MariaNordin

Report
Hur kan man förstå och
definiera psykosocial
arbetsmiljö?
Maria Nordin
Institutionen för psykologi
Det här är en verksamhet
Det här är en verksamhet
Var är arbetsmiljön?
HÄR
Det här är en verksamhet
När är arbetsmiljön?
Var är arbetsmiljön?
HÄR
ALLTID
Det här är en verksamhet
När är arbetsmiljön?
Var är arbetsmiljön?
Hur är arbetsmiljön?
HÄR
ALLTID
Fysisk
Social
Arbetsställning,
buller,
lokaler
Nätverk,
samarbete,
stöd
Arbetsmiljön är alltid
närvarande och måste därför
alltid finnas i fokus
Vad är då psykosocial arbetsmiljö?
Samspelet mellan individen
och arbetsmiljön
– och hur detta upplevs av individen
Krav-kontroll-stöd modellen
Karasek & Theorell, 1990
Bild från www.psoriasisforbundet.se
Ansträngnings-belöningsmodellen
Siegrist, 1996
Lön
Bekräftelse
Avancemang, trygghet
Krav
Skyldigheter
Belöning
Ansträngning
Motivation
(överengagemang)
Obalans kan man stå ut med om:
Motivation
(överengagemang) -det inte finns några andra alternativ
-obalansen ingår i en större plan
-man är överengagerad i sitt arbete
Konflikter och trakasserier
Konflikter…
Trakasserier…
• …om uppgifter kan öka
prestationen
• …om känslor och som upplevs
som personliga minskar
prestationen
• …innebär krav/ansträngning för
alla inblandade
• …definieras av individen
• …innebär ett starkt hot om
uteslutande ur gruppen, vilket
evolutionärt innebär hot om
överlevnad
• …medför stark stress!
Chefen har en viktig roll i att visa
vilka värderingar som gäller!
Kommunikationkittet i den psykosociala arbetsmiljön
Symboler
Kroppsspråk & gester
Ord
Mimik
Kommunikationdet viktiga kroppsspråket
Bilder från http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article252435.ece
God kommunikation
Bilder från http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article252435.ece
Öppenhet
i alla kommunikativa system
Lyhördhet
Engagemang
Detta leder till ökad delaktighet hos medarbetarna!
Ett förändrat arbetsliv
Global marknad vs
lokal arbetskraft
Resursbrist
Från hierarki
till gränslöshet
Informationsteknologi
Det förändrade arbetslivets konsekvenser
Högre krav + lägre kontroll + minskad social interaktion
Det förändrade arbetslivets konsekvenser
Högre krav + lägre kontroll + minskad social interaktion
Värsta
tänkbara
Hur integrera det psykosociala
arbetsmiljöarbetet i verksamheten?
Skriv in god psykosocial
arbetsmiljö i verksamhetsplanen
Organisera utifrån hälsosam
psykosocial arbetsmiljö.
Tänk: krav, kontroll, stöd, gräns
Policy
Inkludera god psykosocial
arbetsmiljö i organisationens
värderingar
Diskutera psykosocial arbetsmiljö
på varje APT!
HÄR
Diskutera upplevelsen av den
psykosociala arbetsmiljön i
medarbetarsamtalen
Använd systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuerligt för att
upptäcka hot mot en god psykosocial arbetsmiljö
Hur integrera det psykosociala
arbetsmiljöarbetet i verksamheten?
Skriv in god psykosocial
arbetsmiljö i verksamhetsplanen
Organisera utifrån hälsosam
psykosocial arbetsmiljö.
Tänk: krav, kontroll, stöd, gräns
Policy
Inkludera god psykosocial
arbetsmiljö i organisationens
värderingar
Diskutera psykosocial arbetsmiljö
på varje APT!
HÄR
ALLTID
Diskutera upplevelsen av den
psykosociala arbetsmiljön i
medarbetarsamtalen
Använd systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuerligt för att
upptäcka hot mot en god psykosocial arbetsmiljö
Tack!

similar documents