Ladda ner Powerpoint-presentation

Report
1
Arbetets förutsättningar
– nyckeln till en bra
löneutveckling
2015-04-13
2
Vilka förutsättningar?
Tid
Rättanvänd
Uppdrag och ansvar
Kreativitet
Befogenheter
Verktyg – ex IT
Chef
Utveckling
Samarbete
2015-04-13
3
Vilka förutsättningar gör din
måndag gladare?
Vad skulle behöva åtgärdas för att underlätta ditt jobb, och göra dig
gladare på jobbet?
Vad försvårar ditt jobb idag?
Prata om arbetsuppgifterna, inte om chefen som person eller andra kollegor
2015-04-13
4
Vad är din arbetsmiljö?
Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden
i arbetet (AmL):
- tekniska
- fysiska
- arbetsorganisatoriska
- sociala
- arbetets innehåll
2015-04-13
5
Arbetsmiljöns beskaffenhet –
Arbetsgivarens ansvar, AmL, kap 2.§1
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och
psykiskt avseende.
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller
bundet arbete skall undvikas eller begränsas.
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och
samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och
yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. ’
2015-04-13
6
1. Har din arbetsmiljö inverkan på hur du kan
utföra ditt jobb?
2. Beror din löneutveckling på hur du utför ditt jobb?
3. Är din arbetsmiljö en viktig förutsättning till din
löneutveckling?
2015-04-13
7
Vad bestämmer din lön?
Grundlön:
Dina arbetsuppgifter – hur
avancerade/prioriterade
Kompetens: Din utbildning
Din erfarenhet
Marknaden
Löneutveckling:
Ditt resultat!
(förutsättningarna spelar roll)
Arbetsgivarens lönepolitik – lönekriterierna
Hur mycket pengar chefen har att fördela.
2015-04-13
8
Mina arbetsuppgifter =
Befattningsbeskrivning?
Tillhör en svunnen tid – finns inte lägre.
Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetsuppgifter,
arbetsuppgifter förändras
Större förändringar av en tjänst – MBL, säkerställa schysta
förutsättningar – skapa rimliga förutsättningar.
Istället: fler inflytandestationer för dig via kollektivavtal än
vad MBL/AML ger.
2015-04-13
9
Möjligheter till inflytande
Arbetsplatsträffen
Utvecklingssamtal
Samverkansgruppen /
skyddskommittén
Lönesamtal - lönekriterier
Fler? Ex. gruppmöten
Fler? Ex. informell daglig dialog
- kräver delaktighet
- kräver förberedelse
2015-04-13
10
Förbered beskrivning
Orsak  verkan
Beskriv orsaken till problemet
Beskriv konsekvensen, vad får problemet för återverkan i verksamheten, där dina
arbetsuppgifter är en del.
Beskriv hur du ser att man skulle kunna förändra/ få bort orsaken till problemet,
eller ett annat sätt att hantera konsekvensen av problemet när det uppstår.
Sista utvägen om du inte har egna förslag – föreslå att du gärna ingår i en grupp
som kan jobba fram ett förslag på hantering. Visar att du vill bidra till en bättre
verksamhet och flyt i ditt jobb!
Hörsammas du ändå inte? Prata med Visions skyddsombud om hur ni kan gå
vidare.
2015-04-13
11
Utvecklingssamtal  framtiden
Samtal om dina förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb i linje med
lönekriterierna, (ska återspegla arbetsgivarens lönepolitik och mål med verksamheten).
Ett nyckel att ta tillvara som kan leda till förbättringar i vardagen för dig!
Dina arbetsuppgifter – verksamhetens och dina behov, överensstämmer de? Vet chefen om alla dina
arbetsuppgifter? Gör du kanske mer än chefen tror?
Din roll; Uppdrag, ansvar, befogenheter
Din kompetens; kunskap och färdigheter – är du rätt använd? Får du fylla din potential?
Din arbetsplatsmiljö; arbetsverktyg, ljus, luft, buller, ergonomi, hälsan /stela nackar, ryggar  friskvård
Din psykosociala arbetsmiljö; arbetsbelastning, konflikter, tystnad, hot och våld, m.m.
Relationen mellan dig och din chef: stöd, dialog, mer tillgänglighet, feedback, hur hanteras idéer, m.m.
Hur fungerar samarbetet med kollegor och andra du behöver för att kunna utföra ditt jobb?
Hur fungerar flödet i arbetsuppgifterna, exv IT-stöden, finns det trösklar som försvårar jobbet?
Friskvårdande insatser för din hälsa.
2015-04-13
12
Initiativets makt är din!
Arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsmiljön utifrån dina unika fysiska och
psykiska förutsättningar… AmL
Utvecklingssamtalet ett utmärkt tillfälle för chefen att göra det.
1.
Vad tror du är viktigt för din lönesättande chef att er verksamhet utvecklas
mot?
2.
Vad skulle du behöva få åtgärdat eller förändrat i din arbetsmiljö för att
underlätta ditt jobb?
3.
Vad är ditt förslag på lösning?
2015-04-13
13
Din arbetsmiljö
– en förutsättning för en bra löneutveckling
Förbered dig inför utvecklingssamtalet
Fokusera på verksamhetens utveckling, lönekriterierna och hur du kan utveckla din
kompetens samt bidra till att utveckla verksamheten genom att chefen hjälper dig att få
bättre förutsättningarna för att genomföra arbetsuppgifterna.
Ta initiativet och påverka din framtid i din riktning genom att ha egna förslag!
Nedskriven undertecknad utvecklingsplan, anteckna resonemang. Ta med vid
lönesamtalet och återkoppla framgångar och peka på ditt initiativ till förbättringen.
Utvecklingssamtalet
– en av nycklarna till en gladare måndag!
2015-04-13
14
Utvärdering
1.
Vad kommer du berätta om för kolleger och hemma från det här
seminariet?
2.
Kommer du förbereda dig på annat sätt än tidigare inför ditt nästa
utvecklingssamtal?
3.
Något annat du vill återkoppla?
2015-04-13

similar documents