presentatie symposium 10 feb 2015 werk zekerheid bezava (3)

Report
Programma vanavond
1: Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa,
Subsidies Martin Zigterman, Noaberloket
2: Pauze
3: Participatiewet, Willy de Boer
Matchpunt Werkt!
4:Wat kan Matchpunt Werkt! voor u als
ondernemer betekenen, Ingrid Alkema
Matchpunt Werkt!
5: Vragen, hapje en drankje
Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa, Subsidies
Mutaties werken met personeel in 2015
Presentatie t.b.v. Ondernemers
Noordenveld 10 februari 2015
Noaberloket
Doelstelling:
- Verduurzamen bedrijfsomgeving
- Bevorderen economische groei en
stimuleren werkgelegenheid
Wet Werk en Zekerheid
• Doelstellingen:
-
Van werk naar werk
-
Meer rechten voor flexibele werknemers
-
Beter werkende arbeidsmarkt
-
Maatregelen vanuit overheid
Wet Werk en Zekerheid
• Stelling:
• Ik ben sinds 1 januari huiverig geworden personeel aan te
nemen vanwege de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid
Proeftijd sinds 1 januari 2015
*
Proeftijd alleen in contracten met duur langer dan 6
maanden
*
Geen proeftijd bij opvolgend werkgeverschap, ook bij ex
uitzendkracht
*
Contractduur t/m 2 jaar max 1 maand, langer dan 2 jaar
max 2 maanden proeftijd
Proeftijd in reeds lopende contracten blijft geldig!
Aanzegtermijn vanaf 1 januari 2015
*
Bepaalde tijd contracten langer dan 6 maanden die na
1-1-15 aflopen, ongeacht verlenging
•
1 maand voor afloop schriftelijk aangeven verlengen of
beëindigen
•
Maximaal 1 maandsalaris vergoeden
•
Wel aangezegd maar niet voorwaarden besproken,
nieuw contract gelijk aan oude contract
•
Contracten in beeld brengen en agenderen
Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015
NIET bij contracten met bepaalde tijd, tenzij…
*
•
Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
•
Werkgever moet dit hard kunnen maken, anders afgesproken
beding alsnog nietig
Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015
Beëindigen arbeidsovereenkomst:
-
Opzegging met schriftelijke instemming
werknemer
-
Beëindiging met wederzijds goedvinden
-
Opzeggen na toestemming UWV
-
Ontbinding door kantonrechter
Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015
- Bedrijfseconomisch
- Langdurige arbeidsongeschiktheid
- Veelvuldig ziekteverzuim
- Onvoldoende functioneren; disfunctioneren
- Verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer
- Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar
- Verstoorde arbeidsrelatie
- Detentie
Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015
-
Opzeggen en wederzijds goedvinden:
14 dagen bedenktijd werknemer, geen
reden noodzakelijk toestemming
intrekken
-
UWV: Bedrijfseconomisch en langdurige
arbeidsongeschiktheid
-
Kantonrechter: alle overige redenen
Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015
-
Functioneren: werknemer tijd en
gelegenheid zich te verbeteren en geen
herplaatsingsmogelijkheid
-
Dossiervorming essentieel, door de
jaren heen
Werkloosheidswet per 1-1-2016
-
Per kwartaal 1 maand verkorting tot 24
maanden in kwartaal 3 2019
-
CAO kan verlenging mogelijk maken
-
Na 6 maanden alle arbeid passend
-
Opbouw arbeidsverleden aangepast
-
Inkomstenverrekening i.p.v.
urenverrekening
Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015
-
Bij beëindiging contract(en) van
minimaal 24 maanden totaal op initiatief
werkgever
-
Formeel alleen bij UWV / Kantonrechter
-
In praktijk echter…….
-
In CAO afwijken toegestaan
-
Maximaal € 75000 of jaarsalaris indien
dit hoger is
Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015
-
Let op seizoenwerkers!!!
-
Stel 8 maanden werken en dan 4
maanden uit dienst
4 maanden worden niet als
onderbreking gezien ( min. 6 maanden)
Na 1 juli termijn werken en
onderbrekingen gezamenlijk > 2 jaar:
transitievergoeding betalen, tenzij
laatste onderbreking > 6 maanden
-
Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015
-
Stelling: Het ontslaan van een vaste
werknemer wordt goedkoper vanaf 1 juli
Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015
Rekenvoorbeeld werknemer 59 jaar,
dienstverband 25 jaar, salaris € 5.200 per
maand vergeleken met kantonrechtersformule
Kantonrechtersfomule
Transitievergoeding
Gewogen
dienstjaren
10*1 + 10*1,5 +
5* 2
10*1/3*5.200 +
15*1/2*5.200 +
18*1/2*5.200
Berekening
35 * 5.200
17.333+ 39.000 +
46.800
Uitkomst
€ 182.000
€ 75.000 (max)
Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015
Ketenbepaling
Oud
Nieuw
3 bepaalde tijd
contracten in 3
jaar.
13 weken
onderbreken of
contract
onbepaalde tijd
3 bepaalde tijd
contracten in 2
jaar, 26 weken
onderbreken of
contract
onbepaalde tijd
Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015
-
Afwijking per CAO mag
-
Werknemers jonger dan 18 jaar uitgesloten
-
Contracten in kaart brengen en op tijd
afstemmen met werknemer
,-.
-
Wet Werk en Zekerheid
• Stelling:
• De Wet Werk en Zekerheid stimuleert mij meer vast
personeel in dienst te nemen
Tijdschema invoering Wet Werk en Zekerheid
1-1-2015
Proeftijd
1-7-2015
1-1-2016
X
Aanzegtermijn X
Concurrentiebeding
X
Ontslagrecht
X
Transitievergoeding
X
Ketenbepaling
X
WW
hervorming
X
BeZaVa al gefaseerd sinds 1-1-2013
,-.
Wet Beperking Ziekteverzuim en
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
Ingevoerd omdat “vangnetters” veel vaker in WIA
kwamen dan “vaste” werknemers
-
Wat is een vangnetter?
Vangnetters
-
Werknemers gaan ziek uit dienst
Werknemers die binnen 4 weken na einde
dienstverband alsnog ziek worden
Oproepkrachten, stagiaires, thuiswerkers
Uitzendkrachten
Ziekte als gevolg van zwangerschap / bevalling
No risk polis houders
-
Bij ziekte: UWV ziektewet, niet te verwarren met
WULBZ
,-.
WULBZ vs Ziektewet
,-.
-
WULBZ voor werknemers met dienstverband, max
104 weken
-
Werkgever betaalt loon door. Uitzondering WAZO
SFB
-
Ziektewet voor overige verzuimgevallen, (meestal)
UWV betaalt
-
Mengvorm komt ook voor, vb CAO aanvulling boven
ZW uitkering (70% 2e jaar, loon boven max dagloon)
,
Wijzigingen Ziektewet
,-.
-
Van volledig sectorale naar meer individueel
bepaalde premie ( onderdeel WhK premie)
-
Arbeid is sneller passend
-
Net als in WW invoering arbeidsverledeneis
-
Aanscherping re-integratieverplichting werknemer
-
Doel: minder instroom, sneller uitstroom. Gevolg
minder uitkeringen, lagere premie voor u!
Financieringsstelsel ZW en
WGA per 2016
ZW
WGA-totaal
Hybride
Hybride
Individuele premiedifferentiatie
Individuele premiedifferentiatie
Middel
groot
Hybride
Hybride
Premie deels individueel, deels
sectoraal bepaald
Premie deels individueel, deels
sectoraal bepaald
Klein
Hybride
Hybride
Sectoraal bepaalde premie
Sectoraal bepaalde premie
Groot
Eigen risicodrager WIA of ZW of niet?
,-.
-
Stelling: Ik ben geen eigen risicodrager voor
Ziektewet en WIA
Eigen risicodrager WIA of ZW of niet?
,-.
-
Keuze UWV of verzekeraar vaak op basis korte
termijn financiële motivatie bepaald
-
Keuze meer bepalen door visie op verzuim
binnen onderneming
-
Ook voor ZW instromers re-integratieverplichting
werkgever en bij WIA keuring risico loonsanctie en
verhaalsanctie voor ZW en / of WIA
-
Soms is verzekeren op lange termijn wel voordeliger
Werknemers met grotere afstand tot
arbeidsmarkt
,-.
-
WIA WAO WAZ of Wajong gerechtigde
-
Oud Wajonger
UWV of gemeentelijke verklaring arbeidsgehandicapt
-
WSW indicatie
-
Oudere werkloze die na 56e verjaardag vanuit WW bij u
komt werken
Subsidiemogelijkheden
,-.
-
Proefplaatsing
-
No risk polis Ziektewet UWV
Loondispensatie Wajong
-
Premiekortingen premies werknemersverzekeringen,
max € 7.000 p.p.p.j., max 3 jaar
Voor u van belang
-
Ken uw personeel
-
Vraag naar status
,-.
Vraag subsidies aan
Schakel eventueel een deskundige in
Naslag
,-.
-
Martin Zigterman, 06-21506333
-
[email protected]
Bezoekadres Noaberloket 1e Energieweg 14 C, 9301 LK
Roden

similar documents