1.3.1.1.1. *Atbalsts nodarbin*to apm*c*b*m komersantu konkur*tsp

Report
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
1.3.1.1.1.
„Atbalsts
nodarbināto
apmācībām
komersantu
konkurētspējas
veicināšanai
–
atbalsts
partnerībās
organizētām apmācībām” (3.kārta)
Esošais atbalsts apmācībām

1.3.1.2. „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”


Neliels skaits pieejamo apmācību modeļu kā rezultātā nav nodrošinātas visas komersanta
darbībai nepieciešamās apmācību jomas (t.sk., nav ietvertas apmācības par IKT)
Apmācības tiek nodrošinātas par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna
sagatavošanu, kas ir attiecīgi orientēts tikai uz komersantiem to agrīnā stadijā

1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 2.kārta



Komersanti var apmācīt savus darbiniekus specifiskās un finansiāli ietilpīgās apmācībās
Projektā var piedalīties arī vidējie un lielie komersanti, kas apgūst būtisku daļu no
pieejamā finansējuma
Atbalsta saņēmēji ir nozaru asociācijas, kuru biedri lielākoties nav jauni mikro un mazie
komersanti, kas var kavēt to atbalsta saņemšanas iespējas programmas ietvaros

1.3.1.1.4. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”



Apakšaktivitātes īstenošana ir noslēgusies
Pieejamā atbalsta intensitāte maziem un vidējiem komersantiem ir tikai 45%
Nav izdevīgi apmācīt darbiniekus jomās, kas ir horizontāli nepieciešamas visiem
komersantiem, kā, piemēram, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Nepieciešamais atbalsts apmācībām I

Pašreizējā situācija IKT jomā:

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā 93,1%
komersantu izmantoja datorus, bet starp komersantiem ar zem 10
strādājošajiem (mikro) šis īpatsvars bija vien 64%.
2009.gadā 42.4% komersantu bija mājaslapas, savukārt starp mikro
komersantiem tādas bija vien 13%.
Saskaņā ar DG Information Society and Media mājaslapā pieejamo
informāciju Latvijas komersanti ir 57% zem Eiropas vidējā rādītāja
CRM programmu izmantošanā




LIKTA un LTRK priekšlikumi:
Piedāvāt kompleksu modulāru apmācības sistēmu un konsultatīvo atbalstu,
kas ietvertu tieši MMU piemērotas apmācības: kā savā komercdarbībā
izmatot Latvijā pieejamus IKT risinājumus, lai ar to palīdzību celtu
komersanta darba efektivitāti un palielinātu konkurētspēju.
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Nepieciešamais atbalsts apmācībām II




EM priekšlikumi:
Nepieciešams paaugstināt MMU produktivitāti, ko var sasniegt
komersantiem
pilnvērtīgi
izmantojot
esošās
iespējas
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā
Nepieciešams, lai apmācības ir pieejamas arī starpposmā pēc
komersanta
darbības
„Atbalsts
pašnodarbinātības
un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”
un
„Biznesa
inkubatori”
aktivitātēs līdz to potenciālais dalībai citās atbalsta
programmās
Jānodrošina sniegtajām apmācībām augstu līdzfinansējuma
intensitāti, lai apmācības būtu pieejamas maksimāli lielam
skaitam komersantu
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Finansējums apmācībām
Programmas uzsākšanai nepieciešamais finansējums
 Nepieciešamais finansējums - 1 121 374 lati.
 Plānotais apmācīto personu skaits – 135 personas mēnesī
Turpmākā rīcība:
 Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji tiks apstiprināti 16.jūnija
Uzraudzības komitejā
 MK noteikumi tiks apstiprināti līdz 2011.gada beigām
 Nepieciešamais finansējums tiks pārdalīts no 1.3.1.1.4. „Atbalsts
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”, kur pašlaik
brīvi līdzekļi ir 15 341 375 lati.
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Vispārīgie jautājumi

Mērķis
 Celt mikro un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot
to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
jomā, tādejādi nodrošinot komersanta konkurētspējas pieaugumu un veicinot
tautsaimniecības attīstību.


Programmas ieviešanas veids - Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbalsta saņēmējs – Biedrība, kura pārstāv informāciju tehnoloģiju un
telekomunikāciju nozares saimnieciskās darbības veicējus un kurai ir izglītības
iestādes statuss, un kas tālāk sniedz pakalpojumus komersantiem
Atbalsts komersantiem tiek sniegts saskaņā ar De minimis atbalstu
Projekta īstenošanas laiks līdz 2015.gadam



Jaunā programma papildina „Biznesa inkubatoru”, „Atbalsts pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai”, „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” un
„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts
komersantu individuāli organizētām apmācībām” programmas
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Programmas apraksts

Kopējais atbalsts komersantu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju prasmju celšanai - 1 121 374 lati

Plānotās vidējās izmaksas uz vienu personu – 220 lati

Finansējums paredzēts MMU apmācībām par informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām.

Programmas īstenotājs – Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Ir nepieciešamā pieredze, jo
LIKTA kopš 2005. gadā aizsāktās iniciatīvas [email protected] ietvaros
modulāras apmācībās ir apmācījusi 10 000 uzņēmēju un uzņēmumu
darbinieku.

Projekta realizācija – maks., 3.gadi
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Programmas apmācību moduļi









Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pamati
uzņēmējdarbības atbalstam.
Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana.
Tabulas, aprēķini un grafiki.
Grāmatvedības uzskaite.
Prezentāciju tehnoloģijas un metodes.
Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un
attīstībai.
Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem.
E-komercija un Interneta mārketings.
Projektu vadības pamati.
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Projektu vērtēšanas kvalitātes kritēriji

1.1.kvalitātes
skaits;
apmācībās
iesaistīto
komersantu

1.2.kvalitātes kritērijs – apmācībās
personu skaits;
iesaistīto
nodarbināto

2.1.-2.4.kvalitātes kritērijs - horizontālās prioritātes.
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
kritērijs
–
Latvi j as Republ i k as
Ek on om i k as m i n i str i j a
Mi n i str y of Econ om i cs
Republ i c of Latvi a
Paldies par uzmanību!
Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.em.gov.lv

similar documents