Länk till bildspel Betyg Lgr11

Report
Betyg och bedömning
Föräldramöte för år 8
Vifolkaskolan 6-9
Förr:
relativa betyg
Igår:
målrelaterade betyg
betygsskala G VG MVG
Idag:
målrelaterade betyg
betygsskala A-F
1-5
• I ett relativt betygssystem jämförs elevens
resultat med andra elevers. Ex. 7% av eleverna i
en årskull ska ha betyget 5, 24% ska ha betyget
4, 38% betyget 3 osv.
• I ett målrelaterat betygssystem jämförs eleven
med i förväg fastställda mål. Ex. ”Eleven kan
framställa olika typer av berättande och
informativa bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett
enkelt bildspråk så att budskapet framgår.”
(Kunskapskrav i ämnet bild för betyget E)
Läroplanen för grundskolan
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för
utbildningen
3. Kursplaner med tillhörande
kunskapskrav i alla ämnen
Kursplaner
• Syfte – beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet
med undervisningen är och vilka kunskaper eleverna ges
möjlighet att utveckla
• Centralt innehåll-obligatoriskt innehåll som
undervisningen i ämnet ska behandla. Finns möjlighet att
lägga till ytterligare innehåll.
• Kunskapskrav-används för att bedöma elevernas
kunskapsutveckling.
Kunskapskrav,
ex bild
Alla kunskapskrav ska
vara uppfyllda för att
betyg ska kunna ges.
För att få betyget D
ska kunskapskraven
för betyget E och övervägande delen av
kraven för C vara uppfyllt.
• Terminsbetyg ges från höstterminen
i år 8. Från och med läsåret 2012/
2013 från höstterminen i år 6.
• Slutbetyg ges vårterminen i år 9.
Fungerar som urvalsinstrument vid
gymnasievalet.
Terminsbetyg
Den gula symbolen innebär att
eleven uppfyller det krav som lärarna
har satt upp för den aktuella
terminen/årskursen i sin planering av
undervisningen, men att eleven ännu
inte har uppfyllt det nationellt
fastställda krav som gäller för år 9. I
år 8 har eleven sannolikt ännu inte
uppfyllt kunskapskravet för år 9, men
den gula symbolen innebär att eleven
har förväntade kunskaper för år 8 i
förhållande till det kunskapskrav som
gäller för årskurs 9.
Gymnasieskolans 18 nationella
program
•
Högskoleförberedande program 2500
poäng
•
Yrkesprogram 2500 poäng
–
–
–
Naturvetenskapsprogrammet
–
Teknikprogrammet
–
Samhällsvetenskapsprogrammet
–
–
Ekonomiprogrammet
–
Humanistiska programmet
–
Estetiska programmet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Behörighet till gymnasiet
Högskoleförberedande program
• Godkänd i
Svenska/Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
+ 9 andra ämnen
• Ek Hu Sam
Godkänd i Samhällskunskap Geografi Historia Religion
• Na Te
Godkänd i Biologi Fysik Kemi
Behörighet till gymnasiet
Yrkesprogram
• Godkänd i
Svenska/Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
+ 5 andra ämnen
Mer information om läroplanen, kursplaner
och betyg:
www.mjolby.se/11689.html
www.skolverket.se

similar documents