arbeidsmiljoloven_som_rettesnor

Report
Det gode arbeidsmiljø;
Arbeidsmiljøloven som rettesnor
Professor Ståle Einarsen
Universitetet i Bergen
Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi
Hva jobben gir oss # 1
•
•
•
•
•
•
•
En lønn til å leve av
Meningsfull aktivitet
Tidsstruktur, dagsorden
Dagsorden
Sosial identitet, selvbekreftelse
Sosialt fellesskap
Karrieremuligheter, fremtidsutsikter
Hva jobben gir oss # 2
•
•
•
•
•
Ubehag
Stress
Frustrasjoner og irritasjoner
Konflikter
Dårlig selvbilde
Psykososialt arbeidsmiljø
Stress og konflikt
Trivsel og motivasjon
Perspektiver på
Det psykososiale arbeidsmiljøet
• Helsefremmende perspektiv
• Forebyggende perspektiv
• Gjenopprettende perspektiv
Rettferd
• Fordelingsrettferd
• Samhandlingsrettferd
• Prosedyrerettferd
• Gjenopprettede rettferdighet
Viktige koblinger
Psykologi

Jus
Arbeidsmiljø
”Myk jus”

Kontraktsvern
”Hard jus”
Konflikt

Trakassering
NB! Saksbehandlerperspektivet
Arbeidsgivers
styringsrett
Arbeidsgivers
omsorgsplikt
Arbeidstakers
plikter
To overlappende innfallsvinkler
• Arbeidsgivers
omsorgsplikt: Plikt til
å ivareta alle ansattes
helse og verdighet
• Arbeidsgivers
styringsrett:Retten til
å fordele, styre og
lede arbeidet
– Undersøkelses og
aktivitetsplikt
– Avgrenset bare av
lov/regelverk/avtaler
– Det fullt forsvarlige
arbeidsmiljø
– Saklighet og prosess
Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2000-1602 (Nøkk)
”Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten
rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele
arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av
det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen
og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant
annet legges vekt på stillingsbetegnelse,
omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i
bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og
hva som finnes rimelig i lys av
samfunnsutviklingen.”
Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2001-418 (Kårstø)
”Styringsretten begrenses imidlertid også av
mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse
av arbeidsgivers styringsrett stiller visse
krav til saksbehandlingen, det må foreligge
et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som
ikke må være vilkårlig, eller basert på
utenforliggende hensyn.”
Aml § 1-1. Lovens formål
Lovens formål er:
a)
å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende
og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot
fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med
den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
b)
å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
c)
å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den
enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
d)
å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i
virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i
samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig
veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
e)
å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
Aml § 4-1. Generelle krav til
arbeidsmiljøet
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt
forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som
kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og
psykiske helse og velferd. Standarden for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver
tid utvikles og forbedres i samsvar med
utviklingen i samfunnet.
Forebyggende regelperspektiv
kontra gjenopprettende
Forebyggende
perspektiv:
• Faglig og personlig
utvikling
aml § 4-2 (2) a)
• Selvbestemmelse
aml § 4-2 (2) c)
• Variasjon i arbeidet
aml § 4-2 (2) d)
• Sosial kontakt
aml § 4-3 (2)
Gjenopprettende
perspektiv:
• Uheldig psykisk
belastning
aml § 4-1 (2) 2 pkt.
• Integritet og verdighet
aml § 4-3 (1)
• Trakassering
aml § 4-3 (3)
• Utilbørlig opptreden
aml § 4-3 (3)
Konflikt er en prosess
KONFLIKT
Uheldig psykisk belastning
Krenking av integritet og verdighet
Mobbing og
trakassering
Utilbørlig opptreden
Juridisk perspektiv
• ”Uheldig psykisk belastning”
eller
• ”Påregnelig psykisk belastning”
“livet” og “jussen”
Rapportering av
arbeidsmiljøproblemer
• Søknad (ønske/behov men ingen brudd)
• Klage (påstand om brudd for egen del som
kreves gjenopprettet)
• Varsling (Innrapportert observert
trakassering eller annen klanderverdig
opptreden)
SAKSBEHANDLING
Varsel
KLAGE
Søknad
Undersøkelse
Vurdering
Uheldig?
Aktivitet og
gjenoppretting
Oppfølging og
kontroll
Påregnelig?
Konklusjon
Informasjon
Informasjon
til klager og
til søker
andre involverte parter
Eventuelt:
tiltak

similar documents