yhteiskäyttölohkojen

Report
Vuoden 2014 tukihaun
muutokset
Pinta-alaperusteiset tuet
Maaseutuvirasto / Maaseutuelinkeino-osasto/
Pinta-alatukiyksikkö
Esityksen sisältö
• Kasvulohkojen merkitseminen liitekartalle/yhteiset asiat
• Suorat tuet
Modulaatio ja suorien tukien enimmäismäärien muutokset
Rahoituskuri
Tilatuki
Valkuais- ja öljypalkkio
• Ohjelmaperusteiset tuet
Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa
Ympäristötuki
• Kansalliset tuet
Kasvulohkojen merkitseminen
liitekartalle
Merkitseminen v. 2014
• Viljelijöiden yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot merkitään
paperikartalle, muita kasvulohkoja ei merkitä
• Sähköisesti tukea hakevat toimittavat myös paperikartan
yhteiskäyttölohkoista
• Merkitään peruslohkokorjausten periaatteella paperikartalle
• Kartta toimitetaan tukihaun loppuun mennessä kuntaan
• Kasvulohkoja ei digitoida
• Liitekartat skannataan sähköiseen arkistoon
Merkitseminen v. 2015
• Peruslohkojen kasvulohkot merkitään kartalle, jos peruslohkolla
on useampi kuin yksi kasvulohko
• 20 %:lla peruslohkoista on useampi kuin yksi kasvulohko
• Suunnitelmien mukaan kasvulohkojen ilmoittaminen onnistuu
sähköisesti v. 2015 tukihaun yhteydessä
Miksi kasvulohkotkin kartalle?
• Pohjana ECA:n (tilintarkastustuomioistuin) havainto vuonna 2011
järjestelmätarkastuksessa
• Perusteet havainnolle asetuksessa 1122/2009 (6. ja 12. artikla)
- pitää osoittaa viljelylohkon sijainti
- tunnistetaan viljelylohkot luotettavasti
• ECA:n mukaan hakemukset eivät kaikissa tapauksissa anna
tarvittavaa tietoa paikantamiseen ja mittaukseen ja pyysi
tekemään tarvittavat toimet
• Komissio ei ole tehnyt pinta-alatarkastusta ECA:n tarkastuksen
jälkeen
- komission tarkastuksista tulee mahdolliset
rahoituskorjaukset
Suorat tuet
Modulaatio ja suorien tukien
enimmäismäärä
• Modulaatiota ei enää sovelleta suoriin tukiin vuonna 2014
• Suorien tukien enimmäismäärä pienenee,
570 548 000 € 
523 247 000 €
 Tilatuki n. 8,2 % (leikkaus tasaosiin, lisäosiin ja varantoon)
 Uuhipalkkio n. 8,3 % (leikkaus tukitasoihin)
 Artikla 68 tuet n. 8,3 % (leikkaus tukitasoihin)
• Vastuuhenkilö: Jussi Joutsiniemi
Rahoituskuri
• Sovellettiin ensimmäisen kerran viime vuonna
• Tarkoituksena on kerätä vuosittain varoja maataloustuotteiden
tuotantoon tai jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten.
• Sovelletaan myös silloin, kun suorien tukien vuotuiset
enimmäismäärät tulevat ennusteiden mukaan EU-tasolla ylittymään
• Mikäli kaikkia kriisitoimenpiteisiin kerättyjä varoja ei käytetä,
palautetaan käyttämättä jääneet varat takaisin viljelijöille
(menettelytapa auki)
• Ehdotus leikkausprosentista maaliskuun loppuun mennessä, päätös
prosentista 1.12. mennessä. Leikkausprosentti oli viime vuonna
2,453658
Rahoituskuri
• Leikataan viljelijöille myönnettävien suorien tukien
yhteenlasketun määrän 2000 euroa ylittävältä osalta
ennen tukien maksatusta
Tilatuki
Valkuais- ja öljykasvipalkkio
Tärkkelysperunapalkkio
Uuhipalkkio ja sen lisäpalkkio
EU:n nautapalkkio
EU:n lypsylehmäpalkkio
Teuraskaritsan laatupalkkio
•Vastuuhenkilö: Jussi Joutsiniemi
Tilatuki
• Tukiehdot
pysyvät ennallaan vuonna 2014
• Em. budjettileikkauksen lisäksi sonni- ja härkä-, tärkkelysperuna-,
maito- ja sokerilisäosiin on tehty asetuksessa määritellyt
prosenttileikkaukset
• Tasaosien arvot vuonna 2014 ovat:
 A-alueella 232,51 euroa/ha
 B-C1-alueella 194,29 euroa/ha
 C2-C4-alueella 170,33 euroa/ha
•Lomakkeella 455 ensisijaiselle viljelijälle annettu valtuutus allekirjoittaa
lomakkeita yksin ei koske tukioikeuksien siirtoa (lomakkeita 103A ja
103B), kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat tarvitaan
edelleen!
• Vastuuhenkilöt:
Raija Kangassalo ja Jussi Joutsiniemi (myöntö) /
Kirsi Roininen (valvonta)  kysymykset valvonnasta [email protected]
Valkuais- ja öljykasvipalkkio
• Tukiehdot pysyvät ennallaan vuonna 2014
- Tukikelpoisia kasveja on oltava vähintään 10 % peltoalasta
• Tuen enimmäismäärä on 5 961 000 € vuonna 2014
• Tukitaso oli 91,5 €/ha ja myönnettävä ala n. 70 500 ha
vuonna 2013
• Vastuuhenkilöt: Jussi Joutsiniemi (myöntö)/ Kirsi Roininen
(valvonta)  kysymykset valvonnasta [email protected]
Ohjelmaperusteiset tuet
Hakuasetus alkukeväästä 2014
Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja
LFA-lisäosa
• Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella (2009 sitoutuneet), yli
65-v. voi jatkaa
• Tukikelvottomia aloja sitoumukseen vain yli 65-vuotiaalta ja
tilusjärjestelyn kautta
• Ei uusia sitoumuksia v. 2014 (talousarviossa ei valtuuksia)
• Sitoumukset voidaan jakaa (avioero, yhtymän tai yhtiön
purkautuminen, perinnönjako tai SPV useammalle)
• Vastuuhenkilöt:
• LFA: Antti Hietala (myöntö) / Teemu Polvi (valvonta)
• LFA-lisäosa: Lea Anttalainen (myöntö) / Anne-Maria Mettälä
(valvonta)
 kysymykset valvonnasta [email protected]
Ympäristötuki
• Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella (2007-2009 sitoutuneet),
yli 65-v. voi jatkaa
• Sitoumusta jatkettaessa tiettyjen lisätoimenpiteiden
muutosmahdollisuudet lomake 438
• Tukikelvottomia aloja sitoumukseen vain yli 65-vuotiaalta ja
tilusjärjestelyn kautta
• Ei uusia sitoumuksia v. 2014 (talousarviossa ei valtuuksia)
• Sitoumukset voidaan jakaa (avioero, yhtymän tai yhtiön
purkautuminen, perinnönjako tai SPV kahdelle)
• Vastuuhenkilöt: Markku Kuoppa-aho, Hanna Ketomäki (myöntö)
 kysymykset ympäristötuesta yleensä [email protected]
Teemu Polvi (valvonta)  kysymykset valvonnasta
[email protected]
Ympäristötuen
erityistukisopimukset 1/2
Sopimusten jatkaminen
• Haku lomakkeella 217 - ELY postittaa (myös suomi.fi)
• Vuonna 2014 keväällä päättyviä sopimuksia jatketaan hakemuksesta
yhdellä (1) vuodella kevääseen 2015. Syksyllä 2014 päättyviä ei
jatketa. Yli 65-v. voi jatkaa.
• Lietelannan sijoittamisen tuki voidaan maksaa 30.9. mennessä
levitetystä lietteestä (syksyllä päättyvä sopimus)
• Sopimusten muutokset jatkamisen yhteydessä:
Luomusopimuksen tilatyyppi voidaan muuttaa jatkettaessa, ei uutta
sopimusta. (VNa 366/2007 24 §, ympäristölliset hyödyt)
 Luomusopimus voidaan korvata uudella sopimuksella, jos lisäalaa on
yli 2 ha. Haku lomakkeilla 215K tai 215E.
Alkuperäisrotusopimuksille voidaan lisätä eläimiä jatkovuodeksi
palauttamalla lomake 218E, täytyy muistaa myös lomake 218M, sekä
tarvittaessa 254 (palautettava, jollei palautettu aiemmin).
Ympäristötuen
erityistukisopimukset 2/2
• Uudet erityistukisopimukset
- Luomusopimukset
- Alueet, joilla toteutettu ei-tuotannollinen investointi: kosteikon hoito
ja perinnebiotooppien hoito (viljelijät ja yhdistykset)
- Uudet ei-tuotannolliset investoinnit eivät ole haettavissa
• Luomusopimusalan lisääntyminen
- v. 2012 ja v. 2013 sopimuksiin voi liittää 50 % tai 2 ha
huomioiden aiemmat lisäalat, uusi 5-vuotinen sopimus jos
enemmän
- v. 2008-2011 voi tehdä uuden sopimuksen jos yli 2 ha
lisäalaa
• Vastuuhenkilöt:
Hanna Ketomäki, Antti Hietala, Ulla Sihto (myöntö)  kysymykset
tukiehdoista: [email protected]
Teemu Polvi, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (valvonta) 
kysymykset valvonnasta [email protected]
Kansalliset tuet
Kansalliset peltotuet
• Yleiseen hehtaaritukeen, pohjoiseen hehtaaritukeen,
nuorten viljelijöiden hehtaaritukeen, sokerijuurikkaan
kansalliseen tukeen, kotieläintilan hehtaaritukeen eikä
Etelä-Suomen erikoiskasvitukeen ole tulossa muutoksia
tukitasojen, tukiehtojen tai muidenkaan yksityiskohtien
osalta vuonna 2014.
• De minimis –enimmäismäärä nostettu 15 000 euroon;
sokerijuurikkaan kuljetustukeen lienee käytettävissä
samansuuruinen määräraha kuin viime vuonna
• Vastuuhenkilöt: Lea Anttalainen (myöntö) / Tiina Koivula, Heikki
Pajala, Anne-Maria Mettälä (valvonta)  kysymykset valvonnasta
[email protected]
Kiitos!
Lisätietoja:
www.mavi.fi/vipu
www.mavi.fi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents