Introduksjon til eldre historie

Report
Introduksjon til eldre
historie
Marius Vøllestad
Bø vgs.
Hulemalerier fra Altamira i Nord-Spania (ca. 15.000 år gamle)
Plan for økten







Undervisningsformer
Hva er historie?
Menneskets utvikling
Jegere og sankere
Jordbruksrevolusjonen
Husdyr
De første sivilisasjonene
Undervisningsformer

Hva ønsker du undervisningen skal bestå av?

Hvilke type oppgaver ønsker du å jobbe
med?
Hva er historie?

Historiefaget tar for seg det
menneskelige samfunn og menneskets
virksomhet i fortiden

Historikeren er mest interessert i de
handlinger og fenomener som har
samfunnsmessig betydning
Australopithecus









Øst-Afrika
Ca 4 millioner år siden
“Lucy” er et eksempel:
Ca 3,2 millioner år siden
Ca 25 år
Vekt: 25-60 kg.
Under 110 cm
Lange armer, men
gripetak og føtter med
stortå framover.
Ingen kjente redskaper
Homo habilis






”Dugelig menneske”
Kalles ofte det første
mennesket
Afrika
2,5 millioner år siden
Redskaper
Forsvant for 1,5 millioner år
siden
Homo erectus






”Det oppreiste
mennesket”
1.8 mill 300 000 år siden
Utbredelse: Afrika,
Asia og Europa
160 –180 cm høy
Redskaper
Ild (rundt 500 000)
Homo sapiens



”Det forstandige
mennesket”
600 000 - 200 000 år
siden
Utbredelse: overalt





100 000 i Afrika og Asia
60 000 i Australia
45 000 i Europa.
12 - 20 000 NordAmerika
Diett: Altetende
Neandertalerne
Homo neanderthalensis



300 000 30 000 år siden
Utbredelse: Europa
og Midt-Østen
Døde ut
Homo sapiens sapiens





”Det moderne
mennesket”
Våre forfedre
Afrika
Ca 170.000 år
siden
Redskaper,
pyntegjenstander
og kunst
Hulemalerier fra Altamira i Spania
som er ca 15000 år gamle
Jegere og sankere





I flere tusen år levde
mennesket som jegere
og sankere
Fisk, bær, nøtter og
planter
Redskaper av stein og
bein
Klær av skinn
Hytter eller huler
Jordbruksrevolusjonen







Også kalt ”kvinnerevolusjonen”
12.000 år siden
Behov for å skaffe mat på andre måter enn
jakt og fangst
Jordbruk
Store endringer i folketall og levesett
Faste bosetninger
Nye arter: korn
Den fruktbare halvmåne





Midtøsten
Herfra bredte jordbruket seg til Europa
Åkerbruk
Kulturplanter: Utviklede arter
Svibruk: Nedbrenning av skog for å kunne
dyrke kulturplanter
Husdyr








Samtidig med åkerbruk
Temming av ville sauer og geiter
Ikke det samme behovet for jakt for å skaffe kjøtt
Gav melk
Trekkdyr, ridedyr og vakthold
Gav forutsigbarhet
Utvikling i landbruket gav grobunn for nye næringer
som håndverkere, handelsmenn og soldater
Fremvekst av landsbyer og ”sivilisasjoner”
De første sivilisasjonene





Ca 5.500 år siden: Mellom Eufrat og Tigris
Ca 5.000 år siden: Ved Nilen og India
Ca 4.000 år siden: Kina
Ca 3.500 år siden: Mellom-Amerika og Peru
Sivilisasjon: befolkningen bestod av andre
yrker som håndverkere, handelsmenn,
prester, kunstnere, tjenestemenn osv.
De første sivilisasjonene








Sosiale inndelinger
Skriftspråk
Bøndene produserer mat til bybefolkningen
Organisering av samfunnet med ledelse
Forsvar
Handel
Religion
Bruk av metall
ÇATALHÖYÜK 7.400-6.000 f. Kr.
Regnes som en av de første ”byene”

similar documents