Kommunikationsplan 2014

Report
BAKGRUND
10 år av utvecklingsarbete i samverkan –
Hudiksvalls Kommun och Landstinget Gävleborg
 Gemensamma utgångspunkter

BNS norra Hälsingland, sammanverkansforum och föräldrastöd
 Modellområde psykisk hälsa – Barn och unga

Bättre samverkan kring enskilda barn, Rätt insatser på rätt nivå
och Tidigare anmälan till socialtjänsten
 Psynk – Ledning och styrning

Team kring barnen utifrån behov, eliminera glapp och
dubbelarbete, stärka barns och föräldrars delaktighet.
NULÄGE Psynk ledning-styrning, januari 2014
 Genomförda mätningar genom SKL:
 SQPM - hur systemet av aktörer kring barn och ungas
psykiska hälsa fungerar.
 CHASE – barns uppfattning av behandlingen.
 Överenskommelse om samordning, rutin SIP:
 Utvärdering vid besök APT.
 Reviderad version klar dec 2013,
Nordansting också med.
 Tidigare anmälan till socialtjänsten
 Seminarier och mätning.
Varför skarpt läge?
VI SKA MÄTA HUR VI LYCKAS UPPFYLLA MÅLEN
 150 barn får en SIP 2014.
 85% av dessa är delaktiga i processen inför/under
SIP-mötet.
 100% av de tillfrågade barnen känner sig ganska
mycket eller helt delaktiga i utformandet av sin
SIP.
 100% av de tillfrågade föräldrarna känner sig
ganska mycket eller helt delaktiga i utformandet
av sitt barns SIP.
 All tillfrågad personal är väl förtrogna med rutinen
och sitt ansvar utifrån den.
Vilka ska veta
ALLA SOM ARBETAR MED BARN OCH
UNGDOMAR.
Landstinget Gävleborg
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
VAD SKA DU VETA
 God kunskap om överenskommelsens
innehåll och ditt ansvar utifrån den.
 Håll samordningsmöten på fredagar kl 10:00-15:00.
 Välj samordnare aktivt!
 Skriv avvikelse om något inte fungerar enligt
överenskommelsen.
 Uppföljning av samordningsrutin på tre sätt:
 Webbenkät fylls i av samordnare efter varje SIP.
 Information till föräldrar kring mätning och enkät
(gubbar) delas ut till de barn och föräldrar som
varit med i SIP-mötet. Skicka till Jenny Alvolin, Hudiksvalls kn.
 Fördjupad intervju av barn och föräldrar. Fråga om
samtycke till det.
Var hittar du all information
REGION GÄVLEBORG
http://regiongavleborg.se/psynk
KOMMUNIKATION
VAD
NÄR
ANSVARIG
Information till all ”barn-personal”, APT
Första APT jan.
Alla chefer
Information till föräldrar och barn om
mätning Psynk: enkät och intervju
Kontinuerligt vid
SIP/ uppföljning
Samordnaren
vid SIP
Kunskap om överenskommelsen, ansvar
och innehåll.
Januari 2014
Chef och
medarbetare
Introduktion för nyanställda
kontinuerligt
Chefer och
medarbetare
Uppföljning Chefssamverkan
Varje månad
Jenny, Åsa
Uppföljning APT
Varje månad
Alla chefer
Uppföljning verksamheternas ledn.grper
Kontinuerligt
Alla chefer
Uppföljning ledningsgrupp psynk
Varje månad
Jenny, Åsa
Djupintervjuer
Kontinuerligt
Jenny, Åsa
Informationsblad till verksamheterna
Varannan månad
Jenny, Åsa
KLART CHECK
Uppföljning
varje månad
Månad
Antal SIP
Barn Delaktig
Barn Nöjdhet
Föräldrar Nöjdhet
Samordnara
nsvar
Vilka
enheter har
varit med
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Avvikelser
Goda Exempel
Aktivitetsplan - Chefssamverkan
Åtgärd
Ansvariga
verksamheter
Ansvarig
Påbörjat
Klart
Har
kriterierna
för SIP
Uppnåtts
Uppföljning
vid behov
 SQPM – Slutsatser och ev. aktiviteter
 CHASE
 Redovisning av djupintervjuer – Barn
och föräldrar
 Redovisning av APT Besök
 Anmälningar till socialtjänsten
Var och en ger vi stöd och insatser!
…men tillsammans gör vi en
större SKILLNAD i Barnens
vardag!

similar documents