Rett til innsyn og opplysninger - Hms

Report
Vikarbyrådirektivet :
Likebehandling av ansatte og innleide
- Rett til innsyn og opplysninger -
Advokat (H)Sigrun Sagedahl
Kontaktinfo
[email protected]
Mobil : 95 14 98 88
Sentralbord : 51 85 84 00
Vi gjør oppmerksom på :
Denne presentasjonen ble laget i forbindelse med et kort
foredrag på HMS dagen 2013
Det pekes kun på hovedpunkter i regelverket, og det er
mange nyanser og problemstillinger som ikke fremgår av
denne presentasjonen.
Ta gjerne kontakt for konkrete vurdering.
opplysningsplikt
Vikarbyrådirektivet
solidarfritak
Oppholdstillatelse
Bemanningsforetak
Likebehandling
innsynsrett
produksjonsbedrift
Entreprise
Ønsket norm i norsk rett
Prop. 74 L (2011-2012) s. 8 :
”Departementet understreker at normen i
norsk arbeidsliv om faste, direkte
ansettelser skal videreføres”
”De fire friheter”
• EUs mål om fri flyt av personer, varer,
tjenester og kapital i det indre markedet.
• Utg.pkt : restriksjoner mot innleie forbudt
vikarbyrådirektivet art 4
”Forbud mot og restriktioner i anvendelsen
af vikararbeijde kan kun begrundes i
almene hensyn til især beskyttelse af
vikaransatte og krav til sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen eller i
behovet for at sikre et velfungerende
arbejdsmarked og forebygge misbruk”
Overblikk og utvikling (1)
Norske begrensninger i adgang til innleie
og midlertidig ansettelse :
• Begrepene produksjonsbedrift og bemanningsforetak
• 4 års regel
• Registreringskrav (bemanningsforetak/vaskebyrå)
Overblikk og utvikling (2)
• Allmenngjøringsloven – gir tariffnemnda
myndighet til å gjøre deler av tariffavtale
gjeldende som ”lov”
• 4 forskrifter : verft, jordbruk/gartneri, byggeplass og
renhold (noe avvikende innhold)
Overblikk og utvikling (3)
• Vikarbyrådirektivet
• Likebehandling
• Tiltakspakken – informasjon – solidaransvar
• Gjelder kun innleie - ikke entreprise
• Gjelder kun innleie fra bemanningsforetak (ikke fra
produksjonsbedrift)
• Gjelder uavhengig av hvilke land arbeidskraften kommer
fra
Nytt lovforslag (4)
Om å gi :
• Arbeidstilsynet utvidet myndighet
• Fagforeninger hos innleier søksmålsrett ift
om innleie er lovlig
Høringsbrev, og høringsnotat 19.12.12
Høringsfrist 08.02.13
• Skillet entreprise – utleie stadig viktigere
(mange rettssaker)
• Obs : selv om man har en klar entreprise kan
tilleggsarbeid bli ansett som innleie.
• Skillet produksjonsbedrift –
bemanningsforetak stadig viktigere
Virkeområde – vikarbyrådirektivet
Utleie fra et ”bemanningsforetak”– hva er det ?
• Selskap med formål å drive utleie
• Registrering ikke avgjørende
• Avgrenses mot produksjonsbedrift § 14-13 :
samme fagområde, ikke over 50%
• Helhetsvurdering av virksomhetens aktiviteter
og realiteten i disse
• LG-2012-25739 1 person utleid var nok
Likebehandlingsregelen § 14-12 a
Bemanningsforetaket skal sørge for at
utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår
som ville ha kommet til anvendelse
dersom arbeidstaker hadde vært ansatt
hos innleier for å utføre samme arbeid, når
det gjelder :
Aml § 14-12 a (1) a-f
a)arbeidstidens lengde og plassering
b) overtidsarbeid (mengde og komp)
c) varighet/plassering, pauser/hvileperioder
d)nattarbeid
e) feriefritid, feriepenger, fridager og
godtgjøring på slike dager
f) Lønn og utgiftsdekning
Uttalelse fra dep på hjemmesiden :
Den ansatte skal ”likebehandles med seg
selv som direkte ansatt i
innleievirksomheten ”
Likebehandlingsregelen
i praksis
Prop 74 L :
• Arbeidsvilkår fastsatt i lov, forskrift, tariffavtale
eller andre bindende generelle bestemmelser i
en bedrift, også personalhåndbøker og andre
generelle rutiner og retningslinjer i bedriften som
gjelder for alle eller for grupper av arbeidstakere
• Enkeltansattes individuelle rettigheter gir ikke
grunnlag for likebehandling
Hvis det ikke foreligger
objektive kriterier
• hypotetisk vurdering
• se hen til sammenlignbare ansattes vilkår
• Hvis det ikke er noen - se hen til
tariffavtaler i område
• Utpreget skjønnsmessig vurdering,
bemanningsforetaket må innrømmes
skjønnsmessig margin
Aml § 14-12a, (1)f
f) Lønn og utgiftsdekning
Dep : lønn = alt vederlag for utført arbeid
hvis vederlaget bygger på generelle regler
i bedriften
forståelsen av lønnsbegrepet som gir flest
utfordringer
Avklaringer /tolkning av
likebehandlingsreglene
• Omfatter ikke pensjonsordning
• Omfatter ikke kollektive forsikringer
• Omfatter tillatelser til å avvike fra
arbeidstidsreglene hvis disse kunne bli
gjort gjeldende for en direkte ansatt
• Ikke krav på utgifter (reise, kost, losji) som
innleid hvis ikke direkte ansatt ville fått
dette
• Sjekk tariffavtalen
NHOs tolkning :
Utenfor lønnsbegrepet :
• ”fulle” sykepenger
• lønn ved foreldrepermisjon
• generell selskapsbonus som gis
uavhengig av arbeidsinnsats
Forholdet til
allmenngjøringsforskriftene
• Regelsett som gir ulike rettigheter
• Allmenngjøring :
• minstesatser lønn + utgifter (unntak jordbruk/gartneri)
• Likebehandling :
• bedre lønn, men (normalt) ikke utgifter
Utfordring :
Har man krav både på likelønn etter
likebehandlingsregler + utgifter etter
allmenngjøringsregler?
eks :
Departementet :
”I hvilken grad likebehandlingsreglene vil
føre til at en allmenngjøringsforskrift ikke
skal gjelde (kan fravikes) beror på en
tolkning av allmenngjøringsforskriftenes
bestemmelse om fravikelighet og de
konkrete vilkår. Det er Tariffnemnda om
må ta stilling til hvordan forskriftenes
bestemmelse er å forstå. ”
14-12 a (2)
• Rett til samme ”felles goder og tjeneste” hos
innleier som ansatte med mindre objektive
grunner tilsier noe annet.
• Dep : tilgang til lokaler og andre fysiske
goder/tjenester som eksisterer hos innleier
• NHO : ”kollektive fysiske fasiliteter”
•
eks. treningsrom, men ikke treningsavtale
Opplysningsplikt / innsynsrett
§ 14-12b
• Innleier skal gi bemanningsforetaket nødvendige
opplysninger
• Bemanningsforetaket skal ved forespørsel gi
arbeidstaker opplysninger
• Bemanningsforetaket skal ved forespørsl dokumentere
lønn og arbeidsvilkår overfor innleier (påslag avdekkes)
• Innleier skal ved forespørsel dokumentere til innleiers
tillitsvalgte (kun lokale s. 71)
• Alle har taushetsplikt og kan kun bruke info for å
kontrollere/oppfylle likebehandlingskravet
Hva er ”nødvendige opplysninger ?
•
•
•
•
Lov/forskrift
Tariffavtale
Personalpolitiske retningslinjer /generelle rettigheter
Praksis for avlønning i sammenlignbart arbeid hvis ingen
objektive retningslinjer
• Kanskje synspunkt fra innleier på riktig lønnsnivå
• Overfor den ansatte – antakelig informere om grunnlag
for skjønnsmessige vurderinger
• Innleiers ”goder” faller utenfor opplysningsplikten, jf
uttalelse dep
Solidaransvar - § 14-12 c
• Innleier hefter som selvskyldnerkausjonist for
utbetaling av lønn mv. etter likebehandlingskravet
• Gjelder ikke hvis arbeidstaker visste det var en forutsetning for oppdrag
at innleier skulle betale
• Gjelder ikke hvis bemanningsforetaket er konkurs
•
•
•
•
Feriepenger forfaller samtidig med lønnskravet
3 mnd frist, for å fremme (skriftlig) krav
3 ukers frist for å betale etter mottatt krav
Solidaransvar trer i kraft juli 2013
Kontraktsklausuler
• Anbefaler generelle betingelser /rammekontrakt
som gir informasjon og definerer plikter for
innleier og bemanningsforetak (tilsvarende som
ift allmenngjøring, skatteforpliktelser)
• Tidsfrist for utlevering av opplysninger
• Klausul om taushetsplikten
• Pga solidaransvaret :
• Vurdere klausuler om skadesløsholdelse
• Vurdere klausuler om tilbakeholdsrett / motregning
• Hvis flere leverandører i ”rekken” :
• Sikre at forpliktelsen overfor sluttkunde går ”ned i rekken”
• Vurdere ”leverandørs erklæring”
• Taushetsplikterklæring fra alle som mottar
opplysninger, og erklæring om at kun
brukes ift likebehandling
• Standard skjema for avkryssing av vilkår?

similar documents