده را به چپ و راست‪ ،‬باال و پایین و ھر جھت دیگر حرکت داد‪.‬‬
‫‪Layout Preview‬‬
‫با زدن این دکمه کادری باز می شود که در آن می توانید رزولوشن صفحه‬
‫آتوران را کنترل کنید که ترجیحا روی ‪ 1024x768‬باشد بھتر است‪.‬‬
‫‪-3‬فرم اصلی‬
‫اگر قبال برنامه نویسی کرده بودید محیط فرم برای شما بسیار آشنا بود و ھیچ‬
‫نیازی به توضیح نبود اما‬
‫این یک آموزش است و باید تمامی قسمت ھا توضیح داده شود پس خواھم‬
‫گفت‪:‬‬
‫فرم در واقع ھمان پنجره ای است که شما در محیط ویندوز می بینید با این‬
‫تفاوت که خودتان میتوانید‬
‫این پنجره ھا را ویرایش کنید عکس و متن و دکمه ھای دلخواه خود را به آن‬
‫بیافزاید و آن را بسازید‬
‫پس از توضیحات درمورد قسمت ھای برنامه چندین فرم طراحی خواھیم کرد‬
‫استاد‪:‬فردوس پناه‬
‫عیدان پور‬
‫‪:Hot Label‬‬
‫‪button‬‬
‫با استفاده از این دکمه می توانید متن ھای زیبا و رنگی و با ‪:‬‬
‫استیل ھای مختلف بسازید‪.‬‬
‫این ابزار به شما امکان متحرک کردن نوشته ھا را به شما میدھد‬
‫‪Animator‬‬
‫‪.‬‬
‫‪:Text‬‬
‫‪-4‬ابزار طراحی‬
‫چهارمین قسمت برنامه یکی از بخش های مهم برنامه است که اشیا در آن است که به توصیف‬
‫همه آنها می پردازم‬
‫نکته‪:‬اگر نشانگر موش را روی یک شی ببرید نامش در سمت چپ نوار وضعیت نمایان می شود‪.‬‬
‫‪:Courser‬کورسر یا همان نشانگر ماوس که برای انتخاب اشیاء کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪Text Box‬‬
‫نام لیبل در اینجا قرار دارد‪.‬‬
‫انتخاب فونت برای لیبل‬
‫استایل لیبل را عوض کنید‬
‫تغییر رنگ بیرونی لیبل یا قاب‪.‬‬
‫بعد از انتخاب‬
‫‪hot label‬‬
‫استاد‪:‬فردوس پناه‬
‫عیدان پور‬
‫‪-5‬معرفی قسمت خاصیت های شئ یا فرم‬
‫این قسمت مهمترین قسمت برای یک آتوران ساز می باشد چون در آن‬
‫می توان تمامی شئ ها‬
‫را تغییر داد و کنترل کرد و به دلخواه خود آنها را تنظیم نمود‬
‫هر شیئ می تواند خاصیت های مختلفی داشته باشد و ممکن‬
‫نیست که خاصیت های یک‬
‫دکمه با یک متن یکسان باشد‪.‬پس در این قسمت باید کمی بیشتر‬
‫دقت و احتیاط کنید‪.‬‬
‫در این قسمت می توانید رنگ برای متن یا هر چیز دیگر تعیین کنید آنها‬
‫را زیباتر کنید یا به آنها‬
‫دستور بدهید‪.‬یکی از دستورات میتواند اجرای یک فایل باشد که فکر‬
‫کنم اکثر آتوران ها به همین‬
‫خاطر ساخته می شوند(اگر دقت کرده باشید وقتی دیسک نصب نرم‬
‫افزاری مانند آفیس را قرار‬
‫می دهید آتورانی با چند دکمه ‪Install‬یا نصب می باشد که کاری‬
‫ظاهر می شود که یکی از آنان‬
‫جز اجرای برنامه نصب که جایی در دیسک است انجام نمی دهد!)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3 –4‬‬
‫ساخت آتوران‬
‫‪2‬‬
‫برای شروع ساخت یک آتوران ابتدا انتخاب اسم برای فایل‬
‫مرحله اول‬
‫مرحله دوم‬
‫انتخاب پیش فرض‬
‫‪templates‬‬
‫مرحله سوم آماده‬
‫طراحی‬
‫با انتخاب این گزینه هنگام زدن کلیک کردن روی‬
‫دکمه پیام ظاهر میشود‬
‫‪-1‬‬
‫نامش پنجره پروژه جدید است شما با کلیک روی دکمه شماره یک می توانید مکان پروژه برای ساخت‬
‫فایل ھا و آتوران مشخص کنید و در قسمت ‪Temples‬می توانید یکی از قالب ھا را انتخاب کنید چون‬
‫ما می خواھیم خودمان فرم بسازیم نیازی به قالب نداریم پس منوی خالی یا شماره ‪ ٢‬را انتخاب کنید‬
‫و در پایان ‪OK‬را بزنید‪".‬دکمه ‪show this dialog at startup‬اگر تیک دار شود این پنجره را وقتی برنامه‬
‫اجرا شود نشان می دھد‪.‬با برداشتن تیک آن این عمل غیرفعال می شود‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫پس ازتایید قالب خالی فرم شما آماده ویرایش است بنابر این می توانید به دلخواه خود آنرا تغییر دھید‬
‫حاال ‪ ١‬لیبل بیافزارید و روی آن کلیک کنید برای تغییر لیبل باید نگاھی به خاصیت ھای آن بیاندازید و در‬
‫قسمتی که نامش نوشته شده آنرا تصحیح کنیددرضمن میتوانیدفونت ورنگ دلخواه خود را انتخاب کنید‬
‫حاال وقتش ریسده که یک دستور به نوشته خود بدھید‪ .‬برای اینکار روی تب ‪Actions‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫و در قسمت ‪action type‬گزینه ‪Popup Message‬راانتخاب کنید حاال می توانید در کادر ‪Message‬م‬
‫قرار دھید برای مثال نام خود را قرار دھید‪ .‬پس از انجام این کار روی دکمه سبز رنگ تست در نوار ابزار‬
‫کلیک کنیدتا فرم ساخته خودتان راببینید حاال روی نوشته خود کلیک کنید تا پیامی که نوشتید را ببینید‬
‫بنابراین شما توانستید اولین و ساده ترین آتوران خود را بسازید "در مراحل بعد بیشتر کار خواھیم کرد"‬
‫کلیک کردن روی لیبل‬
‫ظاهر شدن پیام‬
‫ولی برای پخش خودکار موسیقی بکارمیرود ودومی برای کنترل‬
‫خودکارمیباشد‬
‫این تب شامل تنظیمات‬
‫اصلی آتوران ازقبیل‬
‫آیکن ها ‪،‬صدا ها‬
‫‪،‬کنترل تنظیمات میباشد‬
‫این قسمت برای‬
‫تعیین آیکن ها و‬
‫نشانگر موش بکار‬
‫میرود‬
‫این دکمه برای‬
‫برگرداندن تمامی‬
‫تنظیمات به حالت اول‬
‫استفاده میشود‬
‫درصورت فعال کردن این گزینه محیط فرم خط کشی خواهد شد‪.‬‬
‫در صورت فعال بودن این گزینه ‪:‬وقتی در صورت حرکت دادن اشیا آنها‬
‫فقط بین خط کشیها عبور می کند در این صورت براحتی می توانید چند‬
‫شئ را در کنار هم قرار دهید‬
‫اگر گزینه داخل این قسمت فعال باشد در هنگام ‪:‬تست بقیه پنجره ها‬
‫کوچک خواهند شد‪.‬‬
‫بافعال کردن این گزینه آیکن انتخابی آتوران شما تبدیل به آیکن دیسک میشود‬
‫استفاده از این گزینه می توان ‪:‬حجم آتوران خود را پایین آورد و آن را به‬
‫اصطالح فشرده کرد‪.‬‬
‫اگر این گزینه فعال باشد فایل‬
‫‪Apm‬‬
‫ساخته نمی شود‬
‫‪Windows Media Player‬‬
‫آدرس یک فایل صوتی یا تصویریا عکس‬
‫نحوه نمایش نوار‬
‫کنترل‬
‫فایل به صورت‬
‫خودکار‬
‫دوباره به صور ت‬
‫اتوماتیک‬
‫کلیک راست روی پخش کننده‬
‫امکانپذیر می شود‬
‫پایان‬
‫راهنما ‪ :‬زاهد فردوس پناه‬
‫گردآورنده‪ :‬حسین عیدان پور‬

similar documents