Rola i znaczenie parametrów mikrobiologicznych w wodzie

Report
II
/
Bakterie Coli
rodzaje pewnego pochodzenia kałowego (+)
rodzaje naturalnych siedlisk wodnych (+++)
BAKTERIE KOLI KAŁOWE
BAKTERIE COLI WYTRZYMAŁE NA TEMPERATURĘ
BAKTERIE COLI TERMOTROFICZNE
35
Bakterie Coli poznanego pochodzenia kałowego C
(termotroficzne lub odporne na temperaturę)
Citrobacter amalonaticus
Citrobacter diversus
Citrobacter freundii
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Haslay and Leclerc, 1989; Leclerc et al., 2001
36
Bakterie Coli pochodzenia wodnego lub
tellurowego (psychrotrofy lub prychroodporne)
Budvicia aquatica
Kluyvera cryocrescens
Buttiauxella agrestis
Leclercia adecarboxylata
Enterobacter amnigenus
Rahnella aquatilis
Enterobacter dissolvens
Serratia ficaria
Enterobacter intermedium
Serratia fonticola
Enterobacter nimipressuralis
Serratia grimesii
Klebsiella planticola
Serratia liquefaciens
Klebsiella terrigena
Serratia plymuthica
Haslay and Leclerc, 1989; Leclerc et al., 2001
37
Bakterie Coli prawdopodobnego pochodzenia nie
kałowego (mezofilne lub termofilne lub
psychrotroficzne)
Enterobacter agglomerans
Enterobacter gergoviae
Enterobacter sakazakii
Escherichia hermannii
Hafnia alvei
Klebsiella trevisanii
Serratia marcescens
Serratia marinorubrs
Serratia odorifera
Haslay and Leclerc, 1989; Leclerc et al., 2001
38
Bakterie Coli
wartość, jako wskaźnik :

wskaźnik nie nadaje się do sygnalizacji obecności
patogenów jelitowych

przydatny,ale ograniczony wskaźnik skuteczności
uzdtaniania, do weryfikacji integralności systemu
dystrybucji i możliwej obecności błony biologicznej
(lepsze jest naliczanie kolonii)

nie nadaje się, jako wskaźnik dezynfekcji (szybszy jest
pomiar pozostałości środka odkażającego)
39
bakterie Coli
znaczenie w wodzie przeznaczonej do
spożycia przez ludzi :
powinny być nieobecne natychmiast po dezynfekcji
ich obecność sygnalizuje :

w wodzie w sieci
nieodpowiednie
uzdatnienie

w systemach dystrybucji oraz w wodach w
cysternach i w osadach
sygnał rozwoju mikrobiologicznego
działanie błony biologicznej
zanieczyszczenie zewnętrzne (gleba/rośliny)
bakterie Coli
działania kontrolne i procedury w przypadku
obecności

w wodzie w sieci :

kontrola systemu dezynfekcji

kontrola zmniejszenia ciśnienia
(zanieczyszczenie z zewnątrz)

w systemach dystrybucji i w wodzie w cysternach/
osadach

kontrola warunków przechowywania
wody i dead-end

tworzenie się błon biologicznych (inne
organizmy?)
(HPC) liczenie kolonii

Koch, 1883
Wartość, jako wskaźnik/ znaczenie
lepszy wskaźnik bakterii Coli dla określenia integralności
systemu i skuteczności uzdatniania, ponieważ obejmuje
bakterie o odmiennych cechach wrażliwości
wskaźnik zmiany jakości wody :

wzrost ilości organizmów mikrobiologicznych


wzrost aktywności błon biologicznych
długie okresy retencji lub stania wody

zerwanie integralności systemu
42
(HPC) liczenie kolonii
Główne czynniki ułatwiające rozwój lub
rozrost (regrowth) w sieci
temperatura
 dostępność pożywek (AOC)
 brak pozostałości środka dezynfekującego
 stanie wody

43
(HPC) liczenie kolonii
Zachowanie wody w sieci
Procesy uzdatniania
REDUKCJA liczenia: koagulacja
gromadzenie osadów
chlorowanie
jonizacja
UV
ZWIĘKSZENIE liczenia:
filtracja węglem aktywnym
filtracja piaskowa
44
(HPC) liczenie kolonii

po dezynfekcji stężenie jest znacznie
zmniejszone

stosowanie parametru do kontroli
integralności systemu i skuteczności
uzdatniania musi brać pod uwagę, w
większym stopniu niż rzeczywistą wartość
liczbową, wzrost tej wartości w
odniesieniu do poszczególnych miejsc w
urządzeniu i w sieci dystrybucji
45
(HPC) liczenie kolonii
 parametr kontroli zarządzania urządzeniami
 nie ma pewności, która wskazywałaby, że liczenie
jest skorelowane z ryzykiem dla zdrowia
(także dla wartości granicznych metody analitycznej)
46
(HPC) liczenie kolonii
Działania kontrolne i procedury w przypadku obecności




w wodzie w sieci :
sprawdzenie skuteczności
uzdatniania
sprawdzenie pozostałości środka
dezynfekującego, temperatury, pożywek
w wodzie w cysternie i w zbiornikach :

warunki przechowywania

obecność błon biologicznych
47
Clostridium perfringens
DWD: należy oznaczać w wodzie pochodzenia
powierzchniowego, a jeśli jest obecne należy
sprawdzić, czy nie ma potencjalnego ryzyka
wynikającego z obecności patogenów (np.,
Cryptosporidium)
sporigenum, stanowi 13-35% flory jelitowej ludzi i
zwierząt
nie namnaża się
48
Clostridium perfringens
Wartość, jako wskaźnik :
został zaproponowany, jako wskaźnik obecności
wirusa i pierwotniaków (badania kontrastowe)
nie jest zalecany, jako parametr rutynowy,
ponieważ spory żyją znacznie dłużej, niż
wirusy i pierwotniaki
wskaźnik skuteczności uzdatniania, przede
wszystkim procesów filtracji (spory mniejsze,
niż oocysty/ cysty)
Clostridium perfringens
Znaczenie


w wodzie do picia
wskaźnik (indicator) zanieczyszczenia
kałowego nieregularnego
wskaźnik (index) uzdatniania poprzez
filtrowanie
w wodach podziemnych –
przy braku obecności E. Coli
i enterokoków

wskaźnik (indicator) zanieczyszczenia
nieregularnego
50
Clostridium perfringens
Działania kontrolne i procedury w przypadku
obecności



w wodzie w sieci :
kontrola skuteczności systemu filtracji
kontrola ewentualnego źródła
zanieczyszczenia kałowego (ścieki w wodach
powierzchniowych – wymywanie gruntów
rolnych : zwierzęta / muły – częste opady)
51
Pseudomonas aeruginosa




mikroorganizmy znajdujące się w środowisku
zmienność wielu czynników (degradacja)
namnaża się w środowisku
patogen o działaniu oportunistycznym wobec jednostek
immunodepresyjnych

zazwyczaj w zbyt małych stężeniach, aby stwarzał ryzyko

dla zdrowia dla osób zdrowych
często stwierdzany za pośrednictwem HPC, typowy dla
błon biologicznych

obecny w artykułach spożywczych w stężeniach wyższych,
niż w wodzie
52
Pseudomonas aeruginosa
Znaczenie
w wodzie przeznaczonej do spożycia w sieci
 obliczenia nieskorelowane z E. coli
 wysokie stężenia – zwłaszcza w wodzie konfekcjonowanej
i w słodzikach –
mogą zmieniać charakterystykę
organoleptyczną (smak, zapach, mętność)
 problemy w uzdatnianiu poprzez dezynfekcję
 obecność błon bilogiczny w miejscu użytkowania (krany,
miejsca wytrysku, itp.)
w wodach konfekcjonowanych
 brak podczas produkcji i butelkowania
 narażenie
na sprzyjające warunki środowiskowe
(temperatura)
 przedłużony czas konfekcjonowania
53
Pseudomonas aeruginosa
Działania kontrolne i procedury w przypadku
obecności
w wodzie w sieci :

kontrola systemu dezynfekcji

kontrola warunków zalegania

kontrola obecności błon biologicznych :
optymalizacja uzdatniania w celu usunięcia organicznego
węgla, redukcja czasu pozostawania wody w sieci,
zachowanie pozostałości substancji dezynfekujących
54
ZNACZENIE PARAMETRÓW
MIKROBIOLOGICZNYCH włączonych do DWD
98/83/EC
wskaźniki fekalizacji
Escherichia coli
Enterococchi
wskaźnik (index) patogenów o podobnych
cechach
55
Enterokoki
Wartość, jako wskaźnik/ znaczenie



właściwe dla zanieczyszczenia kałowego, chociaż
niektóre typy wyizolowane z wody są obecne w sytuacji
braku zanieczyszczenia (z gleby, roślin)
mają tendencję do życia dłużej, niż E. coli
są bardziej odporne na suszenie i chlorowanie
wskaźnik (index) patogenów pochodzenia jelitowego w
wodach surowych
wzmacnia testy na E. coli w wodach uzdatnianych
56
Enterokoki
Działania kontrolne i procedury w przypadku
obecności
w wodzie w sieci :



kontrola możliwych żrodeł zanieczyszczenia
fekaliami : przerwanie integralności systemu
dystrybucji
kontrola skuteczności uzdatniania
kontrola prowadzenia prac konserwatorskich
urządzeń i sieci
57
E. coli
Wartość, jako wskaźnik/ znaczenie
lepszy jest wskaźnik (index) zanieczyszczenia
kałowego niedawno zaistniałego
fekalizacja
temperatura wody i trofie obecne w sieci nie
wspierają wzrostu nawet na błonach
biologicznych
58
E. coli
Działania kontrolne i procedury w przypadku
obecności
w wodzie w sieci :



kontrola możliwych żródeł zanieczyszczenia
fekaliami : przerwanie zintegrowanych systemów
dystrybucji
kontrola skuteczności uzdatniania
kontrola prowadzenia prac konserwatorskich
urządzeń i sieci
59

similar documents