Inkvartering månad för månad

Report
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismåret 2014
The Tourism Year in Sweden 2014
Baserat på inkvarteringsstatistik/Based on Accommodation statistics
Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden
Preliminära data för 2014/Provisional data for 2014
5 feb 2015
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Volymer/gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser & förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under 2014
Volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and
Commercially arranged rentals in private cottages and apartments (SoL) 2014
• 56 593 860 totalt antal gästnätter/total no. of nights spent
• +5,3% total ökning från 2013/total increase from 2013
• +4,7% ökning av svenska/inhemska nätter/increase of domestic nights
• +7,4% ökning av utländska/inkommande nätter/increase of intl. nights
• +0,7% ökning av nordiska nätter/increase of Nordic nights*
• +7,8% ökning av europeiska nätter/increase of European nights**
• +22,2% ökning av utom-europeiska nätter/increase of nights from
outside Europe
*excl. Sweden
**excl. Nordic countries
Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source
06FEB15PT
05FEB15PTKORR1
Tab. 1
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Logiintäkter på hotell, stugbyar och vandrarhem under 2014
Accommodation revenue at Hotels, Holiday villages
and Youth hostels in Sweden during 2014
• 20,7 miljarder SEK i totala logiintäkter (plus 4,3% i löpande priser)
/total revenue from accommodation in billion SEK
• 19,1 miljarder SEK i logiintäkter på hotell (plus 4,0% i löpande priser)
/revenue from accommodation at Hotels in billion SEK
• Störst ökning av logiintäkter i Stockholms län, plus 329
miljoner SEK (plus 4,5% i löpande priser)
/largest accommodation revenue increase in Stockholm County
• Störst procentuell ökning av logiintäkter i Västerbottens län,
plus 16,4% (i löpande priser)
/largest accommodation revenue increase in percent
Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source
06FEB15PT
05FEB15PT
Tab. 2
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Kapacitet, beläggning, logiintäkt & gästnätter på hotellen under 2014
Capacity, occupancy, accommodation revenue
and nights spent at Hotels in Sweden during 2014
• +1,6% ökning av totalt antal disponibla rum från 2013
/increase of total no. of available rooms from 2013
• +4,4% ökning av totalt antal belagda (sålda) rum från 2013
/increase of total no. of occupied (sold) rooms from 2013
• -0,4% minskning av logiintäkt per belagt (sålt) rum från 2013
/increase of revenue per occupied (sold) room from 2013
• +5,7% ökning av totalt antal gästnätter på hotell från 2013
/increase of total no. of nights spent at Hotels from 2013
• +8,5% ökning av totalt antal utländska gästnätter på hotell från 2013
/increase of total no. of foreign nights spent at Hotels from 2013
Vid publicering av data ange alltid källan/Do quote us, but please state the source
06FEB15PT
05FEB15PT
Tab. 3
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Totala volymer/gästnätter (tusental) på hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser och SoL* med förändring mellan 2013 och 2014
Total volumes/nights spent (.000) at Hotels, Holiday villages, Youth hostels,
Camping sites and SoL* in Sweden with development from 2013 to 2014
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
+5,3%
2008
50,000
2009
+4,7%
40,000
2010
30,000
2011
20,000
2012
+7,4%
10,000
2013
0
2014
Total
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 1
Svenska/Swedish
Utländska/Foreign
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Totala volymer/gästnätter
Total volumes/nights spent
Utländska volymer/gästnätter
Foreign volumes/nights spent
Förändring av volymer
/gästnätter per region
från 2013 till 2014 (%)
Change of volumes/nights
spent by region from 2013
to 2014 (%)
Ökning i procent/
Increase in percent
Minskning i procent/
Reduction in percent
Hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser och SoL*
Hotels, Holiday villages,
Youth hostels, Camping sites
and SoL*
*Förmedlade privata stugor och
lägenheter
*Commercially arranged rentals
in private cottages and apt.
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 2
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Förändring av
utländska volymer
/gästnätter i Sverige
per marknad/land
från 2013 till 2014
Change of foreign volumes
/nights spent in Sweden
by market/country
from 2013 to 2014
Ökning i procent/
Increase in percent
Minskning i procent/
Reduction in percent
Hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser och SoL*
Hotels, Holiday villages,
Youth hostels, Camping sites
and SoL*
06FEB15PT
05FEB15PT
*Förmedlade privata stugor och
lägenheter
*Commercially arranged rentals
in private cottages and apt.
Fig. 3
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Volymer/gästnätter (tusental) från de tio största utlandsmarknaderna
på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* 2014
Volumes/nights spent (.000) from the ten largest foreign markets at Hotels,
Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden 2014
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
3,500
Norge/Norway
+1,0%
3,250
3,000
2,750
Tyskland/Germany
+7,8%
Danmark/Denmark
2,500
Storbritannien/
Gr. Britain
Nederl./Netherlands
2,250
2,000
1,750
Finland
1,500
1,250
USA
-0,2%
1,000
750
500
250
0
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 4
+11,2%+11,8%
-0,3%
Schweiz/Switzerland
+11,7%
+11,6% +3,7% +0,5%
Frankrike/France
Italien/Italy
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Marknadsandelar av
totala volymer
/gästnätter från
utlandet i Sverige per
marknad/land 2014
Market share of total foreign
volumes/nights spent in
Sweden by market/country
2014
Hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser och SoL*
Hotels, Holiday villages,
Youth hostels, Camping sites
and SoL*
*Förmedlade privata stugor och
lägenheter
*Commercially arranged rentals
in private cottages and apt.
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 5
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Utveckling av volymer/gästnätter (tusental) från de sju största
utlandsmarknaderna på hotell, stugbyar och vandrarhem
Development of volumes/nights spent (.000) from the seven largest
foreign markets at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden
1,400
Norge/
Norway
1,300
1,200
Tyskland/
Germany
1,100
1,000
Danmark/
Denmark
900
800
700
600
Storbritannien/
Great Britain
500
USA
400
300
Finland
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 6
Nederl./
Netherlands
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Volymer/gästnätter (tusental) från utländska marknadsområden
på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*
Volumes/nights spent (.000) from foreign market areas at Hotels,
Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
6,500
+7,8%
6,000
5,500
+0,7%
5,000
Totala volymer (tusental) med
procentuell förändring från 2013
Total volumes (.000) with
percentage change from 2013
4,500
2008
2009
2010
4,000
3,500
2011
3,000
+22,2%
2,500
2012
2,000
1,500
2013
1,000
500
2014
0
Europa utom Norden/Europe
exept the Nordic countries
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 7
Norden utom Sverige/Nordic
countries exept Sweden
Utom-Europa/
Markets outside Europe
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Volymer/gästnätter från de fyra största utom-europeiska marknaderna
på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*
Volumes/nights spent from the four largest markets outside Europe at Hotels,
Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
+11,7%
500,000
Totala volymer med procentuell
förändring från 2013
Total volumes with percentage
change from 2013
450,000
400,000
350,000
2008
2009
2010
300,000
250,000
2011
+8,1%
200,000
+24,6%
2012
150,000
-2,1%
100,000
2013
50,000
2014
0
USA
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 8
Kina/China
Indien/India
Japan
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Från utom-Europeiska marknader
From markets outside Europe
Från samtliga marknader
From all foreign markets
Regional fördelning av
utländska volymer/
gästnätter i Sverige
2014
Regional distribution of
foreign volumes/nights
spent in Sweden 2014
Hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser och SoL*
Hotels, Holiday villages,
Youth hostels, Camping sites
and SoL*
*Förmedlade privata stugor och
lägenheter
*Commercially arranged rentals
in private cottages and apt.
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 9
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Utländska volymer/gästnätter (tusental) månad för månad
på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*
Foreign volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels,
Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
3,750
3,500
3,250
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jan
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 10
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Utländska volymer/gästnätter (tusental) i de tio största regionerna
på hotell stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL* 2014
Foreign volumes/nights spent (.000) in the ten largest regions in Sweden
at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* 2014
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
4,500
4,000
Utländska volymer (tusental) 2014
med procentuell förändring från 2013
Foreign volumes (.000) 2014 with
percentage change from 2013
+11,4%
3,500
3,000
+10,0%
2,500
2,000
1,500
+13,4%
1,000
+3,2%
+5,0%
+2,1%
+0,3%
500
+8,1%
+4,2%
+5,9%
Kalmar
/County
Jönköping
/County
Kronoberg
/County
0
Stockholm V.Götaland
/County
/County
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 11
Skåne Värmland Norrbotten
/County /County
/County
Dalarna Jämtland
/County /County
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Totala volymer/gästnätter (tusental) månad för månad
på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*
Total volumes/nights spent (.000) month by month at Hotels,
Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL* in Sweden
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
12 000
2008
11 000
10 000
2009
9 000
8 000
2010
7 000
6 000
2011
5 000
2012
4 000
3 000
2013
2 000
1 000
2014
0
Jan
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 12
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Totala volymer/gästnätter (tusental) i de fem största regionerna
i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och SoL*
Total volumes/nights spent (.000) in the five largest regions in Sweden
at Hotels, Holiday villages, Youth hostels, Camping sites and SoL*
*SoL = Förmedlade privata stugor och lägenheter/Commercially arranged rentals in private cottages and apt.
+7,8%
12,000
2008
11,000
10,000
2009
+7,1%
9,000
8,000
2010
7,000
6,000
+7,5%
5,000
2011
+3,1%
2012
4,000
+5,7%
3,000
2013
2,000
1,000
2014
0
Stockholm
/County
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 13
V. Götaland
/County
Skåne
/County
Dalarna
/County
Halland
/County
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största
regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem
Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five
largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2003
2005
2006
2007
2008
2009
+3,9%
Fig. 14
2010
2011
+4,5%
2012
-0,1% 2013
+11,3%
2014
Stockholm
/County
06FEB15PT
05FEB15PT
2004
+4,5%
V. Götaland
/County
Skåne
/County
Norrbotten
/County
Dalarna
/County
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Logiintäkter (miljoner SEK i löpande priser) i de fem största
regionerna i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem
Total accommodation revenue (.000 000 SEK in current prices) in the five
largest regions in Sweden at Hotels, Holiday villages and Youth hostels
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Stockholm
/County
V. Götaland
/County
Skåne
/County
Norrbotten
/County
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 15
Dalarna
/County
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Index för utveckling av logiintäkter (löpande priser) och
volymer/gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem
Index for development of accommodation revenue (current prices) and
volumes/nights spent at Hotels, Holiday villages and Youth hostels in Sweden
1.45
Index 2002=1
1.4
1.35
Volymer,
gästnätter/
Volumes,
nights spent
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
Logiintäkter/
Accommodation
revenue
1.05
1
0.95
0.9
2002
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 16
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Index för internationella ankomster i världen och i Europa med
övernattning (UNWTO) och utländska volymer/gästnätter på hotell,
stugbyar och vandrarhem i Sverige (Tillväxtverket/SCB)
Index for development of international tourist arrivals in the World and Europe and
foreign volumes/nights spent in Sweden at Hotels, Holiday villages, Youth hostels
Index 1991=1
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
Förändring/Percentage change from 1991 to 2014
156%
152%
Sverige/
Sweden
123%
Världen/
World
Europa/
Europé
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
06FEB15PT
05FEB15PT
Fig. 17
Källa/Source: Tillväxtverket/SCB, UNWTO
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Tillväxtverket sprider kunskap
om turismens utveckling
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och
besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska
insatser för främjande av turistföretagande och
entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig
myndighet för den officiella turismstatistiken och
tar fram och sprider kunskap om turismens utveckling
och effekter i Sverige.
Du hittar mer fakta om turismens utveckling
på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se
under rubriken Fakta och statistik och Turism
06FEB15PT
05FEB15PT
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Fakta om inkvarteringsstatistiken
Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på
Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar
boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt
förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i
antal gästnätter, gästernas nationalitet, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i olika delar av Sverige. Varje månad lämnar över 4 000
anläggningar data. Många är beroende av turismstatistiken för att ha goda
beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare,
turistorganisationer, turistkonsulter som utredningsinstitut använder statistiken
för egna analyser.
Statistiken publiceras varje månad av Tillväxtverket och på SCB:s webbplats
och är tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser (SSD). Där går det att göra egna
uttag och skapa egna tabeller och diagram utifrån den senast publicerade
statistiken.
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efteramne/Naringsverksamhet/Inkvartering/Inkvarteringsstatistik
Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa
06FEB15PT
05FEB15PT
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
The Swedish Agency for Economic and Regional Growth
provides knowledge about the development of tourism
in Sweden
The Swedish Agency for Economic and Regional
Growth, Tillväxtverket, promotes enterprise and
entrepreneurship within travel and tourism. The
Agency is also responsible for tourism statistics,
and the collection and dissemination of knowledge
about the development of tourism in Sweden.
More information about the development of tourism
in Sweden can be found on the Agency’s website:
www.tillvaxtverket.se under the heading English pages
and Tourism industry issues and statistics
06FEB15PT
05FEB15PT
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Facts about the accommodation statistics
The accommodation statistics is produced by Statistics Sweden (SCB)
on behalf of the Swedish Agency for Economic and Regional Growth.
The statistics include number of nights spent, nationalities of guests,
occupancy rates and trends in various regions of Sweden. About
4 000 establishments report data every month. The statistics is
reported back to the establishments, but many more depend on data
for making good decisions. Authorities, the business community,
tourism bodies, tourism consultants and research institutes often use
the statistics to analyze the development.
The accommodation statistics is published every month on our
website: www.tillvaxtverket.se under the heading English pages
and on the website of Statistics Sweden: www.scb.se
06FEB15PT
05FEB15PT

similar documents