Odnawialne źródła energii - Regionalny Program Operacyjny

Report
Odnawialne źródła energii
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Polski Kongres Energii Odnawialnej
Płock, 3 luty 2014 r.
Warszawa, 3 luty 2014 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka
Schemat I – Odnawialne źródła energii i kogeneracja
Budżet: 20 mln EUR
Inicjatywa Jessica – 17 mln EUR
Warszawa, 3 luty 2014 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013
Do chwili obecnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dofinansowaniem
objętych zostało 28 projektów na kwotę wsparcia prawie 129 mln PLN.
Potencjalnymi projektami z zakresu OZE będą również projekty realizowane
w ramach Inicjatywy Jessica.
Ze względu na duże zainteresowanie wśród wnioskodawców względem alokacji
środków przeznaczonych na konkurs OZE konieczne było utworzenie listy
rezerwowej projektów, które w sytuacji uwalniania się środków kierowane są
do objęcia wsparciem.
Warszawa, 3 luty 2014 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013
Dzięki realizacji projektów, w stosunku do których dotychczas zostały
podpisane umowy o dofinansowanie udało się osiągnąć m.in.:
•ponad 38 MW nowej energii pochodzącej z OZE,
•prawie 389 000 GJ/rok zaoszczędzonej energii,
•zmianę emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO2, NOx, pyły, CO2 na
poziomie ponad 62 ton/rok
Warszawa, 3 luty 2014 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
PI 4.1. cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym
odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii
PI 4.3 cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2
PI. 4.5. cel szczegółowy 3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości
transportu w mieście
Planowany budżet Oś III: 230 mln EUR w tym OZE – 45,5 mln. euro
Warszawa, 3 luty 2014 r.
Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych
źródeł energii w ogólnej produkcji energii
%
80
Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w 2012 r.
70
60
50
40
30
20
10
0
Warszawa, 3 luty 2014 r.
Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych
źródeł energii w ogólnej produkcji energii
7
9 kwietnia 2015
Warszawa,
Projekt RPO WM 2014-2020
4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
Proponowane obszary wsparcia:
1. Zwiększenie
udziału
niekonwencjonalnych,
w
odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii
tym
• Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej;
• Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych.
8
9 kwietnia 2015
Warszawa,
Dziękuję za uwagę
Warszawa, 3 luty 2014 r.

similar documents