Lesing - Norsk Logopedlag

Report
Språk og lesing 2B –
i overgangen mellom barnehage og skole
Lørdag 1.6. kl. 9-14.30
Hordaland og Sogn og Fjordene
Logopedlag
Jørgen Frost, UiO
Prosesser i lesingen
The simple view of reading (Gough & Tunmer, 1986)
Lesing =
A
vkoding
x F
orståelse
integrert
(L e s i n g e r a v k o d i n g m e d f o r s t å e l s e)
Jørgen Frost
Vokabular og sosio-økonomiske forhold
(Hart & Risley, 1995)
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
The Language Gap (Juel, 2005)
Hvorfor slås så mange elever?
Omverdenskunnskap begrenses av
ordkunnskapen
>2% ukjente ord i en tekst -nedsetter
forståelsen (Carver & Leibert, 1995)
Hovedforklaringen bak ’reading
achievement gap’ er et ’language gap.’
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
The Language Gap (Juel, 2005)
Språksterke barn (1. trinn) kan omkring
20.000 ord, språksvake barn kan 5.000
(Moats, 2001)
Forskjellen øker proporsjonalt
Tidlig innsats!
Forskjeller i ordforråd avgjør fremtidige
utdanningsmuligheter
Frafall
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
Fra TRAS til
OBS
2 – 5 år
5 – 8 år
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
Fra barnehage til skole
2.
-
3. trinn
1. trinn
Barnehage
5 år
6 år
7år
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
8år
OBS-sirkelen
-
5 – 8 år
(Frost, Espenakk, Færevaag, Hagtvet & Horn, 2010)
5-6 år
6-7 år
7-8 år
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
Fra TRAS til OBS
TRAS (2-5 år)
OBS (5-8år)
Samspill, kommunikasjon
og oppmerksomhet
Samarbeid, selvstendig
arbeidsmåte og
metakognisjon
Språkforståelse og
språklig bevissthet
Språk- og kommunikasjonsforståelse
Uttale, ord- og
setningsproduksjon
Formulering, tale- og
skriftspråklig bevissthet
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
Children who are generally disliked, who
are aggressive and disruptive, who are
unable to sustain close relationship with
other children, and who cannot establish a
place for themselves in the peer culture
are seriously at risk (Hartup, 1992, p. 1).
 The social attributes checklist (Katz & McClellan, 1997;
Ladd & Profilet, 1996; McClellan & Kinsey, 1999)
Jørgen Frost
Fokus på selvregulering
-evne til å styre deres sosiale, emosjonelle og
kognitive adferd
-mange unger i dag møter institusjonene med
svak evne til å styre egen adferd og
-pedagoger og lærere rapporterer at de er dårlig
utdannet til å klare denne utfordringen
Jørgen Frost
Kunne tenke om sin egen væremåte i
forhold til
kammerater
voksne
lek og beskjeftigelse
gjennomføring av aktiviteter
pålagte oppgaver
Jørgen Frost
Blå område - organisering
Overveiende voksenstyrte aktiviteter
Overveiende barnestyrte aktiviteter
Faste rutiner (daglige aktiviteter)
Frie aktiviteter
Jørgen Frost
Blå område - organisering
Overveiende
voksenstyrte aktiviteter
Faste rutiner
(daglige
aktiviteter)
Ikke rutiner
Ankomme
Rundkrets
Spise mv.
Valg, planlegging og
gjenkalling
Verksteder
Tema
Utflukter
Smågrupper
Overveiende
barnestyrte aktiviteter
Dans, musikk, dramatikk,
formning og avspenning
Verksteder
Frilek
Utelek
Jørgen Frost
PLAGG – sekvensen
PLA – Planlegging i liten gruppe med
lærer lærer skriver opp.
Se fremover!
G - Gjennomføring av planlagt aktivitet
G - Gjenkalling. Hva skjedde?
Se bakover! Vurdering.
Jørgen Frost
Valg, planlegging og gjenkalling
Jørgen Frost
Planlegging 1 - en drage (gutt, 1. kl)
Jørgen Frost
Planlegging 2 - en drage (gutt, 1. kl)
Jørgen Frost
Planlegging (1.- 2. kl)
Jørgen Frost
Gjenkalling
Jørgen Frost
Oppbygging av en arbeidssekvens
(Frost, 2003)









Jørgen Frost
Introduksjon
Begrepslæring
Planlegging
Fokusere
Samarbeide
Mediere
Presentere
Begrepslæring
Evaluering
Høytlesing – som intervensjon (Coyne,
Simmons & Kame’enui, 2004)
 Alminnelig høytlesing
gagner mest de sterke!
 Oppbygging av
ordforråd i en interaktiv
ramme:
 ½ times forløp i syklus
på 6 dager med to bøker
 Lesing: 1/3 og 2/4
 Dag 5/6: Gjenfortelle,
bruke ordene i nye
sammenhenger
 Lærerens forberedelse:
Se boken igjennom, forbered
pausene.
 Introduksjon av historien:
Vise bok og bilder frem. Presenter
tema. Spørsmål til forforståelse.
Presentere hovedpersoner.
Presentere 3 ord (magic words)
Barna skal reagere når de hører
dem lest
 Lesing:
Underveis samtale om de magiske
ord o.a.
 Samtale etter lesingen:
Ped. stiller spørsmål. Dialog. Ordene
fokuseres.
Jørgen Frost
Allsidig og nyansert arbeid
Ved å
Kalle på nysgjerrigheten (sulten på ord)
Utfordrende dialoger (åpne spørsmål)
Velge riktig nivå
Dusje barna i ord
Alle situasjoner i skoledagen er potensielle
læringssituasjoner for å lære nye ord.
Jørgen Frost
Jørgen Frost
Situasjonsuavhengig språktrening
(Hagtvet og Palsdottir, 1992)
Situasjonsuavhengig språktrening
(Hagtvet, 1988)
Et beriket språkmiljø – setningsbygning (Fey m.fl., 1999; Robinson & Robinson,
1991; Rooks, 1995; Yoder m.fl. 1995)
Samtalemønstre viktig (imp – descript)
Unngå overfortolkning
Sikre utvidelse av språket
Respektere oppmerksomhetsfasene (følg
barnet)
Alt samvær er også språklig samvær
Språkbadet
Forebygging krever
Pedagoger og lærere med kunnskap om
utvikling vdr. språk, lesing og skriving
Evne til observasjon i det daglige
En samordnet barnehage/skole
Målrettet og tilpasset innsats – over tid
Evne til å se hele barnet
Samarbeid med foresatte
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
Kartlegging/observasjon for hvem?
Foreldre - for å kunne følge sitt barn og
delta i samarbeid om barnets utvikling
Pedagogen – for å kunne tilrettelegge nye
utfordringer for å sikre utvikling
Skolemyndigheter i tilfelle det skulle
være snakk om større vansker som må
følges opp av PPT
Jørgen Frost
ISP, Universitetet i Oslo
Skolen må tenke forebyggende
Styrkelse av det forebyggende arbeid
gjennom:
 kontakt med barnehagen for å sikre en
samordning av det pedagogiske arbeid i
barnehage og 1. klasse:
 Tidlig skriving
 Språklig bevissthet
 Ordforråd og begreper
 å sikre at skriftspråk introduseres på en
måte, som gjør det mulig for alle elever å
være aktør i sin egen læreprosess.
Språket i lesingen




Semantikken
Syntaksen
Fonologien
Morfologien
Ortografisk
Fonologisk
Logografisk
Modell for leseutvikling
(efter Spear-Swerling og Sternberg, 1994)
Jørgen Frost
Å etablere fonologiske strategier
(efter Spear-Sternberg, 1994)
Etablering af fonologiske
strategier
Foundation
Level
Fonem bevissthet
Funksjonell
bokstavkompetanse
Lesing med visuelle
strategier
Jørgen Frost
Fortsatt
bruk av
visuell
strategi
Bokstavkunnskap 2. kl febr.
(Frost, 2001)
70
60
50
40
LPA
HPA
30
20
10
0
Letter naming Word construct
Jørgen Frost
Funsjonell bokstavkunnskap
(Frost, 2001)
Mestringstidspunkt for LFB og HFB barn.
Testanledning
___________________________________________
Gruppe 1
2
3
4
5
6
>6
N
______________________________________________________
HFB
2
1
7
1
3
4
2
20
LFB
0
0
2
2
2. klasse
3
3. klasse
Jørgen Frost
6
10
23
Foundation Level
(Frost, 2001; Seymour 1997)
Foundation Periodens lengde. Mestringstidspunkt.
Testanledning
________________________________________________
Gruppe 1
2
3
4
5
6
>6
N
________________________________________________
HFB
2
2
0
6
3
2
5
20
LFB
0
0
0
1
2. Klasse
3
3. klasse
Jørgen Frost
8
11
23
Mestringstidspunkt for fonembasert
skriving
(Frost, 2001)
Testanledning
______________________________________
Gruppe 1
2
3
4
5
6
__________________________________________________
HFB
2
2
6
6
1
3
>6
N
0
20
0
0
3
6
7
5
2
23
___________________________________________
LFB
2. klasse
3. klasse
Jørgen Frost
To veier til lesing
Formell bokstav
kunnskap
(Frost, 2001)
Redusert
aktiv
holdning
NS
Foundation
level
Fonembevissthet
Funksjonell bokstav
kunnskap
Jørgen Frost
Lesing
Økt aktiv
holdning
Matthæus effekten (XXV:29)
(Stanovich, 1986)
bootstrapping
Fonologisk
bevissthet
cascade
Jørgen Frost
Forutsetninger for avkoding/lesing
Eksperimenter med skriving
Språkleker
(Vokabular)
Grundmuren
IL- basis oversikt
Grunnlaget for leseutvikling
1. trinn – i løpet av året










GRUPPEPRØVEN
Lytteforståelse 1 og 2
Rim
Forlydsanalyse
Fonemantall 1 og 2
Sammensatte ord
Bokstavkunnskap
Bokstavskriving
Ordskriving 1, 2 og 3
Tegne og skrive –
pre og post











SPRÅK og BOKSTAV
Tegne og skrive
Handlingsforløp
Sammensatte ord
Ordforståelse
Rim
Forlydsanalyse, fonemsubtraksjon – nytt ord
Fonemsyntese – analyse
Formell bokstavkomp.
Funksjonell bokstavkomp.
Bokstavskriving
Leseutviklingsskjema som bygger på
leseforskning (Lundberg & Herrlin, 2008)
Lesing = A x F
(+M)
Leseutviklingsskjema til eleven
(Lundberg & Herrlin, 2008)

similar documents